Character builder / Idiom
2017/11/30 sang1 xin1 bing4 kuang
2017/11/29 ju4 xi4 wu2 yi2
2017/11/27 yi2 hua1 jie1 mu4
2017/11/23 chou4 qi4 xun1 tian1
2017/11/22 quan2 da3 jiao3 ti1
2017/11/21 shi4 ke3 er2 zhi3
2017/11/17 hui3 shi1 mie4 ji4
2017/11/16 bu2 jin4 ze2 tui4
2017/11/15 she2 xie1 xin1 chang2
2017/11/14 hao3 jing3 bu4 chang2
2017/11/13 lai2 li4 bu4 ming2
2017/11/10 su4 zhan4 su4 jue2
2017/11/09 man4 bu4 jing1 xin1
2017/11/08 wu4 zhong1 fu4 che1
2017/11/07 ren2 shen2 gong4 fen4
2017/11/06 zi4 xun2 duan3 jian4
2017/11/03 e1 yu2 feng4 cheng2
2017/11/02 zi4 tao3 ku3 chi1
2017/11/01 shou4 chong3 ruo4 jing1
2017/10/31 shi4 yu3 yuan4 wei2
2017/10/30 tian2 yan2 mi4 yu3
2017/10/27 mao2 gu3 song3 ran2
2017/10/26 shan1 shan1 lai2 chi2
2017/10/25 chu1 sheng1 zhi1 du2
2017/10/24 gan3 en1 tu2 bao4
2017/10/23 ji1 han2 jiao1 po4
2017/10/20 mian4 mu4 quan2 fei1
2017/10/19 wang4 er2 sheng1 wei4
2017/10/18 bu4 xi1 dai4 jia4
2017/10/17 chang2 pian1 da4 lun4
2017/10/16 yi4 xiang3 tian1 kai1
2017/10/13 zhong4 mu4 kui2 kui2
2017/10/12 jiu4 you2 zi4 qu3
2017/10/11 gong1 bu4 ying1 qiu2
2017/10/10 huan1 tian1 xi3 di4
2017/10/09 bei4 dao4 er2 chi2
2017/10/06 ri4 xin1 yue4 yi4
2017/10/04 zhen1 feng1 xiang1 dui4
2017/10/03 hou4 ci3 bo2 bi3
2017/09/29 yi1 yi1 bu4 she3
2017/09/28 wu2 du2 you3 ou3
2017/09/27 weng4 zhong1 zhuo1 bie1
2017/09/26 wu2 yi2 xing4 mian3
2017/09/25 gong1 cheng2 shen1 tui4
2017/09/22 ren2 shen2 gong4 fen4
2017/09/21 gua3 bu4 di2 zhong4
2017/09/20 fen4 bu2 gu4 shen1
2017/09/19 jie2 hou4 yu2 sheng1
2017/09/18 yin1 xiao3 shi1 da4
2017/09/15 leng3 chao2 re4 feng3
2017/09/14 jue2 chu4 feng2 sheng1
2017/09/13 fan3 kou3 fu4 she2
2017/09/12 qi4 ding4 shen2 xian2
2017/09/11 wu2 di4 zi4 rong2
2017/09/08 ren2 qiang2 ma3 zhuang4
2017/09/07 ku3 zhong1 zuo4 le4
2017/09/06 chuang1 yi2 man3 mu4
2017/09/05 nan2 tao2 yi4 jie2
2017/09/04 qiong2 tu2 mo4 lu4
2017/09/01 ai4 bu2 shi4 shou3
2017/08/31 yin3 jiu4 ci2 zhi2
2017/08/30 qiu2 ren2 de2 ren2
2017/08/29 feng1 yu3 bu4 gai3
2017/08/28 dang4 qi4 hui2 chang2
2017/08/25 wang3 kai1 yi2 mian4
2017/08/24 jian4 yi4 yong3 wei4
2017/08/23 ren2 duo1 shi4 zhong4
2017/08/22 lang2 xin1 guo3 fei4
2017/08/21 da4 chi1 yi4 jing1
2017/08/18 su4 yuan4 de2 chang2
2017/08/17 jian4 bu4 ru2 fei1
2017/08/16 yi4 ju3 liang3 de2
2017/08/15 xing1 feng1 zuo4 lang4
2017/08/14 heng2 chong1 zhi2 zhuang4
2017/08/11 zhen1 xiang4 da4 bai2
2017/08/10 bu4 qu1 bu4 nao2
2017/08/09 yuan2 xing2 bi4 lu4
2017/08/08 qin2 shou4 bu4 re2
2017/08/07 bu2 wu4 zheng4 ye4
2017/08/04 ya4 miao2 zhu4 zhang3
2017/08/03 zheng4 ben3 qing1 yuan2
2017/08/02 fu4 shui3 nan2 shou1
2017/08/01 xing2 cha1 ta4 cuo4
2017/07/31 ren2 shen2 gong4 fen4
2017/07/28 liu4 yue4 fei1 shuang1
2017/07/27 bu4 de2 qi2 fa3
2017/07/26 wu2 ke3 nai4 he2
2017/07/25 bu4 fen1 qing1 zhong4
2017/07/24 nan2 yi3 qi3 chi3
2017/07/21 dui4 zheng4 xia4 yao4
2017/07/20 xing1 xing1 zhi1 huo3
2017/07/19 da4 huo4 lin2 tou2
2017/07/18 tong2 gan1 gong4 ku3
2017/07/17 li3 zhi2 qi4 zhuang4
2017/07/14 ge4 you3 qian1 qiu1
2017/07/13 xian1 zhang3 hou4 zou4
2017/07/12 ren2 ge4 you3 zhi4
2017/07/11 fei1 tong2 xiao3 ke3
2017/07/10 ke3 da4 ke3 xiao3
2017/07/07 wu4 you3 suo3 zhi2
2017/07/06 hao3 ren2 nan2 zuo4
2017/07/05 diu1 ren2 xian4 yan3
2017/07/04 yi4 wu2 shi4 chu4
2017/07/03 ju3 bu4 wei2 jian1
2017/06/30 si3 li3 tao2 sheng1
2017/06/29 xin1 ping2 jiu4 jiu3
2017/06/28 ji4 jing1 si4 zuo4
2017/06/27 ming2 wan2 bu4 ling2
2017/06/26 bu4 you2 fen1 shuo1
2017/06/23 hui2 tou2 shi4 an4
2017/06/22 gan3 tong2 shen1 shou4
2017/06/21 yi4 zhi1 du2 Xiu4i4
2017/06/20 chu1 shi1 bu2 li4
2017/06/19 bu4 yu2 you3 zha4
2017/06/16 ming4 tu2 duo1 chuan3
2017/06/15 can3 bu4 ren3 du3
2017/06/14 shen2 se4 zi4 zuo4
2017/06/13 nong4 xu1 zuo4 jia3
2017/06/12 da4 mo2 da4 yang4
2017/06/09 yi2 feng1 yi4 su2
2017/06/08 ku3 bu4 kan1 yan2
2017/06/07 yi3 jia3 luan4 zhen1
2017/06/06 ting1 tian1 you2 ming4
2017/06/05 ju1 gao1 lin2 xia4
2017/06/02 bai3 mi4 yi4 shu1
2017/06/01 bai3 shang4 jia1 jin1
2017/05/31 tu1 ru2 qi2 lai2
2017/05/29 bu4 shi2 tai2 ju3
2017/05/26 shi2 yi2 shi4 yi4
2017/05/25 bu4 jie3 feng1 qing2
2017/05/24 yi3 rou2 zhi4 gang1
2017/05/23 yu4 gai4 mi2 zhang1
2017/05/22 feng1 sheng1 he4 li4
2017/05/19 tong2 sou3 wu2 qi1
2017/05/18 zhi3 sang1 ma4 huai2
2017/05/17 qi2 xin1 xie2 li4
2017/05/16 biao3 li3 bu4 yi1
2017/05/15 ru2 jia3 bao1 huan4
2017/05/12 yuan3 zou3 gao1 fei1
2017/05/11 shi4 feng1 ri4 xia4
2017/05/09 zhi2 chi4 qi2 fei1
2017/05/08 feng1 jian3 you2 ren2
2017/05/05 shen2 hu1 qi2 ji4
2017/05/04 ling4 ren2 fei4 jie3
2017/05/02 zi4 de2 qi2 le4
2017/04/28 da4 yan2 bu4 can2
2017/04/27 bu2 qie4 shi2 ji4
2017/04/26 rnong4 jia3 cheng2 zhen1
2017/04/25 ju4 wei4 ji3 you3
2017/04/24 chu1 er3 fan3 er3
2017/04/21 ming2 bu4 fu2 shi2
2017/04/20 gu4 nong4 xuan2 xu1
2017/04/19 mao2 sui4 zi4 jian4
2017/04/18 la1 niu2 shang4 shu4
2017/04/13 you2 you3 yu2 ji4
2017/04/12 yi4 mao2 bu4 ba2
2017/04/11 hai4 ren2 hai4 ji3
2017/04/10 bao4 tian3 tian1 wu4
2017/04/07 shou3 qi3 dao1 luo4
2017/04/06 yan3 yan3 yi4 xi1
2017/04/05 shi4 you3 qiao1 qi
2017/04/03 sui1 bai4 you2 rong2
2017/03/31 ming2 jing4 gao1 xuan2
2017/03/30 you3 yong3 wu2 mou2
2017/03/29 wan2 bi4 gui1 zhao4
2017/03/28 ren2 wei4 cai2 si3
2017/03/27 bi4 men2 zao4 che1
2017/03/24 jia1 yan2 jia1 cu4
2017/03/23 jiang1 lang2 cai2 jin4
2017/03/22 jin1 chan2 tuo1 ke2
2017/03/21 ban1 men2 nong4 fu3
2017/03/20 ji1 fei1 gou3 zou3
2017/03/17 qin3 shi2 nan2 an1
2017/03/16 ren2 shen2 gong4 fen4
2017/03/15 xin4 kou3 ci2 huang2
2017/03/14 pi3 ji2 tai4 lai2
2017/03/13 shao1 zong4 ji2 shi4
2017/03/10 shen2 zeng1 gui3 yan4
2017/03/09 xu1 wu2 piao1 miao3
2017/03/08 huo3 shang4 jia1 you2
2017/03/07 zhang1 guan4 li3 dai4
2017/03/06 wen2 wu3 shuang1 quan2
2017/03/03 wu4 ren2 zi3 di4
2017/03/02 wu4 ru4 qi2 tu2
2017/03/01 shi1 jing1 wu2 shen2
2017/02/28 xiao1 gui1 cao2 sui2
2017/02/27 huang1 miu4 jue2 lun2
2017/02/24 zhan3 cao3 chu2 gen1
2017/02/23 fang3 ru2 ge2 shi4
2017/02/22 jin4 mo4 zhe3 hei1
2017/02/21 da4 fei4 zhou1 zhang1
2017/02/20 ren2 you3 cuo4 shou3
2017/02/17 wu2 qi2 bu4 you3
2017/02/16 sheng1 cai2 you3 dao4
2017/02/15 zhi1 yi4 xing2 nan2
2017/02/14 hou4 huan4 wu2 qiong2
2017/02/13 shi3 kou3 fou3 ren4
2017/02/10 qi4 ci2 jiao3 bian4
2017/02/09 long2 tan2 hu3 xue2
2017/02/08 yi3 e2 chuan2 e2
2017/02/07 pang2 ruo4 wu2 ren2
2017/02/06 chong2 jian4 tian1 ri4
2017/02/03 si3 hui1 fu4 ran2
2017/02/02 zi4 xun2 si3 lu4
2017/02/01 po1 fu4 ma4 jie1
2017/01/27 zi4 tou2 luo2 wang3
2017/01/26 dan4 jin4 liang2 jue2
2017/01/25 gou3 zhang4 ren2 shi4
2017/01/24 yao1 yan2 huo4 zhong4
2017/01/23 yi4 ma3 dang1 xian1
2017/01/20 bie2 you3 yong4 xin1
2017/01/19 yi4 bo1 san1 zhe2
2017/01/18 cuo4 zhong1 fu4 za2
2017/01/17 zhi4 bu2 zai4 ci3
2017/01/16 mei 3 meng4 cheng2 zhen1
2017/01/13 shou3 wang4 xiang1 zhu4
2017/01/12 bu2 sheng4 qi2 fan2
2017/01/11 xiang1 de2 yi4 zhang1
2017/01/10 ji2 bu4 ke3 dai4
2017/01/09 dang4 ran2 wu2 cun2
2017/01/06 niao3 juan4 zhi1 hai2
2017/01/05 xiong1 duo1 ji2 shao3
2017/01/04 tou2 qi2 suo3 hao3
2017/01/03 wu2 wei1 bu2 zhi1
2016/12/30 shi4 ruo4 wu2 du3
2016/12/29 jia3 shou3 yu2 ren2
2016/12/28 wo4 xin1 chang2 dan3
2016/12/23 chu4 bian4 bu4 jing1
2016/12/21 huo3 hong2 huo3 lu4
2016/12/20 jian4 guai4 bu2 guai4
2016/12/19 shao3 jian4 duo1 guai4
2016/12/16 wu2 gong1 er2 hui2
2016/12/15 lao2 shi1 dong4 zhong4
2016/12/14 feng2 xiong1 hua4 ju2
2016/12/13 zhi1 nan2 er2 tui4
2016/12/12 qiong2 zhui1 meng3 da3
2016/12/09 bo1 luan4 fan3 zheng4
2016/12/08 da4 gong1 gao4 cheng2
2016/12/07 feng2 xiong1 hua4 ji2
2016/12/06 yi4 wu2 fan3 gu4
2016/12/05 ji1 mao2 suan4 pi2
2016/12/02 hou4 yan2 wu2 chi3
2016/12/01 sheng1 tun1 huo2 bo1
2016/11/30 fen3 shen1 sui4 gu3
2016/11/28 jia3 ren2 jia3 yi4
2016/11/25 ma3 shou3 shi4 zhan1
2016/11/24 yi4 zhi1 ban4 jie3
2016/11/23 cao3 jian1 ren2 ming4
2016/11/22 ji4 wang3 bu2 jiu4
2016/11/21 shen1 si1 shu2 lu4
2016/11/18 shu4 da4 zhao1 feng1
2016/11/17 xin1 wu2 er4 yong4
2016/11/16 ren2 ren2 zi4 wei1
2016/11/15 yi4 chui2 ding4 yin1
2016/11/14 ge2 an4 guan1 huo3
2016/11/10 ba2 miao2 zhu4 zhang3
2016/11/09 bu4 da3 zi4 zhao1
2016/11/08 gai3 ming2 huan4 xing4
2016/11/04 sheng1 dong1 ji1 xi1
2016/11/03 luan4 qi1 ba1 zao1
2016/11/01 qi1 shan4 pa4 e4
2016/10/31 ai1 wu1 ji2 wu1
2016/10/28 bu4 cheng2 ti3 tong3
2016/10/27 hu3 kou3 yu2 sheng1
2016/10/26 qin1 li4 qin1 wei4
2016/10/25 yi3 mao4 qu3 ren2
2016/10/24 fan3 hun2 fa2 shu4
2016/10/21 yi3 shen2 zuo4 ze2
2016/10/20 zhong4 pan4 qin1 li2
2016/10/19 huo4 cong2 tian1 jiang4
2016/10/18 cheng2 xu1 er2 ru4
2016/10/17 qian2 qi2 bai3 guai4
2016/10/14 yi4 ming2 jing1 ren2
2016/10/13 yi2 cuo4 zai4 cuo4
2016/10/12 zao2 bi4 tou1 guang1
2016/10/11 zi4 xiang1 can2 sha1
2016/10/07 ru2 jian4 zai4 xian2
2016/10/06 shui3 luo4 shi2 chu1
2016/10/05 hou3 hua1 si4 jian4
2016/10/04 zhi1 fa3 fan4 fa3
2016/10/03 ren2 shen2 gong4 fen4
2016/09/30 ma3 bu4 ting2 ti2
2016/09/29 heng2 xing2 wu2 ji4
2016/09/28 wan4 wu2 yi4 shi1
2016/09/27 heng2 chong1 zhi2 zhuang4
2016/09/26 peng2 bi3 wei4 jian1
2016/09/23 li2 ting2 sao3 xue2
2016/09/22 yi1 yang4 hu2 lu2
2016/09/21 wu2 suo3 dun4 xing2
2016/09/20 yi3 luan3 ji1 shi2
2016/09/19 qiong2 she1 ji2 chi3
2016/09/15 qing1 huang2 bu4 jie1
2016/09/14 bu4 de2 qi2 fa3
2016/09/13 hua4 wei4 wu1 you3
2016/09/12 long2 zheng1 hu3 dou4
2016/09/09 fang2 bu2 sheng4 fang2
2016/09/08 bu4 he2 shi2 yi2
2016/09/07 diao4 yi3 qing1 xin1
2016/09/06 jiu3 niu2 yi4 mao3
2016/09/05 zui4 jia1 yi4 deng3
2016/09/02 jiu4 di4 qu3 cai2
2016/09/01 lu3 bai4 lu3 zhan4
2016/08/31 ma2 mu4 bu4 ren2
2016/08/30 shu1 tu2 tong2 gui1
2016/08/29 qiang2 ci2 duo2 li3
2016/08/26 zi4 bao4 qi2 duan3
2016/08/25 jin1 fei1 xi1 bi3
2016/08/24 yi2 pai4 hu2 yan2
2016/08/23 qu1 yan2 fu4 shi4
2016/08/19 xiu1 yu3 wei2 wu3
2016/08/18 yi3 du2 gong1 du2
2016/08/17 you3 kou3 nan2 yan2
2016/08/16 jie2 shu4 nan2 tao2
2016/08/15 da4 kuai4 ren2 xin1
2016/08/12 hun2 bu2 fu4 ti3
2016/08/11 xin1 chou2 jiu4 hen4
2016/08/10 wu2 ji4 yu2 shi4
2016/08/09 lai2 shi1 xiong1 xiong1
2016/08/08 bian4 yi2 mo4 tan1
2016/08/05 bu4 da3 zi4 zhao1
2016/08/04 mo2 quan2 ca1 zhang3
2016/08/03 yin3 lang2 fu4 shi4
2016/08/02 pi3 ji2 tai4 lai2
2016/08/01 xin1 dan3 ju4 lie4
2016/07/29 gong1 kui1 yi2 kui4
2016/07/28 yi2 nuo4 quian1 jin1
2016/07/27 wu2 xin1 zhi1 shi1
2016/07/26 huan4 ran2 yi4 xin1
2016/07/25 le4 ji2 wang4 xing2
2016/07/22 zhong4 nu4 nan2 fan3
2016/07/21 cheng2 ren2 zhi1 wei1
2016/07/20 wang2 ming4 zhi1 tu2
2016/07/19 wu2 ke3 hou4 fei1
2016/07/18 zheng1 zheng1 ri4 shang4
2016/07/15 da4 sha1 feng1 jing3
2016/07/14 hou4 fa1 xian1 zhi4
2016/07/13 suo3 tuo1 fei1 ren2
2016/07/12 ba2 dao1 xiang1 zhu4
2016/07/11 xiu4 shou3 pang2 guan1
2016/07/08 zhen1 jia3 nan2 bian4
2016/07/05 e4 guan4 man3 ying2
2016/07/04 yin3 zhen4 zhi3 ke3
2016/06/29 bu3 feng1 zhou1 ying3
2016/06/28 bian4 ben3 jia1 li4
2016/06/27 fu4 ke3 di2 guo2
2016/06/24 ming2 mu4 zhang1 dan3
2016/06/23 yi4 ju3 cheng2 ming2
2016/06/22 wu2 shi4 sheng1 fei1
2016/06/20 qi3 you3 ci3 li3
2016/06/17 gu4 ci3 shi1 bi3
2016/06/16 bing1 bu2 yan4 zha4
2016/06/13 yi4 fen4 tian2 ying1
2016/06/13 nan2 yuan2 bei3 zhe2
2016/06/10 lei2 li4 feng1 xing2
2016/06/08 bu4 liao3 liao3 zhi1
2016/06/07 xing2 tong2 xu1 she4
2016/06/06 qie4 er2 bu4 she3
2016/06/03 tao2 zhi1 yao1 yao1
2016/06/02 mou2 cai2 hai4 ming4
2016/06/01 chui1 mao2 qiu2 ci1
2016/05/31 bai3 ci2 mo4 bian4
2016/05/30 bei1 gong1 she2 ying3
2016/05/27 xi1 shi4 ning2 ren2
2016/05/26 wan4 ren2 kong1 xiang4
2016/05/25 xin1 hen3 shou3 la4
2016/05/24 xin1 hen3 shou3 la4
2016/05/23 bao3 dao1 wei4 lao3
2016/05/20 wu2 fa3 wu2 tian1
2016/05/19 bu4 ke3 si1 yi4
2016/05/18 ji1 bu4 ze2 shi2
2016/05/17 lao3 xiu1 cheng2 nu4
2016/05/16 yao1 yan2 huo4 zhang4
2016/05/13 jian1 shou3 zi4 dao4
2016/05/12 lu4 chu1 ma3 jiao3
2016/05/11 bu4 kan1 she4 xiang3
2016/05/10 zi4 bu2 liang4 li4
2016/05/09 tang2 bi4 dang3 che1
2016/05/06 cao1 zhi1 guo4 ji2
2016/05/05 qi1 ren2 tai4 shen4
2016/05/03 zi4 sheng1 zi4 mie4
2016/05/03 ruo4 ruo4 qiang2 shi2
2016/04/29 lin2 wei1 bu2 luan4
2016/04/28 bu2 wu4 zheng4 ye4
2016/04/27 yi4 ru2 fan3 zhang3
2016/04/26 xin1 cun2 jiao3 xing4
2016/04/25 guo4 you2 bu4 ji2
2016/04/22 wei1 ji1 si4 fu2
2016/04/21 bu4 gan3 gou3 tong2
2016/04/20 meng2 zai4 gu3 li3
2016/04/19 xiao3 ti2 da4 zuo4
2016/04/17 da4 er2 wu2 dang1
2016/04/15 guan1 guan1 xiang1 hu4
2016/04/14 duan4 zhang1 qu3 yi4
2016/04/13 hua1 yan2 qiao3 yu3
2016/04/12 sang1 jin4 tian4 liang2
2016/04/11 jin4 tui4 liang3 nan2
2016/04/08 ti2 xiao4 jie1 fei1
2016/04/07 you3 yan3 wu2 zhu1
2016/04/06 hua1 zhong4 qu3 chong3
2016/04/05 yi3 tui4 wei4 jin4
2016/04/01 gan3 jin4 sha1 jue2
2016/03/31 yi3 ya2 hai2 ya2
2016/03/30 tai4 shan1 ya1 ding3
2016/03/29 dui4 niu2 tan2 qin2
2016/03/24 ren2 zang1 bing4 huo4
2016/03/23 wu2 guan1 teng4 yang3
2016/03/22 tian1 wang3 hui1 hui1
2016/03/21 zi4 shi2 qi2 guo3
2016/03/18 bai3 si1 bu4 jie3
2016/03/17 wu2 suo3 shi4 cong2
2016/03/16 liang4 li4 er2 wei4
2016/03/15 ge4 huai2 gui3 tai1
2016/03/14 xiao1 yao2 fa3 wai4
2016/03/11 qian2 che1 zhi1 jian4
2016/03/10 yan3 ren2 er3 mu4
2016/03/09 nan2 yi3 zhi4 xin4
2016/03/08 xin1 fu4 da4 huan4
2016/03/07 yu2 weng1 de2 li4
2016/03/04 jing1 gong1 zhi1 niao3
2016/03/03 wu1 zhong1 sheng1 you3
2016/03/01 sheng2 zhi1 yi3 fa3
2016/02/29 qian2 yi2 mo4 hua4
2016/02/26 hu3 tou2 she2 wei3
2016/02/25 ming2 mu4 zhang1 dan3
2016/02/24 shi4 si3 ru2 gu1
2016/02/23 le4 ci3 bu4 pi2
2016/02/22 ge2 xue1 sao1 yang3
2016/02/19 gou3 yan2 can2 chuan3
2016/02/18 ling4 ren2 fa4 zhi3
2016/02/17 tou1 gong1 jian3 liao4
2016/02/16 wu2 dan3 fei3 lei4
2016/02/15 yu4 shi2 ju4 fen2
2016/02/12 shi1 er2 fu4 de2
2016/02/05 jia1 zei2 nan2 fang2
2016/02/04 duo1 ci3 yi4 ju3
2016/02/03 feng1 yu3 bu4 gai3
2016/02/02 zhang3 ding1 jie2 tie3
2016/02/01 qiang2 ren2 suo3 nan2
2016/01/29 dao4 xing2 ni4 shi1
2016/01/28 tong2 gui1 yu2 jin4
2016/01/27 zuo3 you4 wei2 nan2
2016/01/26 huo4 bu4 dan1 xing2
2016/01/25 si4 wu2 ji4 dan4
2016/01/22 nan2 yi3 zhi4 xin4
2016/01/21 wu2 li3 qu3 nao4
2016/01/20 yi2 chu4 ji2 fa1
2016/01/19 bai3 du2 bu4 qin1
2016/01/18 tiao3 bo1 li2 jian4
2016/01/15 chao3 xia1 chai1 xie4
2016/01/14 de2 bu4 chang2 shi1
2016/01/13 dan3 da4 bao1 tian1
2016/01/12 qing2 you3 ke3 yuan2
2016/01/11 zhu1 peng2 gou3 you3
2016/01/08 yi2 shi4 tong2 ren2
2016/01/07 da4 hai3 lao1 zhen1
2016/01/05 shi1 heng2 bian4 ye3
2016/01/05 yu3 guo4 tian1 qing2
2016/01/04 zheng1 feng1 chi1 cu4
2015/12/31 kou3 bu4 ze2 yan2
2015/12/30 yan2 xing2 jun4 fa3
2015/12/29 xiao3 shi4 hua4 da4
2015/12/28 mian4 mu4 ke3 zeng1
2015/12/24 wu1 yan1 zhang4 qi4
2015/12/23 yi3 shen1 shi4 fa3
2015/12/22 da4 yi4 mie4 qin1
2015/12/21 Yi3 Jia3 Luan4 Zhen1
2015/12/17 Qu4 Ru2 Huang2 He4
2015/12/16 Yu2 Mu2 Hun2 Zhu1
2015/12/15 jie4 shi1 huan2 hun2
2015/12/11 bu4 han2 er2 li4
2015/12/10 yan2 jian3 yi4 gai1
2015/12/09 zi4 zuo4 zi4 shou4
2015/12/08 tou1 liang2 huan4 zhu4
2015/12/07 da2 fei1 suo3 wen4
2015/12/04 si3 you3 yu2 gu1
2015/12/03 ren2 zhi1 chang2 qing2
2015/12/02 jian4 si3 bu2 jiu4
2015/12/01 liang3 bai4 ju4 shang1
2015/11/30 Tian1 ma3 xing2 kong1
2015/11/27 wei1 yan2 song3 ting1
2015/11/26 bu2 yi4 er2 fei1
2015/11/25 en1 jiang1 chou2 bao4
2015/11/24 hun2 fei1 po4 san3
2015/11/23 wu2 di4 fang4 shi3
2015/11/20 xian2 wai4 zhi1 yin1
2015/11/19 he2 qing2 he2 li3
2015/11/18 cong2 shan4 ru2 liu2
2015/11/17 bu2 su4 zhi1 ke4
2015/11/16 fei3 yi2 suo3 si1
2015/11/13 qiang3 yan2 huan1 xiao4
2015/11/12 zui4 kui2 huo4 shou3
2015/11/11 qian1 chuang1 bai3 kong3
2015/11/10 mei3 zhong1 bu4 zu2
2015/11/08 Lao3 Dang1 Yi4 Zhuang4
2015/11/06 ru2 yuan4 yi3 chang2
2015/11/05 wu2 wang4 zhi1 zai1
2015/11/04 sha1 shen1 zhi1 huo4
2015/11/03 ren3 wu2 ke3 ren3
2015/11/02 gu1 zhu4 yi2 zhi4
2015/10/30 gu4 ruo4 jin1 tang1
2015/10/29 wu2 ji4 yu2 shi4
2015/10/28 ming2 zhi1 gu4 wen4
2015/10/27 shi4 de2 qi2 fan3
2015/10/26 zi4 qu3 qi2 ru3
2015/10/22 ze1 wu2 pang2 dai4
2015/10/21 wu4 jin4 qi2 yong4
2015/10/19 ren2 tou2 luo4 di4
2015/10/19 xian3 xiang4 huan2 sheng1
2015/10/16 chi2 zhi1 yi3 heng2
2015/10/15 yan1 zhi1 fei1 huo4
2015/10/14 nan2 ci2 qi2 jiu4
2015/10/13 jie4 ti2 fa1 hui1
2015/10/12 jiao3 wang3 guo4 zheng4
2015/10/09 kong1 zhong1 lou2 ge2
2015/10/08 hou4 sheng1 ke3 wei4
2015/10/07 ren4 ren2 wei2 qin1
2015/10/06 zhuang4 shi4 duan4 wan4
2015/10/05 wen2 guo4 shi4 fei1
2015/10/02 shang1 tian1 hai4 li3
2015/09/30 shou3 wu3 zu2 dao3
2015/09/29 da4 shi4 suo qu1
2015/09/24 xi3 xin1 ge2 mian4
2015/09/24 ai4 mo4 neng2 zhu4
2015/09/23 gai3 tou2 huan4 mian4
2015/09/22 hai4 qun2 zhi1 ma3
2015/09/21 dai4 zui4 gao1 yang2
2015/09/18 da4 nan2 bu4 si3
2015/09/17 fan2 wen2 fu4 jie2
2015/09/16 yi2 luo4 qian1 zhang4
2015/09/15 xu1 jing1 yi4 chang3
2015/09/14 nan2 tao2 fa3 wang3
2015/09/11 li4 jie2 sheng1 si1
2015/09/10 mo4 ming2 qi1 miao4
2015/09/09 shou3 dang1 qi2 chong1
2015/09/08 feng1 hu12 lu4 zhuan3
2015/09/07 yu3 shi2 ju4 jin4
2015/09/04 le4 ji2 sheng1 bei1
2015/09/02 ju4 li3 li4 zheng1
2015/09/01 nu3 zhong1 hao2 jie2
2015/08/31 zhong4 shuo1 fen1 yun2
2015/08/28 si3 shang1 zhen3 jie4
2015/08/27 yang1 ji2 chi2 yu2
2015/08/26 xue3 shang4 jia1 shuang1
2015/08/25 qing2 tian pi1 li4
2015/08/24 ceng2 chu1 bu4 qiong2
2015/08/21 she4 shen1 chu4 de4
2015/08/20 jie1 da4 huan1 xi3
2015/08/19 ge4 zhi2 yi4 ci2
2015/08/18 zhuo1 jin1 jian4 zhou3
2015/08/17 you3 jing1 wu2 xian3
2015/08/14 chu4 mu4 jing xin1
2015/08/13 zi4 hui3 chang2 cheng2
2015/08/12 deng1 feng1 zao4 ji2
2015/08/11 qiong2 zhui1 meng3 da3
2015/08/10 mu4 wu2 fa3 ji4
2015/08/07 zhuang1 mo2 zuo4 yang4
2015/08/06 qian1 fu1 suo3 zhi3
2015/08/05 wu2 li3 qu3 nao4
2015/08/04 hou4 hui3 bu4 ji2
2015/08/03 ren2 xin1 huang2 huang2
2015/07/31 yi3 jia3 luan4 zhen1
2015/07/30 bu4 ke3 jiu4 yao4
2015/07/29 wang2 yang2 bu3 lao2
2015/07/28 fei1 lai2 heng4 huo4
2015/07/27 jiu3 si3 yi4 sheng1
2015/07/24 shui3 shen1 huo3 re4
2015/07/23 shi4 er2 bu2 jian4
2015/07/22 xun2 gen1 jiu1 di3
2015/07/21 xiao3 cheng2 da4 jie4
2015/07/20 sha yi jing bai
2015/07/17 Putonghua pronunciation: yuan2 Cantonese pronunciation: yuen4 Meanings: round, spherical, fulfill, perfect, complete, completion
2015/07/16 Putonghua pronunciation: ceng2 Cantonese pronunciation: chang4 Meanings: layer, tier, stratum
2015/07/15 Putonghua pronunciation: wei3 Cantonese pronunciation: mei5 Meanings: tail, end, trail, extremity, stern
2015/07/14 Putonghua pronunciation: tou2 Cantonese pronunciation: tau4 Meanings: head, first, leader
2015/07/13 Putonghua pronunciation: shi3 Cantonese pronunciation: chi2 Meanings: first, earliest, ensue, begin, beginning, only then
2015/07/10 Putonghua pronunciation: tui4 Cantonese pronunciation: tui3 Meanings: retreat, return, ebb, recede, withdraw, retire, backward
2015/07/09 Putonghua pronunciation: guan1 Cantonese pronunciation: gwaan1 Meanings: shut, close, obstacle, block, imprison, mountain pass, entry-exit point, link
2015/07/08 Putonghua pronunciation: lan3 Cantonese pronunciation: laan5 Meanings: lazy, laze, indolent, negligent, languid, sluggish
2015/07/07 Putonghua pronunciation: song1 Cantonese pronunciation: sung1 Meanings: relax, loose, loosen, lax, slacken, soften, flexible, puffy
2015/07/06 Putonghua pronunciation: fang4 Cantonese pronunciation: fong3 Meanings: release, free, liberate, relieve, banish, disperse, radiate, disseminate
2015/07/03 Putonghua pronunciation: xin1 Cantonese pronunciation: yan1 Meanings: cheer, glad, joyous, happy
2015/07/02 Putonghua pronunciation: huan1 Cantonese pronunciation: foon1 Meanings: joy, cheer, fondness, cheerful, light-hearted, sexual intercourse
2015/06/30 Putonghua pronunciation: xiao4 Cantonese pronunciation: siu3 Meanings: smile, laugh, laughter
2015/06/29 Putonghua pronunciation: qing4 Cantonese pronunciation: hing3 Meanings: rejoice, celebrate, congratulate, joyous occasion, festivity, blessing
2015/06/26 Putonghua pronunciation: lian2 Cantonese pronunciation: luen4 Meanings: link, join, alliance, combination, contact, relate
2015/06/25 Putonghua pronunciation: he2 Cantonese pronunciation: hap6 Meanings: close, combine, unite, join, fit, merge, suitable, together
2015/06/24 Putonghua pronunciation: dao4 Cantonese pronunciation: do4 Meanings: way, road, path, method, approach, direction, truth, wisdom
2015/06/23 Putonghua pronunciation: tong2 Cantonese pronunciation: tung4 Meanings: same, similar, co-, fellow-, uniform, unified
2015/06/22 Putonghua pronunciation: tong2 Cantonese pronunciation: tung4 Meanings: same, similar, co-, fellow-, uniform, unified
2015/06/19 Putonghua pronunciation: yan2 Cantonese pronunciation: yim4 Meanings: strict, stern, un-relaxed, harsh, serious
2015/06/18 Putonghua pronunciation: qi1 Cantonese pronunciation: chai4 Meanings: level, same, neat, together, uniform, complete, assemble, trim, govern
2015/06/17 Putonghua pronunciation: xiu1 Cantonese pronunciation: sau1 Meanings: build, cultivate, improve, mend, repair, revise, study
2015/06/16 Putonghua pronunciation: zhi4 Cantonese pronunciation: ji3 Meanings: send, reach, deliver, give, devote, cause, extent
2015/06/15 Putonghua pronunciation: ge2 Cantonese pronunciation: gaak3 Meanings: square, check, grid, quality, standard, contend, reason
2015/06/12 Putonghua pronunciation: jie4 Cantonese pronunciation: gaal3 Meanings: limit, rim, border, frontier, territory, sector, demarcation
2015/06/11 Putonghua pronunciation: hang2 Cantonese pronunciation: hong4 Meanings: sail, voyage, journey, travel
2015/06/10 Putonghua pronunciation: yu2 Cantonese pronunciation: yue4 Meanings: fish, fishing, acquire
2015/06/09 Putonghua pronunciation: jiao1 Cantonese pronunciation: jiu1 Meanings: rock, reef, atoll, shoal, sandbar, sandbank
2015/06/08 Putonghua pronunciation: dao3 Cantonese pronunciation: do2 Meanings: island
2015/06/05 Putonghua pronunciation: zheng1 Cantonese pronunciation: jing1 Meanings: summon, call for, invite, levy, march, expedition, launch war against
2015/06/04 Putonghua pronunciation: ta4, tuo4 Cantonese pronunciation: tok3 Meanings: rub and print, hew, open up, carve out, forge out, stretch, expand, reclaim
2015/06/03 Putonghua pronunciation: shang1 Cantonese pronunciation: seung1 Meanings: trade, commerce, negotiate, businessman
2015/06/02 Putonghua pronunciation: lu4 Cantonese pronunciation: lo6 Meanings: road, path, way
2015/06/01 Putonghua pronunciation: dai4 Cantonese pronunciation: daai3 Meanings: lead, take, bring, carry, line, belt
2015/05/29 Putonghua pronunciation: en1 Cantonese pronunciation: yan1 Meanings: kindness, favor, bestowment, blessing, grace, love, charity
2015/05/28 Putonghua pronunciation: xie4 Cantonese pronunciation: je6 Meanings: thank, grateful, decline, refuse, resign, take leave, wither
2015/05/27 Putonghua pronunciation: shou4 Cantonese pronunciation: sau6 Meanings: receive, accept, take, contain
2015/05/26 Putonghua pronunciation: shu3, shu4 Cantonese pronunciation: so2, so3 Meanings: count, calculate, number, several, mathematics
2015/05/22 Putonghua pronunciation: ti2 Cantonese pronunciation: tai4 Meanings: raise, lift, pick up, carry, hold in suspension, extract
2015/05/21 Putonghua pronunciation: shan4 Cantonese pronunciation: sin6 Meanings: meal, food
2015/05/20 Putonghua pronunciation: yao4 Cantonese pronunciation: yeuk6 Meanings: medicine, medication, drug, tonic, booster, pharmaceuticals
2015/05/19 Putonghua pronunciation: bu3 Cantonese pronunciation: bo2 Meanings: mend, patch, repair, replenish, re-fill, nourishing, invigorating
2015/05/18 Putonghua pronunciation: xu1 Cantonese pronunciation: hui1 Meanings: void, empty, abstract, weak, frail, exhausted, vanity
2015/05/15 Putonghua pronunciation: zhi4 Cantonese pronunciation: ji3 Meanings: senses, mind, sanity, intelligence, knowledge, wisdom
2015/05/14 Putonghua pronunciation: shi1 Cantonese pronunciation: sat1 Meanings: lose, loss, lost
2015/05/13 Putonghua pronunciation: wang4 Cantonese pronunciation: mong5 Meanings: unreasonable, confused, conceited, preposterous, rash, absurd, deluded
2015/05/12 Putonghua pronunciation: tui4 Cantonese pronunciation: tui3 Meanings: retreat, withdraw, return
2015/05/11 Putonghua pronunciation: nao3 Cantonese pronunciation: no5 Meanings: brain, mind
2015/05/08 Putonghua pronunciation: diu1 Cantonese pronunciation: diu1 Meanings: lose, drop, throw, leave, mislay, misplace
2015/05/07 Putonghua pronunciation: wang4 Cantonese pronunciation: mong4 Meanings: forget, oblivious
2015/05/06 Putonghua pronunciation: luan4 Cantonese pronunciation: luen6 Meanings: confuse, chaotic, arbitrarily, confusion, disorder, violate, riot
2015/05/05 Putonghua pronunciation: dai1 Cantonese pronunciation: daai1 Meanings: stagnant, inactive, stupid, dumb, slow, rigid, idiotic, deranged
2015/05/04 Putonghua pronunciation: chi1 Cantonese pronunciation: chi5 Meanings: foolish, silly, stupid, deranged, idiot, crazy, craze, lunacy
2015/04/30 Putonghua pronunciation: gang1 Cantonese pronunciation: gong1 Meanings: hard, brittle, strong, sturdy, upright, unbending, uncompromising
2015/04/29 Putonghua pronunciation: cai2 Cantonese pronunciation: choi4 Meanings: talent, ability, expertise, genius, talented person, person
2015/04/28 Putonghua pronunciation: jiang1, jiang4 Cantonese pronunciation: jeung3 Meanings: general, chief, leader, lead, chess-piece
2015/04/27 Putonghua pronunciation: yong3 Cantonese pronunciation: yung5 Meanings: brave, valiant, daring, fierce, ferocious, courageous
2015/04/24 Putonghua pronunciation: xian1 Cantonese pronunciation: sin1 Meanings: fairy, magical, immortal, celestial, being in folklore
2015/04/23 Putonghua pronunciation: qiu2 Cantonese pronunciation: kau4 Meanings: request, seek, search, ask for favor, beg, beseech, need, demand
2015/04/22 Putonghua pronunciation: mu4 Cantonese pronunciation: mo1 Meanings: admire, adore, love, aspire to, envy
2015/04/21 Putonghua pronunciation: li4 Cantonese pronunciation: lai6 Meanings: beautiful, pretty
2015/04/20 Putonghua pronunciation: rong2 Cantonese pronunciation: yung4 Meanings: face, visage, looks, appearance
2015/04/17 Putonghua pronunciation: wei3 Cantonese pronunciation: ngai6 Meanings: fake, false, untrue, sham, hypocritical, forged, unauthentic, illegitimate
2015/04/16 Putonghua pronunciation: ci2 Cantonese pronunciation: chi4 Meanings: porcelain, china
2015/04/15 Putonghua pronunciation: tong2 Cantonese pronunciation: tung4 Meanings: copper, bronze, brass
2015/04/14 Putonghua pronunciation: dai4 Cantonese pronunciation: doi6 Meanings: generation, period, era, epoch, dynasty, represent, replace
2015/04/13 Putonghua pronunciation: qi4 Cantonese pronunciation: hei3 Meanings: vessel, container, utensil, ware, instrument, appliance
2015/04/10 Putonghua pronunciation: chong1 Cantonese pronunciation: chung1 Meanings: towards, dash, rush against, charge
2015/04/09 Putonghua pronunciation: teng2 Cantonese pronunciation: tang1 Meanings: rise, gallop, leap, soar, fly, vacate, seethe
2015/04/08 Putonghua pronunciation: yue4 Cantonese pronunciation: yeuk6 Meanings: leap, jump, hop
2015/04/02 Putonghua pronunciation: ji4 Cantonese pronunciation: jai1 Meanings: offer animal sacrifice, offering, libations, sacrificial/funeral ceremony
2015/04/01 Putonghua pronunciation: qi1 Cantonese pronunciation: yap1 Meanings: weep, sob, tears
2015/03/31 Putonghua pronunciation: shou4 Cantonese pronunciation: sau6 Meanings: age, life-span, longevity, birthday, funerary item
2015/03/30 Putonghua pronunciation: si3 Cantonese pronunciation: sei2 Meanings: die, death, dead, extremely, stubborn, rigid
2015/03/27 Putonghua pronunciation: dian3 Cantonese pronunciation: dim2 Meanings: point, dot, spot, droplet, touch, count, decorate, ignite, select, snack
2015/03/26 Putonghua pronunciation: su4, xiu3, xiu4 Cantonese pronunciation: suk1 Meanings: rest, sleep, night stay, overnight, depend, dormant, residence
2015/03/25 Putonghua pronunciation: xing2, hang2 Cantonese pronunciation: hang4 Meanings: go, walk, travel, row, trade, profession
2015/03/24 Putonghua pronunciation: lu3 Cantonese pronunciation: lui5 Meanings: travel, journey, sojourn, trip, itinerary, route, traveler, brigade
2015/03/23 Putonghua pronunciation: tuan2 Cantonese pronunciation: tuen4 Meanings: round, spherical, lump, cluster, roll, group, association, regiment
2015/03/20 Putonghua pronunciation: cha2 Cantonese pronunciation: cha4 Meanings: tea, camellia
2015/03/19 Putonghua pronunciation: ying1 Cantonese pronunciation: ying1 Meanings: cherry-blossom tree, cherry-blossom, sakura
2015/03/18 Putonghua pronunciation: xing4 Cantonese pronunciation: hang6 Meanings: apricot
2015/03/17 Putonghua pronunciation: tao2 Cantonese pronunciation: to4 Meanings: peach
2015/03/16 Putonghua pronunciation: mei2 Cantonese pronunciation: mooi4 Meanings: plum
2015/03/13 Putonghua pronunciation: xiang2 Cantonese pronunciation: cheung4 Meanings: auspicious, benign, blessed, hallowed, favorable, agreeable, propitious, peaceful, kind
2015/03/12 Putonghua pronunciation: qan3 Cantonese pronunciation: gon2 Meanings: chase, pursue, hurry, rush, drive away, catch up, speed up
2015/03/11 Putonghua pronunciation: qun2 Cantonese pronunciation: kwan4 Meanings: crowd, group, herd, flock, fold, many
2015/03/10 Putonghua pronunciation: mao2 Cantonese pronunciation: mo4 Meanings: hair, wool, fleece, down, small
2015/03/09 Putonghua pronunciation: yang2 Cantonese pronunciation: yeung4 Meanings: sheep, goat, ram, ewe, lamb
2015/03/06 Putonghua pronunciation: mi4 Cantonese pronunciation: mat6 Meanings: tight, secret, hidden, occult, Tantric Buddhism
2015/03/05 Putonghua pronunciation: fo2 Cantonese pronunciation: fat6 Meanings: Buddha, Buddhist, Buddhism
2015/03/04 Putonghua pronunciation: chong2 Cantonese pronunciation: sung4 Meanings: lofty, high, elevate, admire, revere, advocate, worship
2015/03/03 Putonghua pronunciation: shan1 Cantonese pronunciation: saan1 Meanings: mountain, hill, mound
2015/03/02 Putonghua pronunciation: cang2, zang4 Cantonese pronunciation: jong6 Meanings: hide, collection, Tibet, Tibetan
2015/02/27 Putonghua pronunciation: dao3 Cantonese pronunciation: to2 Meanings: pray, prayer
2015/02/26 Putonghua pronunciation: si4 Cantonese pronunciation: ji6 Meanings: court, office, temple, monastery
2015/02/25 Putonghua pronunciation: jiang1 Cantonese pronunciation: geung1 Meanings: boundary, limit, frontier, territory
2015/02/24 Putonghua pronunciation: mo4 Cantonese pronunciation: mok6 Meanings: expansive, indifferent, desert
2015/02/23 Putonghua pronunciation: hui2 Cantonese pronunciation: wooi4 Meanings: return, Hui people, Islamic religion
2015/02/18 Putonghua pronunciation: dong4 Cantonese pronunciation: dung6 Meanings: hole, pit, cave, cavity, grotto
2015/02/17 Putonghua pronunciation: jing1 Cantonese pronunciation: ging1 Meanings: wrap, principle route, text, classic, scripture, sutra
2015/02/16 Putonghua pronunciation: cang2, zamg4 Cantonese pronunciation: chong4, jong6 Meanings: hide, keep, store, collect, collection, hoard, storage
2015/02/13 Putonghua pronunciation: meng2 Cantonese pronunciation: mang4 Meanings: ally, alliance, regional administrative unit in Inner Mongolia
2015/02/12 Putonghua pronunciation: bao1 Cantonese pronunciation: baau1 Meanings: wrap, packet, package, bundle, contain, bun, tent
2015/02/11 Putonghua pronunciation: mu4 Cantonese pronunciation: muk6 Meanings: let graze, herd, animal herding, herder, governor
2015/02/10 Putonghua pronunciation: qi2, ji4 Cantonese pronunciation: ke4, kei4 Meanings: mount, ride, ride horse, horse-and-rider
2015/02/09 Putonghua pronunciation: meng2 Cantonese pronunciation: mung4 Meanings: cover, deceive, narcotize, Mongol, Mongolian, Mongolia
2015/02/06 Putonghua pronunciation: qi2 Cantonese pronunciation: kei4 Meanings: flag, banner, Manchurian military / administrative division
2015/02/05 Putonghua pronunciation: guan1 Cantonese pronunciation: gwaan1 Meanings: shut,close, imprison, mountain pass, check-point, entry-exit point
2015/02/04 Putonghua pronunciation: lie4 Cantonese pronunciation: lip6 Meanings: hunt, pursue, seize
2015/02/03 Putonghua pronunciation: bei3 Cantonese pronunciation: bak1 Meanings: north, northern, northward
2015/02/02 Putonghua pronunciation: man3 Cantonese pronunciation: moon5 Meanings: full, Manchuria, Manchurian, Manchu
2015/01/30 Putonghua pronunciation: rong2 Cantonese pronunciation: yung4 Meanings: mix, melt, dissolve, merge, blend, flow, pleasant
2015/01/29 Putonghua pronunciation: kuo4 Cantonese pronunciation: kong3 Meanings: expand, extend, broaden, augment, enlarge, aggravate, stretch, spread
2015/01/28 Putonghua pronunciation: yu3 Cantonese pronunciation: yue5 Meanings: language, speech, word, linguistic
2015/01/27 Putonghua pronunciation: zu2 Cantonese pronunciation: juk6 Meanings: clan, tribe, race, ethnic group, group of chemical elements
2015/01/26 Putonghua pronunciation: han4 Cantonese pronunciation: hom3 Meanings: man, Han race, Han Dynasty, Chinese
2015/01/23 Putonghua pronunciation: tian2 Cantonese pronunciation: tim4 Meanings: sweet
2015/01/22 Putonghua pronunciation: bao4 Cantonese pronunciation: po5 Meanings: hold in both arms, arm's embrace, carry, encircle, hug, cherish, give birth to, adopt
2015/01/21 Putonghua pronunciation: teng2 Cantonese pronunciation: tang4 Meanings: sore, ache, pain, love dearly, be fond of, dote on, endear, cherish
2015/01/20 Putonghua pronunciation: ying1 Cantonese pronunciation: ying1 Meanings: baby, infant
2015/01/19 Putonghua pronunciation: xue3 Cantonese pronunciation: huet3 Meanings: blood, hemo-
2015/01/16 Putonghua pronunciation: xie2 Cantonese pronunciation: che4 Meanings: unorthodox, heretical, perverted, devilish, sinister, indecent, erotic
2015/01/15 Putonghua pronunciation: huai4 Cantonese pronunciation: waai6 Meanings: bad, naughty, wrong, rot, deteriorate, collapse, spoil, ruin
2015/01/14 Putonghua pronunciation: chun3 Cantonese pronunciation: chun2 Meanings: stir, stupid, foolish, dumb, dull, clumsy, vulgar
2015/01/13 Putonghua pronunciation: gui3 Cantonese pronunciation: gwai3 Meanings: ghost, phantom, spook, demon, apparition, devil
2015/01/12 Putonghua pronunciation: gou3 Cantonese pronunciation: gau2 Meanings: dog, hound
2015/01/09 Putonghua pronunciation: xu2 Cantonese pronunciation: juk3 Meanings: continue, sustain, extend, connect, successive, sequel
2015/01/08 Putonghua pronunciation: qi1 Cantonese pronunciation: kei4 Meanings: period, stage, term, limit, hope, expect, long
2015/01/07 Putonghua pronunciation: an4 Cantonese pronunciation: on3 Meanings: press, mortgage, following, according to
2015/01/06 Putonghua pronunciation: ke4 Cantonese pronunciation: haak3 Meanings: away from home, guest, visitor, stranger, person engaged in activity
2015/01/05 Putonghua pronunciation: zu1 Cantonese pronunciation: jo1 Meanings: rent, hire
2015/01/02 Putonghua pronunciation: fang2 Cantonese pronunciation: fong4 Meanings: house, apartment, flat, room, building, branch of family
2014/12/31 Putonghua pronunciation: shou3 Cantonese pronunciation: sau2 Meanings: head, first, initial, principal, leading, beginning
2014/12/30 Putonghua pronunciation: bi3 Cantonese pronunciation: bei2 Meanings: compare, liken, comparison, comparative, compete, ratio, than
2014/12/29 Putonghua pronunciation: guan1 Cantonese pronunciation: goon1 Meanings: watch, view, vista, observe, monitor, examine, inspect, opinion
2014/12/24 Putonghua pronunciation: ye2 Cantonese pronunciation: ye4 Meanings: grandfather, male senior, lord, male deity
2014/12/23 Putonghua pronunciation: xiao4 Cantonese pronunciation: chiu3 Meanings: look like, resemble
2014/12/22 Putonghua pronunciation: sun1 Cantonese pronunciation: suen1 Meanings: grandchild
2014/12/19 Putonghua pronunciation: he1, he4 Cantonese pronunciation: hot3 Meanings: drink, quaff, shout
2014/12/18 Putonghua pronunciation: du2 Cantonese pronunciation: duk6 Meanings: read, read aloud, recite, study
2014/12/17 Putonghua pronunciation: zai3 Cantonese pronunciation: joi2 Meanings: slaughter, butcher, kill, rule, govern
2014/12/16 Putonghua pronunciation: xue3 Cantonese pronunciation: suet3 Meanings: snow, snow-white
2014/12/15 Putonghua pronunciation: dong1 Cantonese pronunciation: dung1 Meanings: winter
2014/12/12 Putonghua pronunciation: he2 Cantonese pronunciation: woh4 Meanings: mild, blend, mix, harmony, echo, and, with, even, peaceful
2014/12/11 Putonghua pronunciation: yi1, yao1 Cantonese pronunciation: yat1 Meanings: one, first, single, all, everything, united, equal, absolute
2014/12/10 Putonghua pronunciation: he2 Cantonese pronunciation: hap6 Meanings: combine, unite, join, fit, close, suitable, together
2014/12/09 Putonghua pronunciation: ren2 Cantonese pronunciation: yan4 Meanings: mankind, humanity, person, people
2014/12/08 Putonghua pronunciation: tian1 Cantonese pronunciation: tin1 Meanings: sky, heaven, heavenly, serene, nature, day, ultimate authority
2014/12/05 Putonghua pronunciation: bian4 Cantonese pronunciation: pin3 Meanings: everywhere, widespread, common, general, round
2014/12/04 Putonghua pronunciation: hong2 Cantonese pronunciation: hung4 Meanings: scarlet, red, turn red, popular, prosperous, leftist
2014/12/03 Putonghua pronunciation: shan1 Cantonese pronunciation: saan1 Meanings: hill, mountain
2014/12/02 Putonghua pronunciation: ye4 Cantonese pronunciation: yip6 Meanings: leaf, foliage
2014/12/01 Putonghua pronunciation: shu4 Cantonese pronunciation: sue6 Meanings: tree, shrub, plant, establish
2014/11/28 Putonghua pronunciation: luan4 Cantonese pronunciation: luen6 Meanings: confuse, untidy, muddle up, disarray, disorganization, rebellion
2014/11/27 Putonghua pronunciation: rong2 Cantonese pronunciation: yung4 Meanings: melt, dissolve
2014/11/26 Putonghua pronunciation: nuan3 Cantonese pronunciation: nuen5 Meanings: warm, warm up
2014/11/25 Putonghua pronunciation: leng3 Cantonese pronunciation: laang5 Meanings: cold, cool, cool down, chilly, detached, aloof, unexpected, sour
2014/11/24 Putonghua pronunciation: qi4 Cantonese pronunciation: hei3 Meanings: breath, gas, air, energy
2014/11/21 Putonghua pronunciation: jia1 Cantonese pronunciation: ga1 Meanings: add, plus, increase
2014/11/20 Putonghua pronunciation: dou3 Cantonese pronunciation: dau2 Meanings: tremble, shiver, quiver, shake, rouse, jerk, jog, enliven, vibrate
2014/11/19 Putonghua pronunciation: feng1 Cantonese pronunciation: fung1 Meanings: wind, gale, breeze, trend, style, custom
2014/11/18 Putonghua pronunciation: gan1 Cantonese pronunciation: gon1 Meanings: dry, dehydrated
2014/11/17 Putonghua pronunciation: bian4 Cantonese pronunciation: bin3 Meanings: change, transform, alter, become, rebel
2014/11/14 Putonghua pronunciation: ding4 Cantonese pronunciation: ding6 Meanings: decide, determine, establish, stabilize, certain, confirm
2014/11/13 Putonghua pronunciation: shen4 Cantonese pronunciation: san6 Meanings: careful, prudent, cautious
2014/11/12 Putonghua pronunciation: xuan3 Cantonese pronunciation: suen2 Meanings: select, pick, choose, opt, elect, election
2014/11/11 Putonghua pronunciation: zhi4 Cantonese pronunciation: jat1 Meanings: matter, quality, nature, substance
2014/11/10 Putonghua pronunciation: you1 Cantonese pronunciation: yau1 Meanings: abundant, excellent, best, fine, advantaged
2014/11/07 Putonghua pronunciation: jue2 Cantonese pronunciation: juet3 Meanings: extinguish, cut, sever, end, ultimate, extreme, finest, perfect, final
2014/11/06 Putonghua pronunciation: gan3 Cantonese pronunciation: gon2 Meanings: drive, rush, hurry, chase, drive away, catch up, speed up
2014/11/05 Putonghua pronunciation: chan3 Cantonese pronunciation: chaan2 Meanings: spade, shovel, scrape, spatula
2014/11/04 Putonghua pronunciation: sao3 Cantonese pronunciation: so3 Meanings: brush, sweep, broom, clean up, eliminate
2014/11/03 Putonghua pronunciation: yi2 Cantonese pronunciation: yi4 Meanings: shift, move, change, transfer
2014/10/31 Putonghua pronunciation: jin4 Cantonese pronunciation: jun3 Meanings: advance, progress, forward, enter
2014/10/30 Putonghua pronunciation: iu4 Cantonese pronunciation: lut6 Meanings: law, code, rule, norm, regulate, discipline
2014/10/29 Putonghua pronunciation: biao3 Cantonese pronunciation: biu2 Meanings: outer, surface, list, table, chart, form, gauge, record
2014/10/28 Putonghua pronunciation: hua4 Cantonese pronunciation: waak6 Meanings: scratch, draw, sweep, plan, project, incorporate into, divide, uniform
2014/10/27 Putonghua pronunciation: ji4 Cantonese pronunciation: gai3 Meanings: measure, calculate, plan, scheme, plot, tick
2014/10/24 Putonghua pronunciation: jia3 Cantonese pronunciation: ga2 Meanings: pretend, imagined, false, fake, sham, bogus, feigned, untrue, lend
2014/10/23 Putonghua pronunciation: zhi1 Cantonese pronunciation: ji1 Meanings: fat
2014/10/22 Putonghua pronunciation: chou1 Cantonese pronunciation: chau1 Meanings: draw, suck, take, pull, select, pick, extract, remove
2014/10/21 Putonghua pronunciation: xiao1, xue1 Cantonese pronunciation: seuk3 Meanings: cut, pare, reduce, weaken
2014/10/20 Putonghua pronunciation: long2 Cantonese pronunciation: lung4 Meanings: grand, intense, thriving, tall, rise, bulge, swell, protrude, honour
2014/10/17 Putonghua pronunciation: xiang1 Cantonese pronunciation: heung1 Meanings: fragrance, aroma, aromatic, tasty, feminine, incense
2014/10/16 Putonghua pronunciation: yan1 Cantonese pronunciation: yin1 Meanings: smoke
2014/10/15 Putonghua pronunciation: re4 Cantonese pronunciation: yit6 Meanings: hot, heat, heated, feverish
2014/10/14 Putonghua pronunciation: lu2 Cantonese pronunciation: lo4 Meanings: stove, furnace, oven, kiln, burner, grill, heater
2014/10/13 Putonghua pronunciation: chu2 Cantonese pronunciation: chue4 Meanings: kitchen, cook
2014/10/10 Putonghua pronunciation: zhi4 Cantonese pronunciation: ji6 Meanings: cure, heal, manage, govern, control, curb, order, rule
2014/10/09 Putonghua pronunciation: tuo1 Cantonese pronunciation: tuet3 Meanings: drop, strip, lose, escape, remove
2014/10/08 Putonghua pronunciation: ran3 Cantonese pronunciation: yim5 Meanings: stain, dye, catch
2014/10/07 Putonghua pronunciation: qiong2 Cantonese pronunciation: kung4 Meanings: lack, exhaust, needy, impoverished, poor, poverty
2014/10/06 Putonghua pronunciation: fei1 Cantonese pronunciation: fei1 Meanings: no, not, un-, transliteration of "Africa"
2014/10/03 Putonghua pronunciation: lie4 Cantonese pronunciation: lit6 Meanings: fiery, raging, violent, staunch, unyielding, sacrificed, martyr
2014/09/30 Putonghua pronunciation: zhong1 Cantonese pronunciation: jung1 Meanings: truthful, devoted, dedicated, faithful, loyal, patriotic
2014/09/29 Putonghua pronunciation: nian4 Cantonese pronunciation: nim6 Meanings: idea, remember, memorize, memory, commemorate, recite
2014/09/26 Putonghua pronunciation: wen4 Cantonese pronunciation: man6 Meanings: ask, inquire, request, question
2014/09/25 Putonghua pronunciation: hu4 Cantonese pronunciation: woo6 Meanings: protect, preserve, conserve, defend, nurse
2014/09/24 Putonghua pronunciation: bo3 Cantonese pronunciation: bu2 Meanings: mend, repair, remedy, add, replenish, patch, fill vacated position
2014/09/23 Putonghua pronunciation: yang3 Cantonese pronunciation: yeung5 Meanings: give birth to, breed, raise, rear, foster, nurture, support, conserve
2014/09/22 Putonghua pronunciation: he2 Cantonese pronunciation: hap6 Meanings: join, combine, close, unite, merge, together, sharing
2014/09/19 Putonghua pronunciation: feng2 Cantonese pronunciation: fung4 Meanings: sew, slot, gap,seam, crack, fault
2014/09/18 Putonghua pronunciation: chu2 Cantonese pronunciation: chue4 Meanings: divide, remove, eliminate, except
2014/09/17 Putonghua pronunciation: qie1, qie4 Cantonese pronunciation: chit3 Meanings: cut, incise, dissever, grate, intensive, imminent, anxious
2014/09/16 Putonghua pronunciation: wei1 Cantonese pronunciation: mei1 Meanings: small, tiny, mini-, micro-, fine, delicate
2014/09/15 Putonghua pronunciation: kai1 Cantonese pronunciation: hoi1 Meanings: open, unfold, apart, ajar, start, off, reveal
2014/09/12 Putonghua pronunciation: xing1 Cantonese pronunciation: sing2 Meanings: wake, revive, sober, clear-headed
2014/09/11 Putonghua pronunciation: hun1 Cantonese pronunciation: fan1 Meanings: dim, dusk, faint, muddled, confused, stupid, senseless, coma
2014/09/10 Putonghua pronunciation: zui4 Cantonese pronunciation: jui3 Meanings: drunk, intoxicated, engrossed
2014/09/08 Putonghua pronunciation: ma2 Cantonese pronunciation: ma1 Meanings: fiber crops, hemp, flax, jute, numerous, confused, chaotic, numbness, paralysis
2014/09/05 Putonghua pronunciation: shi1 Cantonese pronunciation: sik1 Meanings: fit, proper, suitable, moderate, properly, comfortable, leisurely
2014/09/04 Putonghua pronunciation: jia4 Cantonese pronunciation: gar1 Meanings: rack, shelf, erect, construct, frame, structure, support, fight
2014/09/03 Putonghua pronunciation: chuang2 Cantonese pronunciation: chong4 Meanings: bed
2014/09/02 Putonghua pronunciation: yi3 Cantonese pronunciation: yi2 Meanings: chair, stool, bench
2014/09/01 Putonghua pronunciation: chuo1 Cantonese pronunciation: cheuk3 Meanings: table,desk
2014/08/29 Putonghua pronunciation: ou3 Cantonese pronunciation: ngau5 Meanings: dollar, pair, companion, mate, partner, random
2014/08/28 Putonghua pronunciation: hun1 Cantonese pronunciation: fan1 Meanings: marriage, marry, wed
2014/08/27 Putonghua pronunciation: ying2 Cantonese pronunciation: ying4 Meanings: facing, welcome, receive
2014/08/26 Putonghua pronunciation: ji2 Cantonese pronunciation: gat1 Meanings: luck, lucky, good, auspicious
2014/08/25 Putonghua pronunciation: mei2 Cantonese pronunciation: mooi4 Meanings: go-between, matchmaker, medium
2014/08/22 Putonghua pronunciation: ji2 Cantonese pronunciation: gap1 Meanings: urgent, impatient, anxious, irritated, fast, quick, rapid, emergency
2014/08/21 Putonghua pronunciation: wang4 Cantonese pronunciation: wong6 Meanings: flourishing, prosperous, vigorous, robust, vibrant
2014/08/20 Putonghua pronunciation: shi4 Cantonese pronunciation: si5 Meanings: city, market
2014/08/19 Putonghua pronunciation: gu3 Cantonese pronunciation: goo2 Meanings: top-leg, part, share, stocks and shares
2014/08/18 Putonghua pronunciation: jie1 Cantonese pronunciation: gaai1 Meanings: street, avenue
2014/08/15 Putonghua pronunciation: an4 Cantonese pronunciation: ngon6 Meanings: shore, bank, coast
2014/08/14 Putonghua pronunciation: xi1 Cantonese pronunciation: sai1 Meanings: west, westward, western
2014/08/13 Putonghua pronunciation: shan1 Cantonese pronunciation: saan1 Meanings: hill, mountain
2014/08/12 Putonghua pronunciation: jin1 Cantonese pronunciation: gam1 Meanings: gold, metal, money
2014/08/11 Putonghua pronunciation: jue2 Cantonese pronunciation: gwat6 Meanings: dig, excavate
2014/08/08 Putonghua pronunciation: chou4 Cantonese pronunciation: chau3 Meanings: stink, rank, odor, rotten, repulsive, nasty, abhorrent
2014/08/07 Putonghua pronunciation: ma4 Cantonese pronunciation: ma6 Meanings: abuse, scold, attack, verbally, condemn, curse
2014/08/06 Putonghua pronunciation: song4 Cantonese pronunciation: jung6 Meanings: praise, eulogy, verse, stanza, ode, eulogize, extol, laud
2014/08/05 Putonghua pronunciation: yang2 Cantonese pronunciation: yeung4 Meanings: fly, flash, raise, wave, flap, spread
2014/08/04 Putonghua pronunciation: ming2 Cantonese pronunciation: ming4 Meanings: name, fame
2014/08/01 Putonghua pronunciation: zhe1, zhe2 Cantonese pronunciation: jit3 Meanings: twist, bend, break, discount, section
2014/07/31 Putonghua pronunciation: bao2, bo2 Cantonese pronunciation: bok6 Meanings: thin, slim, flimsy, unkind, ill-treat
2014/07/30 Putonghua pronunciation: ming4 Cantonese pronunciation: ming6 Meanings: life, fate, bestow, command
2014/07/29 Putonghua pronunciation: duan3 Cantonese pronunciation: duen2 Meanings: short, shortcoming, missing, unjustified
2014/07/28 Putonghua pronunciation: chong2 Cantonese pronunciation: chung2 Meanings: worm, bug, insect, addict
2014/07/25 Putonghua pronunciation: nian2 Cantonese pronunciation: nin4 Meanings: year, age, harvest
2014/07/24 Putonghua pronunciation: qian1 Cantonese pronunciation: chin1 Meanings: thousand, kilo
2014/07/23 Putonghua pronunciation: yan2 Cantonese pronunciation: yin1 Meanings: continue, retain, stretch, extend, prolong, postpone, delay
2014/07/22 Putonghua pronunciation: shou4 Cantonese pronunciation: sau6 Meanings: age, life-span, longevity, birthday, funerary item
2014/07/21 Putonghua pronunciation: gui1 Cantonese pronunciation: gwai1 Meanings: tortoise, turtle
2014/07/18 Putonghua pronunciation: zeng1 Cantonese pronunciation: jang1 Meanings: add, increase, rise, grow, gain, extend, strengthen, enhance, multiply
2014/07/17 Putonghua pronunciation: meng3 Cantonese pronunciation: maang5 Meanings: fierce, strong, forceful, powerful, violent, sudden
2014/07/16 Putonghua pronunciation: meng2 Cantonese pronunciation: mang4 Meanings: bud, sprout, germinate, begin, start
2014/07/15 Putonghua pronunciation: ji1 Cantonese pronunciation: gik1 Meanings: stir, excite, arouse, provoke, stimulate, violent, agitated, radical
2014/07/14 Putonghua pronunciation: chong2, zhong4 Cantonese pronunciation: chung4, jung6 Meanings: again, repeat, double, many, layer, from, since, heavy, serious, important
2014/07/11 Putonghua pronunciation: wu2 Cantonese pronunciation: mo4 Meanings: none, without, lacking, nihility
2014/07/10 Putonghua pronunciation: bai2 Cantonese pronunciation: baak6 Meanings: white, blank
2014/07/09 Putonghua pronunciation: tui4 Cantonese pronunciation: tui1 Meanings: take off, put inside, strip, shed, remove, discard, cast off, molt, fade
2014/07/08 Putonghua pronunciation: lou4 Cantonese pronunciation: lau6 Meanings: seep, drip, leak, spillage, omit, miss, skip
2014/07/07 Putonghua pronunciation: wang4 Cantonese pronunciation: mong4 Meanings: forget, oblivious, give up
2014/07/04 Putonghua pronunciation: ke1 Cantonese pronunciation: hak1 Meanings: cut, incise, etch, inscribe, sculpt
2014/07/03 Putonghua pronunciation: ji4 Cantonese pronunciation: gei3 Meanings: record, remember, mark, remind, report, memory
2014/07/02 Putonghua pronunciation: qiang2 Cantonese pronunciation: keung4 Meanings: strong, powerful, forceful, tyrannical, strengthen, improve, better
2014/06/30 Putonghua pronunciation: ti2 Cantonese pronunciation: tai4 Meanings: lift, hold, carry, raise, mention, take, extract
2014/06/27 Putonghua pronunciation: ti2 Cantonese pronunciation: tai4 Meanings: lift, hold, carry, raise, mention, take, extract
2014/06/26 Putonghua pronunciation: cun2 Cantonese pronunciation: chuen4 Meanings: exist, remain, deposit, keep, hoard
2014/06/25 Putonghua pronunciation: hu4 Cantonese pronunciation: woo6 Meanings: door or window panel, household
2014/06/24 Putonghua pronunciation: zhang4 Cantonese pronunciation: jeung3 Meanings: account, ledger, sum, credit, debt
2014/06/20 Putonghua pronunciation: ba4 Cantonese pronunciation: ba3 Meanings: seize, dominate, bully, dictatorial, hegemony
2014/06/19 Putonghua pronunciation: fen1 Cantonese pronunciation: fan1 Meanings: split, divide, separate, partition
2014/06/18 Putonghua pronunciation: gong1 Cantonese pronunciation: gung1 Meanings: attack, assail, assault, offensive
2014/06/17 Putonghua pronunciation: meng2 Cantonese pronunciation: mang4 Meanings: alliance, pact, league
2014/06/16 Putonghua pronunciation: zhou2 Cantonese pronunciation: juk6 Meanings: axle, shaft, axis, roller, spool
2014/06/13 Putonghua pronunciation: hui2 Cantonese pronunciation: wooi4 Meanings: return, reverse, winding, whirling, respond, chapter, segment, time, round
2014/06/12 Putonghua pronunciation: zhe1, zhe2 Cantonese pronunciation: jit3 Meanings: twist, bend, section
2014/06/11 Putonghua pronunciation: qi3 Cantonese pronunciation: hei2 Meanings: start, begin
2014/06/10 Putonghua pronunciation: shu1 Cantonese pronunciation: sue1 Meanings: book, letter, document, writing
2014/06/09 Putonghua pronunciation: shuo1 Cantonese pronunciation: suet3 Meanings: say, talk, speak, tell, explain, narrate, account
2014/06/06 Putonghua pronunciation: guai1 Cantonese pronunciation: gwaai1 Meanings: perverse, well-behaved, intelligent, dexterous, sweet-tempered, obedient, darling
2014/06/05 Putonghua pronunciation: lan2 Cantonese pronunciation: laam4 Meanings: basket, hamper, cradle
2014/06/04 Putonghua pronunciation: yao2 Cantonese pronunciation: yiu1 Meanings: sway, swerve, shake, row, rock
2014/06/03 Putonghua pronunciation: yao2 Cantonese pronunciation: yiu1 Meanings: rhyme, folksong, ballad, rumour
2014/05/30 Putonghua pronunciation: tui4 Cantonese pronunciation: tui3 Meanings: retreat, recede, ebb, backdown
2014/05/29 Putonghua pronunciation: yun1, yun4 Cantonese pronunciation: wan4 Meanings: dizzy, giddy, dizziness, vertigo, faint, swoon
2014/05/28 Putonghua pronunciation: yan2 Cantonese pronunciation: yim4 Meanings: hot, blazing, burning, fever, feverish, inflammation
2014/05/27 Putonghua pronunciation: shao1 Cantonese pronunciation: siu1 Meanings: burn, heat, boil, cook, roast, fever
2014/05/26 Putonghua pronunciation: fa1 Cantonese pronunciation: fat1 Meanings: occur, grow, open up, develop, issue, dispatch, emit, shoot, send, flourish
2014/05/23 Putonghua pronunciation: jin4 Cantonese pronunciation: jam3 Meanings: dip, immerse, submerge, soak, steep, infuse, moisten, flood, baptize
2014/05/22 Putonghua pronunciation: pen2 Cantonese pronunciation: poon4 Meanings: basin, dish, pot, tub, bowl
2014/05/21 Putonghua pronunciation: qing1 Cantonese pronunciation: king1 Meanings: bend, slant, tip, lean, leaning, incline, pour, topple, collapse, adore
2014/05/20 Putonghua pronunciation: yu3 Cantonese pronunciation: yue5 Meanings: rain
2014/05/19 Putonghua pronunciation: hao2 Cantonese pronunciation: ho4 Meanings: extraordinary, grand, rich, luxurious, lavish, bold, unrestrained, heroic
2014/05/16 Putonghua pronunciation: su4 Cantonese pronunciation: chuk1 Meanings: fast, quick, rapid, urgent, speed, velocity
2014/05/15 Putonghua pronunciation: tuo1 Cantonese pronunciation: toh1 Meanings: pull, drag, trawl, hang
2014/05/14 Putonghua pronunciation: gui3 Cantonese pronunciation: gwai2 Meanings: track, rut, orbit, path, course, rule, rail
2014/05/13 Putonghua pronunciation: che1 Cantonese pronunciation: che1 Meanings: car, vehicle, machine
2014/05/12 Putonghua pronunciation: dong4 Cantonese pronunciation: dung6 Meanings: move, movement
2014/05/09 Putonghua pronunciation: wen4 Cantonese pronunciation: man6 Meanings: ask, question, query
2014/05/08 Putonghua pronunciation: chen2 Cantonese pronunciation: chan4 Meanings: stale, old, show, display, explain, state
2014/05/07 Putonghua pronunciation: ti2 Cantonese pronunciation: tai4 Meanings: title, topic, subject, write
2014/05/05 Putonghua pronunciation: jiang3 Cantonese pronunciation: gong2 Meanings: talk, speak, explain, discuss, negotiate, speech, lecture
2014/05/02 Putonghua pronunciation: hen4 Cantonese pronunciation: han6 Meanings: hate, resent, detest, rue, regret, yearn, distress, sadness, remorse
2014/04/30 Putonghua pronunciation: shen1 Cantonese pronunciation: sam1 Meanings: deep, profound, dark
2014/04/29 Putonghua pronunciation: rong2 Cantonese pronunciation: yung4 Meanings: hold, contain, tolerate
2014/04/28 Putonghua pronunciation: ai4 Cantonese pronunciation: oi3 Meanings: love, fondness, endearment, care, attachment
2014/04/25 Putonghua pronunciation: shi1 Cantonese pronunciation: sat1 Meanings: lose, err, neglect, fail, lost
2014/04/24 Putonghua pronunciation: hou4 Cantonese pronunciation: hau5 Meanings: thick, thickness, rich, heavy, generous, respectful
2014/04/23 Putonghua pronunciation: qi1 Cantonese pronunciation: kei4 Meanings: period, date, expect, expectation
2014/04/22 Putonghua pronunciation: wang4 Cantonese pronunciation: mong6 Meanings: view, look, hope, expectation, prospect
2014/04/17 Putonghua pronunciation: yi2 Cantonese pronunciation: yi4 Meanings: suspect, suspicious, uncertain, guess, doubt, suspicion, unsolvable
2014/04/16 Putonghua pronunciation: jian1 Cantonese pronunciation: gin1 Meanings: firm, strong, hard, sturdy
2014/04/15 Putonghua pronunciation: ren4 Cantonese pronunciation: yam6 Meanings: responsibility, duty, appoint
2014/04/14 Putonghua pronunciation: xin4 Cantonese pronunciation: sun3 Meanings: believe, faith, conviction, faithful, reliable, honest, trust, trustworthy, confident
2014/04/11 Putonghua pronunciation: qi2 Cantonese pronunciation: kei4 Meanings: pray, beg, entreat, request, beseech
2014/04/10 Putonghua pronunciation: mo4 Cantonese pronunciation: mak6 Meanings: silent, tacit, quiet, hushed, secretly
2014/04/09 Putonghua pronunciation: ku3 Cantonese pronunciation: foo2 Meanings: bitter, sad, sorrow, suffering, tortuous
2014/04/09 Putonghua pronunciation: xian4 Cantonese pronunciation: hin3 Meanings: offer, present, donate, display, contribute
2014/04/07 Putonghua pronunciation: zhai1 Cantonese pronunciation: jaai1 Meanings: spiritual abstinence, fasting, abstain from meat, wine etc., vegetarian diet
2014/04/04 Putonghua pronunciation: wei2 Cantonese pronunciation: wai4 Meanings: disobey, revert, violate, offend, oppose, opposite, depart from
2014/04/03 Putonghua pronunciation: shou3 Cantonese pronunciation: sau2 Meanings: guard, defend, keep, keep watch, honour, observe, follow, wait
2014/04/02 Putonghua pronunciation: xian4 Cantonese pronunciation: haan6 Meanings: limit, restrict, prescribe limit, norm, quota, separate, cut off
2014/04/01 Putonghua pronunciation: quan2 Cantonese pronunciation: kuen4 Meanings: power, authority, right, weigh, balance
2014/03/31 Putonghua pronunciation: yue1 Cantonese pronunciation: yeuk3 Meanings: appointment, contract, bind, control, restrain, constrain
2014/03/28 Putonghua pronunciation: mang2 Cantonese pronunciation: maang6 Meanings: blind, blindly, muddle-headed
2014/03/27 Putonghua pronunciation: lei4 Cantonese pronunciation: lui6 Meanings: tear, tear-drop
2014/03/26 Putonghua pronunciation: guang1 Cantonese pronunciation: gwong1 Meanings: light, brightness, radiance, glory, empty, bare
2014/03/25 Putonghua pronunciation: kan4 Cantonese pronunciation: hon1 Meanings: see, look, watch
2014/03/24 Putonghua pronunciation: yan3 Cantonese pronunciation: ngaan5 Meanings: eye, hole, opening, aperture
2014/03/21 Putonghua pronunciation: hui1 Cantonese pronunciation: fooi1 Meanings: ash, grey, depressed
2014/03/20 Putonghua pronunciation: zha4 Cantonese pronunciation: ja3 Meanings: explode, deep fry
2014/03/19 Putonghua pronunciation: mei2 Cantonese pronunciation: mooi4 Meanings: coal
2014/03/18 Putonghua pronunciation: shao1 Cantonese pronunciation: siu1 Meanings: burn, cook, fever
2014/03/17 Putonghua pronunciation: huo3 Cantonese pronunciation: foh2 Meanings: fire, angry, trendy
2014/03/14 Putonghua pronunciation: chu2 Cantonese pronunciation: chui4 Meanings: divide, remove, eliminate, not counting, unless
2014/03/13 Putonghua pronunciation: cheng2 Cantonese pronunciation: sing4 Meanings: ride, multiply by, time (verb), take advantage of
2014/03/12 Putonghua pronunciation: jian3 Cantonese pronunciation: gaam6 Meanings: subtract. minus, decrease, diminish, reduce, cut, lighten
2014/03/11 Putonghua pronunciation: jia1 Cantonese pronunciation: ga1 Meanings: add, plus
2014/03/10 Putonghua pronunciation: suan4 Cantonese pronunciation: suen3 Meanings: calculate, do sums, clear, dismiss, assume, ill-use
2014/03/07 Putonghua pronunciation: jing1 Cantonese pronunciation: ging1 Meanings: fear, alarm, stir, startle, fright, scare, surprise, shock, disquiet, consternation
2014/03/06 Putonghua pronunciation: duan4 Cantonese pronunciation: duen6 Meanings: split, break, cut, separate, determine, judge, decide
2014/03/05 Putonghua pronunciation: yan4 Cantonese pronunciation: yim6 Meanings: check, examine, test, inspect, prove to be effective
2014/03/04 Putonghua pronunciation: an4 Cantonese pronunciation: on3 Meanings: press, follow
2014/03/03 Putonghua pronunciation: chou1 Cantonese pronunciation: chau1 Meanings: draw, suck, take out, extract, develop, lash
2014/02/28 Putonghua pronunciation: fu2 Cantonese pronunciation: fuk6 Meanings: defer, obey, adore, accept, submissive, serve
2014/02/27 Putonghua pronunciation: cai2 Cantonese pronunciation: choi4 Meanings: talent, ability, ingenuity, talented person
2014/02/26 Putonghua pronunciation: ling3 Cantonese pronunciation: ling5 Meanings: neck, collar, lead, rule, receive
2014/02/25 Putonghua pronunciation: shuai4 Cantonese pronunciation: sui3 Meanings: admiral, chief, leader, commander, handsome
2014/02/24 Putonghua pronunciation: zhu3 Cantonese pronunciation: chu1 Meanings: master, host, independent, main, sovereign, active, commanding
2014/02/21 Putonghua pronunciation: bian1 Cantonese pronunciation: bin1 Meanings: whip, lash, spur
2014/02/20 Putonghua pronunciation: ti2 Cantonese pronunciation: tai4 Meanings: hoof, hooved leg
2014/02/19 Putonghua pronunciation: qi2 Cantonese pronunciation: ke4, kei4 Meanings: ride, horse-and-rider
2014/02/18 Putonghua pronunciation: chi2 Cantonese pronunciation: chi4 Meanings: gallop, ride, speed
2014/02/17 Putonghua pronunciation: ma3 Cantonese pronunciation: ma5 Meanings: horse
2014/02/14 Putonghua pronunciation: qiang3 Cantonese pronunciation: cheung2 Meanings: snatch, seize, grab, rob, rush, forestall
2014/02/13 Putonghua pronunciation: wei4 Cantonese pronunciation: wai6 Meanings: stomach
2014/02/12 Putonghua pronunciation: que1 Cantonese pronunciation: kuet3 Meanings: lacking, missing, incomplete
2014/02/11 Putonghua pronunciation: ke3 Cantonese pronunciation: hot3 Meanings: thirsty, yearn for
2014/02/10 Putonghua pronunciation: e4 Cantonese pronunciation: ngoh6 Meanings: hungry, starve, famished, starve someone, yearning for
2014/02/07 Putonghua pronunciation: ming2 Cantonese pronunciation: ming4 Meanings: bright, clear, vivid, understand, enlightened, clarity
2014/02/06 Putonghua pronunciation: zhao4 Cantonese pronunciation: jiu3 Meanings: shine, bright
2014/02/05 Putonghua pronunciation: qi4 Cantonese pronunciation: hei3 Meanings: ware, utensil, instrument, appliance
2014/02/04 Putonghua pronunciation: dian4 Cantonese pronunciation: din6 Meanings: electric, electricity, electrify
2014/01/30 Putonghua pronunciation: he2 Cantonese pronunciation: hap6 Meanings: join, match, suitable, together, conform to, acceptable
2014/01/29 Putonghua pronunciation: bian4, pian2 Cantonese pronunciation: bin6 Meanings: convenient, informal, casual, ease, expedient
2014/01/28 Putonghua pronunciation: li3 Cantonese pronunciation: lai5 Meanings: ceremonies, rites, propriety, decorum, manners
2014/01/27 Putonghua pronunciation: fu2 Cantonese pronunciation: fuk3 Meanings: dress, clothes, attire, ingest, respect, obey
2014/01/24 Putonghua pronunciation: tuo4 Cantonese pronunciation: teuh3, to3, toh3 Meanings: spit, saliva, spurn
2014/01/23 Putonghua pronunciation: gai4 Cantonese pronunciation: goi3 Meanings: hide, lid, cover, build, surpass, stamp, press
2014/01/22 Putonghua pronunciation: xiu1 Cantonese pronunciation: sau1 Meanings: shy, embarrassed, shame, insult, humiliation
2014/01/21 Putonghua pronunciation: wen2 Cantonese pronunciation: man4 Meanings: hear, smell, news, news story, famous
2014/01/20 Putonghua pronunciation: chou3 Cantonese pronunciation: chau2 Meanings: ugly, unsightly, hideous, repulsive, shameful, disgraceful, scandalous, ugliness
2014/01/17 Putonghua pronunciation: qi3 Cantonese pronunciation: kai2 Meanings: initiate, start, begin, open, inaugurate, announce, letter, enlighten
2014/01/16 Putonghua pronunciation: miao2 Cantonese pronunciation: miu4 Meanings: seedling, plant's young shoot, animal's young
2014/01/15 Putonghua pronunciation: hu4 Cantonese pronunciation: woo6 Meanings: protect, defend, guard, escort, shield, safeguard, patronize
2014/01/14 Putonghua pronunciation: yuan2 Cantonese pronunciation: yuen4 Meanings: garden, park, plantation
2014/01/13 Putonghua pronunciation: tong2 Cantonese pronunciation: tung4 Meanings: child, virgin
2014/01/10 Putonghua pronunciation: ze2 Cantonese pronunciation: jaak3 Meanings: responsibility, duty, burden, onus, require, reproach, reprimand, punish
2014/01/09 Putonghua pronunciation: jing3 Cantonese pronunciation: ging2 Meanings: alarm, alert, warn, vigilant, police
2014/01/08 Putonghua pronunciation: zhuang4 Cantonese pronunciation: jong6 Meanings: hit, collide, clash, strike, bump, shove, knock, charge, crash
2014/01/07 Putonghua pronunciation: wai4 Cantonese pronunciation: ngoi6 Meanings: external, outside, over, beyond, foreign
2014/01/06 Putonghua pronunciation: yi4 Cantonese pronunciation: yi3 Meanings: idea, feeling, sense, meaning, urge, intention, determination
2014/01/03 Putonghua pronunciation: dai4 Cantonese pronunciation: doi6 Meanings: represent, replace, substitute, generation
2014/01/02 Putonghua pronunciation: you4 Cantonese pronunciation: yau3 Meanings: young, younger, junior, children, slim
2013/12/31 Putonghua pronunciation: zhang3 Cantonese pronunciation: jeung2 Meanings: old, elder, senior, grow, expand
2013/12/30 Putonghua pronunciation: ling2 Cantonese pronunciation: ling4 Meanings: age, year, fixed number of years, duration
2013/12/27 Putonghua pronunciation: bei4 Cantonese pronunciation: booi3 Meanings: generation, kind of people
2013/12/24 Putonghua pronunciation: shu1 Cantonese pronunciation: soh1 Meanings: separate, sparse, infrequent, neglect, clear, dredge
2013/12/23 Putonghua pronunciation: qin1 Cantonese pronunciation: chan1 Meanings: parent, family, marriage, close, kin, blood-relation, dear, in person, kiss
2013/12/20 Putonghua pronunciation: ban4 Cantonese pronunciation: boon6 Meanings: companion, company, mate, associate, partner, accompany
2013/12/19 Putonghua pronunciation: zhang4 Cantonese pronunciation: jeung6 Meanings: stick, pole, cane, staff, club
2013/12/18 Putonghua pronunciation: qi4 Cantonese pronunciation: hei3 Meanings: breath, gas, energy
2013/12/17 Putonghua pronunciation: zu2 Cantonese pronunciation: juk1 Meanings: foot
2013/12/16 Putonghua pronunciation: yuan3 Cantonese pronunciation: yuen5 Meanings: far, distant, remote, distance (verb)
2013/12/13 Putonghua pronunciation: shi4 Cantonese pronunciation: sik1 Meanings: decorate, adorn, embelish, deck up, decor, cover up, play role
2013/12/12 Putonghua pronunciation: ran3 Cantonese pronunciation: yim5 Meanings: stain, dye, infect, contaminate
2013/12/11 Putonghua pronunciation: shu1 Cantonese pronunciation: soh1 Meanings: comb, brush, smoothen, tidy
2013/12/10 Putonghua pronunciation: xing2 Cantonese pronunciation: ying4 Meanings: model, mould, type, form, style
2013/12/09 Putonghua pronunciation: fa3 Cantonese pronunciation: faat3 Meanings: hair on the head
2013/12/06 Putonghua pronunciation: cai3 Cantonese pronunciation: choi2 Meanings: multi-colored, colorful, luck
2013/12/05 Putonghua pronunciation: ji4 Cantonese pronunciation: gei6 Meanings: skill, technique, knack
2013/12/04 Putonghua pronunciation: za2 Cantonese pronunciation: jaap6 Meanings: lesser, impure, miscellaneous, mixed, crisscrossed
2013/12/03 Putonghua pronunciation: xi4 Cantonese pronunciation: hei3 Meanings: play, drama, sport, joke, show, make fun of
2013/12/02 Putonghua pronunciation: xiong2 Cantonese pronunciation: hung4 Meanings: bear
2013/11/29 Putonghua pronunciation: wei2 Cantonese pronunciation: wai4 Meanings: surround, enclose, encircle, encircled, besieged
2013/11/28 Putonghua pronunciation: chuan4 Cantonese pronunciation: chuen3 Meanings: string, strand, connect, kebab
2013/11/27 Putonghua pronunciation: kao1 Cantonese pronunciation: haau2 Meanings: grill, roast, bake, broil, parch, toast
2013/11/26 Putonghua pronunciation: tan4 Cantonese pronunciation: taan3 Meanings: carbon, charcoal
2013/11/25 Putonghua pronunciation: ye3 Cantonese pronunciation: ye5 Meanings: untamed, uncivilized, wild, wilderness
2013/11/22 Putonghua pronunciation: dao3, dao4 Cantonese pronunciation: do2 Meanings: collapse, fall, topple, reverse, overturn, pour
2013/11/21 Putonghua pronunciation: jing4 Cantonese pronunciation: ging3 Meanings: respect, treat courteously
2013/11/20 Putonghua pronunciation: shuai1 Cantonese pronunciation: sui1 Meanings: decline, wane, deteriorate, dwindle, weaken, worsen, bad
2013/11/19 Putonghua pronunciation: zhou4 Cantonese pronunciation: jau3 Meanings: crimple, crumple, crease, wrinkle, wrinkled
2013/11/18 Putonghua pronunciation: lao3 Cantonese pronunciation: lo5 Meanings: old, elderly, time-worn, long-lasting, dated, senior
2013/11/15 Putonghua pronunciation: huan2 Cantonese pronunciation: waan4 Meanings: ring, loop, section, encircle
2013/11/14 Putonghua pronunciation: qiao2 Cantonese pronunciation: kiu4 Meanings: bridge
2013/11/13 Putonghua pronunciation: tian1 Cantonese pronunciation: tin1 Meanings: sky, heaven, ultimate authority, nature, day
2013/11/12 Putonghua pronunciation: jing1 Cantonese pronunciation: ging1 Meanings: capital
2013/11/11 Putonghua pronunciation: bei3 Cantonese pronunciation: bak1 Meanings: north, northern, northward
2013/11/08 Putonghua pronunciation: ji1 Cantonese pronunciation: gik1 Meanings: stir, shake, stimulate, irritate, heated, emotional
2013/11/07 Putonghua pronunciation: fan1 Cantonese pronunciation: faan1 Meanings: turn, flip, roll, overturn, upset
2013/11/06 Putonghua pronunciation: nao4 Cantonese pronunciation: naau6 Meanings: noisy, clamour, disturbance, discord, quarrel, row, suffer from, stir up
2013/11/05 Putonghua pronunciation: zhi3 Cantonese pronunciation: ji2 Meanings: point, finger, order
2013/11/04 Putonghua pronunciation: chao3 Cantonese pronunciation: chaau2 Meanings: noisy, noise, clamour, quarrel, row, squabble, bickering
2013/11/01 Putonghua pronunciation: dai4 Cantonese pronunciation: doi6 Meanings: wait, wait on, attend, tend to, treat, treatment
2013/10/31 Putonghua pronunciation: guan3 Cantonese pronunciation: goon2 Meanings: manage, control, regulate
2013/10/30 Putonghua pronunciation: yue1 Cantonese pronunciation: yeuk3 Meanings: agree to, contract, agreement
2013/10/29 Putonghua pronunciation: yong1 Cantonese pronunciation: yung4 Meanings: hired, labourer, servant
2013/10/28 Putonghua pronunciation: wai4 Cantonese pronunciation: ngoi6 Meanings: outside, beyond, external, foreign
2013/10/25 Putonghua pronunciation: ju4 Cantonese pronunciation: kui5 Meanings: refuse, decline, resist, oppose
2013/10/24 Putonghua pronunciation: xie4 Cantonese pronunciation: je6 Meanings: wither, decline, wane, thank
2013/10/23 Putonghua pronunciation: zeng4 Cantonese pronunciation: jang6 Meanings: give, donate, bestow, endow
2013/10/22 Putonghua pronunciation: juan1 Cantonese pronunciation: guen1 Meanings: abandon, sacrifice, contribute, donate, buy
2013/10/21 Putonghua pronunciation: yi4 Cantonese pronunciation: yi6 Meanings: correct, righteous, just, integrity, helping, free-of-charge, charitable
2013/10/18 Putonghua pronunciation: jie4 Cantonese pronunciation: je3 Meanings: borrow, lend
2013/10/17 Putonghua pronunciation: yin4 Cantonese pronunciation: yan3 Meanings: print, stamp, brand
2013/10/16 Putonghua pronunciation: song1 Cantonese pronunciation: sung1 Meanings: relax, ease, loose, slack, slacken, unstrict
2013/10/15 Putonghua pronunciation: liang2, liang4 Cantonese pronunciation: leung4, leung6 Meanings: measure, estimate, quantity, capacity, amount, mass, quantify
2013/10/11 Putonghua pronunciation: chan2 Cantonese pronunciation: sin4 Meanings: cicada
2013/10/10 Putonghua pronunciation: xie2 Cantonese pronunciation: haai4 Meanings: shoe
2013/10/09 Putonghua pronunciation: yu2 Cantonese pronunciation: yue1 Meanings: a kind of reed instrument
2013/10/08 Putonghua pronunciation: ma3 Cantonese pronunciation: ma5 Meanings: horse
2013/10/07 Putonghua pronunciation: mao2 Cantonese pronunciation: maau4 Meanings: spear
2013/10/03 Putonghua pronunciation: mo4 Cantonese pronunciation: mak6 Meanings: black, ink, Chinese surname
2013/10/03 Putonghua pronunciation: han2 Cantonese pronunciation: hon4 Meanings: name of state, Chinese surname
2013/10/02 Putonghua pronunciation: ru2 Cantonese pronunciation: yue4 Meanings: scholar, soft-mannered, Confucianism
2013/09/30 Putonghua pronunciation: dao4 Cantonese pronunciation: do6 Meanings: path, way, road, approach, direction, truth, doctrine
2013/09/27 Putonghua pronunciation: ze2 Cantonese pronunciation: jaak3 Meanings: responsibility, duty, blame, reproach, reprimand, punish
2013/09/25 Putonghua pronunciation: du2 Cantonese pronunciation: duk6 Meanings: poison, toxin, toxic, cruel, harmful, vicious, evil
2013/09/24 Putonghua pronunciation: hua4 Cantonese pronunciation: fa3 Meanings: disintegrate, convert, suffixes "-ize", "-fy", chemistry, chemical
2013/09/23 Putonghua pronunciation: sheng1 Cantonese pronunciation: saang1 Meanings: life, live, living, give birth to, beget, biology, biological
2013/09/19 Putonghua pronunciation: xia4 Cantonese pronunciation: ha6 Meanings: below, low, under, drop, send
2013/09/18 Putonghua pronunciation: huang2 Cantonese pronunciation: wong4 Meanings: yellow, yolk, earthen color, indecent activity
2013/09/17 Putonghua pronunciation: ke4, qiao4 Cantonese pronunciation: hok3 Meanings: shell, curved hard cover, crust
2013/09/16 Putonghua pronunciation: dan4 Cantonese pronunciation: daan6 Meanings: egg, egg-shaped, O-shaped, oval
2013/09/12 Putonghua pronunciation: ji4 Cantonese pronunciation: jik6 Meanings: empty, silent, soundless, noiseless, still, lonely, lonesome
2013/09/11 Putonghua pronunciation: du2 Cantonese pronunciation: duk6 Meanings: single. unique, alone
2013/09/10 Putonghua pronunciation: gua3 Cantonese pronunciation: gwa2 Meanings: lacking, single, few, scant, widowed, bland
2013/09/09 Putonghua pronunciation: qu1 Cantonese pronunciation: qoo1 Meanings: alone, solitary, single, fatherless, orphaned
2013/09/06 Putonghua pronunciation: qi3 Cantonese pronunciation: hat1 Meanings: beg, implore, plead, supplicate, pauper, mendicant
2013/09/05 Putonghua pronunciation: lang4 Cantonese pronunciation: long6 Meanings: wave, wander, unrestrained, rambling, homeless
2013/09/04 Putonghua pronunciation: feii4 Cantonese pronunciation: fai3 Meanings: dispose, depose, neglect, maim, disable, waste, ruin, abandon, abolish, useless
2013/09/03 Putonghua pronunciation: chi4 Cantonese pronunciation: chek3 Meanings: red, bare, pure, intense, exposed, uncovered
2013/09/02 Putonghua pronunciation: que1 Cantonese pronunciation: kuet3 Meanings: lack, lacking, missing, deficient
2013/08/30 Putonghua pronunciation: hu4 Cantonese pronunciation: woo6 Meanings: protect, defend, guard, supervise, support, help
2013/08/29 Putonghua pronunciation: zong4 Cantonese pronunciation: jung3 Meanings: send, deliver, loosen, free, over-indulge
2013/08/28 Putonghua pronunciation: tou1 Cantonese pronunciation: tau1 Meanings: steal
2013/08/27 Putonghua pronunciation: san1 Cantonese pronunciation: saam1 Meanings: three
2013/08/26 Putonghua pronunciation: jian1 Cantonese pronunciation: gaan1 Meanings: adultery, rape
2013/08/23 Putonghua pronunciation: xin1 Cantonese pronunciation: sam1 Meanings: heart, centre, urge, mood, inclination
2013/08/22 Putonghua pronunciation: zhang3 Cantonese pronunciation: jeung2 Meanings: palm of hand, paw, grasp, manage, control
2013/08/21 Putonghua pronunciation: fo2 Cantonese pronunciation: fat6 Meanings: Buddha
2013/08/20 Putonghua pronunciation: fan1 Cantonese pronunciation: faan1 Meanings: flip, turn, turn over, somersault
2013/08/19 Putonghua pronunciation: hou2 Cantonese pronunciation: hau4 Meanings: monkey, ape, gibbon
2013/08/16 Putonghua pronunciation: xi1 Cantonese pronunciation: sik1 Meanings: die, extinguish, wither away, put out
2013/08/15 Putonghua pronunciation: biann4 Cantonese pronunciation: bin3 Meanings: change, transform, transformation
2013/08/14 Putonghua pronunciation: shan4 Cantonese pronunciation: sin3 Meanings: fan
2013/08/13 Putonghua pronunciation: dang3 Cantonese pronunciation: dong2 Meanings: obstruct, block, ward off, dodge
2013/08/12 Putonghua pronunciation: yan4 Cantonese pronunciation: yim6 Meanings: flame, brightness, passion, burn, shine, violent power
2013/08/09 Putonghua pronunciation: quan2 Cantonese pronunciation: kuen4 Meanings: power, authority, right
2013/08/08 Putonghua pronunciation: liu2 Cantonese pronunciation: lau4 Meanings: stay, remain, keep, retain, leave
2013/08/07 Putonghua pronunciation: ju1 Cantonese pronunciation: gui1 Meanings: house, residence, domicile, abode, reside, dwell, occupy
2013/08/06 Putonghua pronunciation: gong1 Cantonese pronunciation: gung1 Meanings: work, worker, labor, skill, skillful
2013/08/05 Putonghua pronunciation: sheng1 Cantonese pronunciation: saang1 Meanings: birth, give birth, father, life, lively, develop, raw
2013/08/02 Putonghua pronunciation: zheng4 Cantonese pronunciation: jing3 Meanings: prove, identify, proof, evidence, proof-document
2013/08/01 Putonghua pronunciation: qian1 Cantonese pronunciation: chim1 Meanings: sign, signature
2013/07/30 Putonghua pronunciation: hu4 Cantonese pronunciation: woo6 Meanings: protect, defend, guard, supervise, support, help
2013/07/29 Putonghua pronunciation: ben3 Cantonese pronunciation: boon2 Meanings: original, book, copy
2013/07/26 Putonghua pronunciation: mo4 Cantonese pronunciation: moot6 Meanings: tip, end, ending, last, final, inessential, unimportant, powder
2013/07/25 Putonghua pronunciation: jiang1 Cantonese pronunciation: geung1 Meanings: boundary, border, frontier, limit, territory
2013/07/24 Putonghua pronunciation: qi2 Cantonese pronunciation: ke4 Meanings: ride, mount, rider
2013/07/23 Putonghua pronunciation: qi2 Cantonese pronunciation: kei4 Meanings: flag, banner, standard, pennant, Manchurian
2013/07/22 Putonghua pronunciation: qing2 Cantonese pronunciation: ching1 Meanings: pure, clean, plain, name of Chinese dynasty
2013/07/19 Putonghua pronunciation: duan3 Cantonese pronunciation: duen2 Meanings: short, lack
2013/07/18 Putonghua pronunciation: chi2 Cantonese pronunciation: chi4 Meanings: gallop, speed, spread, look forward to
2013/07/17 Putonghua pronunciation: tong3 Cantonese pronunciation: tung2 Meanings: lead, unite, overall, standardize, unify, uniform, interconnected system
2013/07/16 Putonghua pronunciation: shi3 Cantonese pronunciation: chi2 Meanings: first, initial, beginning, only then
2013/07/15 Putonghua pronunciation: qin2 Cantonese pronunciation: chun4 Meanings: Chinese place name, name of Chinese dynasty, Chinese surname
2013/07/12 Putonghua pronunciation: ju3 Cantonese pronunciation: lgui2 Meanings: raise, lift, erect, act, choose, deed, action, elect, enumerate, whole
2013/07/11 Putonghua pronunciation: leng3 Cantonese pronunciation: laang5 Meanings: cold, cool, cool down, chilly, detached, unexpected, sour
2013/07/10 Putonghua pronunciation: an4 Cantonese pronunciation: am3 Meanings: dark, hidden, unclear, dull, dim, secretly
2013/07/09 Putonghua pronunciation: xiong1 Cantonese pronunciation: hung1 Meanings: fierce, ferocious, aggressive, violent, attacker, crime of violence
2013/07/08 Putonghua pronunciation: ci4 Cantonese pronunciation: chi3 Meanings: stab, prick, thorn, pierce, assassinate, bug information
2013/07/05 Putonghua pronunciation: kuo4 Cantonese pronunciation: kwok3 Meanings: spread, enlarge, extend
2013/07/04 Putonghua pronunciation: ai2 Cantonese pronunciation: ngaam4 Meanings: cancer
2013/07/03 Putonghua pronunciation: liang2 Cantonese pronunciation: leung4 Meanings: good, benign
2013/07/02 Putonghua pronunciation: kuai4 Cantonese pronunciation: faai3 Meanings: piece, patch, lump, chunk, mass
2013/06/28 Putonghua pronunciation: xie4 Cantonese pronunciation: se3 Meanings: spill, overflow, splash, spread, diarrhea
2013/06/27 Putonghua pronunciation: tu4 Cantonese pronunciation: to3 Meanings: spit, vomit, throw up, blow out, spew out, release, eject, disclose
2013/06/26 Putonghua pronunciation: tong4 Cantonese pronunciation: tung3 Meanings: ache, pain, ailing, sorrow, violent, hearty, unrestrained
2013/06/25 Putonghua pronunciation: hun1 Cantonese pronunciation: fan1 Meanings: dim, dusk, murky, muddled, confused, senseless, faint
2013/06/24 Putonghua pronunciation: juan4 Cantonese pronunciation: guen6 Meanings: tired, fatigue, bored
2013/06/21 Putonghua pronunciation: fang1 Cantonese pronunciation: fong1 Meanings: square, aspect, direction, method, prescription
2013/06/20 Putonghua pronunciation: cha2 Cantonese pronunciation: cha4 Meanings: tea
2013/06/19 Putonghua pronunciation: wan2 Cantonese pronunciation: yuen2 Meanings: pill, pellet, bead, bolus, small ball
2013/06/18 Putonghua pronunciation: zhen1 Cantonese pronunciation: jam1 Meanings: needle, stitch, shot, pin, prick
2013/06/17 Putonghua pronunciation: fu2 Cantonese pronunciation: fuk6 Meanings: clothes, be convinced, respect, serve, eat, take
2013/06/14 Putonghua pronunciation: xian2 Cantonese pronunciation: haan4 Meanings: idle, unoccupied,leisure, irrelevant, unimportant
2013/06/13 Putonghua pronunciation: huan3 Cantonese pronunciation: woon6 Meanings: slow-paced, slow down, relax, delay, postpone
2013/06/11 Putonghua pronunciation: xi1 Cantonese pronunciation: sik1 Meanings: stop, rest, cease, breath
2013/06/10 Putonghua pronunciation: xie1 Cantonese pronunciation: hit3 Meanings: stop, halt, pause, rest
2013/06/07 Putonghua pronunciation: wu4 Cantonese pronunciation: mo6 Meanings: task, mission, errand, work, commit to, commitment
2013/06/06 Putonghua pronunciation: xin1 Cantonese pronunciation: san1 Meanings: spicy hot, bitter, pungent, laborious, suffering
2013/06/05 Putonghua pronunciation: noun jin4, adj. jing4 Cantonese pronunciation: ging6 Meanings: strong, strength, spirit, interest, effort, keenness, fun
2013/06/04 Putonghua pronunciation: gan4 Cantonese pronunciation: gon3 Meanings: do, work, fuck, kill
2013/06/03 Putonghua pronunciation: zuo4 Cantonese pronunciation: jok3 Meanings: arise, do, make
2013/05/31 Putonghua pronunciation: yue4 Cantonese pronunciation: yeuk6 Meanings: leap, jump
2013/05/30 Putonghua pronunciation: qian2 Cantonese pronunciation: chim4 Meanings: sink, dive, submerge, hide, secretive, latent, potential
2013/05/29 Putonghua pronunciation: you2 Cantonese pronunciation: yuk6 Meanings: swim, move, swift, drift
2013/05/28 Putonghua pronunciation: shui3 Cantonese pronunciation: sui2 Meanings: water, liquid, fluid
2013/05/27 Putonghua pronunciation: yu2 Cantonese pronunciation: yue4 Meanings: fish
2013/05/24 Putonghua pronunciation: ma1, mo3, mo4 Cantonese pronunciation: moot3 Meanings: wipe, erase, efface, obliterate, swipe, coat over
2013/05/23 Putonghua pronunciation: jing4 Cantonese pronunciation: jeng6 Meanings: clean, pure, purify, net
2013/05/22 Putonghua pronunciation: ca1 Cantonese pronunciation: chaat3 Meanings: rub, scrub, wipe, brush, near, touch
2013/05/21 Putonghua pronunciation: yu4 Cantonese pronunciation: yuk6 Meanings: bathe, bath, wash, cover
2013/05/20 Putonghua pronunciation: luo3 Cantonese pronunciation: loh2 Meanings: naked, nude, uncovered, exposed, bare, undress, strip, nudity
2013/05/16 Putonghua pronunciation: e2 Cantonese pronunciation: ngoh4 Meanings: goose
2013/05/15 Putonghua pronunciation: tian1 Cantonese pronunciation: tin1 Meanings: sky, heaven, heavenly, serene, nature, day
2013/05/14 Putonghua pronunciation: ya1 Cantonese pronunciation: aap3 Meanings: duck
2013/05/13 Putonghua pronunciation: chou3 Cantonese pronunciation: chau2 Meanings: ugly, unsightly, shameful, undignified, unpleasant, grotesque, disguisting
2013/05/10 Putonghua pronunciation: mao4 Cantonese pronunciation: mo6 Meanings: emit, rise, defiant, risking, pretend, disguise, assume
2013/05/09 Putonghua pronunciation: wei1 Cantonese pronunciation: wai1 Meanings: power, prestige, ferocity, authority, majestic air
2013/05/08 Putonghua pronunciation: hu3 Cantonese pronunciation: foo2 Meanings: tiger
2013/05/07 Putonghua pronunciation: jia3 Cantonese pronunciation: ga2 Meanings: untrue, false, imaginary, imitation, borrow, use, assume
2013/05/06 Putonghua pronunciation: hu2 Cantonese pronunciation: woo4 Meanings: fox
2013/05/03 Putonghua pronunciation: zhen1 Cantonese pronunciation: jan1 Meanings: rare, precious, valuable, treasure, treasured
2013/05/02 Putonghua pronunciation: ze2 Cantonese pronunciation: jaak6 Meanings: pond, marsh, luster, gloss, moisten, nurture, kindness, benefaction
2013/04/30 Putonghua pronunciation: bei4 Cantonese pronunciation: booi3 Meanings: mollusks, seashells, clam, pearl, oyster
2013/04/29 Putonghua pronunciation: zhu1 Cantonese pronunciation: jue1 Meanings: pearl, bead
2013/04/26 Putonghua pronunciation: bao4 Cantonese pronunciation: bo6 Meanings: sudden, violent, violence, huge, fierce, harm, bully
2013/04/25 Putonghua pronunciation: bang1 Cantonese pronunciation: bong1 Meanings: help, band, group, gang, clique
2013/04/24 Putonghua pronunciation: e4 Cantonese pronunciation: ok3 Meanings: bad, fierce, evil
2013/04/23 Putonghua pronunciation: hei1 Cantonese pronunciation: hak1 Meanings: black, dark, unlucky, evil, secret, underworld society
2013/04/22 Putonghua pronunciation: xie2 Cantonese pronunciation: che4 Meanings: evil, unorthodox, incorrect, indecent, erotic, harmful, strange
2013/04/19 Putonghua pronunciation: jian4 Cantonese pronunciation: jin6 Meanings: cheap, low, debased, undervalued
2013/04/18 Putonghua pronunciation: yi3 Cantonese pronunciation: ngai5 Meanings: ant
2013/04/17 Putonghua pronunciation: lao2 Cantonese pronunciation: lo4 Meanings: labor, toil
2013/04/16 Putonghua pronunciation: pu2 Cantonese pronunciation: buk3 Meanings: servant
2013/04/15 Putonghua pronunciation: nu2 Cantonese pronunciation: no4 Meanings: slave, enslavement
2013/04/12 Putonghua pronunciation: su2 Cantonese pronunciation: juk6 Meanings: vulgar, worldly, mundane, laity
2013/04/11 Putonghua pronunciation: sheng4 Cantonese pronunciation: sing3 Meanings: divine, holy, sacred, saint, saintly
2013/04/10 Putonghua pronunciation: ling3 Cantonese pronunciation: ling5 Meanings: collar, lead, guide, given
2013/04/09 Putonghua pronunciation: mu4 Cantonese pronunciation: muk6 Meanings: shepherd, herding, rule, take charge of
2013/04/08 Putonghua pronunciation: zong1 Cantonese pronunciation: jung1 Meanings: ancestor, head, mainstream, lineage, sect, respect, follow, return to
2013/04/05 Putonghua pronunciation: xing2 Cantonese pronunciation: ying4 Meanings: punishment, penalty, torture
2013/04/03 Putonghua pronunciation: jia4 Cantonese pronunciation: ga3 Meanings: rack, shelf, construct, raise, prop up
2013/04/02 Putonghua pronunciation: jing1 Cantonese pronunciation: ging1 Meanings: thistle, bramble, thorns
2013/03/28 Putonghua pronunciation: yi1 Cantonese pronunciation: yi1 Meanings: lean on, rely on endearing
2013/03/27 Putonghua pronunciation: xu4 Cantonese pronunciation: sui6 Meanings: flake, tuft, flocculent, filament, flaky, bit, trivial
2013/03/26 Putonghua pronunciation: zhi1 Cantonese pronunciation: ji1 Meanings: branch, twig, stem
2013/03/25 Putonghua pronunciation: liu3 Cantonese pronunciation: lau5 Meanings: willow tree
2013/03/22 Putonghua pronunciation: ci2 Cantonese pronunciation: choi4 Meanings: log, material
2013/03/21 Putonghua pronunciation: qin1 Cantonese pronunciation: ching Meanings: blue, green
2013/03/20 Putonghua pronunciation: zhi1 Cantonese pronunciation: ji1 Meanings: fat
2013/03/19 Putonghua pronunciation: gan4 Cantonese pronunciation: gon3 Meanings: trunk
2013/03/18 Putonghua pronunciation: song1 Cantonese pronunciation: chung4 Meanings: pine tree
2013/03/15 Putonghua pronunciation: heng2 Cantonese pronunciation: hang4 Meanings: steady, constant, steadfast, long-lasting, preserving, permanent
2013/03/14 Putonghua pronunciation: wen1 Cantonese pronunciation: wan1 Meanings: temperature, heat, warm, tepid, gentle, temperate, review, revisit
2013/03/13 Putonghua pronunciation: bei4 Cantonese pronunciation: booi3 Meanings: memorize, recite from memory
2013/03/12 Putonghua pronunciation: yi4 Cantonese pronunciation: yi3 Meanings: notion, idea, intention, intent
2013/03/11 Putonghua pronunciation: lian4 Cantonese pronunciation: lin6 Meanings: practice, rehearse
2013/03/08 Putonghua pronunciation: bao3 Cantonese pronunciation: bo2 Meanings: preserve, keep, guard, safeguard, protect, defend
2013/03/07 Putonghua pronunciation: jian4 Cantonese pronunciation: laam6 Meanings: military vessel, battleship
2013/03/06 Putonghua pronunciation: tong1 Cantonese pronunciation: tung1 Meanings: pass, through, link, connect, unimpeded
2013/03/05 Putonghua pronunciation: lu4 Cantonese pronunciation: luk6 Meanings: land, ground
2013/03/04 Putonghua pronunciation: dao3 Cantonese pronunciation: do2 Meanings: island
2013/03/01 Putonghua pronunciation: yin3 Cantonese pronunciation: yan2 Meanings: hide, conceal, covered, secret, retire, recluse, vanish
2013/02/28 Putonghua pronunciation: yuan2 Cantonese pronunciation: yuen4 Meanings: source, origin, fountain head, cause
2013/02/27 Putonghua pronunciation: tao2 Cantonese pronunciation: to4 Meanings: peach tree, peach
2013/02/26 Putonghua pronunciation: mi2 Cantonese pronunciation: mai4 Meanings: fascinate, confused, charmed, unconscious, hallucination
2013/02/25 Putonghua pronunciation: yu2 Cantonese pronunciation: yue4 Meanings: to fish, fisherman
2013/02/22 Putonghua pronunciation: deng1 Cantonese pronunciation: dang1 Meanings: lamp
2013/02/21 Putonghua pronunciation: shuang1 Cantonese pronunciation: seung1 Meanings: two, pair, twin, dual, both, double
2013/02/20 Putonghua pronunciation: yue4 Cantonese pronunciation: yuet6 Meanings: fondness, pleasure, gladness
2013/02/19 Putonghua pronunciation: yin3 Cantonese pronunciation: yan5 Meanings: draw, stretch, lead, cause, attract
2013/02/18 Putonghua pronunciation: qing2 Cantonese pronunciation: ching4 Meanings: emotion, love, amour, sympathy, empathy, kindness
2013/02/15 Putonghua pronunciation: zhuang4 Cantonese pronunciation: jong3 Meanings: strong, grand, hold, strengthen, boost
2013/02/14 Putonghua pronunciation: chang2, zhang3 Cantonese pronunciation: cheung4, jeung2 Meanings: long, eternal, grow, expand
2013/02/08 Putonghua pronunciation: yu4 Cantonese pronunciation: yui6 Meanings: descendant, offspring
2013/02/07 Putonghua pronunciation: san3, san4 Cantonese pronunciation: saan2, saan3 Meanings: free, loose, dispersed, sprawled out, random, scattered, undisciplined
2013/02/06 Putonghua pronunciation: ying3 Cantonese pronunciation: ying2 Meanings: shadow, reflection, movie
2013/02/05 Putonghua pronunciation: gong1 Cantonese pronunciation: gung1 Meanings: work, engineering, industry
2013/02/04 Putonghua pronunciation: chuan2 Cantonese pronunciation: chuen4 Meanings: transfer, transmit, deliver, convey, spread, teach, impart to
2013/02/01 Putonghua pronunciation: gong1 Cantonese pronunciation: gung1 Meanings: give offerings, support, supple
2013/01/31 Putonghua pronunciation: zhi 4 Cantonese pronunciation: ji 3 Meanings: place, put, buy, install, settle
2013/01/30 Putonghua pronunciation: jian 4 Cantonese pronunciation: gin 3 Meanings: build, construct, erect, raise, establish
2013/01/29 Putonghua pronunciation: fang 2 Cantonese pronunciation: fong 4 Meanings: house, room, branch of family clan
2013/01/28 Putonghua pronunciation: di 4 Cantonese pronunciation: dei 6 Meanings: land
2013/01/25 Putonghua pronunciation: zhen 4 Cantonese pronunciation: jan 3 Meanings: shake, vibrate, shock, stun
2013/01/24 Putonghua pronunciation: ju 4 Cantonese pronunciation: gui 6 Meanings: huge, gigantic, giant, large amount
2013/01/23 Putonghua pronunciation: shuan 1 Cantonese pronunciation: saan 1 Meanings: stop, valve, blot, plug, cork, stopper
2013/01/22 Putonghua pronunciation: guan 3 Cantonese pronunciation: goon 2 Meanings: pipe, tube, reed, canal, duct, woodwind instrument
2013/01/21 Putonghua pronunciation: qin 2 Cantonese pronunciation: kam 4 Meanings: qin, lute, zither, lyre, keyboard or string musical instrument
2013/01/18 Putonghua pronunciation: hu 4 Cantonese pronunciation: woo 6 Meanings: protect, defend, guard, shield, safeguard, patronize
2013/01/17 Putonghua pronunciation: chu 1 Cantonese pronunciation: choh 1 Meanings: first, original, early, beginning, new
2013/01/16 Putonghua pronunciation: fen 3 Cantonese pronunciation: fan 2 Meanings: powder, pasta
2013/01/15 Putonghua pronunciation: ru 3 Cantonese pronunciation: yue 5 Meanings: milk, breast, breast-feed
2013/01/14 Putonghua pronunciation: ying 1 Cantonese pronunciation: ying 1 Meanings: baby, infant
2013/01/11 Putonghua pronunciation: beng 1 Cantonese pronunciation: bang 1 Meanings: collapse, demise, rupture, split apart, crumble
2013/01/10 Putonghua pronunciation: zhai 4 Cantonese pronunciation: jaai 3 Meanings: debt, borrowing, obligation
2013/01/09 Putonghua pronunciation: shui 4 Cantonese pronunciation: sui 3 Meanings: tax
2013/01/08 Putonghua pronunciation: yong 4 Cantonese pronunciation: yung 6 Meanings: use, apply, consume, employ, spend, expenses
2013/01/07 Putonghua pronunciation: liang 2, liang 4 Cantonese pronunciation: leung 4, leung 6 Meanings: measure, estimate, quantity, capacity, amount, mass, standard, quantify
2013/01/04 Putonghua pronunciation: she 4 Cantonese pronunciation: se 3 Meanings: pardon, spare from punishment
2013/01/03 Putonghua pronunciation: dao 3, dao 4 Cantonese pronunciation: do, do 3 Meanings: fall, tumble, topple, pour, reverse, inverted
2013/01/02 Putonghua pronunciation: chuang 3 Cantonese pronunciation: chong 3 Meanings: intrude, trespass, crash, charge, rush, break into
2012/12/31 Putonghua pronunciation: qiang 1 Cantonese pronunciation: cheung 1 Meanings: gun, (spear, lance)
2012/12/28 Putonghua pronunciation: duo 4 Cantonese pronunciation: doh 6 Meanings: drop, fall, sink, plunge
2012/12/27 Putonghua pronunciation: wan 3 Cantonese pronunciation: waan 5 Meanings: hold, clutch, fetch, bring
2012/12/24 Putonghua pronunciation: xuan 2 Cantonese pronunciation: yuen 4 Meanings: hang, hanging, suspend
2012/12/21 Putonghua pronunciation: pai 2 Cantonese pronunciation: paai 4 Meanings: dispel, expel, excrete
2012/12/20 Putonghua pronunciation: shi 3 Cantonese pronunciation: si 2 Meanings: faeces, stool, shit
2012/12/19 Putonghua pronunciation: chang 2 Cantonese pronunciation: cheung 4 Meanings: intestine
2012/12/18 Putonghua pronunciation: bao 3 Cantonese pronunciation: baau 2 Meanings: satiated, full, satisfied, enough
2012/12/17 Putonghua pronunciation: yan 1 Cantonese pronunciation: yin 1 Meanings: swallow
2012/12/14 Putonghua pronunciation: ge 2 Cantonese pronunciation: gok 3 Meanings: loft, cabinet, threshold, boudoir, pavilion
2012/12/13 Putonghua pronunciation: piao 4 Cantonese pronunciation: piu 3 Meanings: ticket, vote
2012/12/12 Putonghua pronunciation: xuan 3 Cantonese pronunciation: suen 2 Meanings: choose, select, pick, opt for, elect
2012/12/11 Putonghua pronunciation: lu 2 Cantonese pronunciation: loh 3 Meanings: donkey, ass
2012/12/10 Putonghua pronunciation: xiang 4 Cantonese pronunciation: jeung 6 Meanings: elephant
2012/12/07 Putonghua pronunciation: zhang 3 Cantonese pronunciation: jeung 2 Meanings: palm of hand, paw, grasp, manage, control
2012/12/06 Putonghua pronunciation: tui 4 Cantonese pronunciation: tui 3 Meanings: retreat, withdraw, retire, give back
2012/12/05 Putonghua pronunciation: jie 1 Cantonese pronunciation: jip 3 Meanings: adjacent, touching, continuous, receive, handover, takeover
2012/12/04 Putonghua pronunciation: huan 4 Cantonese pronunciation: woon 6 Meanings: change, alter, exchange, substitute
2012/12/03 Putonghua pronunciation: ban 1 Cantonese pronunciation: baan 3 Meanings: class, level, team, term
2012/11/30 Putonghua pronunciation: que 1 Cantonese pronunciation: kuet 3 Meanings: missing, lacking, broken, chipped, deficient
2012/11/29 Putonghua pronunciation: po 4 Cantonese pronunciation: poh 3 Meanings: break, broken, undo
2012/11/28 Putonghua pronunciation: lang 4 Cantonese pronunciation: long 6 Meanings: wave, billow
2012/11/27 Putonghua pronunciation: feng 1 Cantonese pronunciation: fung 1 Meanings: breeze, wind, gale, style, trend, force
2012/11/26 Putonghua pronunciation: ju 4 Cantonese pronunciation: gui 6 Meanings: huge, giant, enormous, extremely large, great
2012/11/23 Putonghua pronunciation: qu 3 Cantonese pronunciation: kui 1 Meanings: force, drive, order about, expel, banish
2012/11/22 Putonghua pronunciation: mi 2 Cantonese pronunciation: mai 4 Meanings: confused, confusing, unclear, infatuate, bewitch
2012/11/21 Putonghua pronunciation: zhou 4 Cantonese pronunciation: jau 3 Meanings: curse, spell, abuse, swear, revile
2012/11/20 Putonghua pronunciation: mo 2 Cantonese pronunciation: moh 1 Meanings: devil, demon, monster, magic, mystic
2012/11/19 Putonghua pronunciation: wu 1 Cantonese pronunciation: mo 4 Meanings: shaman, witch, wizard, medium, witchcraft, sorcery
2012/11/16 Putonghua pronunciation: jing 3 Cantonese pronunciation: ging 2 Meanings: scene, view, vista
2012/11/15 Putonghua pronunciation: jing 4 Cantonese pronunciation: geng 3 Meanings: mirror, looking glass, lens
2012/11/14 Putonghua pronunciation: ji 1 Cantonese pronunciation: gei 1 Meanings: machine, opportunity, organic, wit
2012/11/13 Putonghua pronunciation: ying 3 Cantonese pronunciation: ying 2 Meanings: shadow, shade, reflection, silhouette
2012/11/12 Putonghua pronunciation: she 4 Cantonese pronunciation: sip 3 Meanings: attract, absorb, preserve, capture, maintain, assist, substitute
2012/11/09 Putonghua pronunciation: he 4 Cantonese pronunciation: hoh 6 Meanings: offer congratulations, offer gift to celebrate
2012/11/08 Putonghua pronunciation: quan 2 Cantonese pronunciation: kuen 4 Meanings: right, power, authority, to weigh
2012/11/07 Putonghua pronunciation: sheng 1 Cantonese pronunciation: sing 1 Meanings: measurement unit, raise, ascend, rise, promote
2012/11/06 Putonghua pronunciation: jiang 3 Cantonese pronunciation: jeung 2 Meanings: praise, encourage, reward, award, commendation, prize
2012/11/05 Putonghua pronunciation: qin 2 Cantonese pronunciation: kan 4 Meanings: attendance, diligent, frequently
2012/11/02 Putonghua pronunciation: fu 2 Cantonese pronunciation: fau 5 Meanings: float, floating, swell, swollen
2012/11/01 Putonghua pronunciation: xin 1 Cantonese pronunciation: san 1 Meanings: firewood, salary, wages, pay
2012/10/31 Putonghua pronunciation: wei 4 Cantonese pronunciation: wai 2 Meanings: position, seat
2012/10/30 Putonghua pronunciation: zhi 2 Cantonese pronunciation: jik 1 Meanings: post, job, position, office, duty
2012/10/29 Putonghua pronunciation: qui 2 Cantonese pronunciation: kau 3 Meanings: beg, request, entreat, seek, pursue, search, need, desire, demand
2012/10/26 Putonghua pronunciation: wei 4 Cantonese pronunciation: wai 3 Meanings: console, comfort, feel comforted, glad
2012/10/25 Putonghua pronunciation: lao 2 Cantonese pronunciation: lo 4 Meanings: toil, labor, tired
2012/10/24 Putonghua pronunciation: ye 4 Cantonese pronunciation: yip 6 Meanings: doing, work, cause, employment, profession, achievement, estate
2012/10/22 Putonghua pronunciation: bi 3 Cantonese pronunciation: bat 1 Meanings: end, complete, accomplish, conclude, exhaust, completely
2012/10/19 Putonghua pronunciation: he 1, he 4 Cantonese pronunciation: hot 3 Meanings: drink, shout
2012/10/18 Putonghua pronunciation: bei 1 Cantonese pronunciation: booi 2 Meanings: cup, glass
2012/10/17 Putonghua pronunciation: cha 2 Cantonese pronunciation: cha 4 Meanings: tea
2012/10/16 Putonghua pronunciation: jiu 3 Cantonese pronunciation: jau 2 Meanings: wine, liquor
2012/10/15 Putonghua pronunciation: tang 1 Cantonese pronunciation: tong 1 Meanings: hot water, hot liquid, soup, broth
2012/10/12 Putonghua pronunciation: gan 3 Cantonese pronunciation: gam 2 Meanings: feel, sense, emotion, mood, be moved
2012/10/11 Putonghua pronunciation: ren 4 Cantonese pronunciation: ying 6 Meanings: know, identify, recognize, acknowledge, accept
2012/10/10 Putonghua pronunciation: ju 4 Cantonese pronunciation: jui 6 Meanings: concentrate, assemble, gather, congregate
2012/10/09 Putonghua pronunciation: gu 4 Cantonese pronunciation: goo 3 Meanings: old-time, past, ancient, original, former, late, die, dead
2012/10/08 Putonghua pronunciation: qin 1 Cantonese pronunciation: chan 1 Meanings: dear, family, parent, blood relation, marriage, close, in person, kiss
2012/10/05 Putonghua pronunciation: zhao 3 Cantonese pronunciation: jaau 2 Meanings: claw, talon, paw, claw-like object
2012/10/04 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: si 1 Meanings: lion
2012/10/03 Putonghua pronunciation: mao 1 Cantonese pronunciation: maau 1 Meanings: cat
2012/09/28 Putonghua pronunciation: jin 4 Cantonese pronunciation: jun 3 Meanings: advance, progress, proceed
2012/09/27 Putonghua pronunciation: hou 2 Cantonese pronunciation: hau 3 Meanings: roar, howl, thunder, bellow, yell
2012/09/26 Putonghua pronunciation: qi 3 Cantonese pronunciation: hei 2 Meanings: rise, start, swell, develop, raise
2012/09/25 Putonghua pronunciation: nu 2 Cantonese pronunciation: no 4 Meanings: slave, labor
2012/09/24 Putonghua pronunciation: wei 1 Cantonese pronunciation: ngai 4 Meanings: high, dangerous, menacing, endanger, danger, dying
2012/09/21 Putonghua pronunciation: hen 3 Cantonese pronunciation: han 2 Meanings: fierce, cruel, pitiless
2012/09/20 Putonghua pronunciation: yao 3 Cantonese pronunciation: ngaau 5 Meanings: snap, bite, gnaw, clasp, grip, lock
2012/09/19 Putonghua pronunciation: lang 2 Cantonese pronunciation: long 4 Meanings: wolf
2012/09/18 Putonghua pronunciation: hu 2 Cantonese pronunciation: woo 4 Meanings: fox
2012/09/17 Putonghua pronunciation: gou 3 Cantonese pronunciation: gau 2 Meanings: dog
2012/09/14 Putonghua pronunciation: zu 2 Cantonese pronunciation: juk 1 Meanings: foot, feet
2012/09/13 Putonghua pronunciation: dun 4 Cantonese pronunciation: tun 5 Meanings: shield
2012/09/12 Putonghua pronunciation: gong 1 Cantonese pronunciation: gung 1 Meanings: attack, offensive, aggression
2012/09/11 Putonghua pronunciation: fa 2 Cantonese pronunciation: fat 6 Meanings: hack, fell, cut down, chop, kill, invade, attack
2012/09/10 Putonghua pronunciation: yong 3 Cantonese pronunciation: yung 5 Meanings: brave, decisive, daring, powerful, valor, courage, audacity, nerve, guts
2012/09/07 Putonghua pronunciation: ji 4 Cantonese pronunciation: jai 3 Meanings: cross river, aid, help, relief, achieve, effective
2012/09/06 Putonghua pronunciation: di 1 Cantonese pronunciation: dik 1 Meanings: drip, drop, droplet
2012/09/05 Putonghua pronunciation: rou 2 Cantonese pronunciation: yau 4 Meanings: gentle, flexible, mild, soft, supple, yielding
2012/09/04 Putonghua pronunciation: gang 1 Cantonese pronunciation: gong 1 Meanings: strong
2012/09/03 Putonghua pronunciation: shui 3 Cantonese pronunciation: sui 2 Meanings: water, liquid, fluid
2012/08/31 Putonghua pronunciation: wei 3 Cantonese pronunciation: ngai 6 Meanings: false, fake, untrue, pretended, forged, illegitimate
2012/08/30 Putonghua pronunciation: zhen 1 Cantonese pronunciation: jan 1 Meanings: real, true, sincere, authentic
2012/08/29 Putonghua pronunciation: bao 4 Cantonese pronunciation: bo 3 Meanings: report, return, revert, newspaper
2012/08/28 Putonghua pronunciation: zhe 3 Cantonese pronunciation: je 2 Meanings: person linked to something
2012/08/27 Putonghua pronunciation: ji 4 Cantonese pronunciation: gei 3 Meanings: mark, remember, memorize, record
2012/08/24 Putonghua pronunciation: can 3 Cantonese pronunciation: chaam 2 Meanings: cruel, painful, pathetic, pitiful, tragic, terrible
2012/08/23 Putonghua pronunciation: lie 4 Cantonese pronunciation: lit 6 Meanings: split up, crack, cracked, torn
2012/08/22 Putonghua pronunciation: si 1 Cantonese pronunciation: si 1 Meanings: tear, rip, rend
2012/08/21 Putonghua pronunciation: zhan 4 Cantonese pronunciation: jin 3 Meanings: fight, battle, war
2012/08/20 Putonghua pronunciation: nei 4 Cantonese pronunciation: noi 6 Meanings: inner, internal, inside, within
2012/08/17 Putonghua pronunciation: lian 4 Cantonese pronunciation: lin 6 Meanings: practice, rehearse, drill, experienced, adept
2012/08/16 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: sat 1 Meanings: lose, loss, err, error, fail, failure
2012/08/15 Putonghua pronunciation: shang 4 Cantonese pronunciation: verb/adverb sheung 5 adjective seung 6 Meanings: up, above, forward, mount, rise, ascend, advance
2012/08/14 Putonghua pronunciation: jing 4 Cantonese pronunciation: ging 6 Meanings: pursue, contend, vie, compete
2012/08/13 Putonghua pronunciation: ao 4 Cantonese pronunciation: o 3 Meanings: deep, profound
2012/08/10 Putonghua pronunciation: xie 2 Cantonese pronunciation: haai 4 Meanings: harmony, accord, complete, meaningful, funny
2012/08/09 Putonghua pronunciation: pu 3 Cantonese pronunciation: po 2 Meanings: chart, compose, table, range, score, notation
2012/08/08 Putonghua pronunciation: zhi 3 Cantonese pronunciation: ji 2 Meanings: finger, point, command
2012/08/07 Putonghua pronunciation: bu 4 Cantonese pronunciation: bo 6 Meanings: part, section
2012/08/06 Putonghua pronunciation: sheng 1 Cantonese pronunciation: sing 1 Meanings: sound, voice
2012/08/03 Putonghua pronunciation: zheng 1 Cantonese pronunciation: jang 1 Meanings: argue, argument, quarrel, contest, vie with, claim, fight for
2012/08/02 Putonghua pronunciation: zhan 4 Cantonese pronunciation: jim 3 Meanings: take by force, capture, seize, occupy, possess, constitute, amount to
2012/08/01 Putonghua pronunciation: tu 2 Cantonese pronunciation: to 4 Meanings: graphic shape, picture, map, plan, contrive
2012/07/31 Putonghua pronunciation: quan 2 Cantonese pronunciation: kuen 4 Meanings: right, authority, power
2012/07/30 Putonghua pronunciation: tu 3 Cantonese pronunciation: to 2 Meanings: earth, soil, land, ground, crude, indigenous, local, native
2012/07/27 Putonghua pronunciation: zhi 2 Cantonese pronunciation: jik 6 Meanings: plant, grow, cultivate, transplant
2012/07/26 Putonghua pronunciation: bu 3 Cantonese pronunciation: bo 2 Meanings: mend, refill, supplement
2012/07/25 Putonghua pronunciation: dong 4 Cantonese pronunciation: dung 6 Meanings: hole, pit, cavity
2012/07/24 Putonghua pronunciation: zhu 4 Cantonese pronunciation: jue 3 Meanings: eat, erode
2012/07/23 Putonghua pronunciation: ya 2 Cantonese pronunciation: nga 4 Meanings: tooth, teeth
2012/07/20 Putonghua pronunciation: yan 3 Cantonese pronunciation: yin 2 Meanings: evolve, deduce, act, show ,perform
2012/07/19 Putonghua pronunciation: peng 1 Cantonese pronunciation: paang 1 Meanings: boil, cook meat or vegetables, cooking, cuisine
2012/07/18 Putonghua pronunciation: lu 2 Cantonese pronunciation: lo 4 Meanings: furnace, stove, oven, cooker, range
2012/07/17 Putonghua pronunciation: ju 4 Cantonese pronunciation: gui 6 Meanings: tool, utensil, equipment, talent, furnished, detailed
2012/07/16 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: si 1 Meanings: teacher, master, example, specialist
2012/07/13 Putonghua pronunciation: sha 1 Cantonese pronunciation: saat 3 Meanings: take life, kill, slaughter
2012/07/12 Putonghua pronunciation: lie 4 Cantonese pronunciation: lip 6 Meanings: hunt, pursue, seize
2012/07/11 Putonghua pronunciation: bu 3 Cantonese pronunciation: bo 6 Meanings: catch, apprehend, arrest, capture
2012/07/10 Putonghua pronunciation: fu 2 Cantonese pronunciation: fuk 6 Meanings: lie prostate, crouch, bend, yield, lurk, ambush, subdue, conquer
2012/07/09 Putonghua pronunciation: you 4 Cantonese pronunciation: yau 5 Meanings: lead, guide, attract, tempt, lure, entice, seduce
2012/07/06 Putonghua pronunciation: xi 1 Cantonese pronunciation: hei 1 Meanings: play, romp, have fun, frolic
2012/07/05 Putonghua pronunciation: yue 4 Cantonese pronunciation: yeuk 6 Meanings: leap forward, jump forward, vault
2012/07/04 Putonghua pronunciation: tun 2 Cantonese pronunciation: tuen 4 Meanings: pig, suckling pig, rat-like animal
2012/07/03 Putonghua pronunciation: hai 3 Cantonese pronunciation: hoi 2 Meanings: sea, ocean
2012/06/29 Putonghua pronunciation: gong 1 Cantonese pronunciation: gung 1 Meanings: work, craft, engineering, clever, fine, sophisticated
2012/06/28 Putonghua pronunciation: tong 1 Cantonese pronunciation: tung 1 Meanings: through, lead to, link, go to
2012/06/27 Putonghua pronunciation: kua 4 Cantonese pronunciation: kwa 3 Meanings: take big strides, straddle, ride, go across
2012/06/26 Putonghua pronunciation: liang 2 Cantonese pronunciation: leung 4 Meanings: girder, roof beam, arch-shaped object, ridge
2012/06/25 Putonghua pronunciation: qiao 2 Cantonese pronunciation: kiu 4 Meanings: bridge
2012/06/22 Putonghua pronunciation: xiao 1 Cantonese pronunciation: siu 1 Meanings: shrink, vanish, dispel, cancel, eliminate, nullify
2012/06/21 Putonghua pronunciation: zhi 4 Cantonese pronunciation: jai 6 Meanings: blocked, obstructed, stagnant, sluggish, inert
2012/06/20 Putonghua pronunciation: zhi 1 Cantonese pronunciation: ji 1 Meanings: oil, fat, grease, tallow rouge
2012/06/19 Putonghua pronunciation: nong 2 Cantonese pronunciation: nung 4 Meanings: rich, thick, dense, strong, great, concentrated
2012/06/18 Putonghua pronunciation: fei 2 Cantonese pronunciation: fei 4 Meanings: fat, fatty, large, loose, rich, fertile
2012/06/15 Putonghua pronunciation: la 1 Cantonese pronunciation: laai 1 Meanings: pull, drag, tug, tow, haul, lug, draft
2012/06/14 Putonghua pronunciation: tian 2 Cantonese pronunciation: tim 4 Meanings: sweet, sugary
2012/06/13 Putonghua pronunciation: qi 4 Cantonese pronunciation: hei 3 Meanings: steam, water vapor, gas, gaseous
2012/06/12 Putonghua pronunciation: liang 2 Cantonese pronunciation: leung 4 Meanings: cool, chilly, chilled, disappointed, thin, unkind
2012/06/11 Putonghua pronunciation: bing 1 Cantonese pronunciation: bing 1 Meanings: ice
2012/06/08 Putonghua pronunciation: lu 4 Cantonese pronunciation: lut 6 Meanings: regulate, rule, law, restrain, discipline
2012/06/07 Putonghua pronunciation: xuan 2 Cantonese pronunciation: suen 4 Meanings: revolve, turn, whirl, swirl, circle round, manoeuvre
2012/06/06 Putonghua pronunciation: qu 3 Cantonese pronunciation: kuk 1 Meanings: melody, song
2012/06/05 Putonghua pronunciation: wu 3 Cantonese pronunciation: mo 5 Meanings: dance, wield, wave, manipulate
2012/06/04 Putonghua pronunciation: yuan 2 Cantonese pronunciation: yuen 4 Meanings: round, circle, circumference, satisfactory, fulfill, fulfilled
2012/06/01 Putonghua pronunciation: cang 1 Cantonese pronunciation: chong 1 Meanings: pale grey, ashen, dark blue-green
2012/05/31 Putonghua pronunciation: hong 2 Cantonese pronunciation: hung 4 Meanings: rainbow
2012/05/30 Putonghua pronunciation: xing 1 Cantonese pronunciation: sing 1 Meanings: star
2012/05/29 Putonghua pronunciation: xia 2 Cantonese pronunciation: ha 4 Meanings: glowing clouds, color of sunlight
2012/05/28 Putonghua pronunciation: yun 2 Cantonese pronunciation: wan 4 Meanings: cloud
2012/05/25 Putonghua pronunciation: zhou 1 Cantonese pronunciation: jau 1 Meanings: boat
2012/05/24 Putonghua pronunciation: she 2 Cantonese pronunciation: se 4 Meanings: snake
2012/05/23 Putonghua pronunciation: zong 4 Cantonese pronunciation: jung 2 Meanings: leaf-wrapped rice-pudding
2012/05/22 Putonghua pronunciation: chen 2 Cantonese pronunciation: cham 4 Meanings: sink, heavy, deep
2012/05/21 Putonghua pronunciation: wu 3 Cantonese pronunciation: ng 5 Meanings: five, fifth
2012/05/18 Putonghua pronunciation: hu 2 Cantonese pronunciation: woo 4 Meanings: harmony, win
2012/05/17 Putonghua pronunciation: zhang 1 Cantonese pronunciation: jeung 1 Meanings: chapter, rule, order, logic, mahjong tile
2012/05/16 Putonghua pronunciation: cuo 1 Cantonese pronunciation: choh 1 Meanings: rub, massage, knead
2012/05/15 Putonghua pronunciation: jai 1 Cantonese pronunciation: ga 1 Meanings: family, home, group, player, expert
2012/05/14 Putonghua pronunciation: si 4 Cantonese pronunciation: sei 3 Meanings: four
2012/05/11 Putonghua pronunciation: dao 4 Cantonese pronunciation: do 6 Meanings: robber, bandit
2012/05/10 Putonghua pronunciation: bao 4 Cantonese pronunciation: paau 3 Meanings: leopard
2012/05/09 Putonghua pronunciation: lang 4 Cantonese pronunciation: long 6 Meanings: waves, surf
2012/05/08 Putonghua pronunciation: yu 3 Cantonese pronunciation: yue 5 Meanings: rain
2012/05/07 Putonghua pronunciation: bo 2, bo 1 Cantonese pronunciation: bok 6 Meanings: to park, anchor at, stay, lake, marsh
2012/05/04 Putonghua pronunciation: chu 1 Cantonese pronunciation: chut 1 Meanings: emerge, exit, out, leave
2012/05/03 Putonghua pronunciation: hai 3 Cantonese pronunciation: hoi 2 Meanings: sea, ocean, lake
2012/05/02 Putonghua pronunciation: zhui 1 Cantonese pronunciation: jui 1 Meanings: trace, trail, pursue, seek, chase, recall
2012/04/30 Putonghua pronunciation: ling 3 Cantonese pronunciation: ling 5 Meanings: collar, lead, main point, receive, rule
2012/04/27 Putonghua pronunciation: gang 1 Cantonese pronunciation: gong 1 Meanings: essential part, outline
2012/04/26 Putonghua pronunciation: zheng 4 Cantonese pronunciation: jing 3 Meanings: rule, administration, governance
2012/04/25 Putonghua pronunciation: dou 4 Cantonese pronunciation: dau 3 Meanings: compete, fight, struggle against, persecute
2012/04/24 Putonghua pronunciation: lang 2 Cantonese pronunciation: long 4 Meanings: wolf
2012/04/23 Putonghua pronunciation: zhu 1 Cantonese pronunciation: jue 1 Meanings: pig, hog, swine
2012/04/20 Putonghua pronunciation: lian 4 Cantonese pronunciation: luen 2 Meanings: love, endearment, attachment, unwillingness to forget, leave, abandon
2012/04/19 Putonghua pronunciation: xian 1 Cantonese pronunciation: sin 1 Meanings: fairy, immortal
2012/04/18 Putonghua pronunciation: ying 3 Cantonese pronunciation: ying 2 Meanings: shade, shadow, reflection, silhouette
2012/04/17 Putonghua pronunciation: hu 2 Cantonese pronunciation: woo 4 Meanings: lake
2012/04/16 Putonghua pronunciation: jun 4 Cantonese pronunciation: jun 3 Meanings: top talent, handsome, good-looking
2012/04/13 Putonghua pronunciation: men 1, men 4 Cantonese pronunciation: moon 6 Meanings: muffled, sealed, stuffy, stifling, stifled, suppressed, boring, bored, melancholic
2012/04/12 Putonghua pronunciation: jia 4 Cantonese pronunciation: ga 3 Meanings: leave, holiday, vacation
2012/04/11 Putonghua pronunciation: xiu 1 Cantonese pronunciation: yau 1 Meanings: cease, stop, rest
2012/04/10 Putonghua pronunciation: zhou 1 Cantonese pronunciation: jou 1 Meanings: rim, cycle, round, time cycle, week, encircled, all-inclusive
2012/04/05 Putonghua pronunciation: wen 1 Cantonese pronunciation: wan 1 Meanings: disease, epidemic, plague, pestilence, feverish, foolish
2012/04/03 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: sap 1 Meanings: wet, damp, humid
2012/04/02 Putonghua pronunciation: nuan 3 Cantonese pronunciation: nuen 5 Meanings: warm
2012/03/30 Putonghua pronunciation: cang 2 Cantonese pronunciation: chong 4 Meanings: hide, store, collect, keep, hoard, storage
2012/03/29 Putonghua pronunciation: song 4 Cantonese pronunciation: fan 1 Meanings: deliver, bring, dispatch, offer, give away
2012/03/28 Putonghua pronunciation: xi 3 Cantonese pronunciation: sai 2 Meanings: wash, cleanse
2012/03/27 Putonghua pronunciation: mao 2 Cantonese pronunciation: mo 4 Meanings: hair, fur, feather, wool
2012/03/26 Putonghua pronunciation: hou 4 Cantonese pronunciation: hau 5 Meanings: thick, solid
2012/03/23 Putonghua pronunciation: li 2 Cantonese pronunciation: lei 4 Meanings: leave, depart, separate, desert, abandon
2012/03/22 Putonghua pronunciation: fen 1 Cantonese pronunciation: fan 1 Meanings: divide, split, separate, lot
2012/03/21 Putonghua pronunciation: quan 4 Cantonese pronunciation: huen 3 Meanings: urge, encourage, discourage, try to persuade
2012/03/20 Putonghua pronunciation: lie 4 Cantonese pronunciation: lit 6 Meanings: crack, split, break, breach, fissure
2012/03/19 Putonghua pronunciation: shang 1 Cantonese pronunciation: seung 1 Meanings: hurt, wound, injure
2012/03/16 Putonghua pronunciation: tuo 1 Cantonese pronunciation: tuet 3 Meanings: strip, disrobe, disengage, escape
2012/03/15 Putonghua pronunciation: fu 4 Cantonese pronunciation: fuk 1 Meanings: abdomen, stomach
2012/03/14 Putonghua pronunciation: jing 1 Cantonese pronunciation: king 4 Meanings: whale
2012/03/13 Putonghua pronunciation: bi 4 Cantonese pronunciation: bei 6 Meanings: avoid, flee from
2012/03/12 Putonghua pronunciation: kang 4 Cantonese pronunciation: kong 3 Meanings: resist, object, oppose
2012/03/09 Putonghua pronunciation: qi 2 Cantonese pronunciation: kei 3 Meanings: odd, strange, rare, exotic, marvel at
2012/03/08 Putonghua pronunciation: bao 3 Cantonese pronunciation: baau 2 Meanings: satiated, full, satisfied
2012/03/07 Putonghua pronunciation: yu 2 Cantonese pronunciation: yue 4 Meanings: fish
2012/03/06 Putonghua pronunciation: bing 3 Cantonese pronunciation: beng 2 Meanings: cake, biscuit, bread
2012/03/05 Putonghua pronunciation: e 4 Cantonese pronunciation: ngoh 6 Meanings: hunger, starve, famished, starve someone, yearning for
2012/03/02 Putonghua pronunciation: cai 2 Cantonese pronunciation: choi 4 Meanings: wealth, riches, money
2012/03/01 Putonghua pronunciation: song 1 Cantonese pronunciation: sung 3 Meanings: bring, deliver, present, give, dispatch
2012/02/29 Putonghua pronunciation: qiu 2 Cantonese pronunciation: kau 4 Meanings: need, request, demand, beseech, beg, seek
2012/02/28 Putonghua pronunciation: ci 2 Cantonese pronunciation: chi 4 Meanings: kind, loving
2012/02/27 Putonghua pronunciation: guan 1 Cantonese pronunciation: goon 1 Meanings: watch, observe
2012/02/24 Putonghua pronunciation: zheng 1 Cantonese pronunciation: jing 1 Meanings: summon, levy, recruit, advertise for
2012/02/23 Putonghua pronunciation: ji 2 Cantonese pronunciation: gap 1 Meanings: urgent, impatient, hurry, hurried, abrupt, hasty
2012/02/22 Putonghua pronunciation: sheng 4 Cantonese pronunciation: sing 6 Meanings: remaining, remnant, left, left behind, surplus
2012/02/21 Putonghua pronunciation: shen 1 Cantonese pronunciation: san 1 Meanings: single, body
2012/02/20 Putonghua pronunciation: du 2 Cantonese pronunciation: duk 6 Meanings: single, alone
2012/02/17 Putonghua pronunciation: du 4 Cantonese pronunciation: do 6 Meanings: pass, cross, transport
2012/02/16 Putonghua pronunciation: xiu 1 Cantonese pronunciation: sau 1 Meanings: trim, decorate, modify, revise, build, repair, study, practice
2012/02/15 Putonghua pronunciation: bi 4 Cantonese pronunciation: bai 3 Meanings: close, block
2012/02/14 Putonghua pronunciation: ti 4 Cantonese pronunciation: tai 3 Meanings: shave, tonsure
2012/02/13 Putonghua pronunciation: san 3, san 4 Cantonese pronunciation: saan 2, saan 3 Meanings: loosen, split, scatter, irregular, disorganized, fragmentary
2012/02/10 Putonghua pronunciation: cheng 2 Cantonese pronunciation: sing 4 Meanings: honesty, sincerity, devotion
2012/02/09 Putonghua pronunciation: yu 4 Cantonese pronunciation: yuk 6 Meanings: desire, craving, yearning, lust, greed
2012/02/08 Putonghua pronunciation: jie 4 Cantonese pronunciation: gaai 3 Meanings: guard/caution against, abstain from, rule of forbiddance
2012/02/07 Putonghua pronunciation: cai 4 Cantonese pronunciation: choi 3 Meanings: leafy vegetables, dish of food, style of cooking
2012/02/06 Putonghua pronunciation: zhai 1 Cantonese pronunciation: jaai 1 Meanings: fast, abstain from meat., vegetarian diet
2012/02/03 Putonghua pronunciation: wei 2 Cantonese pronunciation: wai 4 Meanings: tie, maintain, preserve, keep
2012/02/02 Putonghua pronunciation: su 4 Cantonese pronunciation: so 3 Meanings: white, white silk, uncolored, unadorned, plain, vegetarian, basic element
2012/02/01 Putonghua pronunciation: qing 1 Cantonese pronunciation: ching 1 Meanings: clean, clear, pure
2012/01/31 Putonghua pronunciation: ye 4 Cantonese pronunciation: yip 6 Meanings: leaf, foliage
2012/01/30 Putonghua pronunciation: guo 3 Cantonese pronunciation: gwoh 2 Meanings: fruit, result
2012/01/27 Putonghua pronunciation: bao 1 Cantonese pronunciation: baau 1 Meanings: wrap, pocket, package, contain, bun
2012/01/26 Putonghua pronunciation: hong 2 Cantonese pronunciation: hung 4 Meanings: red, sanguine, prosperous
2012/01/20 Putonghua pronunciation: fei 2 Cantonese pronunciation: fei 4 Meanings: fat, corpulent
2012/01/19 Putonghua pronunciation: gan 1 Cantonese pronunciation: gon 1 Meanings: dry, dehydrated, make dry
2012/01/18 Putonghua pronunciation: yan 1 Cantonese pronunciation: yim 1 Meanings: salt, cure, marinate, pickle, preserve
2012/01/17 Putonghua pronunciation: tui 3 Cantonese pronunciation: tui 2 Meanings: leg
2012/01/16 Putonghua pronunciation: zhu 1 Cantonese pronunciation: jue 1 Meanings: pig, hog
2012/01/13 Putonghua pronunciation: jing 3 Cantonese pronunciation: ging 2 Meanings: vista, view, scenery
2012/01/12 Putonghua pronunciation: fan 1 Cantonese pronunciation: faan 4 Meanings: sail, sailing boat
2012/01/11 Putonghua pronunciation: an 4 Cantonese pronunciation: ngon 6 Meanings: shore
2012/01/10 Putonghua pronunciation: shen 1 Cantonese pronunciation: sam 1 Meanings: deep, depth
2012/01/09 Putonghua pronunciation: yue 4 Cantonese pronunciation: yuet 6 Meanings: fondness, pleasure, please, fond of
2012/01/06 Putonghua pronunciation: diu 1 Cantonese pronunciation: diu 1 Meanings: drop, lose, discard, neglect
2012/01/05 Putonghua pronunciation: sao 3 Cantonese pronunciation: so 3 Meanings: brush, sweep
2012/01/04 Putonghua pronunciation: zi 4 Cantonese pronunciation: ji 3 Meanings: steep, soak, stain, soil, sludge, pickle
2012/01/03 Putonghua pronunciation: ji 1 Cantonese pronunciation: jik 1 Meanings: accumulate, save up, hoard
2011/12/30 Putonghua pronunciation: bai 4 Cantonese pronunciation: baai 3 Meanings: worship, make obeisance
2011/12/29 Putonghua pronunciation: dao 3 Cantonese pronunciation: to 2 Meanings: pray, prayer
2011/12/28 Putonghua pronunciation: song 4 Cantonese pronunciation: jung 6 Meanings: praise
2011/12/23 Putonghua pronunciation: han 2 Cantonese pronunciation: hon 4 Meanings: cold, chilly, humble, poor
2011/12/22 Putonghua pronunciation: yin 1 Cantonese pronunciation: yam 1 Meanings: Yin, moon, female, dark, shadowy, ghostly
2011/12/21 Putonghua pronunciation: yue 4 Cantonese pronunciation: yuet 6 Meanings: moon, month
2011/12/20 Putonghua pronunciation: sheng 1 Cantonese pronunciation: sing 1 Meanings: rise, ascend, hoist, raise, promote, elevate
2011/12/19 Putonghua pronunciation: dan 1 Cantonese pronunciation: daan 1 Meanings: medicinal pill, red
2011/12/16 Putonghua pronunciation: she 1 Cantonese pronunciation: se 6 Meanings: shoot
2011/12/15 Putonghua pronunciation: gong 1 Cantonese pronunciation: gung 1 Meanings: bow
2011/12/14 Putonghua pronunciation: yan 2 Cantonese pronunciation: yim 4 Meanings: hot, fever, inflammation
2011/12/13 Putonghua pronunciation: yang 2 Cantonese pronunciation: yeung 4 Meanings: male, sun, yang
2011/12/12 Putonghua pronunciation: ri 4 Cantonese pronunciation: yat 6 Meanings: sun, day
2011/12/09 Putonghua pronunciation: zhi 4 Cantonese pronunciation: ji 3 Meanings: intelligent, clever, smart, wise
2011/12/08 Putonghua pronunciation: shen 3 Cantonese pronunciation: sam 2 Meanings: study, examine, interrogate, judge, trial
2011/12/07 Putonghua pronunciation: ying 1 Cantonese pronunciation: ying 1 Meanings: baby, infant
2011/12/06 Putonghua pronunciation: zheng 1 Cantonese pronunciation: jang 1 Meanings: compete, vie, fight for
2011/12/05 Putonghua pronunciation: fu 4 Cantonese pronunciation: foo 5 Meanings: mature/married women
2011/12/02 Putonghua pronunciation: lan 3 Cantonese pronunciation: laan 5 Meanings: lazy, negligent, languid, listless, passive, sluggish
2011/12/01 Putonghua pronunciation: to 4 Cantonese pronunciation: tu 3 Meanings: rabbit, hare
2011/11/30 Putonghua pronunciation: dai 4 Cantonese pronunciation: doi 6 Meanings: wait for, wait on, treat
2011/11/29 Putonghua pronunciation: zhu 1 Cantonese pronunciation: jue 1 Meanings: stump, stem, plants, plant's roots, above ground
2011/11/28 Putonghua pronunciation: shou 3 Cantonese pronunciation: sau 3 Meanings: keep, guard, defend, preserve, wait
2011/11/25 Putonghua pronunciation: chun 3 Cantonese pronunciation: chun 2 Meanings: stupid, dumb
2011/11/24 Putonghua pronunciation: jian 4 Cantonese pronunciation: gim 3 Meanings: sword, dagger
2011/11/23 Putonghua pronunciation: qiu 2 Cantonese pronunciation: kau 4 Meanings: beg, seek, search, ask for favor, need, desire, demand
2011/11/22 Putonghua pronunciation: zhou 1 Cantonese pronunciation: jau 1 Meanings: boat, skiff
2011/11/21 Putonghua pronunciation: ke 4 Cantonese pronunciation: hak 1 Meanings: incise, carve, engrave
2011/11/18 Putonghua pronunciation: jia 3 Cantonese pronunciation: ga 2 Meanings: false, unreal, pseudo, deceptive
2011/11/17 Putonghua pronunciation: ke 3 Cantonese pronunciation: hot 3 Meanings: thirst, thirsty, yearn for
2011/11/16 Putonghua pronunciation: zhi 3 Cantonese pronunciation: ji 2 Meanings: halt, stop, cease
2011/11/15 Putonghua pronunciation: mei 2 Cantonese pronunciation: mooi 4 Meanings: Chinese plum
2011/11/14 Putonghua pronunciation: wang 4 Cantonese pronunciation: mong 6 Meanings: look, see, observe, fame
2011/11/11 Putonghua pronunciation: pian 1 Cantonese pronunciation: pin 1 Meanings: tilted, off main track, aside, lop-sided, biased
2011/11/10 Putonghua pronunciation: cai 1 Cantonese pronunciation: chaai 1 Meanings: guess, suspect, conjecture
2011/11/09 Putonghua pronunciation: xiang 4 Cantonese pronunciation: jeung 6 Meanings: appearance, shape, image, elephant
2011/11/08 Putonghua pronunciation: mo 1 Cantonese pronunciation: moh 2 Meanings: touch, feel, finger, fondle
2011/11/07 Putonghua pronunciation: xia 1 Cantonese pronunciation: hat 6 Meanings: blind
2011/11/04 Putonghua pronunciation: guai 4 Cantonese pronunciation: gwaai 3 Meanings: odd, strange, weird, bizarre, grotesque, ridiculous, monster
2011/11/03 Putonghua pronunciation: gui 3 Cantonese pronunciation: gwai 2 Meanings: ghost
2011/11/02 Putonghua pronunciation: ban 4 Cantonese pronunciation: baan 6 Meanings: dress up, feign, pretend, disguise, impersonate
2011/11/01 Putonghua pronunciation: sheng 4 Cantonese pronunciation: sing 3 Meanings: holy, sacred, saint, supreme
2011/10/31 Putonghua pronunciation: wan 4 Cantonese pronunciation: maan 6 Meanings: ten thousand, many, innumerable
2011/10/28 Putonghua pronunciation: yang 2 Cantonese pronunciation: yeung 4 Meanings: raise, wave, flap, spread, promote
2011/10/27 Putonghua pronunciation: feng 1 Cantonese pronunciation: fung 1 Meanings: wind, style, trend
2011/10/26 Putonghua pronunciation: ji 1 Cantonese pronunciation: gei 1 Meanings: base, foundation
2011/10/25 Putonghua pronunciation: cheng 2 Cantonese pronunciation: sing 4 Meanings: receive, accept, admit, shoulder, bear, adopt, inherit
2011/10/24 Putonghua pronunciation: chuan 2 Cantonese pronunciation: chuen 4 Meanings: send, transmit, pass on, bestow, circulate, spread
2011/10/21 Putonghua pronunciation: fu 4 Cantonese pronunciation: foo 3 Meanings: rich, wealthy, wealth
2011/10/20 Putonghua pronunciation: xuan 4 Cantonese pronunciation: yuen 6 Meanings: bright, glittering, flaring, dazzling, dazzle, flaunt
2011/10/19 Putonghua pronunciation: hu 4 Cantonese pronunciation: woo 6 Meanings: door, house, household, abode
2011/10/18 Putonghua pronunciation: fa 1 Cantonese pronunciation: faat 3 Meanings: start, dispatch, develop, express, bloom
2011/10/17 Putonghua pronunciation: bao 4 Cantonese pronunciation: bo 6 Meanings: sudden, abrupt, cruel, short-tempered, injure
2011/10/14 Putonghua pronunciation: ya 1 Cantonese pronunciation: aat 3 Meanings: sign, place in custody, escort, pledge, mortgage, place bet, atake
2011/10/13 Putonghua pronunciation: dan 3 Cantonese pronunciation: daam 2 Meanings: gall bladder, guts, daring, boldness
2011/10/12 Putonghua pronunciation: du 3 Cantonese pronunciation: do 2 Meanings: bet, gamble, take chances, run risks
2011/10/11 Putonghua pronunciation: jin 1 Cantonese pronunciation: gam 1 Meanings: metal, gold, money
2011/10/10 Putonghua pronunciation: yuan 2 Cantonese pronunciation: yuen 4 Meanings: dollar
2011/10/07 Putonghua pronunciation: tun 1 Cantonese pronunciation: tan 1 Meanings: swallow
2011/10/06 Putonghua pronunciation: gong 1 Cantonese pronunciation: gung 1 Meanings: attack, offensive
2011/10/04 Putonghua pronunciation: you 2 Cantonese pronunciation: yau 4 Meanings: move, drift, float, swim
2011/10/03 Putonghua pronunciation: e 4 Cantonese pronunciation: ngok 6 Meanings: crocodile, alligator, caiman
2011/09/30 Putonghua pronunciation: meng 2 Cantonese pronunciation: mang 4 Meanings: ally, alliance
2011/09/29 Putonghua pronunciation: zhu 4 Cantonese pronunciation: joh 6 Meanings: help, aid, assist
2011/09/28 Putonghua pronunciation: lin 2 Cantonese pronunciation: lun 4 Meanings: neighbor, neighboring, near-by
2011/09/27 Putonghua pronunciation: di 2 Cantonese pronunciation: dik 6 Meanings: enemy, foe, rival
2011/09/26 Putonghua pronunciation: you 3 Cantonese pronunciation: yau 5 Meanings: friend, befriend
2011/09/23 Putonghua pronunciation: zhong 1 Cantonese pronunciation: jung 1 Meanings: faithful, loyal, devoted
2011/09/22 Putonghua pronunciation: zhi 1 Cantonese pronunciation: ji 1 Meanings: know, understand
2011/09/21 Putonghua pronunciation: cheng 2 Cantonese pronunciation: sing 4 Meanings: sincere, honest, frank
2011/09/20 Putonghua pronunciation: shen 4 Cantonese pronunciation: san 6 Meanings: cautious, prudent
2011/09/19 Putonghua pronunciation: you 3 Cantonese pronunciation: yau 5 Meanings: friend, befriend
2011/09/16 Putonghua pronunciation: ren 2 Cantonese pronunciation: yan 4 Meanings: person, man, humanity
2011/09/15 Putonghua pronunciation: shu 4 Cantonese pronunciation: sue 6 Meanings: tree, plant, establish
2011/09/14 Putonghua pronunciation: nian 2 Cantonese pronunciation: nin 4 Meanings: year, age
2011/09/12 Putonghua pronunciation: bai 3 Cantonese pronunciation: baak 3 Meanings: hundred, many
2011/09/09 Putonghua pronunciation: fan 1 Cantonese pronunciation: faan 1 Meanings: flip, turn over
2011/09/08 Putonghua pronunciation: fu 4 Cantonese pronunciation: foo 3 Meanings: abundant, rich, become rich, wealth
2011/09/07 Putonghua pronunciation: zhuan 2 Cantonese pronunciation: joan 6 Meanings: earn, win, make profit, gain
2011/09/06 Putonghua pronunciation: zao 4 Cantonese pronunciation: jo 6 Meanings: arrive, achieve, construct, produce, create
2011/09/05 Putonghua pronunciation: jian 4 Cantonese pronunciation: gin 3 Meanings: build, construct, formulate, inaugurate, erect, establish
2011/09/02 Putonghua pronunciation: dan 1, dan 4 Cantonese pronunciation: daam 3 Meanings: weight, load carried on shoulder-pole, burden
2011/09/01 Putonghua pronunciation: er 2 Cantonese pronunciation: yi 4 Meanings: child, son, noun-diminutive
2011/08/31 Putonghua pronunciation: dai 4 Cantonese pronunciation: daai 3 Meanings: line, belt, lead, take, carry
2011/08/30 Putonghua pronunciation: qi 1 Cantonese pronunciation: chai 1 Meanings: wife
2011/08/29 Putonghua pronunciation: yang 3 Cantonese pronunciation: yeung 5 Meanings: give birth to, raise, foster, nurture, bring up, support
2011/08/26 Putonghua pronunciation: huan 1 Cantonese pronunciation: foon 1 Meanings: joy, fondness
2011/08/25 Putonghua pronunciation: wei 4 Cantonese pronunciation: wai 3 Meanings: comfort, consolation, heart's ease, solace
2011/08/24 Putonghua pronunciation: kuai 4 Cantonese pronunciation: faai 3 Meanings: quick, sharp, direct, pleasurable, cheer
2011/08/23 Putonghua pronunciation: yue 4 Cantonese pronunciation: yuet 6 Meanings: fondness, pleasure, please, fond of
2011/08/22 Putonghua pronunciation: xing 1, xing 4 Cantonese pronunciation: hing 3 Meanings: rise, prosper, thrive, interest, pleasure, enthusiasm, fondness, mood
2011/08/19 Putonghua pronunciation: chou 2 Cantonese pronunciation: sau 4 Meanings: sadness, worry, lack
2011/08/18 Putonghua pronunciation: ai 1 Cantonese pronunciation: oi 1 Meanings: grief, pity, sorrow, mourn, bereavement, lamentation
2011/08/17 Putonghua pronunciation: nu 4 Cantonese pronunciation: no 6 Meanings: anger, fury, rage, profuse, energetic
2011/08/16 Putonghua pronunciation: mean 1, men 4 Cantonese pronunciation: moon 6 Meanings: stuffy, pent-up, stifling, boredom
2011/08/15 Putonghua pronunciation: fan 2 Cantonese pronunciation: faan 4 Meanings: annoyance, irritation, worry, vexation
2011/08/12 Putonghua pronunciation: hong 2 Cantonese pronunciation: hung 4 Meanings: red, turn red, leftist
2011/08/11 Putonghua pronunciation: yi 3 Cantonese pronunciation: yi 5 Meanings: discuss, comment, remark
2011/08/10 Putonghua pronunciation: gong 4 Cantonese pronunciation: gung 6 Meanings: together, common, share
2011/08/09 Putonghua pronunciation: fang 4 Cantonese pronunciation: fong 3 Meanings: free, release, send out, let loose
2011/08/08 Putonghua pronunciation: jie 3 Cantonese pronunciation: gaai 6 Meanings: link, untie, separate, solve, break, dissect, free, relieve
2011/08/05 Putonghua pronunciation: tui 4 Cantonese pronunciation: tui 3 Meanings: backward, retreat
2011/08/04 Putonghua pronunciation: bai 4 Cantonese pronunciation: baai 6 Meanings: weaken, undermine, harm , overcome, defeat
2011/08/03 Putonghua pronunciation: jiang 3 Cantonese pronunciation: jeung 2 Meanings: Chinese surname
2011/08/02 Putonghua pronunciation: zhan 4 Cantonese pronunciation: jin 3 Meanings: fight, battle, war
2011/08/01 Putonghua pronunciation: nei 4 Cantonese pronunciation: noi 6 Meanings: inside, inner, internal
2011/07/29 Putonghua pronunciation: dou 4 Cantonese pronunciation: dau 3 Meanings: fight, compete, vie with, struggle
2011/07/28 Putonghua pronunciation: yi 4 Cantonese pronunciation: yi 6 Meanings: dissimilar, different
2011/07/27 Putonghua pronunciation: fa 2 Cantonese pronunciation: fat 6 Meanings: hack, fell, cut down, chop, kill, attack
2011/07/26 Putonghua pronunciation: tong 2 Cantonese pronunciation: tung 4 Meanings: converge, share, together, same
2011/07/25 Putonghua pronunciation: dang 3 Cantonese pronunciation: dong 2 Meanings: party, faction, gang, clique
2011/07/22 Putonghua pronunciation: sheng 4 Cantonese pronunciation: sing 3 Meanings: win, conquer, victory
2011/07/21 Putonghua pronunciation: kang 4 Cantonese pronunciation: kong 3 Meanings: object, counter, resist, oppose
2011/07/20 Putonghua pronunciation: tu 2 Cantonese pronunciation: to 4 Meanings: slaughter
2011/07/19 Putonghua pronunciation: qin 1 Cantonese pronunciation: cham 1 Meanings: intrude, invade, bully
2011/07/18 Putonghua pronunciation: ri 4 Cantonese pronunciation: yat 6 Meanings: sun, day, Japan
2011/07/15 Putonghua pronunciation: tong 3 Cantonese pronunciation: tung 2 Meanings: system, chief, orthodox, unite, united
2011/07/14 Putonghua pronunciation: ming 4 Cantonese pronunciation: ming 6 Meanings: life, fate
2011/07/13 Putonghua pronunciation: ge 2 Cantonese pronunciation: gaak 3 Meanings: leather, hide, remove, change
2011/07/12 Putonghua pronunciation: xue 4 Cantonese pronunciation: huet 3 Meanings: blood
2011/07/11 Putonghua pronunciation: liu 2 Cantonese pronunciation: lau 4 Meanings: current, level ,type, flow, ooze
2011/07/08 Putonghua pronunciation: e 4 Cantonese pronunciation: ok 3 Meanings: bad, fierce, evil
2011/07/07 Putonghua pronunciation: ju 4 Cantonese pronunciation: gui 3 Meanings: depend, occupy, seize, appropriate
2011/07/06 Putonghua pronunciation: ge 1 Cantonese pronunciation: got 3 Meanings: cut
2011/07/05 Putonghua pronunciation: fa 2 Cantonese pronunciation: fat 6 Meanings: powerful family/person, valve
2011/07/04 Putonghua pronunciation: jun 1 Cantonese pronunciation: gwan 1 Meanings: army, soldier
2011/06/30 Putonghua pronunciation: luan 4 Cantonese pronunciation: luen 6 Meanings: untidy, unrestrained, illogical, disturbance, disorder, turmoil
2011/06/29 Putonghua pronunciation: quan 2 Cantonese pronunciation: keun 4 Meanings: fist, boxing
2011/06/28 Putonghua pronunciation: qiang 2 Cantonese pronunciation: cheung 2 Meanings: powerful
2011/06/27 Putonghua pronunciation: ruo 4 Cantonese pronunciation: yeuk 6 Meanings: weak, frail
2011/06/24 Putonghua pronunciation: verb cang 2, noun zeng 4 Cantonese pronunciation: chong 4, jong 6 Meanings: store, keep, hide, collection
2011/06/23 Putonghua pronunciation: zhen 1 Cantonese pronunciation: jan 1 Meanings: precious, valuable
2011/06/22 Putonghua pronunciation: gu 1 Cantonese pronunciation: goo 2 Meanings: estimate, evaluate, assess
2011/06/21 Putonghua pronunciation: mai 4 Cantonese pronunciation: maai 6 Meanings: sell, betray
2011/06/20 Putonghua pronunciation: pai 1 Cantonese pronunciation: paak 3 Meanings: pat, hit, bang, auction
2011/06/17 Putonghua pronunciation: can 2 Cantonese pronunciation: chaan 4 Meanings: disabled, incomplete, shrinking, remnant
2011/06/16 Putonghua pronunciation: cai 3 Cantonese pronunciation: choi 2 Meanings: pick, pluck, gather, collect, adopt
2011/06/15 Putonghua pronunciation: xiang 1 Cantonese pronunciation: heung 1 Meanings: fragrant, aroma, incense
2011/06/14 Putonghua pronunciation: kai 1 Cantonese pronunciation: hoi 1 Meanings: open, develop
2011/06/13 Putonghua pronunciation: hua 1 Cantonese pronunciation: fa 1 Meanings: flower, showy
2011/06/10 Putonghua pronunciation: zhen 4 Cantonese pronunciation: jan 3 Meanings: heavy weight, suppress, anchor, base, town
2011/06/09 Putonghua pronunciation: bi 4 Cantonese pronunciation: pik 1 Meanings: dispel, drive away, subdue, exorcise evil spirits, counteract evil force
2011/06/08 Putonghua pronunciation: lian 4 Cantonese pronunciation: luen 5 Meanings: love
2011/06/07 Putonghua pronunciation: she 2 Cantonese pronunciation: se 4 Meanings: snake
2011/06/03 Putonghua pronunciation: mie 4 Cantonese pronunciation: mit 6 Meanings: extinguish, exterminate, extinct
2011/06/02 Putonghua pronunciation: cha 2 Cantonese pronunciation: cha 4 Meanings: search, check, examine, inspect, investigate
2011/06/01 Putonghua pronunciation: an 4 Cantonese pronunciation: ngon 6 Meanings: table, file, case
2011/05/31 Putonghua pronunciation: zong 1 Cantonese pronunciation: jung 1 Meanings: trail, track
2011/05/30 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: sat 1 Meanings: lose, loss, lost
2011/05/27 Putonghua pronunciation: nian 4 Cantonese pronunciation: nim 6 Meanings: pronounce, recite
2011/05/26 Putonghua pronunciation: yan 3 Cantonese pronunciation: yin 2 Meanings: evolve, develop, extend, deduce, practice, act, perform
2011/05/25 Putonghua pronunciation: ban 4 Cantonese pronunciation: baan 6 Meanings: make-up, pretend, act a part, impersonate
2011/05/24 Putonghua pronunciation: tai 2 Cantonese pronunciation: toi 4 Meanings: platform, stage, terrace
2011/05/23 Putonghua pronunciation: xi 4 Cantonese pronunciation: hei 3 Meanings: frivolity, play, drama, acting
2011/05/20 Putonghua pronunciation: yin 3 Cantonese pronunciation: yan 2 Meanings: vanish, hide, conceal, disappear, unclear, hermitage
2011/05/19 Putonghua pronunciation: xian 2 Cantonese pronunciation: haan 4 Meanings: leisure, idle
2011/05/18 Putonghua pronunciation: ting 2 Cantonese pronunciation: ting 4 Meanings: stop, halt
2011/05/17 Putonghua pronunciation: gng 3 Cantonese pronunciation: gon 2 Meanings: hurry, rush, drive, chase
2011/05/16 Putonghua pronunciation: mang 2 Cantonese pronunciation: mong 4 Meanings: busy, hasty
2011/05/13 Putonghua pronunciation: guo 2 Cantonese pronunciation: gwok 3 Meanings: country, state, nation
2011/05/12 Putonghua pronunciation: gong 1 Cantonese pronunciation: gung 1 Meanings: palace, temple, castrate
2011/05/11 Putonghua pronunciation: du 1 Cantonese pronunciation: do 1 Meanings: capital
2011/05/09 Putonghua pronunciation: shou 3 Cantonese pronunciation: sau 2 Meanings: head, chief, first, leading
2011/05/06 Putonghua pronunciation: bao 4 Cantonese pronunciation: baau 3 Meanings: crack, explode, blast, hot oil quick fry
2011/05/05 Putonghua pronunciation: xie 3 Cantonese pronunciation: sit 3 Meanings: leak, vent
2011/05/04 Putonghua pronunciation: chang 3 Cantonese pronunciation: chong 3 Meanings: factory
2011/05/03 Putonghua pronunciation: he 2 Cantonese pronunciation: hat 6 Meanings: pit, stone, center, core, nucleus, nuclear
2011/04/29 Putonghua pronunciation: she 1 Cantonese pronunciation: che 1 Meanings: excessive, extravagant
2011/04/28 Putonghua pronunciation: jia 4 Cantonese pronunciation: ga 3 Meanings: marry husband, transfer
2011/04/27 Putonghua pronunciation: zu 2 Cantonese pronunciation: juk 6 Meanings: tribe, clan
2011/04/26 Putonghua pronunciation: gui 4 Cantonese pronunciation: gwai 3 Meanings: distinguished, noble, precious, valuable
2011/04/21 Putonghua pronunciation: dan 3 Cantonese pronunciation: daam 2 Meanings: gall-bladder
2011/04/20 Putonghua pronunciation: chang 2 Cantonese pronunciation: seung 4 Meanings: taste, try
2011/04/19 Putonghua pronunciation: xin 1 Cantonese pronunciation: san 1 Meanings: firewood, salary
2011/04/18 Putonghua pronunciation: wo 4 Cantonese pronunciation: ngoh 6 Meanings: lie down
2011/04/15 Putonghua pronunciation: fang 4 Cantonese pronunciation: fong 3 Meanings: release, free, liberate
2011/04/14 Putonghua pronunciation: gan 1 Cantonese pronunciation: gon 1 Meanings: liver
2011/04/13 Putonghua pronunciation: fa 2 Cantonese pronunciation: fat 6 Meanings: punish
2011/04/12 Putonghua pronunciation: hou 3 Cantonese pronunciation: foh 2 Meanings: fire
2011/04/11 Putonghua pronunciation: tou 1 Cantonese pronunciation: tau 1 Meanings: steal
2011/04/08 Putonghua pronunciation: si 3 Cantonese pronunciation: si 2 Meanings: die, death
2011/04/07 Putonghua pronunciation: dai 4 Cantonese pronunciation: doi 6 Meanings: represent, replace, substitute
2011/04/06 Putonghua pronunciation: ge 1 Cantonese pronunciation: gap 3 Meanings: pigeon, dove, squab
2011/04/04 Putonghua pronunciation: ying 1 Cantonese pronunciation: ying 1 Meanings: eagle, hawk
2011/04/01 Putonghua pronunciation: sheng 3 Cantonese pronunciation: saang 2 Meanings: save, economical
2011/03/31 Putonghua pronunciation: piao 1 Cantonese pronunciation: piu 1 Meanings: wind blowing, float in air, fly in air
2011/03/30 Putonghua pronunciation: qing 1 Cantonese pronunciation: hing 1 Meanings: light-weight
2011/03/29 Putonghua pronunciation: ta 4 Cantonese pronunciation: daap 2 Meanings: step, tread
2011/03/28 Putonghua pronunciation: lun 2 Cantonese pronunciation: lun 4 Meanings: wheel, revolve
2011/03/25 Putonghua pronunciation: tan 4 Cantonese pronunciation: taan 3 Meanings: sigh
2011/03/24 Putonghua pronunciation: shao 1 Cantonese pronunciation: siu 1 Meanings: burn
2011/03/23 Putonghua pronunciation: feng 1 Cantonese pronunciation: fung 1 Meanings: wind
2011/03/22 Putonghua pronunciation: lian 2 Cantonese pronunciation: lin 4 Meanings: link, join
2011/03/21 Putonghua pronunciation: chuan 2 Cantonese pronunciation: suen 4 Meanings: ship, boat, sea vessel
2011/03/18 Putonghua pronunciation: mou 2 Cantonese pronunciation: mau 4 Meanings: seek, plot, strategize
2011/03/17 Putonghua pronunciation: huo 4 Cantonese pronunciation: wok 6 Meanings: gain, acquire
2011/03/16 Putonghua pronunciation: you 4 Cantonese pronunciation: yau 5 Meanings: lure, bait
2011/03/15 Putonghua pronunciation: jian 4 Cantonese pronunciation: jin 3 Meanings: arrow
2011/03/14 Putonghua pronunciation: que 1 Cantonese pronunciation: kuet 3 Meanings: lack
2011/03/11 Putonghua pronunciation: shan 4 Cantonese pronunciation: sin 6 Meanings: good
2011/03/10 Putonghua pronunciation: xing 4 Cantonese pronunciation: sing 3 Meanings: quality, nature, sex
2011/03/09 Putonghua pronunciation: lian 2 Cantonese pronunciation: lin 4 Meanings: pity
2011/03/08 Putonghua pronunciation: jing 3 Cantonese pronunciation: jeng 2 Meanings: well
2011/03/07 Putonghua pronunciation: tong 2 Cantonese pronunciation: tung 4 Meanings: child
2011/03/04 Putonghua pronunciation: bian 4 Cantonese pronunciation: bin 3 Meanings: change, transform
2011/03/03 Putonghua pronunciation: zheng 4 Cantonese pronunciation: jing 3 Meanings: politics, rule, regime administration
2011/03/02 Putonghua pronunciation: wei 2 Cantonese pronunciation: wai 4 Meanings: enclose, surround, contain
2011/03/01 Putonghua pronunciation: wan 2 Cantonese pronunciation: waan 4 Meanings: stubborn, obstinate, naughty
2011/02/28 Putonghua pronunciation: ya 1 Cantonese pronunciation: aat 3 Meanings: press, pressure
2011/02/25 Putonghua pronunciation: shan 1 Cantonese pronunciation: saan 1 Meanings: mountain
2011/02/24 Putonghua pronunciation: yu 4 Cantonese pronunciation: yue 6 Meanings: inform, comparison, allegory
2011/02/23 Putonghua pronunciation: yi 2 Cantonese pronunciation: yi 4 Meanings: shift, change position
2011/02/22 Putonghua pronunciation: gong 1 Cantonese pronunciation: gung 1 Meanings: oldster, respectable senior
2011/02/21 Putonghua pronunciation: yu 2 Cantonese pronunciation: yue 4 Meanings: foolish, stupid, dumb
2011/02/18 Putonghua pronunciation: liu 2 Cantonese pronunciation: lau 4 Meanings: flow, stream
2011/02/17 Putonghua pronunciation: xiang 1 Cantonese pronunciation: heung 1 Meanings: rural, village
2011/02/16 Putonghua pronunciation: hui 2 Cantonese pronunciation: wooi 4 Meanings: return
2011/02/15 Putonghua pronunciation: yun 4 Cantonese pronunciation: wan 6 Meanings: transport, work, activate
2011/02/14 Putonghua pronunciation: chun 1 Cantonese pronunciation: chun 1 Meanings: spring
2011/02/11 Putonghua pronunciation: cheng 1 Cantonese pronunciation: chaang 1 Meanings: stretch out, prop up, support
2011/02/10 Putonghua pronunciation: bu 3 Cantonese pronunciation: bo 2 Meanings: mend, replenish, patch up, fill vacated position
2011/02/09 Putonghua pronunciation: lain 4 Cantonese pronunciation: lin 6 Meanings: smelt, extract, refine
2011/02/08 Putonghua pronunciation: ta 4 Cantonese pronunciation: taap 3 Meanings: collapse, cave-in
2011/02/07 Putonghua pronunciation: shen 2 Cantonese pronunciation: san 4 Meanings: god/godness
2011/02/02 Putonghua pronunciation: ji 4 Cantonese pronunciation: gei 2 Meanings: record, geological period
2011/02/01 Putonghua pronunciation: shi 4 Cantonese pronunciation: sai 3 Meanings: world, generation
2011/01/31 Putonghua pronunciation: chuang 4 Cantonese pronunciation: chong 3 Meanings: create, found
2011/01/28 Putonghua pronunciation: liu 2 Cantonese pronunciation: lau 4 Meanings: leave, remain, keep, retain
2011/01/27 Putonghua pronunciation: she 4 Cantonese pronunciation: se 6 Meanings: shoot, archery
2011/01/26 Putonghua pronunciation: jiao 1 Cantonese pronunciation: jiu 1 Meanings: parched, scorched, charred
2011/01/25 Putonghua pronunciation: shi 2 Cantonese pronunciation: sap 6 Meanings: ten
2011/01/24 Putonghua pronunciation: ri 4 Cantonese pronunciation: yat 6 Meanings: sun, day
2011/01/21 Putonghua pronunciation: de 2 Cantonese pronunciation: dak 1 Meanings: virtue, morality
2011/01/20 Putonghua pronunciation: xian 1 Cantonese pronunciation: sin 1 Meanings: previous, earlier, predecessor, bygone, deceased
2011/01/19 Putonghua pronunciation: zu 3 Cantonese pronunciation: jo 2 Meanings: ancestry
2011/01/18 Putonghua pronunciation: jing 4 Cantonese pronunciation: ging 3 Meanings: respect, revere, honor, treat politely, present politely
2011/01/17 Putonghua pronunciation: xiao 4 Cantonese pronunciation: haau 3 Meanings: filial piety
2011/01/14 Putonghua pronunciation: xiang 1 Cantonese pronunciation: seung 1 Meanings: set, cast, inlay, lining
2011/01/13 Putonghua pronunciation: shan 3 Cantonese pronunciation: sim 2 Meanings: flash, flicker, glitter, gleam
2011/01/12 Putonghua pronunciation: jing 1 Cantonese pronunciation: jing 1 Meanings: crystal, crystal-clear, glittering, brilliant
2011/01/11 Putonghua pronunciation: shi 2 Cantonese pronunciation: shek 6 Meanings: stone
2011/01/10 Putonghua pronunciation: bao 3 Cantonese pronunciation: bo 2 Meanings: treasure, precious
2011/01/07 Putonghua pronunciation: xin 1 Cantonese pronunciation: san 1 Meanings: new, fresh
2011/01/06 Putonghua pronunciation: li 4 Cantonese pronunciation: laap 6 Meanings: stand, establish
2011/01/05 Putonghua pronunciation: jiu 4 Cantonese pronunciation: gau 6 Meanings: old, previous, used, pass, passe, obsolete
2011/01/04 Putonghua pronunciation: po 4 Cantonese pronunciation: poh 3 Meanings: break, defeat
2011/01/03 Putonghua pronunciation: yuan 4 Cantonese pronunciation: yuen 6 Meanings: wish, hope, aspiration
2010/12/31 Putonghua pronunciation: wang 4 Cantonese pronunciation: wong 6 Meanings: flourishing, prosperous, vigorous, robust, vibrant
2010/12/30 Putonghua pronunciation: yang 2 Cantonese pronunciation: yeung 4 Meanings: sheep, goat, ram, ewe, lamb
2010/12/29 Putonghua pronunciation: nan 2 Cantonese pronunciation: naam 4 Meanings: south, southern
2010/12/28 Putonghua pronunciation: guang 3 Cantonese pronunciation: gwong 2 Meanings: broad, expansive
2010/12/24 Putonghua pronunciation: jing 4 Cantonese pronunciation: jeng 6 Meanings: clean
2010/12/23 Putonghua pronunciation: xi 3 Cantonese pronunciation: sai 2 Meanings: wash, cleanse, purge
2010/12/22 Putonghua pronunciation: chong 1 Cantonese pronunciation: chung 1 Meanings: rinse, splash, flush, wash away
2010/12/21 Putonghua pronunciation: rou 4 Cantonese pronunciation: yuk 6 Meanings: bathe, bath, wash
2010/12/20 Putonghua pronunciation: wu 1 Cantonese pronunciation: woo 1 Meanings: dirt, dirty, stain, smear
2010/12/17 Putonghua pronunciation: shu 4 Cantonese pronunciation: sue 3 Meanings: forgive, spare, pardon
2010/12/16 Putonghua pronunciation: hui 3 Cantonese pronunciation: fooi 3 Meanings: rue, regret, repent, renounce, retract
2010/12/15 Putonghua pronunciation: li 2 Cantonese pronunciation: lei 4 Meanings: depart, leave, separate, desert, abandon
2010/12/14 Putonghua pronunciation: lang 4 Cantonese pronunciation: long 6 Meanings: unrestrained, roaming
2010/12/13 Putonghua pronunciation: chong 3 Cantonese pronunciation: chung 2 Meanings: love, being fond of, bestowing special favor
2010/12/10 Putonghua pronunciation: xi 4 Cantonese pronunciation: sik 1 Meanings: interest, dividend
2010/12/09 Putonghua pronunciation: zhi 2 Cantonese pronunciation: jik 6 Meanings: worth, value
2010/12/08 Putonghua pronunciation: zeng 1 Cantonese pronunciation: jang 1 Meanings: add, increase, grow
2010/12/07 Putonghua pronunciation: bi 4 Cantonese pronunciation: bai 6 Meanings: currency
2010/12/06 Putonghua pronunciation: wai 4 Cantonese pronunciation: ngoi 6 Meanings: outside, external, foreign
2010/12/03 Putonghua pronunciation: mian 4 Cantonese pronunciation: min 6 Meanings: wheat-flour, wheat-flour dough, wheat-flour noodle
2010/12/02 Putonghua pronunciation: mo 2, noun: mo 4 Cantonese pronunciation: moh 4 Meanings: grind, grate, pulverize, mill, grinder
2010/12/01 Putonghua pronunciation: cang 1 Cantonese pronunciation: chong 1 Meanings: barn, shed, warehouse
2010/11/30 Putonghua pronunciation: tu 3 Cantonese pronunciation: to 2 Meanings: earth, soil, land
2010/11/29 Putonghua pronunciation: mao 4 Cantonese pronunciation: mak 6 Meanings: wheat
2010/11/25 Putonghua pronunciation: miao 2 Cantonese pronunciation: miu 4 Meanings: seedling, young shoot
2010/11/24 Putonghua pronunciation: zhong 4 Cantonese pronunciation: jung 3 Meanings: plant
2010/11/23 Putonghua pronunciation: geng 1 Cantonese pronunciation: gaang 1 Meanings: farm
2010/11/22 Putonghua pronunciation: niu 2 Cantonese pronunciation: ngau 4 Meanings: ox
2010/11/21 Putonghua pronunciation: mi 3 Cantonese pronunciation: mai 5 eanings: de-husked raw rice-grain
2010/11/19 Putonghua pronunciation: zhen 1 Cantonese pronunciation: jam 1 Meanings: needle
2010/11/18 Putonghua pronunciation: zhi 4 Cantonese pronunciation: ji 6 Meanings: heal
2010/11/17 Putonghua pronunciation: jiu 4 Cantonese pronunciation: gau 3 Meanings: rescue, save, redeem
2010/11/16 Putonghua pronunciation: shang 1 Cantonese pronunciation: seung 1 Meanings: injure, wound, harm, lament
2010/11/15 Putonghua pronunciation: ti 3 Cantonese pronunciation: tai 2 Meanings: body
2010/11/12 Putonghua pronunciation: zhi 1 Cantonese pronunciation: ji 1 Meanings: sense, awareness, know, knowledge
2010/11/11 Putonghua pronunciation: guan 1 Cantonese pronunciation: goon 1 Meanings: watch, view
2010/11/10 Putonghua pronunciation: ji 3 Cantonese pronunciation: jai 1 Meanings: squeeze, cram
2010/11/09 Putonghua pronunciation: guan 3 Cantonese pronunciation: goon 4 Meanings: house, building, pavilion
2010/11/08 Putonghua pronunciation: bo 2 Cantonese pronunciation: bok 3 Meanings: wide, broad
2010/11/05 Putonghua pronunciation: xiong 2 Cantonese pronunciation: hung 4 Meanings: male, hero, brave, strong, powerful
2010/11/04 Putonghua pronunciation: kuo 4 Cantonese pronunciation: kwong 3 Meanings: expand
2010/11/03 Putonghua pronunciation: jun 1 Cantonese pronunciation: gwan 3 Meanings: army, military
2010/11/02 Putonghua pronunciation: chao 2 Cantonese pronunciation: chiu 4 Meanings: facing, pay homage visit, emperor's reign-period, court, dynasty
2010/11/01 Putonghua pronunciation: di 4 Cantonese pronunciation: dai 3 Meanings: emperor
2010/10/29 Putonghua pronunciation: ping 2 Cantonese pronunciation: ping 4 Meanings: comment, criticize, assess
2010/10/28 Putonghua pronunciation: lu 4 Cantonese pronunciation: luk 6 Meanings: record
2010/10/27 Putonghua pronunciation: shi 4 Cantonese pronunciation: si 6 Meanings: occurrence, happening, thing, event, act
2010/10/26 Putonghua pronunciation: dai 4 Cantonese pronunciation: doi 6 Meanings: era, generation
2010/10/25 Putonghua pronunciation: shi 3 Cantonese pronunciation: si 2 Meanings: history, story
2010/10/22 Putonghua pronunciation: fu 1 Cantonese pronunciation: foo 1 Meanings: skin
2010/10/21 Putonghua pronunciation: zui 3 Cantonese pronunciation: jui 2 Meanings: mouth
2010/10/20 Putonghua pronunciation: yan 3 Cantonese pronunciation: ngaan 5 Meanings: eye
2010/10/19 Putonghua pronunciation: fa 4 Cantonese pronunciation: faat 3 Meanings: hair on the head
2010/10/18 Putonghua pronunciation: mei 3 Cantonese pronunciation: mei 5 Meanings: beauty, beautiful
2010/10/15 Putonghua pronunciation: xie 4 Cantonese pronunciation: je 6 Meanings: wither, decline, wane, thank
2010/10/14 Putonghua pronunciation: feng 1 Cantonese pronunciation: fung 1 Meanings: abundant, lush, bountiful, plentiful
2010/10/13 Putonghua pronunciation: cheng 2 Cantonese pronunciation: sing 4 Meanings: fulfill, achieve, complete, succeed, harvest
2010/10/12 Putonghua pronunciation: shau 1 Cantonese pronunciation: sau 1 Meanings: collect, accept, withdraw
2010/10/11 Putonghua pronunciation: qiu 1 Cantonese pronunciation: chau 1 Meanings: autumn
2010/10/08 Putonghua pronunciation: niao 3 Cantonese pronunciation: liu 6 Meanings: bird
2010/10/07 Putonghua pronunciation: yun 2 Cantonese pronunciation: wan 4 Meanings: cloud
2010/10/06 Putonghua pronunciation: lan 2 Cantonese pronunciation: laam 4 Meanings: blue
2010/10/05 Putonghua pronunciation: ri 4 Cantonese pronunciation: yat 6 Meanings: sun
2010/10/04 Putonghua pronunciation: tian 1 Cantonese pronunciation: tin 1 Meanings: sky, heaven, nature
2010/09/30 Putonghua pronunciation: lang 2 Cantonese pronunciation: long 4 Meanings: wolf
2010/09/29 Putonghua pronunciation: zhu 1 Cantonese pronunciation: jue 2 Meanings: swine, hog, pig
2010/09/28 Putonghua pronunciation: hou 2 Cantonese pronunciation: hau 4 Meanings: monkey
2010/09/27 Putonghua pronunciation: hu 3 Cantonese pronunciation: foo 2 Meanings: tiger
2010/09/24 Putonghua pronunciation: chong 2 Cantonese pronunciation: chung 4 Meanings: insect, worm, bug
2010/09/22 Putonghua pronunciation: hu 2 Cantonese pronunciation: woo 4 Meanings: fox
2010/09/21 Putonghua pronunciation: tu 4 Cantonese pronunciation: to 3 Meanings: rabbit
2010/09/20 Putonghua pronunciation: gui 1 Cantonese pronunciation: gwai 1 Meanings: tortoise
2010/09/17 Putonghua pronunciation: zuo 4 Cantonese pronunciation: joh 6 Meanings: sit, ride
2010/09/16 Putonghua pronunciation: mai 3 Cantonese pronunciation: maai 5 Meanings: buy
2010/09/15 Putonghua pronunciation: pai 2 Cantonese pronunciation: paai 4 Meanings: sign, label, brand
2010/09/14 Putonghua pronunciation: chuang 1 Cantonese pronunciation: cheung 4 Meanings: window
2010/09/13 Putonghua pronunciation: diam 4 Cantonese pronunciation: dim 3 Meanings: shop
2010/09/10 Putonghua pronunciation: qin 4 Cantonese pronunciation: chan 3 Meanings: match, matching, support
2010/09/09 Putonghua pronunciation: xie 2 Cantonese pronunciation: haai 4 Meanings: shoes
2010/09/08 Putonghua pronunciation: mao 4 Cantonese pronunciation: mo 6 Meanings: hat, cap, headgear
2010/09/07 Putonghua pronunciation: ku 4 Cantonese pronunciation: foo 3 Meanings: trousers, pants, slacks
2010/09/06 Putonghua pronunciation: yi 1 Cantonese pronunciation: gong 1 Meanings: clothes, coating
2010/09/03 Putonghua pronunciation: zhi 4 Cantonese pronunciation: ji 6 Meanings: curb, manage, control, rule
2010/09/02 Putonghua pronunciation: ba 4 Cantonese pronunciation: ba 3 Meanings: dam
2010/09/01 Putonghua pronunciation: zhu 4 Cantonese pronunciation: jue 3 Meanings: pour, inject
2010/08/31 Putonghua pronunciation: hu 2 Cantonese pronunciation: woo 4 Meanings: lake
2010/08/30 Putonghua pronunciation: jiang 1 Cantonese pronunciation: gong 1 Meanings: big river
2010/08/27 Putonghua pronunciation: ruan 3 Cantonese pronunciation: yuen 5 Meanings: soft
2010/08/26 Putonghua pronunciation: ke 2 Cantonese pronunciation: hok 3 Meanings: shell
2010/08/25 Putonghua pronunciation: yu 2 Cantonese pronunciation: yue 3 Meanings: fish
2010/08/24 Putonghua pronunciation: zu 2 Cantonese pronunciation: juk 6 Meanings: race, tribe, clan, species
2010/08/23 Putonghua pronunciation: hai 3 Cantonese pronunciation: hoi 2 Meanings: sea, ocean
2010/08/20 Putonghua pronunciation: yi 4 Cantonese pronunciation: ngai 6 Meanings: art, skill
2010/08/19 Putonghua pronunciation: wei 4 Cantonese pronunciation: mei 6 Meanings: smell, taste
2010/08/18 Putonghua pronunciation: peng 1 Cantonese pronunciation: paang 1 Meanings: cook
2010/08/17 Putonghua pronunciation: lu 2 Cantonese pronunciation: lo 4 Meanings: stove, furnace, fireplace, hearth, oven
2010/08/16 Putonghua pronunciation: chu 2 Cantonese pronunciation: chue 4 Meanings: kitchen
2010/08/13 Putonghua pronunciation: dai 1 Cantonese pronunciation: daai 1, ngoi 4 Meanings: dumb, stuck, slow-wittee, idiotic, mentally retarded
2010/08/12 Putonghua pronunciation: bo 3 Cantonese pronunciation: boh 2 Meanings: crippled
2010/08/11 Putonghua pronunciation: xia 1 Cantonese pronunciation: hat 6 Meanings: blind
2010/08/10 Putonghua pronunciation: ya 3 Cantonese pronunciation: a 2 Meanings: mute
2010/08/09 Putonghua pronunciation: long 2 Cantonese pronunciation: lung 4 Meanings: deaf
2010/08/06 Putonghua pronunciation: mo 2 Cantonese pronunciation: moh 1 Meanings: demon
2010/08/05 Putonghua pronunciation: jing 1 Cantonese pronunciation: ging 1 Meanings: classic
2010/08/04 Putonghua pronunciation: xi 1 Cantonese pronunciation: sai 1 Meanings: west
2010/08/03 Putonghua pronunciation: tu 2 Cantonese pronunciation: to 4 Meanings: student, apprentice
2010/08/02 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: si 1 Meanings: teacher, master
2010/07/30 Putonghua pronunciation: jiang 4 Cantonese pronunciation: gong 3 Meanings: lower, fall, descend
2010/07/29 Putonghua pronunciation: jiao 1 Cantonese pronunciation: jiu 1 Meanings: scorched, charred, anxious, nervous, irritated
2010/07/28 Putonghua pronunciation: shu 3 Cantonese pronunciation: sue 2 Meanings: hot weather, summer heat
2010/07/27 Putonghua pronunciation: lang 4 Cantonese pronunciation: long 6 Meanings: wave, unrestrained
2010/07/26 Putonghua pronunciation: re 4 Cantonese pronunciation: yit 6 Meanings: hot, heat
2010/07/23 Putonghua pronunciation: qian 1 Cantonese pronunciation: chim 1 Meanings: bamboo stick, signal, label, sign
2010/07/22 Putonghua pronunciation: cu 4 Cantonese pronunciation: chuk 1 Meanings: pressed, quick, urgent, urge, speed up, get close
2010/07/21 Putonghua pronunciation: shang 1 Cantonese pronunciation: seung 1 Meanings: commerce, businessman
2010/07/20 Putonghua pronunciation: tai 2 Cantonese pronunciation: toi 4 Meanings: platform, short for Taiwan
2010/07/19 Putonghua pronunciation: lu4 Cantonese pronunciation: luk6 Meanings: land, short for Mainland China
2010/07/16 Putonghua pronunciation: li 2 Cantonese pronunciation: lei 4 Meanings: leave, separate
2010/07/15 Putonghua pronunciation: he 2 Cantonese pronunciation: hap 6 Meanings: derivation, cause, link, chance, because
2010/07/14 Putonghua pronunciation: yuan 2 Cantonese pronunciation: yuen 4 Meanings: derivation, cause, link, chance, because
2010/07/13 Putonghua pronunciation: ou 3 Cantonese pronunciation: ngau 5 Meanings: even, pair, companion, mate, random, doll
2010/07/12 Putonghua pronunciation: hun 1 Cantonese pronunciation: fan 1 Meanings: marry, marriage
2010/07/09 Putonghua pronunciation: qi 4 Cantonese pronunciation: hei 3 Meanings: leave, throw out, give up, abandon
2010/07/08 Putonghua pronunciation: ban 4 Cantonese pronunciation: boon 6 Meanings: accompany, companion, partner
2010/07/07 Putonghua pronunciation: wen 3 Cantonese pronunciation: man 5 Meanings: proboscis, mouth, kiss
2010/07/06 Putonghua pronunciation: chi 1 Cantonese pronunciation: chi 1 Meanings: stupidity, dementia, idiocy, obsession, fixation, devotion
2010/07/05 Putonghua pronunciation: qing 2 Cantonese pronunciation: ching 4 Meanings: feeling, emotion, attachment, love
2010/07/02 Putonghua pronunciation: bei 2 Cantonese pronunciation: booi 1 Meanings: cup
2010/06/30 Putonghua pronunciation: zu 2 Cantonese pronunciation: juk 1 Meanings: foot
2010/06/29 Putonghua pronunciation: sheng 4 Cantonese pronunciation: sing 3 Meanings: win, conquer, victory
2010/06/28 Putonghua pronunciation: gong 1 Cantonese pronunciation: gung 1 Meanings: offensive, attack
2010/06/25 Putonghua pronunciation: jian 3 Cantonese pronunciation: gaam 2 Meanings: lessen, reduce
2010/06/24 Putonghua pronunciation: zhong 4 Cantonese pronunciation: chung 5 Meanings: heavy, heaviness, weight
2010/06/23 Putonghua pronunciation: du 4 Cantonese pronunciation: to 5 Meanings: stomach, belly, womb
2010/06/22 Putonghua pronunciation: rou 4 Cantonese pronunciation: yuk 6 Meanings: flesh, meat
2010/06/21 Putonghua pronunciation: fei 2 Cantonese pronunciation: fei 4 Meanings: fat, rich, enrich
2010/06/18 Putonghua pronunciation: huai 4 Cantonese pronunciation: waai 6 Meanings: bad, deteriorate, rot
2010/06/17 Putonghua pronunciation: mei 2 Cantonese pronunciation: mooi 4 Meanings: mildew, mold, moldy, unlucky, bad luck
2010/06/15 Putonghua pronunciation: chao 2 Cantonese pronunciation: chiu 4 Meanings: tide, humid, damp, moist, wet
2010/06/14 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: sap 1 Meanings: wet, damp
2010/06/11 Putonghua pronunciation: fan 4 Cantonese pronunciation: faan 6 Meanings: cooking rice, meal
2010/06/10 Putonghua pronunciation: cai 4 Cantonese pronunciation: choi 3 Meanings: vegetable, dish, cuisine
2010/06/09 Putonghua pronunciation: rou 4 Cantonese pronunciation: yuk 6 Meanings: meat, pork
2010/06/08 Putonghua pronunciation: dan 4 Cantonese pronunciation: daan 6 Meanings: egg
2010/06/07 Putonghua pronunciation: ji 1 Cantonese pronunciation: gai 1 Meanings: chicken
2010/06/04 Putonghua pronunciation: sha 1 Cantonese pronunciation: sa 1 Meanings: first word in Shakespeare's Chinese name
2010/06/03 Putonghua pronunciation: ba 4 Cantonese pronunciation: ba 3 Meanings: bully, appropriate, hegemony
2010/06/02 Putonghua pronunciation: wang 2 Cantonese pronunciation: wong 4 Meanings: king, royal
2010/06/01 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: si 1 Meanings: lion
2010/05/31 Putonghua pronunciation: ying 1 Cantonese pronunciation: ying 1 Meanings: first word in England's Chinese name
2010/05/28 Putonghua pronunciation: xi 1 Cantonese pronunciation: sai 1 Meanings: first word in Spain's Chinese name
2010/05/27 Putonghua pronunciation: xi 1 Cantonese pronunciation: gan 1 Meanings: first word in Greece's Chinese name
2010/05/26 Putonghua pronunciation: ai 4 Cantonese pronunciation: oi 3 Meanings: first word in Ireland's Chinese name
2010/05/25 Putonghua pronunciation: yi 4 Cantonese pronunciation: yi 3 Meanings: first word in Italy's Chinese name
2010/05/24 Putonghua pronunciation: pu 2 Cantonese pronunciation: po 4 Meanings: first word in Portugal's Chinese name
2010/05/20 Putonghua pronunciation: bai 4 Cantonese pronunciation: baai 3 Meanings: respectful gesture, worship
2010/05/19 Putonghua pronunciation: ci 2 Cantonese pronunciation: chi 4 Meanings: kindness, mercy
2010/05/18 Putonghua pronunciation: ku 3 Cantonese pronunciation: foo 2 Meanings: hardship, bitterness, suffering
2010/05/17 Putonghua pronunciation: fo 2 Cantonese pronunciation: fat 6 Meanings: Buddha
2010/05/14 Putonghua pronunciation: gen 1 Cantonese pronunciation: gan 1 Meanings: root, base
2010/05/13 Putonghua pronunciation: yi 2 Cantonese pronunciation: yi 4 Meanings: move, change position
2010/05/12 Putonghua pronunciation: jia 1 Cantonese pronunciation: ga 1 Meanings: family, home
2010/05/11 Putonghua pronunciation: yun 4 Cantonese pronunciation: wan 6 Meanings: move, function, convey, transport, fortune
2010/05/10 Putonghua pronunciation: bao 1 Cantonese pronunciation: baau 1 Meanings: bag, wrap, bun, enfold, pack, tolerate, absorb
2010/05/07 Putonghua pronunciation: ci 2 Cantonese pronunciation: chi 4 Meanings: word, term, lyrics
2010/05/06 Putonghua pronunciation: jue 2 Cantonese pronunciation: gok 3 Meanings: horn, corner (jiao3), compete, role, part (jue2)
2010/05/05 Putonghua pronunciation: ju 4 Cantonese pronunciation: kek 6 Meanings: drama
2010/05/04 Putonghua pronunciation: chang 4 Cantonese pronunciation: cheung 3 Meanings: sing
2010/05/03 Putonghua pronunciation: ge 1 Cantonese pronunciation: goh 1 Meanings: song, sing
2010/04/30 Putonghua pronunciation: zhi 3 Cantonese pronunciation: ji 2 Meanings: finger, point, direct, order, conduct
2010/04/29 Putonghua pronunciation: qiao 1 Cantonese pronunciation: haau 1 Meanings: hit, knock, beat, percussion instrument
2010/04/28 Putonghua pronunciation: tong 2 Cantonese pronunciation: tung 4 Meanings: copper, bronze, brass, brass instrument
2010/04/27 Putonghua pronunciation: guan 3 Cantonese pronunciation: goon 2 Meanings: tube, pipe
2010/04/26 Putonghua pronunciation: xian 2 Cantonese pronunciation: yin 4 Meanings: string, stringed instrument
2010/04/23 Putonghua pronunciation: da 1, da 2 Cantonese pronunciation: daap 3 Meanings: answer
2010/04/22 Putonghua pronunciation: kao 3 Cantonese pronunciation: haau 3 Meanings: test, examination
2010/04/21 Putonghua pronunciation: ke 1 Cantonese pronunciation: foh 1 Meanings: subject, division
2010/04/20 Putonghua pronunciation: du 2 Cantonese pronunciation: duk 6 Meanings: read, read aloud, study
2010/04/19 Putonghua pronunciation: jing 4 Cantonese pronunciation: jing 3 Meanings: motionless, calm, quiet, soundless
2010/04/16 Putonghua pronunciation: jie 1 Cantonese pronunciation: kit 3 Meanings: lift off, unveil, expose, raise high
2010/04/15 Putonghua pronunciation: lian 2 Cantonese pronunciation: lim 4 Meanings: low-priced, frugal, un-corrupt
2010/04/14 Putonghua pronunciation: xi 3 Cantonese pronunciation: sai 2 Meanings: wash, launder
2010/04/13 Putonghua pronunciation: hui 4 Cantonese pronunciation: fooi 2 Meanings: money (old meaning), bribe, bribery
2010/04/12 Putonghua pronunciation: tan 1 Cantonese pronunciation: taam 1 Meanings: love excessively, covet, greed
2010/04/09 Putonghua pronunciation: guan 3 Cantonese pronunciation: goon 2 Meanings: house, guesthouse, lodge, building, eatery
2010/04/08 Putonghua pronunciation: shu 1 Cantonese pronunciation: sue 1 Meanings: writing script, calligraphy, document, book, letter
2010/04/07 Putonghua pronunciation: pan 4 Cantonese pronunciation: poon 3 Meanings: judge, verdict
2010/04/01 Putonghua pronunciation: fei 1 Cantonese pronunciation: fei 1 Meanings: not, non, undo
2010/03/31 Putonghua pronunciation: shi 4 Cantonese pronunciation: si 6 Meanings: is, are, yes, right
2010/03/30 Putonghua pronunciation: cuo 4 Cantonese pronunciation: choh 3 Meanings: wrong
2010/03/29 Putonghua pronunciation: dui 4 Cantonese pronunciation: dui 3 Meanings: right, facing, pair
2010/03/26 Putonghua pronunciation: dui 4 Cantonese pronunciation: dui 3 Meanings: pair, twos, couple, facing
2010/03/25 Putonghua pronunciation: suo 3 Cantonese pronunciation: soh 2 Meanings: lock, key, enchain
2010/03/24 Putonghua pronunciation: guan 1 Cantonese pronunciation: gwaan 1 Meanings: shut, close, imprison, mountain pass, entry-exit point, link
2010/03/23 Putonghua pronunciation: kai 1 Cantonese pronunciation: hoi 1 Meanings: open, begin, steer
2010/03/22 Putonghua pronunciation: men 2 Cantonese pronunciation: moon 4 Meanings: door, gate, arch, branch, division
2010/03/19 Putonghua pronunciation: na 4 Cantonese pronunciation: naap 6 Meanings: inhale, accept, collect
2010/03/18 Putonghua pronunciation: tu 3, tu 4 Cantonese pronunciation: to 3 Meanings: exhale, spit, vomit, discharge
2010/03/17 Putonghua pronunciation: xi 1 Cantonese pronunciation: kap 1 Meanings: inhale, suck, absorb
2010/03/16 Putonghua pronunciation: hu 1 Cantonese pronunciation: foo 1 Meanings: exhale, call
2010/03/15 Putonghua pronunciation: qi 4 Cantonese pronunciation: hei 3 Meanings: air, gas, energy
2010/03/12 Putonghua pronunciation: wu 1 Cantonese pronunciation: mo 4 Meanings: shaman, witch, medium
2010/03/11 Putonghua pronunciation: xiong 1 Cantonese pronunciation: hung 1 Meanings: unlucky, bad, ominous, fierce, calamity
2010/03/10 Putonghua pronunciation: ji 2 Cantonese pronunciation: gat 1 Meanings: lucky
2010/03/09 Putonghua pronunciation: zhao 4 Cantonese pronunciation: siu 6 Meanings: portend, portent, sign, omen
2010/03/08 Putonghua pronunciation: bu 3 Cantonese pronunciation: buk 1 Meanings: forecast fortune
2010/03/05 Putonghua pronunciation: kang 4 Cantonese pronunciation: kong 3 Meanings: high, excessive, firm, haughty
2010/03/04 Putonghua pronunciation: fei 1 Cantonese pronunciation: fei 1 Meanings: fly
2010/03/03 Putonghua pronunciation: qian 2 Cantonese pronunciation: chin 2 Meanings: dive, unsurfaced, latent, potential, secretly
2010/03/02 Putonghua pronunciation: kong 2 Cantonese pronunciation: hung 4 Meanings: fear, terror
2010/03/01 Putonghua pronunciation: long 2 Cantonese pronunciation: lung 4 Meanings: dragon
2010/02/26 Putonghua pronunciation: tu 3 Cantonese pronunciation: to 2 Meanings: earth, soil, land, native
2010/02/25 Putonghua pronunciation: mu 4 Cantonese pronunciation: muk 6 Meanings: wood
2010/02/24 Putonghua pronunciation: jin 1 Cantonese pronunciation: gam 1 Meanings: metal
2010/02/23 Putonghua pronunciation: hou 3 Cantonese pronunciation: foh 2 Meanings: fire
2010/02/22 Putonghua pronunciation: shui 3 Cantonese pronunciation: sui 2 Meanings: water
2010/02/19 Putonghua pronunciation: hu 4 Cantonese pronunciation: woo 6 Meanings: protect
2010/02/18 Putonghua pronunciation: meng 3 Cantonese pronunciation: maang 5 Meanings: fierce, strong, stunning
2010/02/17 Putonghua pronunciation: hu 3 Cantonese pronunciation: foo 2 Meanings: tiger
2010/02/12 Putonghua pronunciation: hui 2 Cantonese pronunciation: woo 4 Meanings: return
2010/02/11 Putonghua pronunciation: ji 1 Cantonese pronunciation: jik 1 Meanings: accumulate, hoard
2010/02/10 Putonghua pronunciation: gong 1 Cantonese pronunciation: gung 1 Meanings: work, worker, workmanship, refined
2010/02/09 Putonghua pronunciation: li 2 Cantonese pronunciation: lei 4 Meanings: leave, depart, split up, set apart
2010/02/08 Putonghua pronunciation: qiong 2 Cantonese pronunciation: kung 4 Meanings: poor, poverty, dead-end
2010/02/05 Putonghua pronunciation: hong 2 Cantonese pronunciation: wang 4 Meanings: grand, magnificent, macroscopic
2010/02/04 Putonghua pronunciation: lian 2 Cantonese pronunciation: lin 4 Meanings: link, join, row, sequence
2010/02/03 Putonghua pronunciation: su 4 Cantonese pronunciation: chuk 1 Meanings: speed, high speed
2010/02/02 Putonghua pronunciation: zuo 4 Cantonese pronunciation: joh 6 Meanings: sit, board
2010/02/01 Putonghua pronunciation: gan 3 Cantonese pronunciation: gon 2 Meanings: hurry, chase
2010/01/29 Putonghua pronunciation: lian 3 Cantonese pronunciation: lim 5 Meanings: face
2010/01/28 Putonghua pronunciation: bi 2 Cantonese pronunciation: bei 6 Meanings: nose
2010/01/27 Putonghua pronunciation: kou 3 Cantonese pronunciation: hau 2 Meanings: mouth, opening
2010/01/26 Putonghua pronunciation: er 3 Cantonese pronunciation: yi 5 Meanings: ear
2010/01/25 Putonghua pronunciation: yan 3 Cantonese pronunciation: ngaan 5 Meanings: eye
2010/01/22 Putonghua pronunciation: dao 3 Cantonese pronunciation: do 2 Meanings: fall, collapse, bend, reverse
2010/01/21 Putonghua pronunciation: ge 2 Cantonese pronunciation: gaak 3 Meanings: separate, isolate
2010/01/20 Putonghua pronunciation: wei 2 Cantonese pronunciation: wai 4 Meanings: surround, enclose, encircle, besiege
2010/01/19 Putonghua pronunciation: qiang 2 Cantonese pronunciation: cheung 4 Meanings: wall
2010/01/18 Putonghua pronunciation: cheng 2 Cantonese pronunciation: sing 4 Meanings: wall, walled city, town, city
2010/01/15 Putonghua pronunciation: hua 4 Cantonese pronunciation: fa 3 Meanings: melt, change, dissolve, disintegrate, convert, transform
2010/01/14 Putonghua pronunciation: e 2 Cantonese pronunciation: ngoh 4 Meanings: distorted, false, falsify, misrepresentation, rumour
2010/01/13 Putonghua pronunciation: mei 2 Cantonese pronunciation: mooi 4 Meanings: go-between, medium, media
2010/01/12 Putonghua pronunciation: you 4 Cantonese pronunciation: yau 5 Meanings: guide, advise, entice, attract, lure, tempt, seduce
2010/01/11 Putonghua pronunciation: yi 4 Cantonese pronunciation: yik 6 Meanings: translate
2010/01/08 Putonghua pronunciation: ji 4 Cantonese pronunciation: gai 3 Meanings: continue, succeed, successive
2010/01/07 Putonghua pronunciation: meng 4 Cantonese pronunciation: mung 6 Meanings: dream
2010/01/06 Putonghua pronunciation: pan 4 Cantonese pronunciation: boon 6 Meanings: rebel
2010/01/05 Putonghua pronunciation: zhang 3 Cantonese pronunciation: jeung 2 Meanings: grow, elder, senior, head
2010/01/04 Putonghua pronunciation: shao 3, shao 4 Cantonese pronunciation: siu 2, siu 3 Meanings: small, young
2009/12/31 Putonghua pronunciation: wan 2 Cantonese pronunciation: woon 6 Meanings: play, treat frivolously
2009/12/30 Putonghua pronunciation: ku 1 Cantonese pronunciation: huk 1 Meanings: cry, weep
2009/12/29 Putonghua pronunciation: zhen 1 Cantonese pronunciation: jan 1 Meanings: real, authentic, true, truth, pure, purity
2009/12/28 Putonghua pronunciation: tong 2 Cantonese pronunciation: tung 4 Meanings: child
2009/12/24 Putonghua pronunciation: tai 1 Cantonese pronunciation: toi 2 Meanings: womb, foetus
2009/12/23 Putonghua pronunciation: yun 4 Cantonese pronunciation: yan 6 Meanings: bear womb, pregnancy
2009/12/22 Putonghua pronunciation: luan 3 Cantonese pronunciation: lun 5 Meanings: egg, ovum, ova
2009/12/21 Putonghua pronunciation: jing 1 Cantonese pronunciation: jing 1 Meanings: essence, fine, sperm
2009/12/18 Putonghua pronunciation: san 4 Cantonese pronunciation: saan 3 Meanings: disperse
2009/12/17 Putonghua pronunciation: nao 4 Cantonese pronunciation: naau 6 Meanings: noise, clamor, row, disturbance
2009/12/16 Putonghua pronunciation: huan 1 Cantonese pronunciation: foon 1 Meanings: joy, cheer, sexual intercourse
2009/12/15 Putonghua pronunciation: ju 4 Cantonese pronunciation: jui 6 Meanings: concentrate, assemble, gathering
2009/12/14 Putonghua pronunciation: ye 4 Cantonese pronunciation: ye 6 Meanings: night
2009/12/11 Putonghua pronunciation: lian 2 Cantonese pronunciation: lin 4 Meanings: pity, care for
2009/12/10 Putonghua pronunciation: zi 4 Cantonese pronunciation: ji 6 Meanings: self, independent
2009/12/09 Putonghua pronunciation: ying 3 Cantonese pronunciation: ying 2 Meanings: shadow
2009/12/08 Putonghua pronunciation: gu 4 Cantonese pronunciation: goo 3 Meanings: look at, visit, heed, attend, take care of
2009/12/07 Putonghua pronunciation: mei 3 Cantonese pronunciation: mei 5 Meanings: good, fine, beautiful, beauty
2009/12/04 Putonghua pronunciation: ying 2 Cantonese pronunciation: ying 4 Meanings: fly
2009/12/03 Putonghua pronunciation: can 2 Cantonese pronunciation: chaam 4 Meanings: silkworm
2009/12/02 Putonghua pronunciation: die 2 Cantonese pronunciation: dip 6 Meanings: butterfly
2009/12/01 Putonghua pronunciation: feng 1 Cantonese pronunciation: fung 1 Meanings: bee
2009/11/30 Putonghua pronunciation: chong 2 Cantonese pronunciation: chung 4 Meanings: insect, worm, bug
2009/11/27 Putonghua pronunciation: meng 2 Cantonese pronunciation: mung 4 Meanings: Mongol, Mongolian, Mongolia
2009/11/26 Putonghua pronunciation: qi 2, ji 4 Cantonese pronunciation: ke 4 Meanings: ride horse, horse
2009/11/25 Putonghua pronunciation: mu 4 antonese pronunciation: muk 6 Meanings: let graze, herd, herdsman
2009/11/24 Putonghua pronunciation: yuan 2 Cantonese pronunciation: yuen 4 Meanings: origin, basic, plain
2009/11/23 Putonghua pronunciation: cao 3 Cantonese pronunciation: cho 2 Meanings: grass, herb
2009/11/20 Putonghua pronunciation: fang 4 Cantonese pronunciation: fong 2 Meanings: release
2009/11/19 Putonghua pronunciation: wang 3 Cantonese pronunciation: mong 5 Meanings: net
2009/11/18 Putonghua pronunciation: diao 4 Cantonese pronunciation: diu 3 Meanings: hook, angle, fishing
2009/11/17 Putonghua pronunciation: yu 2 Cantonese pronunciation: yue 4 Meanings: water
2009/11/16 Putonghua pronunciation: shui 3 Cantonese pronunciation: sui 2 Meanings: water
2009/11/13 Putonghua pronunciation: wang 4 Cantonese pronunciation: wong 6 Meanings: robust, prosperous
2009/11/12 Putonghua pronunciation: pai 2 Cantonese pronunciation: paai 4 Meanings: card, plate, plaque, license, brand
2009/11/11 Putonghua pronunciation: dang 4 Cantonese pronunciation: dong 2 Meanings: shelf, archive, stall, level
2009/11/10 Putonghua pronunciation: bai 3 Cantonese pronunciation: baai 2 Meanings: wave, wriggle, put display, sway
2009/11/09 Putonghua pronunciation: fan 4 Cantonese pronunciation: faan 3 Meanings: selling, hawking, hawker
2009/11/06 Putonghua pronunciation: pei 2 Cantonese pronunciation: pooi 4 Meanings: repay, reimburse
2009/11/05 Putonghua pronunciation: yan 4 Cantonese pronunciation: yim 6 Meanings: urgent, check, examine
2009/11/04 Putonghua pronunciation: ji 2 Cantonese pronunciation: gap 1 Meanings: urgent, emergency
2009/11/03 Putonghua pronunciation: shang 1 Cantonese pronunciation: seung 1 Meanings: injury
2009/11/02 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: sat 1 Meanings: miss, error, loss
2009/10/30 Putonghua pronunciation: ti 2 Cantonese pronunciation: tai 4 Meanings: title, subject, theme, inscribe, inscription
2009/10/29 Putonghua pronunciation: mo 4 Cantonese pronunciation: mak 6 Meanings: ink
2009/10/28 Putonghua pronunciation: bi 3 Cantonese pronunciation: bat 1 Meanings: write, pen, strokes, brush, brushstroke
2009/10/27 Putonghua pronunciation: hua 4 Cantonese pronunciation: wa 2 Meanings: draw, drawing, paint, painting
2009/10/23 Putonghua pronunciation: dian 3 Cantonese pronunciation: dim 2 Meanings: point, touch, dot, drop, snack, dim-sum
2009/10/22 Putonghua pronunciation: fen 3 Cantonese pronunciation: fan 2 Meanings: powder, rice noodle
2009/10/21 Putonghua pronunciation: tang 1 Cantonese pronunciation: tong 1 Meanings: hot liquid, soup
2009/10/20 Putonghua pronunciation: ji 1 Cantonese pronunciation: gai 1 Meanings: chicken
2009/10/19 Putonghua pronunciation: xian 1 Cantonese pronunciation: sin 1 Meanings: fresh, fresh rich flavor
2009/10/16 Putonghua pronunciation: zhen 1 Cantonese pronunciation: jan 6 Meanings: battle array, battle formation
2009/10/15 Putonghua pronunciation: dan 4 Cantonese pronunciation: daan 6 Meanings: shoot, bounce, bullet, cannon-ball, bomb
2009/10/14 Putonghua pronunciation: qiang 1 Cantonese pronunciation: cheung 1 Meanings: spear, gun
2009/10/13 Putonghua pronunciation: shi 4 Cantonese pronunciation: si 6 Meanings: man, scholar, soldier
2009/10/12 Putonghua pronunciation: jun 1 Cantonese pronunciation: gwan 1 Meanings: army
2009/10/09 Putonghua pronunciation: huai 2 Cantonese pronunciation: waai 4 Meanings: bosom, contain, reminisce
2009/10/08 Putonghua pronunciation: ming 2 Cantonese pronunciation: ming 4 Meanings: bright, clear
2009/10/07 Putonghua pronunciation: yuan 2 Cantonese pronunciation: yuen 4 Meanings: round-shaped, spherical, complete, fulfill
2009/10/06 Putonghua pronunciation: yue 4 Cantonese pronunciation: yuet 6 Meanings: moon, month
2009/10/05 Putonghua pronunciation: qiu 1 Cantonese pronunciation: chau 1 Meanings: autumn
2009/10/02 Putonghua pronunciation: ping 2 Cantonese pronunciation: ping 4 Meanings: flat, balance, level, ordinary, calm, pacify, conquer
2009/09/30 Putonghua pronunciation: fang 4 Cantonese pronunciation: fong 3 Meanings: drop, open, bloom, relax, release
2009/09/29 Putonghua pronunciation: ge 2 Cantonese pronunciation: gaak 3 Meanings: animal hide, remove, expel, change, revolutionize
2009/09/28 Putonghua pronunciation: gai 3 Cantonese pronunciation: goi 2 Meanings: alter, change
2009/09/25 Putonghua pronunciation: zhong 1 Cantonese pronunciation: jung 1 Meanings: middle, central, balanced; first character of "China" - transliterated
2009/09/24 Putonghua pronunciation: yin 4 Cantonese pronunciation: yan 3 Meanings: first character of "India" - transliterated
2009/09/23 Putonghua pronunciation: e 2 Cantonese pronunciation: ngoh 4 Meanings: first character of "Russia" - transliterated
2009/09/22 Putonghua pronunciation: ba 1 Cantonese pronunciation: ba 1 Meanings: first character of "Brazil" - transliterated
2009/09/21 Putonghua pronunciation: zhuan 1 Cantonese pronunciation: juen 1 Meanings: brick
2009/09/18 Putonghua pronunciation: zhen 4 Cantonese pronunciation: jan 3 Meanings: shake, vibrate, oscillate, rouse
2009/09/17 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: si 1 Meanings: apply, give, bestow
2009/09/16 Putonghua pronunciation: ruo 4 Cantonese pronunciation: yeuk 6 Meanings: weak
2009/09/15 Putonghua pronunciation: pin 2 Cantonese pronunciation: pan 4 Meanings: poverty-stricken, lack
2009/09/14 Putonghua pronunciation: san 1 Cantonese pronunciation: saam 1 Meanings: three, third
2009/09/11 Putonghua pronunciation: ji 4 Cantonese pronunciation: gei 3 Meanings: mark, record, memory
2009/09/10 Putonghua pronunciation: cai 2 Cantonese pronunciation: choi 4 Meanings: talent, talented person
2009/09/09 Putonghua pronunciation: yu 2 Cantonese pronunciation: yue 4 Meanings: stupid, foolish, deceive
2009/09/08 Putonghua pronunciation: zhi 4 Cantonese pronunciation: ji 3 Meanings: intelligence, knowledge, intellectual brilliance, wisdom
2009/09/07 Putonghua pronunciation: nao 3 Cantonese pronunciation: no 5 Meanings: brain, mind
2009/09/04 Putonghua pronunciation: she 1 Cantonese pronunciation: che 1 Meanings: superfluous, extravagant, wasteful
2009/09/03 Putonghua pronunciation: fan 2 Cantonese pronunciation: faan 4 Meanings: much, many, elaborate
2009/09/02 Putonghua pronunciation: qiao 3 Cantonese pronunciation: haau 2 Meanings: finely-crafted, dainty, delicate
2009/09/01 Putonghua pronunciation: hua 2 Cantonese pronunciation: wa 4 Meanings: splendid, glamorous, grand, luxurious
2009/08/31 Putonghua pronunciation: zhen 1 Cantonese pronunciation: jan 1 Meanings: rare, precious, treasured
2009/08/28 Putonghua pronunciation: xian 2 Meanings: salty
2009/08/27 Putonghua pronunciation: la 4 Meanings: spicy-hot taste, cruel
2009/08/26 Putonghua pronunciation: tian 2 Meanings: sweet
2009/08/25 Putonghua pronunciation: ku 3 Meanings: bitter taste, unhappiness, hardship, misery, suffering
2009/08/24 Putonghua pronunciation: suan 1 Meanings: acid, sour taste, sour or bitter feeling
2009/08/21 Pronunciation: shai (Putonghua, 4th tone), saai (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: expose to sunlight, sun-bathe
2009/08/20 Pronunciation: luo (Putonghua, 3rd tone), loh (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: naked, nude
2009/08/19 Pronunciation: sha (Putonghua, 1st tone), sa (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: sand, grain
2009/08/18 Pronunciation: chao (Putonghua, 2nd tone), chiu (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: tide, surge, humid
2009/08/17 Pronunciation: lang (Putonghua, 4th tone), long (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: wave, unrestrained
2009/08/14 Pronunciation: pian (Putonghua, 4th tone), pin (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: fool, cheat, hoodwink, swindle, con
2009/08/13 Pronunciation: dao (Putonghua, 4th tone), do (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: steal, rob, thief, robber
2009/08/12 Pronunciation: qiang (Putonghua, 3rd tone), cheung (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: snatch, loot, rush
2009/08/11 Pronunciation: jian (Putonghua, 1st tone), gaan (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: rape, adultery
2009/08/10 Pronunciation: sha (Putonghua, 1st tone), saat (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: kill
2009/08/07 Pronunciation: ba (Putonghua, 4th tone), ba (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: seize, dominate, bully, hegemony
2009/08/06 Pronunciation: dou (Putonghua, 4th tone), dau (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: fight, compete, struggle against, persecute
2009/08/05 Pronunciation: leng (Putonghua, 3rd tone), laang (Cantonese, 5th tone) Basic meaning: cool, cold, cool down
2009/08/04 Pronunciation: su (Putonghua, 3rd tone), so (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: revive, transliteration of "so" in "soviet"
2009/08/03 Pronunciation: mei (Putonghua, 3rd tone), mei (Cantonese, 5th tone) Basic meaning: beauty, beautiful, transliteration of "me" in "America"
2009/07/31 Pronunciation: xiao (Putonghua, 4th tone), haau (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: effect, reaction
2009/07/30 Pronunciation: wu (Putonghua, 4th tone), mo (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: activity, errand, affair
2009/07/29 Pronunciation: ce (Putonghua, 4th tone), chaak (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: policy, strategy, tactics
2009/07/28 Pronunciation: li (Putonghua, 3rd tone), lei (Cantonese, 5th tone) Basic meaning: regard, attend, handle, arrange, manage, treat, tackle
2009/07/27 Pronunciation: guan (Putonghua, 3rd tone), goon (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: control, manage, regulate
2009/07/24 Pronunciation: yin (Putonghua, 2nd tone), ngan (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: silver, money, cash
2009/07/23 Pronunciation: jiejin (Putonghua, 1st tone), gam (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: gold, money
2009/07/22 Pronunciation: qian (Putonghua, 2nd tone), chin (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: coin, money, cash
2009/07/21 Pronunciation: yuan (Putonghua, 2nd tone), yuen (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: dollar
2009/07/20 Pronunciation: bi (Putonghua, 4th tone), bai (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: currency
2009/07/17 Pronunciation: jie (Putonghua, 2nd tone), git (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: tie, knot, end, gel, form
2009/07/16 Pronunciation: feng (Putonghua, 2nd tone), fung (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: gap, fault, sew
2009/07/15 Pronunciation: cai (Putonghua, 4th tone), choi (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: design/cut sewing pattern, cut
2009/07/14 Pronunciation: xian (Putonghua, 4th tone), sin (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: thread, line, route
2009/07/13 Pronunciation: zhen (Putonghua, 1st tone), jam (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: needle, pin
2009/07/10 Pronunciation: mian (Putonghua, 4th tone), min (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: flour, noodles
2009/07/09 Pronunciation: fan (Putonghua, 4th tone), faan (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: cooked rice
2009/07/08 Pronunciation: zha (Putonghua, 4th tone), ja (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: explode, deep-fry
2009/07/07 Pronunciation: chaoe (Putonghua, 3rd tone), chaau (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: stir-fry
2009/07/06 Pronunciation: zheng (Putonghua, 1st tone), jing (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: evaporate, steam
2009/07/03 Pronunciation: jue (Putonghua, 2nd tone), kuet (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: dismiss obstacles, break, determined, decide, decisive
2009/07/02 Pronunciation: yi (Putonghua, 4th tone), yi (Cantonese, 5th tone) Basic meaning: discuss
2009/06/30 Pronunciation: xi (Putonghua, 2nd tone), jik (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: mattress, table-top, seat, post
2009/06/29 Pronunciation: hui (Putonghua, 4th tone), wooi (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: meeting, committee, society
2009/06/26 Pronunciation: he (Putonghua, 2nd tone), hap (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: combine, unite, merge
2009/06/25 Pronunciation: zu (Putonghua, 3rd tone), jo (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: ancestor
2009/06/24 Pronunciation: yu (Putonghua, 3rd tone), yue (Cantonese, 5th tone) Basic meaning: language
2009/06/23 Pronunciation: zu (Putonghua, 2nd tone), juk (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: clan, tribe, race
2009/06/22 Pronunciation: fu (Putonghua, 1st tone), foo (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: skin
2009/06/19 Pronunciation: wei (Putonghua, 3rd tone), ngai (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: false, fake, hypocritical
2009/06/18 Pronunciation: pian (Putonghua, 4th tone), pin (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: fool, cheat, swindle, con
2009/06/17 Pronunciation: man (Putonghua, 2nd tone), moon (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: hide information from
2009/06/16 Pronunciation: tou (Putonghua, 1st tone), tau (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: steal
2009/06/15 Pronunciation: li (Putonghua, 4th tone), lei (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: benefit, advantage, gain, interest, profit
2009/06/12 Pronunciation: zhuang (Putonghua, 4th tone), jong (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: bump, hit, collide, crash
2009/06/11 Pronunciation: biao (Putonghua, 1st tone), biu (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: sign, symbol, mark, label, prize
2009/06/10 Pronunciation: su (Putonghua, 4th tone), chuk (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: speed, fast, quick
2009/06/09 Pronunciation: lu (Putonghua, 4th tone), lo (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: road
2009/06/08 Pronunciation: sai (Putonghua, 4th tone), choi (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: race, competition
2009/06/05 Pronunciation: yue (Putonghua, 4th tone), yuet (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: cross, pass, overtake
2009/06/04 Pronunciation: xie (Putonghua, 2nd tone), haai (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: shoe
2009/06/03 Pronunciation: li (Putonghua, 4th tone), lik (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: strength, force, power, might
2009/06/02 Pronunciation: bu (Putonghua, 4th tone), bo (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: step, walk
2009/06/01 Pronunciation: zhi (Putonghua, 4th tone), ji (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: will, determination
2009/05/29 Pronunciation: xun (Putonghua, 2nd tone), cham (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: seek, search
2009/05/27 Pronunciation: jie (Putonghua, 4th tone), gaai (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: limit, border, sector
2009/05/26 Pronunciation: wei (Putonghua, 4th tone), wai (Cantonese, 6thd tone) Basic meaning: seat, position
2009/05/25 Pronunciation: tu (Putonghua, 2nd tone), to (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: picture
2009/05/22 Pronunciation: jie (Putonghua, 3rd tone), gaai (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: untie, unwrap, break, decode, dissolve
2009/05/21 Pronunciation: nue (Putonghua, 2nd tone), yeuk (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: tortune
2009/05/20 Pronunciation: suo (Putonghua, 3rd tone), soh (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: lock
2009/05/19 Pronunciation: chi (Putonghua, 3rd tone), chi (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: shame, humiliation
2009/05/18 Pronunciation: nu (Putonghua, 2nd tone), no (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: slave
2009/05/15 Pronunciation: wei (Putonghua, 4th tone), wai (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: stomach
2009/05/14 Pronunciation: shou (Putonghua, 4th tone), sau (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: thin, skinny, slim, lean
2009/05/13 Pronunciation: e (Putonghua, 4th tone), ngoh (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: hungry
2009/05/12 Pronunciation: jie (Putonghua, 4th tone), gaai (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: abstain, cut, quit
2009/05/11 Pronunciation: jian (Putonghua, 3rd tone), gaam (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: subtract, reduce
2009/05/08 Pronunciation: pang (Putonghua, 4th tone), boon (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: plump, fat
2009/05/07 Pronunciation: run (Putonghua, 4th tone), yun (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: moist, luxuriant, nurture
2009/05/06 Pronunciation: bing (Putonghua, 3rd tone), beng (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: cake
2009/05/05 Pronunciation: nai (Putonghua, 3rd tone), naai (Cantonese, 5th tone) Basic meaning: milk
2009/05/04 Pronunciation: tang (Putonghua, 2nd tone), tong (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: sugar, candy
2009/04/30 Pronunciation: tian (Putonghua, 2nd tone), tim (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: sweet
2009/04/29 Pronunciation: xiang (Putonghua, 1st tone), heung (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: fragrance, incense, joss-sticks
2009/04/28 Pronunciation: guo (Putonghua, 3rd tone), gwoh (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: fruit
2009/04/27 Pronunciation: gua (Putonghua, 1st tone), gwa (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: melon, gourd, squash
2009/04/24 Pronunciation: zhi (Putonghua, 4th tone), ji (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: cure, remedy, administer, rule
2009/04/23 Pronunciation: fang (Putonghua, 2nd tone), fong (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: defend, guard, protect, prevent
2009/04/22 Pronunciation: yaoi (Putonghua, 4th tone), yeuk (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: medicine, drug
2009/04/21 Pronunciation: beng (Putonghua, 6th tone), beng (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: illness, disease
2009/04/20 Pronunciation: yi (Putonghua, 1st tone), yi (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: medicine, doctor
2009/04/17 Pronunciation: kun (Putonghua, 1st tone), kwan (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: confinement, imprisionment
2009/04/16 Pronunciation: yu (Putonghua, 2nd tone), yue (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: fish
2009/04/15 Pronunciation: shou (Putonghua, 4th tone), sau (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: wild animal, beast
2009/04/14 Pronunciation: niao (Putonghua, 3rd tone), niu (Cantonese, 5th tone) Basic meaning: bird
2009/04/09 Pronunciation: shu (Putonghua, 1st tone), sue (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: writing script, calligraphy, document, book
2009/04/08 Pronunciation: bian (Putonghua, 1st tone), pin (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: weave, arrange, collate, edit, make, invent
2009/04/07 Pronunciation: zuo (Putonghua, 4th tone), jok (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: do, work, invent, create
2009/04/06 Pronunciation: zi (Putonghua, 4th tone), ji (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: word, written character, sign
2009/04/03 Pronunciation: shu (Putonghua, 2nd tone), suk (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: bail out, redeem
2009/04/02 Pronunciation: huo (Putonghua, 2nd tone), woot (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: life, livelihood, live, living, alive
2009/04/01 Pronunciation: mu (Putonghua, 4th tone), mo (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: tomb
2009/03/31 Pronunciation: xue (Putonghua, 2nd tone), huet (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: blood
2009/03/30 Pronunciation: ding (Putonghua, 1st tone), deng (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: nail
2009/03/27 Pronunciation: yi (Putonghua, 4th tone), yik (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: remember, reminisce, reminiscences
2009/03/26 Pronunciation: ai (Putonghua, 1st tone), oi (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: bitter sorrow, mourn, mourning, mournful
2009/03/25 Pronunciation: hun (Putonghua, 2nd tone), wan (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: spirit, soul
2009/03/24 Pronunciation: zang (Putonghua, 4th tone), jong (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: bury the dead
2009/03/23 Pronunciation: si (Putonghua, 3rd tone), sei (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: death, dead, stubborn, rigid, dumb, dead-stop
2009/03/20 Pronunciation: zi (Putonghua, 1st tone), ji (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: pose, poise, posture
2009/03/19 Pronunciation: jing (Putonghua, 4th tone), ging (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: strength, energy, tenacity, drive, zeal, fervor
2009/03/18 Pronunciation: pai (Putonghua, 1st tone), paak (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: tap, clap, beat, rhythm
2009/03/17 Pronunciation: ban (Putonghua, 4th tone), boon (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: accompany, partner
2009/03/16 Pronunciation: wu (Putonghua, 1st tone), mo (Cantonese, 5th tone) Basic meaning: dance
2009/03/13 Pronunciation: bai (Putonghua, 4th tone), baai (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: worship
2009/03/12 Pronunciation: xie (Putonghua, 2nd tone), che (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: unorthodox, sinister, evil
2009/03/11 Pronunciation: yao (Putonghua, 1st tone), yiu (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: evil
2009/03/10 Pronunciation: xian (Putonghua, 1st tone), sin (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: fairy, immortal
2009/03/09 Pronunciation: shen (Putonghua, 2nd tone), san (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: spirit, god
2009/03/06 Pronunciation: kong (Putonghua, 4th tone), hung (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: control, accuse, allege, protest, prosecute, sue
2009/03/05 Pronunciation: bu (Putonghua, 3rd tone), bo (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: hunt, catch, capture, arrest
2009/03/04 Pronunciation: qiang (Putonghua, 1st tone), cheung (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: spear, gun
2009/03/03 Pronunciation: zei (Putonghua, 2nd tone), chaak (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: thief, thug
2009/03/02 Pronunciation: jing (Putonghua, 3rd tone), ging (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: alert, alarm, warn, police, cop
2009/02/27 Pronunciation: guan (Putonghua, 4th tone), goon (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: inject liquid, irrigate
2009/02/26 Pronunciation: liang (Putonghua, 2nd tone), leung (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: grain, pay
2009/02/25 Pronunciation: zhong (Putonghua, 4th tone, noun 3rd tone), jung (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: plant (verb), seed (noun)
2009/02/24 Pronunciation: tian (Putonghua, 2nd tone), tin (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: farmland, field for growing crops
2009/02/23 Pronunciation: nong (Putonghua, 2nd tone), nung (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: peasant, farmer, agriculture
2009/02/20 Pronunciation: meng (Putonghua, 4th tone), mung (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: dream
2009/02/19 Pronunciation: chuang (Putonghua, 2nd tone), chong (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: bottom, bed
2009/02/18 Pronunciation: zhen (Putonghua, 3rd tone), jam (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: pillow, cushion, use as pillow
2009/02/17 Pronunciation: xing (Putonghua, 3rd tone), sing (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: wake up, awake, sober
2009/02/16 Pronunciation: shui (Putonghua, 4th tone), sui (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: sleep
2009/02/13 Pronunciation: mao (Putonghua, 2nd tone), mo (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: hair, surname (Mao Zedong's surname)
2009/02/12 Pronunciation: zhui (Putonghua, 1st tone), jui (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: follow, chase, pursue
2009/02/11 Pronunciation: tui (Putonghua, 4th tone), tui (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: retract, retreat, return, defeat, step down
2009/02/10 Pronunciation: ji (Putonghua, 1st tone), gik (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: beat, hit, strike, attack
2009/02/09 Pronunciation: you (Putonghua, 2nd tone), yau (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: move, roam, swim
2009/02/06 Pronunciation: guan (Putonghua, 3rd tone), goon (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: pipe, manage, control
2009/02/05 Pronunciation: qing (Putonghua, 1st tone), ching (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: clear, pure, clean, innocent
2009/02/04 Pronunciation: sheng (Putonghua, 3rd tone), sing (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: rise, raise, promotion
2009/02/03 Pronunciation: ke (Putonghua, 1st tone), foh (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: study subject, examination to select scholar-officials
2009/02/02 Pronunciation: guan (Putonghua, 1st tone), goon (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: official, bureaucrat, government authorities
2009/01/30 Pronunciation: dao (Putonghua, 4th tone), do (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: steal, rob, robber
2009/01/29 Pronunciation: hai (Putonghua, 3rd tone), hoi (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: sea
2009/01/23 Pronunciation: yin (Putonghua, 2nd tone), yin (Cantonese, 5th tone) Basic meaning: addiction, craving
2009/01/22 Pronunciation: mi (Putonghua, 2nd tone), mai (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: lose sight of, confuse, infatuate
2009/01/21 Pronunciation: fan (Putonghua, 3rd tone), faan (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: hawk, sell, traffic
2009/01/20 Pronunciation: du (Putonghua, 2nd tone), duk (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: poison, evil
2009/01/19 Pronunciation: yao (Putonghua, 4th tone), yeuk (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: medicine, drug
2009/01/16 Pronunciation: he (Putonghua, 2nd tone), woh (Cantonese 4th tone) Basic meaning: blend, mild, harmony, peace
2009/01/15 Pronunciation: sha (Putonghua, 1st tone), saat (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: taking life, kill
2009/01/14 Pronunciation: hui (Putonghua, 2nd tone), wooi (Cantonese 4th tone) Basic meaning: Hui people, Islamic religion
2009/01/13 Pronunciation: mo (Putonghua, 4th tone), mok (Cantonese 6th tone) Basic meaning: desert
2009/01/12 Pronunciation: dong (Putonghua, 1st tone), dung (Cantonese 1st tone) Basic meaning: east (also see Character Builder 9 April 2008)
2009/01/09 Pronunciation: ji (Putonghua, 3rd tone), jai (Cantonese 1st tone) Basic meaning: squeeze, cram, crowded
2009/01/08 Pronunciation: zhan (Putonghua, 4th tone), jaam (Cantonese 6th tone) Basic meaning: stand, stop, station
2009/01/07 Pronunciation: piao (Putonghua, 4th tone), piu (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: ticket
2009/01/06 Pronunciation: ka (Putonghua, 1st tone), ka (Cantonese 1st tone) Basic meaning: cart, carriage, card
2009/01/05 Pronunciation: xian (Putonghua, 4th tone), sin (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: line, string, lane, route
2009/01/02 Pronunciation: ping (Putonghua, 2nd tone), ping (Cantonese 4th tone) Basic meaning: bottle, jar, jug, vase, urn
2008/12/31 Pronunciation: shao (Putonghua, 1st tone), siu (Cantonese 1st tone) Basic meaning: burn, cook, roast, fire
2008/12/30 Pronunciation: ci (Putonghua, 2nd tone), chi (Cantonese 4th tone) Basic meaning: porcelain, china
2008/12/29 Pronunciation: tao (Putonghua, 2nd tone), to (Cantonese 4th tone) Basic meaning: clay, pottery
2008/12/24 Pronunciation: shi (Putonghua, 4th tone), sek (Cantonese 6th tone) Basic meaning: stone
2008/12/23 Pronunciation: yu (Putonghua, 2nd tone), yuk (Cantonese 6th tone) Basic meaning: jade, fadeite
2008/12/22 Pronunciation: zhu (Putonghua, 1st tone), chu (Cantonese 1st tone) Basic meaning: pearl
2008/12/19 Pronunciation: chuan (Putonghua, 2nd tone), chuen (Cantonese 4th tone) Basic meaning: spread, inherit, pass on
2008/12/18 Pronunciation: bo (Putonghua, 1st tone), boh (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: spread, broadcast
2008/12/17 Pronunciation: bao (Putonghua, 4th tone), man (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: inform, report, newspaper, return
2008/12/16 Pronunciation: wen (Putonghua, 2nd tone), man (Cantonese 4th tone) Basic meaning: hear
2008/12/15 Pronunciation: xin (Putonghua, 1st tone), san (Cantonese 1st tone) Basic meaning: new beginning
2008/12/12 Pronunciation: song (Putonghua, 4th tone), sung (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: see off, give, gift, bonus
2008/12/11 Pronunciation: zhe (Putonghua, 2nd tone), jit (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: fresh, bend, break, discount
2008/12/10 Pronunciation: xian (Putonghua, 1st tone), sin (Cantonese 1st tone) Basic meaning: fresh, fresh/rich flavor
2008/12/09 Pronunciation: lei (Putonghua, 1st tone), lui (Cantonese 6th tone) Basic meaning: kind, type, species
2008/12/08 Pronunciation: huo (Putonghua, 4th tone), foh (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: goods
2008/12/05 Pronunciation: wang (Putonghua, 2nd tone), wong (Cantonese 4th tone) Basic meaning: king
2008/12/04 Pronunciation: xue (Putonghua, 3rd tone), suet (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: snow
2008/12/03 Pronunciation: dan (Putonghua, 2nd tone), daan (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: birth, give birth to, birthday
2008/12/02 Pronunciation: ying (Putonghua, 1st tone), ying (Cantonese 1st tone) Basic meaning: infant, baby
2008/12/01 Pronunciation: sheng (Putonghua, 4th tone), sing (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: holy, sacred, saint
2008/11/28 Pronunciation: lou (Putonghua, 4th tone), lok (Cantonese 6th tone) Basic meaning: drop, fall
2008/11/27 Pronunciation: shou (Putonghua, 2nd tone), suk (Cantonese 6th tone) Basic meaning: cooked, ripe, mature, thoroughly familiar
2008/11/26 Pronunciation: chong (Putonghua, 2nd tone), chung (Cantonese 4th tone) Basic meaning: insect, bug, worm
2008/11/25 Pronunciation: liang (Putonghua, 2nd tone), leung (Cantonese 4th tone) Basic meaning: cool, coolness
2008/11/24 Pronunciation: qiu (Putonghua, 1st tone), chau (Cantonese 1st tone) Basic meaning: autumn
2008/11/21 Pronunciation: zui (Putonghua, 4th tone), jui (Cantonese 6th tone) Basic meaning: sin, crime, offence
2008/11/20 Pronunciation: shen (Putonghua, 3rd tone), sam (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: examine, scrutinize, judge, adjudicate
2008/11/19 Pronunciation: bian (Putonghua, 4th tone), bin (Cantonese 6th tone) Basic meaning: debate, defend with words
2008/11/18 Pronunciation: kong (Putonghua, 4th tone), hung (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: control, protest, prosecute, sue
2008/11/17 Pronunciation: fa (Putonghua, 3rd tone), faat (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: law, method, religious truth
2008/11/14 Pronunciation: qiong (Putonghua, 2nd tone), kung (Cantonese 4th tone) Basic meaning: exhaust, poor, poverty
2008/11/13 Pronunciation: dao (Putonghua, 3rd tone), do (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: downwards, backwards, reverse, fall
2008/11/12 Pronunciation: shi (Putonghua, 1st tone), sat (Cantonese 1st tone) Basic meaning: lose, loss
2008/11/11 Pronunciation: hua (Putonghua, 1st tone), fa (Cantonese 1st tone) Basic meaning: spend
2008/11/10 Pronunciation: shuai (Putonghua, 1st tone), sui (Cantonese 1st tone) Basic meaning: decline
2008/11/07 Pronunciation: qiu (Putonghua, 2nd tone), kau (Cantonese 4th tone) Basic meaning: seek, need, demand, beg
2008/11/06 Pronunciation: gong (Putonghua, 1st tone), gung (Cantonese 1st tone) Basic meaning: supply, buy by installments, pay mortgage
2008/11/05 Pronunciation: jia (Putonghua, 4th tone), ga (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: price
2008/11/04 Pronunciation: di (Putonghua, 4th tone), dei (Cantonese 6th tone) Basic meaning: land
2008/11/03 Pronunciation: fang (Putonghua, 2nd tone), fong (Cantonese 4th tone) Basic meaning: house, room
2008/10/31 Pronunciation: yi (Putonghua, 3rd tone), ngai (Cantonese 5th tone) Basic meaning: ant
2008/10/30 Pronunciation: fu (Putonghua, 2nd tone), fuk (Cantonese 1st tone) Basic meaning: bat
2008/10/29 Pronunciation: she (Putonghua, 2nd tone), se (Cantonese 4th tone) Basic meaning: snake
2008/10/28 Pronunciation: zhu (Putonghua, 1st tone), jue (Cantonese 1st tone) Basic meaning: pig
2008/10/27 Pronunciation: hou (Putonghua, 2nd tone), hau (Cantonese 4th tone) Basic meaning: monkey
2008/10/24 Pronunciation: yan (Putonghua, 4th tone), yin (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: swallow
2008/10/23 Pronunciation: gou (Putonghua, 3rd tone), gau (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: dog
2008/10/22 Pronunciation: hu (Putonghua, 3rd tone), foo (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: tiger
2008/10/21 Pronunciation: ma (Putonghua, 3rd tone), ma (Cantonese 5th tone) Basic meaning: horse
2008/10/20 Pronunciation: niu (Putonghua, 2nd tone), ngau (Cantonese 4th tone) Basic meaning: ox, cattle, bull, cow
2008/10/17 Pronunciation: tan (Putonghua, 4th tone), taam (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: feel, probe, visit, investigate
2008/10/16 Pronunciation: ye (Putonghua, 4th tone), ye (Cantonese 6th tone) Basic meaning: night
2008/10/15 Pronunciation: guang (Putonghua, 1st tone), gwong (Cantonese 1st tone) Basic meaning: light, brightness
2008/10/14 Pronunciation: tian (Putonghua, 1st tone), tin (Cantonese 1st tone) Basic meaning: sky, heaven
2008/10/13 Pronunciation: hang (Putonghua, 2nd tone), hong (Cantonese 4th tone) Basic meaning: sail, voyage
2008/10/10 Pronunciation: qin (Putonghua, 1st tone), chan (Cantonese 1st tone) Basic meaning: parent, relative, close, dear, kiss
2008/10/09 Pronunciation: you (Putonghua, 4th tone), yau (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: young
2008/10/08 Pronunciation: tong (Putonghua, 2nd tone), tung (Cantonese 4th tone) Basic meaning: child
2008/10/06 Pronunciation: er (Putonghua, 2nd tone), yi (Cantonese 4th tone) Basic meaning: so, child
2008/10/03 Pronunciation: yang (Putonghua, 3rd tone), yeung (Cantonese 5th tone) Basic meaning: rear, nourish, keep, breed
2008/10/02 Pronunciation: ru (Putonghua, 3rd tone), yue (Cantonese 5th tone) Basic meaning: breast, milk
2008/09/30 Pronunciation: ying (Putonghua, 1st tone), ying (Cantonese 1st tone) Basic meaning: baby
2008/09/29 Pronunciation: mu (Putonghua, 3rd tone), mo (Cantonese 5th tone) Basic meaning: mother, female
2008/09/26 Pronunciation: huan (Putonghua, 2nd tone), waan (Cantonese 4th tone) Basic meaning: return, repay
2008/09/25 Pronunciation: an (Putonghua, 4th tone), on (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: pledge, deposit, mortgage
2008/09/24 Pronunciation: jie (Putonghua, 4th tone), je (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: lend/borrow
2008/09/23 Pronunciation: li (Putonghua, 4th tone), lei (Cantonese 6th tone) Basic meaning: sharp, benefit, advantage, gain, interest
2008/09/22 Pronunciation: ben (Putonghua, 1st tone), boon (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: original, basis, foundation, capital, principal
2008/09/19 Pronunciation: se (Putonghua, 1st tone), sik (Cantonese 1st tone) Basic meaning: colour
2008/09/18 Pronunciation: cai (Putonghua, 3rd tone), choi (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: colour, iridescence, colourful, multi-coloured
2008/09/17 Pronunciation: lan (Putonghua, 2nd tone), laam (Cantonese 4th tone) Basic meaning: blue
2008/09/16 Pronunciation: qing (Putonghua, 1st tone), ching (Cantonese 1st tone) Basic meaning: blue/green
2008/09/12 Pronunciation: hong (Putonghua, 2nd tone), hung (Cantonese 4th tone) Basic meaning: red
2008/09/11 Pronunciation: zi (Putonghua, 3rd tone), ji (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: purple
2008/09/10 Pronunciation: huang (Putonghua, 2nd tone), wong (Cantonese 4th tone) Basic meaning: yellow
2008/09/09 Pronunciation: bai (Putonghua, 2nd tone), baak (Cantonese 6th tone) Basic meaning: white
2008/09/08 Pronunciation: hei (Putonghua, 1st tone), hak (Cantonese 1st tone) Basic meaning: black
2008/09/05 Pronunciation: wang (Putonghua, 3rd tone), mong (Cantonese 5th tone) Basic meaning: net, web
2008/09/04 Pronunciation: you (Putonghua, 2nd tone), yau (Cantonese 4th tone) Basic meaning: post, mail
2008/09/03 Pronunciation: jian (Putonghua, 4th tone), gin (Cantonese 6th tone) Basic meaning: key
2008/09/02 Pronunciation: xian (Putonghua, 4th tone), hin (Cantonese 6th tone) Basic meaning: show
2008/09/01 Pronunciation: dian (Putonghua, 4th tone), din (Cantonese 6th tone) Basic meaning: electricity
2008/08/29 Pronunciation: qing (Putonghua, 1st tone), ching (Cantonese 1st tone) Basic meaning: clean, clear, plain, pure
2008/08/28 Pronunciation: pin (Putonghua, 3rd tone), ban (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: quality, class, taste, assess
2008/08/27 Pronunciation: qi (Putonghua, 4th tone), hei (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: utensil, instrument, container, ware
2008/08/26 Pronunciation: quan (Putonghua, 2nd tone), chuen (Cantonese 4th tone) Basic meaning: spring
2008/08/25 Pronunciation: cha (Putonghua, 2nd tone), cha (Cantonese 4th tone) Basic meaning: tea
2008/08/22 Pronunciation: zhan (Putonghua, 2nd tone), jin (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: unfurl, show, exhibit
2008/08/21 Pronunciation: cang (Putonghua, 2nd tone), chong (Cantonese 4th tone) Basic meaning: gather, collect, keep, hide
2008/08/20 Pronunciation: kao (Putonghua, 3rd tone), haao (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: scrutinize, examine, check, test
2008/08/19 Pronunciation: yi (Putonghua, 4th tone), ngai (Cantonese 6th tone) Basic meaning: art, skill
2008/08/18 Pronunciation: gu (Putonghua, 3rd tone), goo (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: ancient, antique
2008/08/15 Pronunciation: feng (Putonghua, 1st tone), fung (Cantonese 1st tone) Basic meaning: abundant
2008/08/14 Pronunciation: ji (Putonghua, 1st tone), gei (Cantonese 1st tone) Basic meaning: hunger, famine
2008/08/13 Pronunciation: dou (Putonghua, 4th tone), dau (Cantonese 6th tone) Basic meaning: bean
2008/08/12 Pronunciation: mai (Putonghua, 4th tone), mak (Cantonese 6th tone) Basic meaning: wheat
2008/08/11 Pronunciation: dao (Putonghua, 4th tone), do (Cantonese 6th tone) Basic meaning: rice plant
2008/08/08 Pronunciation: song (Putonghua, 1st tone), chung (Cantonese 4th tone) Basic meaning: pine
2008/08/07 Pronunciation: ju (Putonghua, 2nd tone), guk (Cantonese 1st tone) Basic meaning: chrysanthemum
2008/08/06 Pronunciation: mei (Putonghua, 2nd tone), mooi (Cantonese 4th tone) Basic meaning: through, leading to, linking
2008/08/05 Pronunciation: zhu (Putonghua, 2nd tone), juk (Cantonese 1st tone) Basic meaning: bamboo
2008/08/04 Pronunciation: lian (Putonghua, 2nd tone), lin (Cantonese 4th tone) Basic meaning: lotus
2008/08/01 Pronunciation: feng (Putonghua, 4th tone), fung (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: satire, satirize
2008/07/31 Pronunciation: qu (Putonghua, 4th tone), chui (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: interesting aspect, enjoyment, amusement, pleasure, fun
2008/07/30 Pronunciation: tu (Putonghua, 2nd tone), to (Cantonese 4th tone) Basic meaning: picture
2008/07/29 Pronunciation: hua (Putonghua, 4th tone), wa (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: drawing, painting
2008/07/28 Pronunciation: man (Putonghua, 4thd tone), maan (Cantonese 6th tone) Basic meaning: flowing, rambling, loose
2008/07/25 Pronunciation: jing (Putonghua, 3rd tone), ging (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: vista, view, scenery
2008/07/24 Pronunciation: fan (Putonghua, 2nd tone), faan (Cantonese 4th tone) Basic meaning: sail, sailing boat
2008/07/23 Pronunciation: an (Putonghua, 4th tone), ngon (Cantonese 6th tone) Basic meaning: shore
2008/07/22 Pronunciation: shen (Putonghua, 1st tone), sam (Cantonese 1st tone) Basic meaning: deep, depth
2008/07/21 Pronunciation: gang (Putonghua, 3rd tone), gong (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: port, harbour
2008/07/18 Pronunciation: tong (Putonghua, 1st tone), tung (Cantonese 1st tone) Basic meaning: through, leading to, linking
2008/07/17 Pronunciation: qiao (Putonghua, 2nd tone), kiu (Cantonese 4th tone) Basic meaning: foreign residents, diaspora
2008/07/16 Pronunciation: wen (Putonghua, 2nd tone), man (Cantonese 4th tone) Basic meaning: language, writing
2008/07/15 Pronunciation: yang (Putonghua, 2nd tone), yeung (Cantonese 4th tone) Basic meaning: ocean, foreign, western
2008/07/14 Pronunciation: wai (Putonghua, 4th tone), ngoi (Cantonese 6th tone) Basic meaning: external, outside, beyond, foreign
2008/07/11 Pronunciation: shan (Putonghua, 4th tone), sin (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: fan
2008/07/10 Pronunciation: jia (Putonghua, 4th tone), ga (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: vacation, leave
2008/07/09 Pronunciation: you (Putonghua, 3rd tone), wing (Cantonese 6th tone) Basic meaning: swim
2008/07/08 Pronunciation: re (Putonghua, 4th tone), yit (Cantonese 6th tone) Basic meaning: hot, heat
2008/07/07 Pronunciation: xia (Putonghua, 4th tone), ha (Cantonese 6th tone) Basic meaning: summer
2008/07/04 Pronunciation: ni (Putonghua, 2nd tone), nai (Cantonese 4th tone) Basic meaning: mud, clay
2008/07/03 Pronunciation: zhang (Putonghua, 4th tone), jeung (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: rise, swell, surge
2008/07/02 Pronunciation: yu (Putonghua, 3rd tone), yue (Cantonese 5th tone) Basic meaning: rain
2008/06/30 Pronunciation: lei (Putonghua, 2nd tone), lui (Cantonese 4th tone) Basic meaning: thunder
2008/06/27 Pronunciation: tao (Putonghua, 2nd tone), to (Cantonese 4th tone) Basic meaning: peach
2008/06/26 Pronunciation: xiao (Putonghua, 4th tone), chiu (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: resemble, animal sign in Chinese zodiac
2008/06/25 Pronunciation: shou (Putonghua, 4th tone), sau (Cantonese 6th tone) Basic meaning: life span, age, birthday, longevity
2008/06/24 Pronunciation: sui (Putonghua, 4th tone), sui (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: year, age
2008/06/23 Pronunciation: sheng (Putonghua, 1st tone), saang (Cantonese 1st tone) Basic meaning: beget, birth, live
2008/06/20 Pronunciation: sai (Putonghua, 4th tone), choi (Cantonese 4th tone) Basic meaning: compete, match
2008/06/19 Pronunciation: feng (Putonghua, 1st tone), fung (Cantonese 1st tone) Basic meaning: blade, forward
2008/06/18 Pronunciation: dui (Putonghua, 4th tone), dui (Cantonese 6th tone) Basic meaning: team
2008/06/17 Pronunciation: qiu (Putonghua, 2nd tone), kau (Cantonese 4th tone) Basic meaning: ball
2008/06/16 Pronunciation: juk (Putonghua, 2nd tone), juk (Cantonese 1st tone) Basic meaning: foot
2008/06/13 Pronunciation: jia (Putonghua, 4th tone), ga (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: marry husband
2008/06/12 Pronunciation: qu (Putonghua, 3rd tone), chui (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: take wife
2008/06/11 Pronunciation: shi (Putonghua, 4th tone), sai (Cantonese 6th tone) Basic meaning: swear, vow, oath
2008/06/10 Pronunciation: hun (Putonghua, 1st tone), fan (Cantonese 1st tone) Basic meaning: wedding, marriage
2008/06/06 Pronunciation: du (Putonghua, 2nd tone), duk (Cantonese 6th tone) Basic meaning: single, independent
2008/06/05 Pronunciation: zhi (Putonghua, 2nd tone), jik (Cantonese 6th tone) Basic meaning: breed, plant, colonize
2008/06/04 Pronunciation: sheng (Putonghua, 3rd tone), saang (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: save, economize, province
2008/06/03 Pronunciation: dao (Putonghua, 3rd tone), do (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: island
2008/06/02 Pronunciation: tai (Putonghua, 2nd tone), toi (Cantonese 4th tone) Basic meaning: Terrace, stage, platform, short of Taiwan
2008/05/30 Pronunciation: huo (Putonghua, 4th tone), woot (Cantonese 1st tone) Basic meaning: live, alive, living
2008/05/29 Pronunciation: jiu (Putonghua, 4th tone), gau (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: save
2008/05/28 Pronunciation: zai (Putonghua, 1st tone), joi (Cantonese 1st tone) Basic meaning: diaster
2008/05/27 Pronunciation: zhen (Putonghua, 4th tone), jan (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: shake, vibrate, quiver, quake, shock
2008/05/26 Pronunciation: chuan (Putonghua, 1st tone), chuen (Cantonese 1st tone) Basic meaning: river, short for Sichuan
2008/05/23 Pronunciation: su (Putonghua, 1st tone), suk (Cantonese 1st tone) Basic meaning: reside, stay, sleep, dormant, residence
2008/05/22 Pronunciation: fei (Putonghua, 4th tone), fei (Cantonese 1st tone) Basic meaning: fly
2008/05/21 Pronunciation: chuan (Putonghua, 2nd tone), suen (Cantonese 4th tone) Basic meaning: boat, ship
2008/05/20 Pronunciation: che (Putonghua, 1st tone), che (Cantonese 1st tone) Basic meaning: cart, car, machine
2008/05/19 Pronunciation: lu (Putonghua, 4th tone), lo (Cantonese 6th tone) Basic meaning: road
2008/05/16 Pronunciation: mi (Putonghua, 4th tone), mat (Cantonese 6th tone) Basic meaning: tight, secret, hidden, Tantric
2008/05/15 Pronunciation: shan (Putonghua, 1st tone), saan (Cantonese 1st tone) Basic meaning: mountain
2008/05/14 Pronunciation: zang (Putonghua, 4th tone), jong (Cantonese 6th tone) Basic meaning: Tibet, Tibetan
2008/05/13 Pronunciation: zu (Putonghua, 2nd tone), juk (Cantonese 6th tone) Basic meaning: species, tribe, clan, race, nationality
2008/05/09 Pronunciation: jue (Putonghua, 2nd tone), gok (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: sense, realization, enlightenment
2008/05/08 Pronunciation: miao (Putonghua, 4th tone), miu (Cantonese 6th tone) Basic meaning: temple
2008/05/07 Pronunciation: cheng (Putonghua, 2nd tone), sing (Cantonese 4th tone) Basic meaning: carriage, ride
2008/05/06 Pronunciation: jing (Putonghua, 1st tone), ging (Cantonese 1st tone) Basic meaning: classic, scripture, sutra
2008/05/05 Pronunciation: fo (Putonghua, 2nd tone), fat (Cantonese 6th tone) Basic meaning: Buddha
2008/05/02 Pronunciation: zhu (Putonghua, 4th tone), joh (Cantonese 6th tone) Basic meaning: help
2008/04/30 Pronunciation: di (Putonghua, 2nd tone), dik (Cantonese 6th tone) Basic meaning: enemy
2008/04/29 Pronunciation: you (Putonghua, 3rd tone), yau (Cantonese 5th tone) Basic meaning: friend
2008/04/28 Pronunciation: jiao (Putonghua, 1st tone), gaau (Cantonese 1st tone) Basic meaning: meet, cross, convey, intercourse, communicate, befriend
2008/04/25 Pronunciation: xiao (Putonghua, 4th tone), haau (Cantonese 6th tone) Basic meaning: school
2008/04/24 Pronunciation: xue (Putonghua, 2nd tone), hok (Cantonese 6th tone) Basic meaning: learn, learning, branch of knowledge
2008/04/23 Pronunciation: sheng (Putonghua, 1st tone), saang (Cantonese 1st tone) Basic meaning: student
2008/04/22 Pronunciation: shi (Putonghua, 1st tone), si (Cantonese 4th tone) Basic meaning: teacher, master, example, learn from teacher
2008/04/21 Pronunciation: jiao (Putonghua, 4th tone), gaau (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: teach, teaching, religion
2008/04/18 Pronunciation: xi (Putonghua, 4th tone), hei (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: drama, opera
2008/04/17 Pronunciation: qin (Putonghua, 2nd tone), kam (Cantonese 4th tone) Basic meaning: stringed or piped musical instrument
2008/04/16 Pronunciation: ge (Putonghua, 1st tone), goh (Cantonese 1st tone) Basic meaning: song, sing
2008/04/15 Pronunciation: ting (Putonghua, 4th tone), teng (Cantonese 1st tone) Basic meaning: hear, listen
2008/04/14 Pronunciation: yue (Putonghua, 4th tone), ngok (Cantonese 6th tone) Basic meaning: music
2008/04/11 Pronunciation: qing (Putonghua, 4th tone), hing (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: rejoice, celebrate
2008/04/10 Pronunciation: bin (Putonghua, 1st tone), ban (Cantonese 1st tone) Basic meaning: guest
2008/04/09 Pronunciation: dong (Putonghua, 1st tone), dung (Cantonese 1st tone) Basic meaning: east, host
2008/04/08 Pronunciation: jiu (Putonghua, 1st tone), jau (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: alcohol, wine, liquor
2008/04/07 Pronunciation: yan (Putonghua, 4th tone), yin (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: banquet, formal meal, throw a banquet
2008/04/03 Pronunciation: bei (Putonghua, 4th tone), booi (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: molluscs, seashells
2008/04/02 Pronunciation: xia (Putonghua, 1st tone), ha (Cantonese 1st tone) Basic meaning: shrimp, prawn
2008/04/01 Pronunciation: long (Putonghua, 2nd tone), lung (Cantonese 4th tone) Basic meaning: dragon
2008/03/31 Pronunciation: jing (Putonghua, 1st tone), king (Cantonese 4th tone) Basic meaning: whale
2008/03/28 Pronunciation: yuan (Putonghua, 2nd tone), yuen (Cantonese 4th tone) Basic meaning: garden, park, plantation
2008/03/27 Pronunciation: shu (Putonghua, 4th tone), sue (Cantonese 6th tone) Basic meaning: tree, shrub
2008/03/26 Pronunciation: cao (Putonghua, 3rd tone), cho (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: grass, herb
2008/03/25 Pronunciation: hua (Putonghua, 1st tone), fa (Cantonese 1st tone) Basic meaning: flower, pattern, spotted, motley
2008/03/20 Pronunciation: jian (Putonghua, 2nd tone), gim (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: sword
2008/03/19 Pronunciation: quan (Putonghua, 2nd tone), kuen (Cantonese 6th tone) Basic meaning: fist, boxing
2008/03/18 Pronunciation: xia (Putonghua, 2nd tone), haap (Cantonese 6th tone) Basic meaning: knight-errant, swordsmen, hero
2008/03/17 Pronunciation: pai (Putonghua, 4th tone), paai (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: branch, school, style
2008/03/14 Pronunciation: piao (Putonghua, 4th tone), piu (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: ticket, stamp, vote
2008/03/13 Pronunciation: xuan (Putonghua, 3rd tone), suen (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: choose, select, elect, election, contest
2008/03/12 Pronunciation: dang (Putonghua, 3rd tone), dong (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: gang, party
2008/03/11 Pronunciation: zheng (Putonghua, 4th tone), jing (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: rule, politics
2008/03/10 Pronunciation: min (Putonghua, 2nd tone), man (Cantonese 4th tone) Basic meaning: people

Search Archive

Advanced Search
November 2020
S M T W T F S

Today's Standard