Issue: November 27, 2015   (Archive)
Friday, November 27, 2015   

Character builder / Idiom

2015/11/27 wei1 yan2 song3 ting1
2015/11/26 bu2 yi4 er2 fei1
2015/11/25 en1 jiang1 chou2 bao4
2015/11/24 hun2 fei1 po4 san3
2015/11/23 wu2 di4 fang4 shi3
2015/11/20 xian2 wai4 zhi1 yin1
2015/11/19 he2 qing2 he2 li3
2015/11/18 cong2 shan4 ru2 liu2
2015/11/17 bu2 su4 zhi1 ke4
2015/11/16 fei3 yi2 suo3 si1
2015/11/13 qiang3 yan2 huan1 xiao4
2015/11/12 zui4 kui2 huo4 shou3
2015/11/11 qian1 chuang1 bai3 kong3
2015/11/10 mei3 zhong1 bu4 zu2
2015/11/08 Lao3 Dang1 Yi4 Zhuang4
2015/11/06 ru2 yuan4 yi3 chang2
2015/11/05 wu2 wang4 zhi1 zai1
2015/11/04 sha1 shen1 zhi1 huo4
2015/11/03 ren3 wu2 ke3 ren3
2015/11/02 gu1 zhu4 yi2 zhi4
2015/10/30 gu4 ruo4 jin1 tang1
2015/10/29 wu2 ji4 yu2 shi4
2015/10/28 ming2 zhi1 gu4 wen4
2015/10/27 shi4 de2 qi2 fan3
2015/10/26 zi4 qu3 qi2 ru3
2015/10/22 ze1 wu2 pang2 dai4
2015/10/21 wu4 jin4 qi2 yong4
2015/10/19 ren2 tou2 luo4 di4
2015/10/19 xian3 xiang4 huan2 sheng1
2015/10/16 chi2 zhi1 yi3 heng2
2015/10/15 yan1 zhi1 fei1 huo4
2015/10/14 nan2 ci2 qi2 jiu4
2015/10/13 jie4 ti2 fa1 hui1
2015/10/12 jiao3 wang3 guo4 zheng4
2015/10/09 kong1 zhong1 lou2 ge2
2015/10/08 hou4 sheng1 ke3 wei4
2015/10/07 ren4 ren2 wei2 qin1
2015/10/06 zhuang4 shi4 duan4 wan4
2015/10/05 wen2 guo4 shi4 fei1
2015/10/02 shang1 tian1 hai4 li3
2015/09/30 shou3 wu3 zu2 dao3
2015/09/29 da4 shi4 suo qu1
2015/09/24 xi3 xin1 ge2 mian4
2015/09/24 ai4 mo4 neng2 zhu4
2015/09/23 gai3 tou2 huan4 mian4
2015/09/22 hai4 qun2 zhi1 ma3
2015/09/21 dai4 zui4 gao1 yang2
2015/09/18 da4 nan2 bu4 si3
2015/09/17 fan2 wen2 fu4 jie2
2015/09/16 yi2 luo4 qian1 zhang4
2015/09/15 xu1 jing1 yi4 chang3
2015/09/14 nan2 tao2 fa3 wang3
2015/09/11 li4 jie2 sheng1 si1
2015/09/10 mo4 ming2 qi1 miao4
2015/09/09 shou3 dang1 qi2 chong1
2015/09/08 feng1 hu12 lu4 zhuan3
2015/09/07 yu3 shi2 ju4 jin4
2015/09/04 le4 ji2 sheng1 bei1
2015/09/02 ju4 li3 li4 zheng1
2015/09/01 nu3 zhong1 hao2 jie2
2015/08/31 zhong4 shuo1 fen1 yun2
2015/08/28 si3 shang1 zhen3 jie4
2015/08/27 yang1 ji2 chi2 yu2
2015/08/26 xue3 shang4 jia1 shuang1
2015/08/25 qing2 tian pi1 li4
2015/08/24 ceng2 chu1 bu4 qiong2
2015/08/21 she4 shen1 chu4 de4
2015/08/20 jie1 da4 huan1 xi3
2015/08/19 ge4 zhi2 yi4 ci2
2015/08/18 zhuo1 jin1 jian4 zhou3
2015/08/17 you3 jing1 wu2 xian3
2015/08/14 chu4 mu4 jing xin1
2015/08/13 zi4 hui3 chang2 cheng2
2015/08/12 deng1 feng1 zao4 ji2
2015/08/11 qiong2 zhui1 meng3 da3
2015/08/10 mu4 wu2 fa3 ji4
2015/08/07 zhuang1 mo2 zuo4 yang4
2015/08/06 qian1 fu1 suo3 zhi3
2015/08/05 wu2 li3 qu3 nao4
2015/08/04 hou4 hui3 bu4 ji2
2015/08/03 ren2 xin1 huang2 huang2
2015/07/31 yi3 jia3 luan4 zhen1
2015/07/30 bu4 ke3 jiu4 yao4
2015/07/29 wang2 yang2 bu3 lao2
2015/07/28 fei1 lai2 heng4 huo4
2015/07/27 jiu3 si3 yi4 sheng1
2015/07/24 shui3 shen1 huo3 re4
2015/07/23 shi4 er2 bu2 jian4
2015/07/22 xun2 gen1 jiu1 di3
2015/07/21 xiao3 cheng2 da4 jie4
2015/07/20 sha yi jing bai
2015/07/17 Putonghua pronunciation: yuan2 Cantonese pronunciation: yuen4 Meanings: round, spherical, fulfill, perfect, complete, completion
2015/07/16 Putonghua pronunciation: ceng2 Cantonese pronunciation: chang4 Meanings: layer, tier, stratum
2015/07/15 Putonghua pronunciation: wei3 Cantonese pronunciation: mei5 Meanings: tail, end, trail, extremity, stern
2015/07/14 Putonghua pronunciation: tou2 Cantonese pronunciation: tau4 Meanings: head, first, leader
2015/07/13 Putonghua pronunciation: shi3 Cantonese pronunciation: chi2 Meanings: first, earliest, ensue, begin, beginning, only then
2015/07/10 Putonghua pronunciation: tui4 Cantonese pronunciation: tui3 Meanings: retreat, return, ebb, recede, withdraw, retire, backward
2015/07/09 Putonghua pronunciation: guan1 Cantonese pronunciation: gwaan1 Meanings: shut, close, obstacle, block, imprison, mountain pass, entry-exit point, link
2015/07/08 Putonghua pronunciation: lan3 Cantonese pronunciation: laan5 Meanings: lazy, laze, indolent, negligent, languid, sluggish
2015/07/07 Putonghua pronunciation: song1 Cantonese pronunciation: sung1 Meanings: relax, loose, loosen, lax, slacken, soften, flexible, puffy
2015/07/06 Putonghua pronunciation: fang4 Cantonese pronunciation: fong3 Meanings: release, free, liberate, relieve, banish, disperse, radiate, disseminate
2015/07/03 Putonghua pronunciation: xin1 Cantonese pronunciation: yan1 Meanings: cheer, glad, joyous, happy
2015/07/02 Putonghua pronunciation: huan1 Cantonese pronunciation: foon1 Meanings: joy, cheer, fondness, cheerful, light-hearted, sexual intercourse
2015/06/30 Putonghua pronunciation: xiao4 Cantonese pronunciation: siu3 Meanings: smile, laugh, laughter
2015/06/29 Putonghua pronunciation: qing4 Cantonese pronunciation: hing3 Meanings: rejoice, celebrate, congratulate, joyous occasion, festivity, blessing
2015/06/26 Putonghua pronunciation: lian2 Cantonese pronunciation: luen4 Meanings: link, join, alliance, combination, contact, relate
2015/06/25 Putonghua pronunciation: he2 Cantonese pronunciation: hap6 Meanings: close, combine, unite, join, fit, merge, suitable, together
2015/06/24 Putonghua pronunciation: dao4 Cantonese pronunciation: do4 Meanings: way, road, path, method, approach, direction, truth, wisdom
2015/06/23 Putonghua pronunciation: tong2 Cantonese pronunciation: tung4 Meanings: same, similar, co-, fellow-, uniform, unified
2015/06/22 Putonghua pronunciation: tong2 Cantonese pronunciation: tung4 Meanings: same, similar, co-, fellow-, uniform, unified
2015/06/19 Putonghua pronunciation: yan2 Cantonese pronunciation: yim4 Meanings: strict, stern, un-relaxed, harsh, serious
2015/06/18 Putonghua pronunciation: qi1 Cantonese pronunciation: chai4 Meanings: level, same, neat, together, uniform, complete, assemble, trim, govern
2015/06/17 Putonghua pronunciation: xiu1 Cantonese pronunciation: sau1 Meanings: build, cultivate, improve, mend, repair, revise, study
2015/06/16 Putonghua pronunciation: zhi4 Cantonese pronunciation: ji3 Meanings: send, reach, deliver, give, devote, cause, extent
2015/06/15 Putonghua pronunciation: ge2 Cantonese pronunciation: gaak3 Meanings: square, check, grid, quality, standard, contend, reason
2015/06/12 Putonghua pronunciation: jie4 Cantonese pronunciation: gaal3 Meanings: limit, rim, border, frontier, territory, sector, demarcation
2015/06/11 Putonghua pronunciation: hang2 Cantonese pronunciation: hong4 Meanings: sail, voyage, journey, travel
2015/06/10 Putonghua pronunciation: yu2 Cantonese pronunciation: yue4 Meanings: fish, fishing, acquire
2015/06/09 Putonghua pronunciation: jiao1 Cantonese pronunciation: jiu1 Meanings: rock, reef, atoll, shoal, sandbar, sandbank
2015/06/08 Putonghua pronunciation: dao3 Cantonese pronunciation: do2 Meanings: island
2015/06/05 Putonghua pronunciation: zheng1 Cantonese pronunciation: jing1 Meanings: summon, call for, invite, levy, march, expedition, launch war against
2015/06/04 Putonghua pronunciation: ta4, tuo4 Cantonese pronunciation: tok3 Meanings: rub and print, hew, open up, carve out, forge out, stretch, expand, reclaim
2015/06/03 Putonghua pronunciation: shang1 Cantonese pronunciation: seung1 Meanings: trade, commerce, negotiate, businessman
2015/06/02 Putonghua pronunciation: lu4 Cantonese pronunciation: lo6 Meanings: road, path, way
2015/06/01 Putonghua pronunciation: dai4 Cantonese pronunciation: daai3 Meanings: lead, take, bring, carry, line, belt
2015/05/29 Putonghua pronunciation: en1 Cantonese pronunciation: yan1 Meanings: kindness, favor, bestowment, blessing, grace, love, charity
2015/05/28 Putonghua pronunciation: xie4 Cantonese pronunciation: je6 Meanings: thank, grateful, decline, refuse, resign, take leave, wither
2015/05/27 Putonghua pronunciation: shou4 Cantonese pronunciation: sau6 Meanings: receive, accept, take, contain
2015/05/26 Putonghua pronunciation: shu3, shu4 Cantonese pronunciation: so2, so3 Meanings: count, calculate, number, several, mathematics
2015/05/22 Putonghua pronunciation: ti2 Cantonese pronunciation: tai4 Meanings: raise, lift, pick up, carry, hold in suspension, extract
2015/05/21 Putonghua pronunciation: shan4 Cantonese pronunciation: sin6 Meanings: meal, food
2015/05/20 Putonghua pronunciation: yao4 Cantonese pronunciation: yeuk6 Meanings: medicine, medication, drug, tonic, booster, pharmaceuticals
2015/05/19 Putonghua pronunciation: bu3 Cantonese pronunciation: bo2 Meanings: mend, patch, repair, replenish, re-fill, nourishing, invigorating
2015/05/18 Putonghua pronunciation: xu1 Cantonese pronunciation: hui1 Meanings: void, empty, abstract, weak, frail, exhausted, vanity
2015/05/15 Putonghua pronunciation: zhi4 Cantonese pronunciation: ji3 Meanings: senses, mind, sanity, intelligence, knowledge, wisdom
2015/05/14 Putonghua pronunciation: shi1 Cantonese pronunciation: sat1 Meanings: lose, loss, lost
2015/05/13 Putonghua pronunciation: wang4 Cantonese pronunciation: mong5 Meanings: unreasonable, confused, conceited, preposterous, rash, absurd, deluded
2015/05/12 Putonghua pronunciation: tui4 Cantonese pronunciation: tui3 Meanings: retreat, withdraw, return
2015/05/11 Putonghua pronunciation: nao3 Cantonese pronunciation: no5 Meanings: brain, mind
2015/05/08 Putonghua pronunciation: diu1 Cantonese pronunciation: diu1 Meanings: lose, drop, throw, leave, mislay, misplace
2015/05/07 Putonghua pronunciation: wang4 Cantonese pronunciation: mong4 Meanings: forget, oblivious
2015/05/06 Putonghua pronunciation: luan4 Cantonese pronunciation: luen6 Meanings: confuse, chaotic, arbitrarily, confusion, disorder, violate, riot
2015/05/05 Putonghua pronunciation: dai1 Cantonese pronunciation: daai1 Meanings: stagnant, inactive, stupid, dumb, slow, rigid, idiotic, deranged
2015/05/04 Putonghua pronunciation: chi1 Cantonese pronunciation: chi5 Meanings: foolish, silly, stupid, deranged, idiot, crazy, craze, lunacy
2015/04/30 Putonghua pronunciation: gang1 Cantonese pronunciation: gong1 Meanings: hard, brittle, strong, sturdy, upright, unbending, uncompromising
2015/04/29 Putonghua pronunciation: cai2 Cantonese pronunciation: choi4 Meanings: talent, ability, expertise, genius, talented person, person
2015/04/28 Putonghua pronunciation: jiang1, jiang4 Cantonese pronunciation: jeung3 Meanings: general, chief, leader, lead, chess-piece
2015/04/27 Putonghua pronunciation: yong3 Cantonese pronunciation: yung5 Meanings: brave, valiant, daring, fierce, ferocious, courageous
2015/04/24 Putonghua pronunciation: xian1 Cantonese pronunciation: sin1 Meanings: fairy, magical, immortal, celestial, being in folklore
2015/04/23 Putonghua pronunciation: qiu2 Cantonese pronunciation: kau4 Meanings: request, seek, search, ask for favor, beg, beseech, need, demand
2015/04/22 Putonghua pronunciation: mu4 Cantonese pronunciation: mo1 Meanings: admire, adore, love, aspire to, envy
2015/04/21 Putonghua pronunciation: li4 Cantonese pronunciation: lai6 Meanings: beautiful, pretty
2015/04/20 Putonghua pronunciation: rong2 Cantonese pronunciation: yung4 Meanings: face, visage, looks, appearance
2015/04/17 Putonghua pronunciation: wei3 Cantonese pronunciation: ngai6 Meanings: fake, false, untrue, sham, hypocritical, forged, unauthentic, illegitimate
2015/04/16 Putonghua pronunciation: ci2 Cantonese pronunciation: chi4 Meanings: porcelain, china
2015/04/15 Putonghua pronunciation: tong2 Cantonese pronunciation: tung4 Meanings: copper, bronze, brass
2015/04/14 Putonghua pronunciation: dai4 Cantonese pronunciation: doi6 Meanings: generation, period, era, epoch, dynasty, represent, replace
2015/04/13 Putonghua pronunciation: qi4 Cantonese pronunciation: hei3 Meanings: vessel, container, utensil, ware, instrument, appliance
2015/04/10 Putonghua pronunciation: chong1 Cantonese pronunciation: chung1 Meanings: towards, dash, rush against, charge
2015/04/09 Putonghua pronunciation: teng2 Cantonese pronunciation: tang1 Meanings: rise, gallop, leap, soar, fly, vacate, seethe
2015/04/08 Putonghua pronunciation: yue4 Cantonese pronunciation: yeuk6 Meanings: leap, jump, hop
2015/04/02 Putonghua pronunciation: ji4 Cantonese pronunciation: jai1 Meanings: offer animal sacrifice, offering, libations, sacrificial/funeral ceremony
2015/04/01 Putonghua pronunciation: qi1 Cantonese pronunciation: yap1 Meanings: weep, sob, tears
2015/03/31 Putonghua pronunciation: shou4 Cantonese pronunciation: sau6 Meanings: age, life-span, longevity, birthday, funerary item
2015/03/30 Putonghua pronunciation: si3 Cantonese pronunciation: sei2 Meanings: die, death, dead, extremely, stubborn, rigid
2015/03/27 Putonghua pronunciation: dian3 Cantonese pronunciation: dim2 Meanings: point, dot, spot, droplet, touch, count, decorate, ignite, select, snack
2015/03/26 Putonghua pronunciation: su4, xiu3, xiu4 Cantonese pronunciation: suk1 Meanings: rest, sleep, night stay, overnight, depend, dormant, residence
2015/03/25 Putonghua pronunciation: xing2, hang2 Cantonese pronunciation: hang4 Meanings: go, walk, travel, row, trade, profession
2015/03/24 Putonghua pronunciation: lu3 Cantonese pronunciation: lui5 Meanings: travel, journey, sojourn, trip, itinerary, route, traveler, brigade
2015/03/23 Putonghua pronunciation: tuan2 Cantonese pronunciation: tuen4 Meanings: round, spherical, lump, cluster, roll, group, association, regiment
2015/03/20 Putonghua pronunciation: cha2 Cantonese pronunciation: cha4 Meanings: tea, camellia
2015/03/19 Putonghua pronunciation: ying1 Cantonese pronunciation: ying1 Meanings: cherry-blossom tree, cherry-blossom, sakura
2015/03/18 Putonghua pronunciation: xing4 Cantonese pronunciation: hang6 Meanings: apricot
2015/03/17 Putonghua pronunciation: tao2 Cantonese pronunciation: to4 Meanings: peach
2015/03/16 Putonghua pronunciation: mei2 Cantonese pronunciation: mooi4 Meanings: plum
2015/03/13 Putonghua pronunciation: xiang2 Cantonese pronunciation: cheung4 Meanings: auspicious, benign, blessed, hallowed, favorable, agreeable, propitious, peaceful, kind
2015/03/12 Putonghua pronunciation: qan3 Cantonese pronunciation: gon2 Meanings: chase, pursue, hurry, rush, drive away, catch up, speed up
2015/03/11 Putonghua pronunciation: qun2 Cantonese pronunciation: kwan4 Meanings: crowd, group, herd, flock, fold, many
2015/03/10 Putonghua pronunciation: mao2 Cantonese pronunciation: mo4 Meanings: hair, wool, fleece, down, small
2015/03/09 Putonghua pronunciation: yang2 Cantonese pronunciation: yeung4 Meanings: sheep, goat, ram, ewe, lamb
2015/03/06 Putonghua pronunciation: mi4 Cantonese pronunciation: mat6 Meanings: tight, secret, hidden, occult, Tantric Buddhism
2015/03/05 Putonghua pronunciation: fo2 Cantonese pronunciation: fat6 Meanings: Buddha, Buddhist, Buddhism
2015/03/04 Putonghua pronunciation: chong2 Cantonese pronunciation: sung4 Meanings: lofty, high, elevate, admire, revere, advocate, worship
2015/03/03 Putonghua pronunciation: shan1 Cantonese pronunciation: saan1 Meanings: mountain, hill, mound
2015/03/02 Putonghua pronunciation: cang2, zang4 Cantonese pronunciation: jong6 Meanings: hide, collection, Tibet, Tibetan
2015/02/27 Putonghua pronunciation: dao3 Cantonese pronunciation: to2 Meanings: pray, prayer
2015/02/26 Putonghua pronunciation: si4 Cantonese pronunciation: ji6 Meanings: court, office, temple, monastery
2015/02/25 Putonghua pronunciation: jiang1 Cantonese pronunciation: geung1 Meanings: boundary, limit, frontier, territory
2015/02/24 Putonghua pronunciation: mo4 Cantonese pronunciation: mok6 Meanings: expansive, indifferent, desert
2015/02/23 Putonghua pronunciation: hui2 Cantonese pronunciation: wooi4 Meanings: return, Hui people, Islamic religion
2015/02/18 Putonghua pronunciation: dong4 Cantonese pronunciation: dung6 Meanings: hole, pit, cave, cavity, grotto
2015/02/17 Putonghua pronunciation: jing1 Cantonese pronunciation: ging1 Meanings: wrap, principle route, text, classic, scripture, sutra
2015/02/16 Putonghua pronunciation: cang2, zamg4 Cantonese pronunciation: chong4, jong6 Meanings: hide, keep, store, collect, collection, hoard, storage
2015/02/13 Putonghua pronunciation: meng2 Cantonese pronunciation: mang4 Meanings: ally, alliance, regional administrative unit in Inner Mongolia
2015/02/12 Putonghua pronunciation: bao1 Cantonese pronunciation: baau1 Meanings: wrap, packet, package, bundle, contain, bun, tent
2015/02/11 Putonghua pronunciation: mu4 Cantonese pronunciation: muk6 Meanings: let graze, herd, animal herding, herder, governor
2015/02/10 Putonghua pronunciation: qi2, ji4 Cantonese pronunciation: ke4, kei4 Meanings: mount, ride, ride horse, horse-and-rider
2015/02/09 Putonghua pronunciation: meng2 Cantonese pronunciation: mung4 Meanings: cover, deceive, narcotize, Mongol, Mongolian, Mongolia
2015/02/06 Putonghua pronunciation: qi2 Cantonese pronunciation: kei4 Meanings: flag, banner, Manchurian military / administrative division
2015/02/05 Putonghua pronunciation: guan1 Cantonese pronunciation: gwaan1 Meanings: shut,close, imprison, mountain pass, check-point, entry-exit point
2015/02/04 Putonghua pronunciation: lie4 Cantonese pronunciation: lip6 Meanings: hunt, pursue, seize
2015/02/03 Putonghua pronunciation: bei3 Cantonese pronunciation: bak1 Meanings: north, northern, northward
2015/02/02 Putonghua pronunciation: man3 Cantonese pronunciation: moon5 Meanings: full, Manchuria, Manchurian, Manchu
2015/01/30 Putonghua pronunciation: rong2 Cantonese pronunciation: yung4 Meanings: mix, melt, dissolve, merge, blend, flow, pleasant
2015/01/29 Putonghua pronunciation: kuo4 Cantonese pronunciation: kong3 Meanings: expand, extend, broaden, augment, enlarge, aggravate, stretch, spread
2015/01/28 Putonghua pronunciation: yu3 Cantonese pronunciation: yue5 Meanings: language, speech, word, linguistic
2015/01/27 Putonghua pronunciation: zu2 Cantonese pronunciation: juk6 Meanings: clan, tribe, race, ethnic group, group of chemical elements
2015/01/26 Putonghua pronunciation: han4 Cantonese pronunciation: hom3 Meanings: man, Han race, Han Dynasty, Chinese
2015/01/23 Putonghua pronunciation: tian2 Cantonese pronunciation: tim4 Meanings: sweet
2015/01/22 Putonghua pronunciation: bao4 Cantonese pronunciation: po5 Meanings: hold in both arms, arm's embrace, carry, encircle, hug, cherish, give birth to, adopt
2015/01/21 Putonghua pronunciation: teng2 Cantonese pronunciation: tang4 Meanings: sore, ache, pain, love dearly, be fond of, dote on, endear, cherish
2015/01/20 Putonghua pronunciation: ying1 Cantonese pronunciation: ying1 Meanings: baby, infant
2015/01/19 Putonghua pronunciation: xue3 Cantonese pronunciation: huet3 Meanings: blood, hemo-
2015/01/16 Putonghua pronunciation: xie2 Cantonese pronunciation: che4 Meanings: unorthodox, heretical, perverted, devilish, sinister, indecent, erotic
2015/01/15 Putonghua pronunciation: huai4 Cantonese pronunciation: waai6 Meanings: bad, naughty, wrong, rot, deteriorate, collapse, spoil, ruin
2015/01/14 Putonghua pronunciation: chun3 Cantonese pronunciation: chun2 Meanings: stir, stupid, foolish, dumb, dull, clumsy, vulgar
2015/01/13 Putonghua pronunciation: gui3 Cantonese pronunciation: gwai3 Meanings: ghost, phantom, spook, demon, apparition, devil
2015/01/12 Putonghua pronunciation: gou3 Cantonese pronunciation: gau2 Meanings: dog, hound
2015/01/09 Putonghua pronunciation: xu2 Cantonese pronunciation: juk3 Meanings: continue, sustain, extend, connect, successive, sequel
2015/01/08 Putonghua pronunciation: qi1 Cantonese pronunciation: kei4 Meanings: period, stage, term, limit, hope, expect, long
2015/01/07 Putonghua pronunciation: an4 Cantonese pronunciation: on3 Meanings: press, mortgage, following, according to
2015/01/06 Putonghua pronunciation: ke4 Cantonese pronunciation: haak3 Meanings: away from home, guest, visitor, stranger, person engaged in activity
2015/01/05 Putonghua pronunciation: zu1 Cantonese pronunciation: jo1 Meanings: rent, hire
2015/01/02 Putonghua pronunciation: fang2 Cantonese pronunciation: fong4 Meanings: house, apartment, flat, room, building, branch of family
2014/12/31 Putonghua pronunciation: shou3 Cantonese pronunciation: sau2 Meanings: head, first, initial, principal, leading, beginning
2014/12/30 Putonghua pronunciation: bi3 Cantonese pronunciation: bei2 Meanings: compare, liken, comparison, comparative, compete, ratio, than
2014/12/29 Putonghua pronunciation: guan1 Cantonese pronunciation: goon1 Meanings: watch, view, vista, observe, monitor, examine, inspect, opinion
2014/12/24 Putonghua pronunciation: ye2 Cantonese pronunciation: ye4 Meanings: grandfather, male senior, lord, male deity
2014/12/23 Putonghua pronunciation: xiao4 Cantonese pronunciation: chiu3 Meanings: look like, resemble
2014/12/22 Putonghua pronunciation: sun1 Cantonese pronunciation: suen1 Meanings: grandchild
2014/12/19 Putonghua pronunciation: he1, he4 Cantonese pronunciation: hot3 Meanings: drink, quaff, shout
2014/12/18 Putonghua pronunciation: du2 Cantonese pronunciation: duk6 Meanings: read, read aloud, recite, study
2014/12/17 Putonghua pronunciation: zai3 Cantonese pronunciation: joi2 Meanings: slaughter, butcher, kill, rule, govern
2014/12/16 Putonghua pronunciation: xue3 Cantonese pronunciation: suet3 Meanings: snow, snow-white
2014/12/15 Putonghua pronunciation: dong1 Cantonese pronunciation: dung1 Meanings: winter
2014/12/12 Putonghua pronunciation: he2 Cantonese pronunciation: woh4 Meanings: mild, blend, mix, harmony, echo, and, with, even, peaceful
2014/12/11 Putonghua pronunciation: yi1, yao1 Cantonese pronunciation: yat1 Meanings: one, first, single, all, everything, united, equal, absolute
2014/12/10 Putonghua pronunciation: he2 Cantonese pronunciation: hap6 Meanings: combine, unite, join, fit, close, suitable, together
2014/12/09 Putonghua pronunciation: ren2 Cantonese pronunciation: yan4 Meanings: mankind, humanity, person, people
2014/12/08 Putonghua pronunciation: tian1 Cantonese pronunciation: tin1 Meanings: sky, heaven, heavenly, serene, nature, day, ultimate authority
2014/12/05 Putonghua pronunciation: bian4 Cantonese pronunciation: pin3 Meanings: everywhere, widespread, common, general, round
2014/12/04 Putonghua pronunciation: hong2 Cantonese pronunciation: hung4 Meanings: scarlet, red, turn red, popular, prosperous, leftist
2014/12/03 Putonghua pronunciation: shan1 Cantonese pronunciation: saan1 Meanings: hill, mountain
2014/12/02 Putonghua pronunciation: ye4 Cantonese pronunciation: yip6 Meanings: leaf, foliage
2014/12/01 Putonghua pronunciation: shu4 Cantonese pronunciation: sue6 Meanings: tree, shrub, plant, establish
2014/11/28 Putonghua pronunciation: luan4 Cantonese pronunciation: luen6 Meanings: confuse, untidy, muddle up, disarray, disorganization, rebellion
2014/11/27 Putonghua pronunciation: rong2 Cantonese pronunciation: yung4 Meanings: melt, dissolve
2014/11/26 Putonghua pronunciation: nuan3 Cantonese pronunciation: nuen5 Meanings: warm, warm up
2014/11/25 Putonghua pronunciation: leng3 Cantonese pronunciation: laang5 Meanings: cold, cool, cool down, chilly, detached, aloof, unexpected, sour
2014/11/24 Putonghua pronunciation: qi4 Cantonese pronunciation: hei3 Meanings: breath, gas, air, energy
2014/11/21 Putonghua pronunciation: jia1 Cantonese pronunciation: ga1 Meanings: add, plus, increase
2014/11/20 Putonghua pronunciation: dou3 Cantonese pronunciation: dau2 Meanings: tremble, shiver, quiver, shake, rouse, jerk, jog, enliven, vibrate
2014/11/19 Putonghua pronunciation: feng1 Cantonese pronunciation: fung1 Meanings: wind, gale, breeze, trend, style, custom
2014/11/18 Putonghua pronunciation: gan1 Cantonese pronunciation: gon1 Meanings: dry, dehydrated
2014/11/17 Putonghua pronunciation: bian4 Cantonese pronunciation: bin3 Meanings: change, transform, alter, become, rebel
2014/11/14 Putonghua pronunciation: ding4 Cantonese pronunciation: ding6 Meanings: decide, determine, establish, stabilize, certain, confirm
2014/11/13 Putonghua pronunciation: shen4 Cantonese pronunciation: san6 Meanings: careful, prudent, cautious
2014/11/12 Putonghua pronunciation: xuan3 Cantonese pronunciation: suen2 Meanings: select, pick, choose, opt, elect, election
2014/11/11 Putonghua pronunciation: zhi4 Cantonese pronunciation: jat1 Meanings: matter, quality, nature, substance
2014/11/10 Putonghua pronunciation: you1 Cantonese pronunciation: yau1 Meanings: abundant, excellent, best, fine, advantaged
2014/11/07 Putonghua pronunciation: jue2 Cantonese pronunciation: juet3 Meanings: extinguish, cut, sever, end, ultimate, extreme, finest, perfect, final
2014/11/06 Putonghua pronunciation: gan3 Cantonese pronunciation: gon2 Meanings: drive, rush, hurry, chase, drive away, catch up, speed up
2014/11/05 Putonghua pronunciation: chan3 Cantonese pronunciation: chaan2 Meanings: spade, shovel, scrape, spatula
2014/11/04 Putonghua pronunciation: sao3 Cantonese pronunciation: so3 Meanings: brush, sweep, broom, clean up, eliminate
2014/11/03 Putonghua pronunciation: yi2 Cantonese pronunciation: yi4 Meanings: shift, move, change, transfer
2014/10/31 Putonghua pronunciation: jin4 Cantonese pronunciation: jun3 Meanings: advance, progress, forward, enter
2014/10/30 Putonghua pronunciation: iu4 Cantonese pronunciation: lut6 Meanings: law, code, rule, norm, regulate, discipline
2014/10/29 Putonghua pronunciation: biao3 Cantonese pronunciation: biu2 Meanings: outer, surface, list, table, chart, form, gauge, record
2014/10/28 Putonghua pronunciation: hua4 Cantonese pronunciation: waak6 Meanings: scratch, draw, sweep, plan, project, incorporate into, divide, uniform
2014/10/27 Putonghua pronunciation: ji4 Cantonese pronunciation: gai3 Meanings: measure, calculate, plan, scheme, plot, tick
2014/10/24 Putonghua pronunciation: jia3 Cantonese pronunciation: ga2 Meanings: pretend, imagined, false, fake, sham, bogus, feigned, untrue, lend
2014/10/23 Putonghua pronunciation: zhi1 Cantonese pronunciation: ji1 Meanings: fat
2014/10/22 Putonghua pronunciation: chou1 Cantonese pronunciation: chau1 Meanings: draw, suck, take, pull, select, pick, extract, remove
2014/10/21 Putonghua pronunciation: xiao1, xue1 Cantonese pronunciation: seuk3 Meanings: cut, pare, reduce, weaken
2014/10/20 Putonghua pronunciation: long2 Cantonese pronunciation: lung4 Meanings: grand, intense, thriving, tall, rise, bulge, swell, protrude, honour
2014/10/17 Putonghua pronunciation: xiang1 Cantonese pronunciation: heung1 Meanings: fragrance, aroma, aromatic, tasty, feminine, incense
2014/10/16 Putonghua pronunciation: yan1 Cantonese pronunciation: yin1 Meanings: smoke
2014/10/15 Putonghua pronunciation: re4 Cantonese pronunciation: yit6 Meanings: hot, heat, heated, feverish
2014/10/14 Putonghua pronunciation: lu2 Cantonese pronunciation: lo4 Meanings: stove, furnace, oven, kiln, burner, grill, heater
2014/10/13 Putonghua pronunciation: chu2 Cantonese pronunciation: chue4 Meanings: kitchen, cook
2014/10/10 Putonghua pronunciation: zhi4 Cantonese pronunciation: ji6 Meanings: cure, heal, manage, govern, control, curb, order, rule
2014/10/09 Putonghua pronunciation: tuo1 Cantonese pronunciation: tuet3 Meanings: drop, strip, lose, escape, remove
2014/10/08 Putonghua pronunciation: ran3 Cantonese pronunciation: yim5 Meanings: stain, dye, catch
2014/10/07 Putonghua pronunciation: qiong2 Cantonese pronunciation: kung4 Meanings: lack, exhaust, needy, impoverished, poor, poverty
2014/10/06 Putonghua pronunciation: fei1 Cantonese pronunciation: fei1 Meanings: no, not, un-, transliteration of "Africa"
2014/10/03 Putonghua pronunciation: lie4 Cantonese pronunciation: lit6 Meanings: fiery, raging, violent, staunch, unyielding, sacrificed, martyr
2014/09/30 Putonghua pronunciation: zhong1 Cantonese pronunciation: jung1 Meanings: truthful, devoted, dedicated, faithful, loyal, patriotic
2014/09/29 Putonghua pronunciation: nian4 Cantonese pronunciation: nim6 Meanings: idea, remember, memorize, memory, commemorate, recite
2014/09/26 Putonghua pronunciation: wen4 Cantonese pronunciation: man6 Meanings: ask, inquire, request, question
2014/09/25 Putonghua pronunciation: hu4 Cantonese pronunciation: woo6 Meanings: protect, preserve, conserve, defend, nurse
2014/09/24 Putonghua pronunciation: bo3 Cantonese pronunciation: bu2 Meanings: mend, repair, remedy, add, replenish, patch, fill vacated position
2014/09/23 Putonghua pronunciation: yang3 Cantonese pronunciation: yeung5 Meanings: give birth to, breed, raise, rear, foster, nurture, support, conserve
2014/09/22 Putonghua pronunciation: he2 Cantonese pronunciation: hap6 Meanings: join, combine, close, unite, merge, together, sharing
2014/09/19 Putonghua pronunciation: feng2 Cantonese pronunciation: fung4 Meanings: sew, slot, gap,seam, crack, fault
2014/09/18 Putonghua pronunciation: chu2 Cantonese pronunciation: chue4 Meanings: divide, remove, eliminate, except
2014/09/17 Putonghua pronunciation: qie1, qie4 Cantonese pronunciation: chit3 Meanings: cut, incise, dissever, grate, intensive, imminent, anxious
2014/09/16 Putonghua pronunciation: wei1 Cantonese pronunciation: mei1 Meanings: small, tiny, mini-, micro-, fine, delicate
2014/09/15 Putonghua pronunciation: kai1 Cantonese pronunciation: hoi1 Meanings: open, unfold, apart, ajar, start, off, reveal
2014/09/12 Putonghua pronunciation: xing1 Cantonese pronunciation: sing2 Meanings: wake, revive, sober, clear-headed
2014/09/11 Putonghua pronunciation: hun1 Cantonese pronunciation: fan1 Meanings: dim, dusk, faint, muddled, confused, stupid, senseless, coma
2014/09/10 Putonghua pronunciation: zui4 Cantonese pronunciation: jui3 Meanings: drunk, intoxicated, engrossed
2014/09/08 Putonghua pronunciation: ma2 Cantonese pronunciation: ma1 Meanings: fiber crops, hemp, flax, jute, numerous, confused, chaotic, numbness, paralysis
2014/09/05 Putonghua pronunciation: shi1 Cantonese pronunciation: sik1 Meanings: fit, proper, suitable, moderate, properly, comfortable, leisurely
2014/09/04 Putonghua pronunciation: jia4 Cantonese pronunciation: gar1 Meanings: rack, shelf, erect, construct, frame, structure, support, fight
2014/09/03 Putonghua pronunciation: chuang2 Cantonese pronunciation: chong4 Meanings: bed
2014/09/02 Putonghua pronunciation: yi3 Cantonese pronunciation: yi2 Meanings: chair, stool, bench
2014/09/01 Putonghua pronunciation: chuo1 Cantonese pronunciation: cheuk3 Meanings: table,desk
2014/08/29 Putonghua pronunciation: ou3 Cantonese pronunciation: ngau5 Meanings: dollar, pair, companion, mate, partner, random
2014/08/28 Putonghua pronunciation: hun1 Cantonese pronunciation: fan1 Meanings: marriage, marry, wed
2014/08/27 Putonghua pronunciation: ying2 Cantonese pronunciation: ying4 Meanings: facing, welcome, receive
2014/08/26 Putonghua pronunciation: ji2 Cantonese pronunciation: gat1 Meanings: luck, lucky, good, auspicious
2014/08/25 Putonghua pronunciation: mei2 Cantonese pronunciation: mooi4 Meanings: go-between, matchmaker, medium
2014/08/22 Putonghua pronunciation: ji2 Cantonese pronunciation: gap1 Meanings: urgent, impatient, anxious, irritated, fast, quick, rapid, emergency
2014/08/21 Putonghua pronunciation: wang4 Cantonese pronunciation: wong6 Meanings: flourishing, prosperous, vigorous, robust, vibrant
2014/08/20 Putonghua pronunciation: shi4 Cantonese pronunciation: si5 Meanings: city, market
2014/08/19 Putonghua pronunciation: gu3 Cantonese pronunciation: goo2 Meanings: top-leg, part, share, stocks and shares
2014/08/18 Putonghua pronunciation: jie1 Cantonese pronunciation: gaai1 Meanings: street, avenue
2014/08/15 Putonghua pronunciation: an4 Cantonese pronunciation: ngon6 Meanings: shore, bank, coast
2014/08/14 Putonghua pronunciation: xi1 Cantonese pronunciation: sai1 Meanings: west, westward, western
2014/08/13 Putonghua pronunciation: shan1 Cantonese pronunciation: saan1 Meanings: hill, mountain
2014/08/12 Putonghua pronunciation: jin1 Cantonese pronunciation: gam1 Meanings: gold, metal, money
2014/08/11 Putonghua pronunciation: jue2 Cantonese pronunciation: gwat6 Meanings: dig, excavate
2014/08/08 Putonghua pronunciation: chou4 Cantonese pronunciation: chau3 Meanings: stink, rank, odor, rotten, repulsive, nasty, abhorrent
2014/08/07 Putonghua pronunciation: ma4 Cantonese pronunciation: ma6 Meanings: abuse, scold, attack, verbally, condemn, curse
2014/08/06 Putonghua pronunciation: song4 Cantonese pronunciation: jung6 Meanings: praise, eulogy, verse, stanza, ode, eulogize, extol, laud
2014/08/05 Putonghua pronunciation: yang2 Cantonese pronunciation: yeung4 Meanings: fly, flash, raise, wave, flap, spread
2014/08/04 Putonghua pronunciation: ming2 Cantonese pronunciation: ming4 Meanings: name, fame
2014/08/01 Putonghua pronunciation: zhe1, zhe2 Cantonese pronunciation: jit3 Meanings: twist, bend, break, discount, section
2014/07/31 Putonghua pronunciation: bao2, bo2 Cantonese pronunciation: bok6 Meanings: thin, slim, flimsy, unkind, ill-treat
2014/07/30 Putonghua pronunciation: ming4 Cantonese pronunciation: ming6 Meanings: life, fate, bestow, command
2014/07/29 Putonghua pronunciation: duan3 Cantonese pronunciation: duen2 Meanings: short, shortcoming, missing, unjustified
2014/07/28 Putonghua pronunciation: chong2 Cantonese pronunciation: chung2 Meanings: worm, bug, insect, addict
2014/07/25 Putonghua pronunciation: nian2 Cantonese pronunciation: nin4 Meanings: year, age, harvest
2014/07/24 Putonghua pronunciation: qian1 Cantonese pronunciation: chin1 Meanings: thousand, kilo
2014/07/23 Putonghua pronunciation: yan2 Cantonese pronunciation: yin1 Meanings: continue, retain, stretch, extend, prolong, postpone, delay
2014/07/22 Putonghua pronunciation: shou4 Cantonese pronunciation: sau6 Meanings: age, life-span, longevity, birthday, funerary item
2014/07/21 Putonghua pronunciation: gui1 Cantonese pronunciation: gwai1 Meanings: tortoise, turtle
2014/07/18 Putonghua pronunciation: zeng1 Cantonese pronunciation: jang1 Meanings: add, increase, rise, grow, gain, extend, strengthen, enhance, multiply
2014/07/17 Putonghua pronunciation: meng3 Cantonese pronunciation: maang5 Meanings: fierce, strong, forceful, powerful, violent, sudden
2014/07/16 Putonghua pronunciation: meng2 Cantonese pronunciation: mang4 Meanings: bud, sprout, germinate, begin, start
2014/07/15 Putonghua pronunciation: ji1 Cantonese pronunciation: gik1 Meanings: stir, excite, arouse, provoke, stimulate, violent, agitated, radical
2014/07/14 Putonghua pronunciation: chong2, zhong4 Cantonese pronunciation: chung4, jung6 Meanings: again, repeat, double, many, layer, from, since, heavy, serious, important
2014/07/11 Putonghua pronunciation: wu2 Cantonese pronunciation: mo4 Meanings: none, without, lacking, nihility
2014/07/10 Putonghua pronunciation: bai2 Cantonese pronunciation: baak6 Meanings: white, blank
2014/07/09 Putonghua pronunciation: tui4 Cantonese pronunciation: tui1 Meanings: take off, put inside, strip, shed, remove, discard, cast off, molt, fade
2014/07/08 Putonghua pronunciation: lou4 Cantonese pronunciation: lau6 Meanings: seep, drip, leak, spillage, omit, miss, skip
2014/07/07 Putonghua pronunciation: wang4 Cantonese pronunciation: mong4 Meanings: forget, oblivious, give up
2014/07/04 Putonghua pronunciation: ke1 Cantonese pronunciation: hak1 Meanings: cut, incise, etch, inscribe, sculpt
2014/07/03 Putonghua pronunciation: ji4 Cantonese pronunciation: gei3 Meanings: record, remember, mark, remind, report, memory
2014/07/02 Putonghua pronunciation: qiang2 Cantonese pronunciation: keung4 Meanings: strong, powerful, forceful, tyrannical, strengthen, improve, better
2014/06/30 Putonghua pronunciation: ti2 Cantonese pronunciation: tai4 Meanings: lift, hold, carry, raise, mention, take, extract
2014/06/27 Putonghua pronunciation: ti2 Cantonese pronunciation: tai4 Meanings: lift, hold, carry, raise, mention, take, extract
2014/06/26 Putonghua pronunciation: cun2 Cantonese pronunciation: chuen4 Meanings: exist, remain, deposit, keep, hoard
2014/06/25 Putonghua pronunciation: hu4 Cantonese pronunciation: woo6 Meanings: door or window panel, household
2014/06/24 Putonghua pronunciation: zhang4 Cantonese pronunciation: jeung3 Meanings: account, ledger, sum, credit, debt
2014/06/20 Putonghua pronunciation: ba4 Cantonese pronunciation: ba3 Meanings: seize, dominate, bully, dictatorial, hegemony
2014/06/19 Putonghua pronunciation: fen1 Cantonese pronunciation: fan1 Meanings: split, divide, separate, partition
2014/06/18 Putonghua pronunciation: gong1 Cantonese pronunciation: gung1 Meanings: attack, assail, assault, offensive
2014/06/17 Putonghua pronunciation: meng2 Cantonese pronunciation: mang4 Meanings: alliance, pact, league
2014/06/16 Putonghua pronunciation: zhou2 Cantonese pronunciation: juk6 Meanings: axle, shaft, axis, roller, spool
2014/06/13 Putonghua pronunciation: hui2 Cantonese pronunciation: wooi4 Meanings: return, reverse, winding, whirling, respond, chapter, segment, time, round
2014/06/12 Putonghua pronunciation: zhe1, zhe2 Cantonese pronunciation: jit3 Meanings: twist, bend, section
2014/06/11 Putonghua pronunciation: qi3 Cantonese pronunciation: hei2 Meanings: start, begin
2014/06/10 Putonghua pronunciation: shu1 Cantonese pronunciation: sue1 Meanings: book, letter, document, writing
2014/06/09 Putonghua pronunciation: shuo1 Cantonese pronunciation: suet3 Meanings: say, talk, speak, tell, explain, narrate, account
2014/06/06 Putonghua pronunciation: guai1 Cantonese pronunciation: gwaai1 Meanings: perverse, well-behaved, intelligent, dexterous, sweet-tempered, obedient, darling
2014/06/05 Putonghua pronunciation: lan2 Cantonese pronunciation: laam4 Meanings: basket, hamper, cradle
2014/06/04 Putonghua pronunciation: yao2 Cantonese pronunciation: yiu1 Meanings: sway, swerve, shake, row, rock
2014/06/03 Putonghua pronunciation: yao2 Cantonese pronunciation: yiu1 Meanings: rhyme, folksong, ballad, rumour
2014/05/30 Putonghua pronunciation: tui4 Cantonese pronunciation: tui3 Meanings: retreat, recede, ebb, backdown
2014/05/29 Putonghua pronunciation: yun1, yun4 Cantonese pronunciation: wan4 Meanings: dizzy, giddy, dizziness, vertigo, faint, swoon
2014/05/28 Putonghua pronunciation: yan2 Cantonese pronunciation: yim4 Meanings: hot, blazing, burning, fever, feverish, inflammation
2014/05/27 Putonghua pronunciation: shao1 Cantonese pronunciation: siu1 Meanings: burn, heat, boil, cook, roast, fever
2014/05/26 Putonghua pronunciation: fa1 Cantonese pronunciation: fat1 Meanings: occur, grow, open up, develop, issue, dispatch, emit, shoot, send, flourish
2014/05/23 Putonghua pronunciation: jin4 Cantonese pronunciation: jam3 Meanings: dip, immerse, submerge, soak, steep, infuse, moisten, flood, baptize
2014/05/22 Putonghua pronunciation: pen2 Cantonese pronunciation: poon4 Meanings: basin, dish, pot, tub, bowl
2014/05/21 Putonghua pronunciation: qing1 Cantonese pronunciation: king1 Meanings: bend, slant, tip, lean, leaning, incline, pour, topple, collapse, adore
2014/05/20 Putonghua pronunciation: yu3 Cantonese pronunciation: yue5 Meanings: rain
2014/05/19 Putonghua pronunciation: hao2 Cantonese pronunciation: ho4 Meanings: extraordinary, grand, rich, luxurious, lavish, bold, unrestrained, heroic
2014/05/16 Putonghua pronunciation: su4 Cantonese pronunciation: chuk1 Meanings: fast, quick, rapid, urgent, speed, velocity
2014/05/15 Putonghua pronunciation: tuo1 Cantonese pronunciation: toh1 Meanings: pull, drag, trawl, hang
2014/05/14 Putonghua pronunciation: gui3 Cantonese pronunciation: gwai2 Meanings: track, rut, orbit, path, course, rule, rail
2014/05/13 Putonghua pronunciation: che1 Cantonese pronunciation: che1 Meanings: car, vehicle, machine
2014/05/12 Putonghua pronunciation: dong4 Cantonese pronunciation: dung6 Meanings: move, movement
2014/05/09 Putonghua pronunciation: wen4 Cantonese pronunciation: man6 Meanings: ask, question, query
2014/05/08 Putonghua pronunciation: chen2 Cantonese pronunciation: chan4 Meanings: stale, old, show, display, explain, state
2014/05/07 Putonghua pronunciation: ti2 Cantonese pronunciation: tai4 Meanings: title, topic, subject, write
2014/05/05 Putonghua pronunciation: jiang3 Cantonese pronunciation: gong2 Meanings: talk, speak, explain, discuss, negotiate, speech, lecture
2014/05/02 Putonghua pronunciation: hen4 Cantonese pronunciation: han6 Meanings: hate, resent, detest, rue, regret, yearn, distress, sadness, remorse
2014/04/30 Putonghua pronunciation: shen1 Cantonese pronunciation: sam1 Meanings: deep, profound, dark
2014/04/29 Putonghua pronunciation: rong2 Cantonese pronunciation: yung4 Meanings: hold, contain, tolerate
2014/04/28 Putonghua pronunciation: ai4 Cantonese pronunciation: oi3 Meanings: love, fondness, endearment, care, attachment
2014/04/25 Putonghua pronunciation: shi1 Cantonese pronunciation: sat1 Meanings: lose, err, neglect, fail, lost
2014/04/24 Putonghua pronunciation: hou4 Cantonese pronunciation: hau5 Meanings: thick, thickness, rich, heavy, generous, respectful
2014/04/23 Putonghua pronunciation: qi1 Cantonese pronunciation: kei4 Meanings: period, date, expect, expectation
2014/04/22 Putonghua pronunciation: wang4 Cantonese pronunciation: mong6 Meanings: view, look, hope, expectation, prospect
2014/04/17 Putonghua pronunciation: yi2 Cantonese pronunciation: yi4 Meanings: suspect, suspicious, uncertain, guess, doubt, suspicion, unsolvable
2014/04/16 Putonghua pronunciation: jian1 Cantonese pronunciation: gin1 Meanings: firm, strong, hard, sturdy
2014/04/15 Putonghua pronunciation: ren4 Cantonese pronunciation: yam6 Meanings: responsibility, duty, appoint
2014/04/14 Putonghua pronunciation: xin4 Cantonese pronunciation: sun3 Meanings: believe, faith, conviction, faithful, reliable, honest, trust, trustworthy, confident
2014/04/11 Putonghua pronunciation: qi2 Cantonese pronunciation: kei4 Meanings: pray, beg, entreat, request, beseech
2014/04/10 Putonghua pronunciation: mo4 Cantonese pronunciation: mak6 Meanings: silent, tacit, quiet, hushed, secretly
2014/04/09 Putonghua pronunciation: ku3 Cantonese pronunciation: foo2 Meanings: bitter, sad, sorrow, suffering, tortuous
2014/04/09 Putonghua pronunciation: xian4 Cantonese pronunciation: hin3 Meanings: offer, present, donate, display, contribute
2014/04/07 Putonghua pronunciation: zhai1 Cantonese pronunciation: jaai1 Meanings: spiritual abstinence, fasting, abstain from meat, wine etc., vegetarian diet
2014/04/04 Putonghua pronunciation: wei2 Cantonese pronunciation: wai4 Meanings: disobey, revert, violate, offend, oppose, opposite, depart from
2014/04/03 Putonghua pronunciation: shou3 Cantonese pronunciation: sau2 Meanings: guard, defend, keep, keep watch, honour, observe, follow, wait
2014/04/02 Putonghua pronunciation: xian4 Cantonese pronunciation: haan6 Meanings: limit, restrict, prescribe limit, norm, quota, separate, cut off
2014/04/01 Putonghua pronunciation: quan2 Cantonese pronunciation: kuen4 Meanings: power, authority, right, weigh, balance
2014/03/31 Putonghua pronunciation: yue1 Cantonese pronunciation: yeuk3 Meanings: appointment, contract, bind, control, restrain, constrain
2014/03/28 Putonghua pronunciation: mang2 Cantonese pronunciation: maang6 Meanings: blind, blindly, muddle-headed
2014/03/27 Putonghua pronunciation: lei4 Cantonese pronunciation: lui6 Meanings: tear, tear-drop
2014/03/26 Putonghua pronunciation: guang1 Cantonese pronunciation: gwong1 Meanings: light, brightness, radiance, glory, empty, bare
2014/03/25 Putonghua pronunciation: kan4 Cantonese pronunciation: hon1 Meanings: see, look, watch
2014/03/24 Putonghua pronunciation: yan3 Cantonese pronunciation: ngaan5 Meanings: eye, hole, opening, aperture
2014/03/21 Putonghua pronunciation: hui1 Cantonese pronunciation: fooi1 Meanings: ash, grey, depressed
2014/03/20 Putonghua pronunciation: zha4 Cantonese pronunciation: ja3 Meanings: explode, deep fry
2014/03/19 Putonghua pronunciation: mei2 Cantonese pronunciation: mooi4 Meanings: coal
2014/03/18 Putonghua pronunciation: shao1 Cantonese pronunciation: siu1 Meanings: burn, cook, fever
2014/03/17 Putonghua pronunciation: huo3 Cantonese pronunciation: foh2 Meanings: fire, angry, trendy
2014/03/14 Putonghua pronunciation: chu2 Cantonese pronunciation: chui4 Meanings: divide, remove, eliminate, not counting, unless
2014/03/13 Putonghua pronunciation: cheng2 Cantonese pronunciation: sing4 Meanings: ride, multiply by, time (verb), take advantage of
2014/03/12 Putonghua pronunciation: jian3 Cantonese pronunciation: gaam6 Meanings: subtract. minus, decrease, diminish, reduce, cut, lighten
2014/03/11 Putonghua pronunciation: jia1 Cantonese pronunciation: ga1 Meanings: add, plus
2014/03/10 Putonghua pronunciation: suan4 Cantonese pronunciation: suen3 Meanings: calculate, do sums, clear, dismiss, assume, ill-use
2014/03/07 Putonghua pronunciation: jing1 Cantonese pronunciation: ging1 Meanings: fear, alarm, stir, startle, fright, scare, surprise, shock, disquiet, consternation
2014/03/06 Putonghua pronunciation: duan4 Cantonese pronunciation: duen6 Meanings: split, break, cut, separate, determine, judge, decide
2014/03/05 Putonghua pronunciation: yan4 Cantonese pronunciation: yim6 Meanings: check, examine, test, inspect, prove to be effective
2014/03/04 Putonghua pronunciation: an4 Cantonese pronunciation: on3 Meanings: press, follow
2014/03/03 Putonghua pronunciation: chou1 Cantonese pronunciation: chau1 Meanings: draw, suck, take out, extract, develop, lash
2014/02/28 Putonghua pronunciation: fu2 Cantonese pronunciation: fuk6 Meanings: defer, obey, adore, accept, submissive, serve
2014/02/27 Putonghua pronunciation: cai2 Cantonese pronunciation: choi4 Meanings: talent, ability, ingenuity, talented person
2014/02/26 Putonghua pronunciation: ling3 Cantonese pronunciation: ling5 Meanings: neck, collar, lead, rule, receive
2014/02/25 Putonghua pronunciation: shuai4 Cantonese pronunciation: sui3 Meanings: admiral, chief, leader, commander, handsome
2014/02/24 Putonghua pronunciation: zhu3 Cantonese pronunciation: chu1 Meanings: master, host, independent, main, sovereign, active, commanding
2014/02/21 Putonghua pronunciation: bian1 Cantonese pronunciation: bin1 Meanings: whip, lash, spur
2014/02/20 Putonghua pronunciation: ti2 Cantonese pronunciation: tai4 Meanings: hoof, hooved leg
2014/02/19 Putonghua pronunciation: qi2 Cantonese pronunciation: ke4, kei4 Meanings: ride, horse-and-rider
2014/02/18 Putonghua pronunciation: chi2 Cantonese pronunciation: chi4 Meanings: gallop, ride, speed
2014/02/17 Putonghua pronunciation: ma3 Cantonese pronunciation: ma5 Meanings: horse
2014/02/14 Putonghua pronunciation: qiang3 Cantonese pronunciation: cheung2 Meanings: snatch, seize, grab, rob, rush, forestall
2014/02/13 Putonghua pronunciation: wei4 Cantonese pronunciation: wai6 Meanings: stomach
2014/02/12 Putonghua pronunciation: que1 Cantonese pronunciation: kuet3 Meanings: lacking, missing, incomplete
2014/02/11 Putonghua pronunciation: ke3 Cantonese pronunciation: hot3 Meanings: thirsty, yearn for
2014/02/10 Putonghua pronunciation: e4 Cantonese pronunciation: ngoh6 Meanings: hungry, starve, famished, starve someone, yearning for
2014/02/07 Putonghua pronunciation: ming2 Cantonese pronunciation: ming4 Meanings: bright, clear, vivid, understand, enlightened, clarity
2014/02/06 Putonghua pronunciation: zhao4 Cantonese pronunciation: jiu3 Meanings: shine, bright
2014/02/05 Putonghua pronunciation: qi4 Cantonese pronunciation: hei3 Meanings: ware, utensil, instrument, appliance
2014/02/04 Putonghua pronunciation: dian4 Cantonese pronunciation: din6 Meanings: electric, electricity, electrify
2014/01/30 Putonghua pronunciation: he2 Cantonese pronunciation: hap6 Meanings: join, match, suitable, together, conform to, acceptable
2014/01/29 Putonghua pronunciation: bian4, pian2 Cantonese pronunciation: bin6 Meanings: convenient, informal, casual, ease, expedient
2014/01/28 Putonghua pronunciation: li3 Cantonese pronunciation: lai5 Meanings: ceremonies, rites, propriety, decorum, manners
2014/01/27 Putonghua pronunciation: fu2 Cantonese pronunciation: fuk3 Meanings: dress, clothes, attire, ingest, respect, obey
2014/01/24 Putonghua pronunciation: tuo4 Cantonese pronunciation: teuh3, to3, toh3 Meanings: spit, saliva, spurn
2014/01/23 Putonghua pronunciation: gai4 Cantonese pronunciation: goi3 Meanings: hide, lid, cover, build, surpass, stamp, press
2014/01/22 Putonghua pronunciation: xiu1 Cantonese pronunciation: sau1 Meanings: shy, embarrassed, shame, insult, humiliation
2014/01/21 Putonghua pronunciation: wen2 Cantonese pronunciation: man4 Meanings: hear, smell, news, news story, famous
2014/01/20 Putonghua pronunciation: chou3 Cantonese pronunciation: chau2 Meanings: ugly, unsightly, hideous, repulsive, shameful, disgraceful, scandalous, ugliness
2014/01/17 Putonghua pronunciation: qi3 Cantonese pronunciation: kai2 Meanings: initiate, start, begin, open, inaugurate, announce, letter, enlighten
2014/01/16 Putonghua pronunciation: miao2 Cantonese pronunciation: miu4 Meanings: seedling, plant's young shoot, animal's young
2014/01/15 Putonghua pronunciation: hu4 Cantonese pronunciation: woo6 Meanings: protect, defend, guard, escort, shield, safeguard, patronize
2014/01/14 Putonghua pronunciation: yuan2 Cantonese pronunciation: yuen4 Meanings: garden, park, plantation
2014/01/13 Putonghua pronunciation: tong2 Cantonese pronunciation: tung4 Meanings: child, virgin
2014/01/10 Putonghua pronunciation: ze2 Cantonese pronunciation: jaak3 Meanings: responsibility, duty, burden, onus, require, reproach, reprimand, punish
2014/01/09 Putonghua pronunciation: jing3 Cantonese pronunciation: ging2 Meanings: alarm, alert, warn, vigilant, police
2014/01/08 Putonghua pronunciation: zhuang4 Cantonese pronunciation: jong6 Meanings: hit, collide, clash, strike, bump, shove, knock, charge, crash
2014/01/07 Putonghua pronunciation: wai4 Cantonese pronunciation: ngoi6 Meanings: external, outside, over, beyond, foreign
2014/01/06 Putonghua pronunciation: yi4 Cantonese pronunciation: yi3 Meanings: idea, feeling, sense, meaning, urge, intention, determination
2014/01/03 Putonghua pronunciation: dai4 Cantonese pronunciation: doi6 Meanings: represent, replace, substitute, generation
2014/01/02 Putonghua pronunciation: you4 Cantonese pronunciation: yau3 Meanings: young, younger, junior, children, slim
2013/12/31 Putonghua pronunciation: zhang3 Cantonese pronunciation: jeung2 Meanings: old, elder, senior, grow, expand
2013/12/30 Putonghua pronunciation: ling2 Cantonese pronunciation: ling4 Meanings: age, year, fixed number of years, duration
2013/12/27 Putonghua pronunciation: bei4 Cantonese pronunciation: booi3 Meanings: generation, kind of people
2013/12/24 Putonghua pronunciation: shu1 Cantonese pronunciation: soh1 Meanings: separate, sparse, infrequent, neglect, clear, dredge
2013/12/23 Putonghua pronunciation: qin1 Cantonese pronunciation: chan1 Meanings: parent, family, marriage, close, kin, blood-relation, dear, in person, kiss
2013/12/20 Putonghua pronunciation: ban4 Cantonese pronunciation: boon6 Meanings: companion, company, mate, associate, partner, accompany
2013/12/19 Putonghua pronunciation: zhang4 Cantonese pronunciation: jeung6 Meanings: stick, pole, cane, staff, club
2013/12/18 Putonghua pronunciation: qi4 Cantonese pronunciation: hei3 Meanings: breath, gas, energy
2013/12/17 Putonghua pronunciation: zu2 Cantonese pronunciation: juk1 Meanings: foot
2013/12/16 Putonghua pronunciation: yuan3 Cantonese pronunciation: yuen5 Meanings: far, distant, remote, distance (verb)
2013/12/13 Putonghua pronunciation: shi4 Cantonese pronunciation: sik1 Meanings: decorate, adorn, embelish, deck up, decor, cover up, play role
2013/12/12 Putonghua pronunciation: ran3 Cantonese pronunciation: yim5 Meanings: stain, dye, infect, contaminate
2013/12/11 Putonghua pronunciation: shu1 Cantonese pronunciation: soh1 Meanings: comb, brush, smoothen, tidy
2013/12/10 Putonghua pronunciation: xing2 Cantonese pronunciation: ying4 Meanings: model, mould, type, form, style
2013/12/09 Putonghua pronunciation: fa3 Cantonese pronunciation: faat3 Meanings: hair on the head
2013/12/06 Putonghua pronunciation: cai3 Cantonese pronunciation: choi2 Meanings: multi-colored, colorful, luck
2013/12/05 Putonghua pronunciation: ji4 Cantonese pronunciation: gei6 Meanings: skill, technique, knack
2013/12/04 Putonghua pronunciation: za2 Cantonese pronunciation: jaap6 Meanings: lesser, impure, miscellaneous, mixed, crisscrossed
2013/12/03 Putonghua pronunciation: xi4 Cantonese pronunciation: hei3 Meanings: play, drama, sport, joke, show, make fun of
2013/12/02 Putonghua pronunciation: xiong2 Cantonese pronunciation: hung4 Meanings: bear
2013/11/29 Putonghua pronunciation: wei2 Cantonese pronunciation: wai4 Meanings: surround, enclose, encircle, encircled, besieged
2013/11/28 Putonghua pronunciation: chuan4 Cantonese pronunciation: chuen3 Meanings: string, strand, connect, kebab
2013/11/27 Putonghua pronunciation: kao1 Cantonese pronunciation: haau2 Meanings: grill, roast, bake, broil, parch, toast
2013/11/26 Putonghua pronunciation: tan4 Cantonese pronunciation: taan3 Meanings: carbon, charcoal
2013/11/25 Putonghua pronunciation: ye3 Cantonese pronunciation: ye5 Meanings: untamed, uncivilized, wild, wilderness
2013/11/22 Putonghua pronunciation: dao3, dao4 Cantonese pronunciation: do2 Meanings: collapse, fall, topple, reverse, overturn, pour
2013/11/21 Putonghua pronunciation: jing4 Cantonese pronunciation: ging3 Meanings: respect, treat courteously
2013/11/20 Putonghua pronunciation: shuai1 Cantonese pronunciation: sui1 Meanings: decline, wane, deteriorate, dwindle, weaken, worsen, bad
2013/11/19 Putonghua pronunciation: zhou4 Cantonese pronunciation: jau3 Meanings: crimple, crumple, crease, wrinkle, wrinkled
2013/11/18 Putonghua pronunciation: lao3 Cantonese pronunciation: lo5 Meanings: old, elderly, time-worn, long-lasting, dated, senior
2013/11/15 Putonghua pronunciation: huan2 Cantonese pronunciation: waan4 Meanings: ring, loop, section, encircle
2013/11/14 Putonghua pronunciation: qiao2 Cantonese pronunciation: kiu4 Meanings: bridge
2013/11/13 Putonghua pronunciation: tian1 Cantonese pronunciation: tin1 Meanings: sky, heaven, ultimate authority, nature, day
2013/11/12 Putonghua pronunciation: jing1 Cantonese pronunciation: ging1 Meanings: capital
2013/11/11 Putonghua pronunciation: bei3 Cantonese pronunciation: bak1 Meanings: north, northern, northward
2013/11/08 Putonghua pronunciation: ji1 Cantonese pronunciation: gik1 Meanings: stir, shake, stimulate, irritate, heated, emotional
2013/11/07 Putonghua pronunciation: fan1 Cantonese pronunciation: faan1 Meanings: turn, flip, roll, overturn, upset
2013/11/06 Putonghua pronunciation: nao4 Cantonese pronunciation: naau6 Meanings: noisy, clamour, disturbance, discord, quarrel, row, suffer from, stir up
2013/11/05 Putonghua pronunciation: zhi3 Cantonese pronunciation: ji2 Meanings: point, finger, order
2013/11/04 Putonghua pronunciation: chao3 Cantonese pronunciation: chaau2 Meanings: noisy, noise, clamour, quarrel, row, squabble, bickering
2013/11/01 Putonghua pronunciation: dai4 Cantonese pronunciation: doi6 Meanings: wait, wait on, attend, tend to, treat, treatment
2013/10/31 Putonghua pronunciation: guan3 Cantonese pronunciation: goon2 Meanings: manage, control, regulate
2013/10/30 Putonghua pronunciation: yue1 Cantonese pronunciation: yeuk3 Meanings: agree to, contract, agreement
2013/10/29 Putonghua pronunciation: yong1 Cantonese pronunciation: yung4 Meanings: hired, labourer, servant
2013/10/28 Putonghua pronunciation: wai4 Cantonese pronunciation: ngoi6 Meanings: outside, beyond, external, foreign
2013/10/25 Putonghua pronunciation: ju4 Cantonese pronunciation: kui5 Meanings: refuse, decline, resist, oppose
2013/10/24 Putonghua pronunciation: xie4 Cantonese pronunciation: je6 Meanings: wither, decline, wane, thank
2013/10/23 Putonghua pronunciation: zeng4 Cantonese pronunciation: jang6 Meanings: give, donate, bestow, endow
2013/10/22 Putonghua pronunciation: juan1 Cantonese pronunciation: guen1 Meanings: abandon, sacrifice, contribute, donate, buy
2013/10/21 Putonghua pronunciation: yi4 Cantonese pronunciation: yi6 Meanings: correct, righteous, just, integrity, helping, free-of-charge, charitable
2013/10/18 Putonghua pronunciation: jie4 Cantonese pronunciation: je3 Meanings: borrow, lend
2013/10/17 Putonghua pronunciation: yin4 Cantonese pronunciation: yan3 Meanings: print, stamp, brand
2013/10/16 Putonghua pronunciation: song1 Cantonese pronunciation: sung1 Meanings: relax, ease, loose, slack, slacken, unstrict
2013/10/15 Putonghua pronunciation: liang2, liang4 Cantonese pronunciation: leung4, leung6 Meanings: measure, estimate, quantity, capacity, amount, mass, quantify
2013/10/11 Putonghua pronunciation: chan2 Cantonese pronunciation: sin4 Meanings: cicada
2013/10/10 Putonghua pronunciation: xie2 Cantonese pronunciation: haai4 Meanings: shoe
2013/10/09 Putonghua pronunciation: yu2 Cantonese pronunciation: yue1 Meanings: a kind of reed instrument
2013/10/08 Putonghua pronunciation: ma3 Cantonese pronunciation: ma5 Meanings: horse
2013/10/07 Putonghua pronunciation: mao2 Cantonese pronunciation: maau4 Meanings: spear
2013/10/03 Putonghua pronunciation: mo4 Cantonese pronunciation: mak6 Meanings: black, ink, Chinese surname
2013/10/03 Putonghua pronunciation: han2 Cantonese pronunciation: hon4 Meanings: name of state, Chinese surname
2013/10/02 Putonghua pronunciation: ru2 Cantonese pronunciation: yue4 Meanings: scholar, soft-mannered, Confucianism
2013/09/30 Putonghua pronunciation: dao4 Cantonese pronunciation: do6 Meanings: path, way, road, approach, direction, truth, doctrine
2013/09/27 Putonghua pronunciation: ze2 Cantonese pronunciation: jaak3 Meanings: responsibility, duty, blame, reproach, reprimand, punish
2013/09/25 Putonghua pronunciation: du2 Cantonese pronunciation: duk6 Meanings: poison, toxin, toxic, cruel, harmful, vicious, evil
2013/09/24 Putonghua pronunciation: hua4 Cantonese pronunciation: fa3 Meanings: disintegrate, convert, suffixes "-ize", "-fy", chemistry, chemical
2013/09/23 Putonghua pronunciation: sheng1 Cantonese pronunciation: saang1 Meanings: life, live, living, give birth to, beget, biology, biological
2013/09/19 Putonghua pronunciation: xia4 Cantonese pronunciation: ha6 Meanings: below, low, under, drop, send
2013/09/18 Putonghua pronunciation: huang2 Cantonese pronunciation: wong4 Meanings: yellow, yolk, earthen color, indecent activity
2013/09/17 Putonghua pronunciation: ke4, qiao4 Cantonese pronunciation: hok3 Meanings: shell, curved hard cover, crust
2013/09/16 Putonghua pronunciation: dan4 Cantonese pronunciation: daan6 Meanings: egg, egg-shaped, O-shaped, oval
2013/09/12 Putonghua pronunciation: ji4 Cantonese pronunciation: jik6 Meanings: empty, silent, soundless, noiseless, still, lonely, lonesome
2013/09/11 Putonghua pronunciation: du2 Cantonese pronunciation: duk6 Meanings: single. unique, alone
2013/09/10 Putonghua pronunciation: gua3 Cantonese pronunciation: gwa2 Meanings: lacking, single, few, scant, widowed, bland
2013/09/09 Putonghua pronunciation: qu1 Cantonese pronunciation: qoo1 Meanings: alone, solitary, single, fatherless, orphaned
2013/09/06 Putonghua pronunciation: qi3 Cantonese pronunciation: hat1 Meanings: beg, implore, plead, supplicate, pauper, mendicant
2013/09/05 Putonghua pronunciation: lang4 Cantonese pronunciation: long6 Meanings: wave, wander, unrestrained, rambling, homeless
2013/09/04 Putonghua pronunciation: feii4 Cantonese pronunciation: fai3 Meanings: dispose, depose, neglect, maim, disable, waste, ruin, abandon, abolish, useless
2013/09/03 Putonghua pronunciation: chi4 Cantonese pronunciation: chek3 Meanings: red, bare, pure, intense, exposed, uncovered
2013/09/02 Putonghua pronunciation: que1 Cantonese pronunciation: kuet3 Meanings: lack, lacking, missing, deficient
2013/08/30 Putonghua pronunciation: hu4 Cantonese pronunciation: woo6 Meanings: protect, defend, guard, supervise, support, help
2013/08/29 Putonghua pronunciation: zong4 Cantonese pronunciation: jung3 Meanings: send, deliver, loosen, free, over-indulge
2013/08/28 Putonghua pronunciation: tou1 Cantonese pronunciation: tau1 Meanings: steal
2013/08/27 Putonghua pronunciation: san1 Cantonese pronunciation: saam1 Meanings: three
2013/08/26 Putonghua pronunciation: jian1 Cantonese pronunciation: gaan1 Meanings: adultery, rape
2013/08/23 Putonghua pronunciation: xin1 Cantonese pronunciation: sam1 Meanings: heart, centre, urge, mood, inclination
2013/08/22 Putonghua pronunciation: zhang3 Cantonese pronunciation: jeung2 Meanings: palm of hand, paw, grasp, manage, control
2013/08/21 Putonghua pronunciation: fo2 Cantonese pronunciation: fat6 Meanings: Buddha
2013/08/20 Putonghua pronunciation: fan1 Cantonese pronunciation: faan1 Meanings: flip, turn, turn over, somersault
2013/08/19 Putonghua pronunciation: hou2 Cantonese pronunciation: hau4 Meanings: monkey, ape, gibbon
2013/08/16 Putonghua pronunciation: xi1 Cantonese pronunciation: sik1 Meanings: die, extinguish, wither away, put out
2013/08/15 Putonghua pronunciation: biann4 Cantonese pronunciation: bin3 Meanings: change, transform, transformation
2013/08/14 Putonghua pronunciation: shan4 Cantonese pronunciation: sin3 Meanings: fan
2013/08/13 Putonghua pronunciation: dang3 Cantonese pronunciation: dong2 Meanings: obstruct, block, ward off, dodge
2013/08/12 Putonghua pronunciation: yan4 Cantonese pronunciation: yim6 Meanings: flame, brightness, passion, burn, shine, violent power
2013/08/09 Putonghua pronunciation: quan2 Cantonese pronunciation: kuen4 Meanings: power, authority, right
2013/08/08 Putonghua pronunciation: liu2 Cantonese pronunciation: lau4 Meanings: stay, remain, keep, retain, leave
2013/08/07 Putonghua pronunciation: ju1 Cantonese pronunciation: gui1 Meanings: house, residence, domicile, abode, reside, dwell, occupy
2013/08/06 Putonghua pronunciation: gong1 Cantonese pronunciation: gung1 Meanings: work, worker, labor, skill, skillful
2013/08/05 Putonghua pronunciation: sheng1 Cantonese pronunciation: saang1 Meanings: birth, give birth, father, life, lively, develop, raw
2013/08/02 Putonghua pronunciation: zheng4 Cantonese pronunciation: jing3 Meanings: prove, identify, proof, evidence, proof-document
2013/08/01 Putonghua pronunciation: qian1 Cantonese pronunciation: chim1 Meanings: sign, signature
2013/07/30 Putonghua pronunciation: hu4 Cantonese pronunciation: woo6 Meanings: protect, defend, guard, supervise, support, help
2013/07/29 Putonghua pronunciation: ben3 Cantonese pronunciation: boon2 Meanings: original, book, copy
2013/07/26 Putonghua pronunciation: mo4 Cantonese pronunciation: moot6 Meanings: tip, end, ending, last, final, inessential, unimportant, powder
2013/07/25 Putonghua pronunciation: jiang1 Cantonese pronunciation: geung1 Meanings: boundary, border, frontier, limit, territory
2013/07/24 Putonghua pronunciation: qi2 Cantonese pronunciation: ke4 Meanings: ride, mount, rider
2013/07/23 Putonghua pronunciation: qi2 Cantonese pronunciation: kei4 Meanings: flag, banner, standard, pennant, Manchurian
2013/07/22 Putonghua pronunciation: qing2 Cantonese pronunciation: ching1 Meanings: pure, clean, plain, name of Chinese dynasty
2013/07/19 Putonghua pronunciation: duan3 Cantonese pronunciation: duen2 Meanings: short, lack
2013/07/18 Putonghua pronunciation: chi2 Cantonese pronunciation: chi4 Meanings: gallop, speed, spread, look forward to
2013/07/17 Putonghua pronunciation: tong3 Cantonese pronunciation: tung2 Meanings: lead, unite, overall, standardize, unify, uniform, interconnected system
2013/07/16 Putonghua pronunciation: shi3 Cantonese pronunciation: chi2 Meanings: first, initial, beginning, only then
2013/07/15 Putonghua pronunciation: qin2 Cantonese pronunciation: chun4 Meanings: Chinese place name, name of Chinese dynasty, Chinese surname
2013/07/12 Putonghua pronunciation: ju3 Cantonese pronunciation: lgui2 Meanings: raise, lift, erect, act, choose, deed, action, elect, enumerate, whole
2013/07/11 Putonghua pronunciation: leng3 Cantonese pronunciation: laang5 Meanings: cold, cool, cool down, chilly, detached, unexpected, sour
2013/07/10 Putonghua pronunciation: an4 Cantonese pronunciation: am3 Meanings: dark, hidden, unclear, dull, dim, secretly
2013/07/09 Putonghua pronunciation: xiong1 Cantonese pronunciation: hung1 Meanings: fierce, ferocious, aggressive, violent, attacker, crime of violence
2013/07/08 Putonghua pronunciation: ci4 Cantonese pronunciation: chi3 Meanings: stab, prick, thorn, pierce, assassinate, bug information
2013/07/05 Putonghua pronunciation: kuo4 Cantonese pronunciation: kwok3 Meanings: spread, enlarge, extend
2013/07/04 Putonghua pronunciation: ai2 Cantonese pronunciation: ngaam4 Meanings: cancer
2013/07/03 Putonghua pronunciation: liang2 Cantonese pronunciation: leung4 Meanings: good, benign
2013/07/02 Putonghua pronunciation: kuai4 Cantonese pronunciation: faai3 Meanings: piece, patch, lump, chunk, mass
2013/06/28 Putonghua pronunciation: xie4 Cantonese pronunciation: se3 Meanings: spill, overflow, splash, spread, diarrhea
2013/06/27 Putonghua pronunciation: tu4 Cantonese pronunciation: to3 Meanings: spit, vomit, throw up, blow out, spew out, release, eject, disclose
2013/06/26 Putonghua pronunciation: tong4 Cantonese pronunciation: tung3 Meanings: ache, pain, ailing, sorrow, violent, hearty, unrestrained
2013/06/25 Putonghua pronunciation: hun1 Cantonese pronunciation: fan1 Meanings: dim, dusk, murky, muddled, confused, senseless, faint
2013/06/24 Putonghua pronunciation: juan4 Cantonese pronunciation: guen6 Meanings: tired, fatigue, bored
2013/06/21 Putonghua pronunciation: fang1 Cantonese pronunciation: fong1 Meanings: square, aspect, direction, method, prescription
2013/06/20 Putonghua pronunciation: cha2 Cantonese pronunciation: cha4 Meanings: tea
2013/06/19 Putonghua pronunciation: wan2 Cantonese pronunciation: yuen2 Meanings: pill, pellet, bead, bolus, small ball
2013/06/18 Putonghua pronunciation: zhen1 Cantonese pronunciation: jam1 Meanings: needle, stitch, shot, pin, prick
2013/06/17 Putonghua pronunciation: fu2 Cantonese pronunciation: fuk6 Meanings: clothes, be convinced, respect, serve, eat, take
2013/06/14 Putonghua pronunciation: xian2 Cantonese pronunciation: haan4 Meanings: idle, unoccupied,leisure, irrelevant, unimportant
2013/06/13 Putonghua pronunciation: huan3 Cantonese pronunciation: woon6 Meanings: slow-paced, slow down, relax, delay, postpone
2013/06/11 Putonghua pronunciation: xi1 Cantonese pronunciation: sik1 Meanings: stop, rest, cease, breath
2013/06/10 Putonghua pronunciation: xie1 Cantonese pronunciation: hit3 Meanings: stop, halt, pause, rest
2013/06/07 Putonghua pronunciation: wu4 Cantonese pronunciation: mo6 Meanings: task, mission, errand, work, commit to, commitment
2013/06/06 Putonghua pronunciation: xin1 Cantonese pronunciation: san1 Meanings: spicy hot, bitter, pungent, laborious, suffering
2013/06/05 Putonghua pronunciation: noun jin4, adj. jing4 Cantonese pronunciation: ging6 Meanings: strong, strength, spirit, interest, effort, keenness, fun
2013/06/04 Putonghua pronunciation: gan4 Cantonese pronunciation: gon3 Meanings: do, work, fuck, kill
2013/06/03 Putonghua pronunciation: zuo4 Cantonese pronunciation: jok3 Meanings: arise, do, make
2013/05/31 Putonghua pronunciation: yue4 Cantonese pronunciation: yeuk6 Meanings: leap, jump
2013/05/30 Putonghua pronunciation: qian2 Cantonese pronunciation: chim4 Meanings: sink, dive, submerge, hide, secretive, latent, potential
2013/05/29 Putonghua pronunciation: you2 Cantonese pronunciation: yuk6 Meanings: swim, move, swift, drift
2013/05/28 Putonghua pronunciation: shui3 Cantonese pronunciation: sui2 Meanings: water, liquid, fluid
2013/05/27 Putonghua pronunciation: yu2 Cantonese pronunciation: yue4 Meanings: fish
2013/05/24 Putonghua pronunciation: ma1, mo3, mo4 Cantonese pronunciation: moot3 Meanings: wipe, erase, efface, obliterate, swipe, coat over
2013/05/23 Putonghua pronunciation: jing4 Cantonese pronunciation: jeng6 Meanings: clean, pure, purify, net
2013/05/22 Putonghua pronunciation: ca1 Cantonese pronunciation: chaat3 Meanings: rub, scrub, wipe, brush, near, touch
2013/05/21 Putonghua pronunciation: yu4 Cantonese pronunciation: yuk6 Meanings: bathe, bath, wash, cover
2013/05/20 Putonghua pronunciation: luo3 Cantonese pronunciation: loh2 Meanings: naked, nude, uncovered, exposed, bare, undress, strip, nudity
2013/05/16 Putonghua pronunciation: e2 Cantonese pronunciation: ngoh4 Meanings: goose
2013/05/15 Putonghua pronunciation: tian1 Cantonese pronunciation: tin1 Meanings: sky, heaven, heavenly, serene, nature, day
2013/05/14 Putonghua pronunciation: ya1 Cantonese pronunciation: aap3 Meanings: duck
2013/05/13 Putonghua pronunciation: chou3 Cantonese pronunciation: chau2 Meanings: ugly, unsightly, shameful, undignified, unpleasant, grotesque, disguisting
2013/05/10 Putonghua pronunciation: mao4 Cantonese pronunciation: mo6 Meanings: emit, rise, defiant, risking, pretend, disguise, assume
2013/05/09 Putonghua pronunciation: wei1 Cantonese pronunciation: wai1 Meanings: power, prestige, ferocity, authority, majestic air
2013/05/08 Putonghua pronunciation: hu3 Cantonese pronunciation: foo2 Meanings: tiger
2013/05/07 Putonghua pronunciation: jia3 Cantonese pronunciation: ga2 Meanings: untrue, false, imaginary, imitation, borrow, use, assume
2013/05/06 Putonghua pronunciation: hu2 Cantonese pronunciation: woo4 Meanings: fox
2013/05/03 Putonghua pronunciation: zhen1 Cantonese pronunciation: jan1 Meanings: rare, precious, valuable, treasure, treasured
2013/05/02 Putonghua pronunciation: ze2 Cantonese pronunciation: jaak6 Meanings: pond, marsh, luster, gloss, moisten, nurture, kindness, benefaction
2013/04/30 Putonghua pronunciation: bei4 Cantonese pronunciation: booi3 Meanings: mollusks, seashells, clam, pearl, oyster
2013/04/29 Putonghua pronunciation: zhu1 Cantonese pronunciation: jue1 Meanings: pearl, bead
2013/04/26 Putonghua pronunciation: bao4 Cantonese pronunciation: bo6 Meanings: sudden, violent, violence, huge, fierce, harm, bully
2013/04/25 Putonghua pronunciation: bang1 Cantonese pronunciation: bong1 Meanings: help, band, group, gang, clique
2013/04/24 Putonghua pronunciation: e4 Cantonese pronunciation: ok3 Meanings: bad, fierce, evil
2013/04/23 Putonghua pronunciation: hei1 Cantonese pronunciation: hak1 Meanings: black, dark, unlucky, evil, secret, underworld society
2013/04/22 Putonghua pronunciation: xie2 Cantonese pronunciation: che4 Meanings: evil, unorthodox, incorrect, indecent, erotic, harmful, strange
2013/04/19 Putonghua pronunciation: jian4 Cantonese pronunciation: jin6 Meanings: cheap, low, debased, undervalued
2013/04/18 Putonghua pronunciation: yi3 Cantonese pronunciation: ngai5 Meanings: ant
2013/04/17 Putonghua pronunciation: lao2 Cantonese pronunciation: lo4 Meanings: labor, toil
2013/04/16 Putonghua pronunciation: pu2 Cantonese pronunciation: buk3 Meanings: servant
2013/04/15 Putonghua pronunciation: nu2 Cantonese pronunciation: no4 Meanings: slave, enslavement
2013/04/12 Putonghua pronunciation: su2 Cantonese pronunciation: juk6 Meanings: vulgar, worldly, mundane, laity
2013/04/11 Putonghua pronunciation: sheng4 Cantonese pronunciation: sing3 Meanings: divine, holy, sacred, saint, saintly
2013/04/10 Putonghua pronunciation: ling3 Cantonese pronunciation: ling5 Meanings: collar, lead, guide, given
2013/04/09 Putonghua pronunciation: mu4 Cantonese pronunciation: muk6 Meanings: shepherd, herding, rule, take charge of
2013/04/08 Putonghua pronunciation: zong1 Cantonese pronunciation: jung1 Meanings: ancestor, head, mainstream, lineage, sect, respect, follow, return to
2013/04/05 Putonghua pronunciation: xing2 Cantonese pronunciation: ying4 Meanings: punishment, penalty, torture
2013/04/03 Putonghua pronunciation: jia4 Cantonese pronunciation: ga3 Meanings: rack, shelf, construct, raise, prop up
2013/04/02 Putonghua pronunciation: jing1 Cantonese pronunciation: ging1 Meanings: thistle, bramble, thorns
2013/03/28 Putonghua pronunciation: yi1 Cantonese pronunciation: yi1 Meanings: lean on, rely on endearing
2013/03/27 Putonghua pronunciation: xu4 Cantonese pronunciation: sui6 Meanings: flake, tuft, flocculent, filament, flaky, bit, trivial
2013/03/26 Putonghua pronunciation: zhi1 Cantonese pronunciation: ji1 Meanings: branch, twig, stem
2013/03/25 Putonghua pronunciation: liu3 Cantonese pronunciation: lau5 Meanings: willow tree
2013/03/22 Putonghua pronunciation: ci2 Cantonese pronunciation: choi4 Meanings: log, material
2013/03/21 Putonghua pronunciation: qin1 Cantonese pronunciation: ching Meanings: blue, green
2013/03/20 Putonghua pronunciation: zhi1 Cantonese pronunciation: ji1 Meanings: fat
2013/03/19 Putonghua pronunciation: gan4 Cantonese pronunciation: gon3 Meanings: trunk
2013/03/18 Putonghua pronunciation: song1 Cantonese pronunciation: chung4 Meanings: pine tree
2013/03/15 Putonghua pronunciation: heng2 Cantonese pronunciation: hang4 Meanings: steady, constant, steadfast, long-lasting, preserving, permanent
2013/03/14 Putonghua pronunciation: wen1 Cantonese pronunciation: wan1 Meanings: temperature, heat, warm, tepid, gentle, temperate, review, revisit
2013/03/13 Putonghua pronunciation: bei4 Cantonese pronunciation: booi3 Meanings: memorize, recite from memory
2013/03/12 Putonghua pronunciation: yi4 Cantonese pronunciation: yi3 Meanings: notion, idea, intention, intent
2013/03/11 Putonghua pronunciation: lian4 Cantonese pronunciation: lin6 Meanings: practice, rehearse
2013/03/08 Putonghua pronunciation: bao3 Cantonese pronunciation: bo2 Meanings: preserve, keep, guard, safeguard, protect, defend
2013/03/07 Putonghua pronunciation: jian4 Cantonese pronunciation: laam6 Meanings: military vessel, battleship
2013/03/06 Putonghua pronunciation: tong1 Cantonese pronunciation: tung1 Meanings: pass, through, link, connect, unimpeded
2013/03/05 Putonghua pronunciation: lu4 Cantonese pronunciation: luk6 Meanings: land, ground
2013/03/04 Putonghua pronunciation: dao3 Cantonese pronunciation: do2 Meanings: island
2013/03/01 Putonghua pronunciation: yin3 Cantonese pronunciation: yan2 Meanings: hide, conceal, covered, secret, retire, recluse, vanish
2013/02/28 Putonghua pronunciation: yuan2 Cantonese pronunciation: yuen4 Meanings: source, origin, fountain head, cause
2013/02/27 Putonghua pronunciation: tao2 Cantonese pronunciation: to4 Meanings: peach tree, peach
2013/02/26 Putonghua pronunciation: mi2 Cantonese pronunciation: mai4 Meanings: fascinate, confused, charmed, unconscious, hallucination
2013/02/25 Putonghua pronunciation: yu2 Cantonese pronunciation: yue4 Meanings: to fish, fisherman
2013/02/22 Putonghua pronunciation: deng1 Cantonese pronunciation: dang1 Meanings: lamp
2013/02/21 Putonghua pronunciation: shuang1 Cantonese pronunciation: seung1 Meanings: two, pair, twin, dual, both, double
2013/02/20 Putonghua pronunciation: yue4 Cantonese pronunciation: yuet6 Meanings: fondness, pleasure, gladness
2013/02/19 Putonghua pronunciation: yin3 Cantonese pronunciation: yan5 Meanings: draw, stretch, lead, cause, attract
2013/02/18 Putonghua pronunciation: qing2 Cantonese pronunciation: ching4 Meanings: emotion, love, amour, sympathy, empathy, kindness
2013/02/15 Putonghua pronunciation: zhuang4 Cantonese pronunciation: jong3 Meanings: strong, grand, hold, strengthen, boost
2013/02/14 Putonghua pronunciation: chang2, zhang3 Cantonese pronunciation: cheung4, jeung2 Meanings: long, eternal, grow, expand
2013/02/08 Putonghua pronunciation: yu4 Cantonese pronunciation: yui6 Meanings: descendant, offspring
2013/02/07 Putonghua pronunciation: san3, san4 Cantonese pronunciation: saan2, saan3 Meanings: free, loose, dispersed, sprawled out, random, scattered, undisciplined
2013/02/06 Putonghua pronunciation: ying3 Cantonese pronunciation: ying2 Meanings: shadow, reflection, movie
2013/02/05 Putonghua pronunciation: gong1 Cantonese pronunciation: gung1 Meanings: work, engineering, industry
2013/02/04 Putonghua pronunciation: chuan2 Cantonese pronunciation: chuen4 Meanings: transfer, transmit, deliver, convey, spread, teach, impart to
2013/02/01 Putonghua pronunciation: gong1 Cantonese pronunciation: gung1 Meanings: give offerings, support, supple
2013/01/31 Putonghua pronunciation: zhi 4 Cantonese pronunciation: ji 3 Meanings: place, put, buy, install, settle
2013/01/30 Putonghua pronunciation: jian 4 Cantonese pronunciation: gin 3 Meanings: build, construct, erect, raise, establish
2013/01/29 Putonghua pronunciation: fang 2 Cantonese pronunciation: fong 4 Meanings: house, room, branch of family clan
2013/01/28 Putonghua pronunciation: di 4 Cantonese pronunciation: dei 6 Meanings: land
2013/01/25 Putonghua pronunciation: zhen 4 Cantonese pronunciation: jan 3 Meanings: shake, vibrate, shock, stun
2013/01/24 Putonghua pronunciation: ju 4 Cantonese pronunciation: gui 6 Meanings: huge, gigantic, giant, large amount
2013/01/23 Putonghua pronunciation: shuan 1 Cantonese pronunciation: saan 1 Meanings: stop, valve, blot, plug, cork, stopper
2013/01/22 Putonghua pronunciation: guan 3 Cantonese pronunciation: goon 2 Meanings: pipe, tube, reed, canal, duct, woodwind instrument
2013/01/21 Putonghua pronunciation: qin 2 Cantonese pronunciation: kam 4 Meanings: qin, lute, zither, lyre, keyboard or string musical instrument
2013/01/18 Putonghua pronunciation: hu 4 Cantonese pronunciation: woo 6 Meanings: protect, defend, guard, shield, safeguard, patronize
2013/01/17 Putonghua pronunciation: chu 1 Cantonese pronunciation: choh 1 Meanings: first, original, early, beginning, new
2013/01/16 Putonghua pronunciation: fen 3 Cantonese pronunciation: fan 2 Meanings: powder, pasta
2013/01/15 Putonghua pronunciation: ru 3 Cantonese pronunciation: yue 5 Meanings: milk, breast, breast-feed
2013/01/14 Putonghua pronunciation: ying 1 Cantonese pronunciation: ying 1 Meanings: baby, infant
2013/01/11 Putonghua pronunciation: beng 1 Cantonese pronunciation: bang 1 Meanings: collapse, demise, rupture, split apart, crumble
2013/01/10 Putonghua pronunciation: zhai 4 Cantonese pronunciation: jaai 3 Meanings: debt, borrowing, obligation
2013/01/09 Putonghua pronunciation: shui 4 Cantonese pronunciation: sui 3 Meanings: tax
2013/01/08 Putonghua pronunciation: yong 4 Cantonese pronunciation: yung 6 Meanings: use, apply, consume, employ, spend, expenses
2013/01/07 Putonghua pronunciation: liang 2, liang 4 Cantonese pronunciation: leung 4, leung 6 Meanings: measure, estimate, quantity, capacity, amount, mass, standard, quantify
2013/01/04 Putonghua pronunciation: she 4 Cantonese pronunciation: se 3 Meanings: pardon, spare from punishment
2013/01/03 Putonghua pronunciation: dao 3, dao 4 Cantonese pronunciation: do, do 3 Meanings: fall, tumble, topple, pour, reverse, inverted
2013/01/02 Putonghua pronunciation: chuang 3 Cantonese pronunciation: chong 3 Meanings: intrude, trespass, crash, charge, rush, break into
2012/12/31 Putonghua pronunciation: qiang 1 Cantonese pronunciation: cheung 1 Meanings: gun, (spear, lance)
2012/12/28 Putonghua pronunciation: duo 4 Cantonese pronunciation: doh 6 Meanings: drop, fall, sink, plunge
2012/12/27 Putonghua pronunciation: wan 3 Cantonese pronunciation: waan 5 Meanings: hold, clutch, fetch, bring
2012/12/24 Putonghua pronunciation: xuan 2 Cantonese pronunciation: yuen 4 Meanings: hang, hanging, suspend
2012/12/21 Putonghua pronunciation: pai 2 Cantonese pronunciation: paai 4 Meanings: dispel, expel, excrete
2012/12/20 Putonghua pronunciation: shi 3 Cantonese pronunciation: si 2 Meanings: faeces, stool, shit
2012/12/19 Putonghua pronunciation: chang 2 Cantonese pronunciation: cheung 4 Meanings: intestine
2012/12/18 Putonghua pronunciation: bao 3 Cantonese pronunciation: baau 2 Meanings: satiated, full, satisfied, enough
2012/12/17 Putonghua pronunciation: yan 1 Cantonese pronunciation: yin 1 Meanings: swallow
2012/12/14 Putonghua pronunciation: ge 2 Cantonese pronunciation: gok 3 Meanings: loft, cabinet, threshold, boudoir, pavilion
2012/12/13 Putonghua pronunciation: piao 4 Cantonese pronunciation: piu 3 Meanings: ticket, vote
2012/12/12 Putonghua pronunciation: xuan 3 Cantonese pronunciation: suen 2 Meanings: choose, select, pick, opt for, elect
2012/12/11 Putonghua pronunciation: lu 2 Cantonese pronunciation: loh 3 Meanings: donkey, ass
2012/12/10 Putonghua pronunciation: xiang 4 Cantonese pronunciation: jeung 6 Meanings: elephant
2012/12/07 Putonghua pronunciation: zhang 3 Cantonese pronunciation: jeung 2 Meanings: palm of hand, paw, grasp, manage, control
2012/12/06 Putonghua pronunciation: tui 4 Cantonese pronunciation: tui 3 Meanings: retreat, withdraw, retire, give back
2012/12/05 Putonghua pronunciation: jie 1 Cantonese pronunciation: jip 3 Meanings: adjacent, touching, continuous, receive, handover, takeover
2012/12/04 Putonghua pronunciation: huan 4 Cantonese pronunciation: woon 6 Meanings: change, alter, exchange, substitute
2012/12/03 Putonghua pronunciation: ban 1 Cantonese pronunciation: baan 3 Meanings: class, level, team, term
2012/11/30 Putonghua pronunciation: que 1 Cantonese pronunciation: kuet 3 Meanings: missing, lacking, broken, chipped, deficient
2012/11/29 Putonghua pronunciation: po 4 Cantonese pronunciation: poh 3 Meanings: break, broken, undo
2012/11/28 Putonghua pronunciation: lang 4 Cantonese pronunciation: long 6 Meanings: wave, billow
2012/11/27 Putonghua pronunciation: feng 1 Cantonese pronunciation: fung 1 Meanings: breeze, wind, gale, style, trend, force
2012/11/26 Putonghua pronunciation: ju 4 Cantonese pronunciation: gui 6 Meanings: huge, giant, enormous, extremely large, great
2012/11/23 Putonghua pronunciation: qu 3 Cantonese pronunciation: kui 1 Meanings: force, drive, order about, expel, banish
2012/11/22 Putonghua pronunciation: mi 2 Cantonese pronunciation: mai 4 Meanings: confused, confusing, unclear, infatuate, bewitch
2012/11/21 Putonghua pronunciation: zhou 4 Cantonese pronunciation: jau 3 Meanings: curse, spell, abuse, swear, revile
2012/11/20 Putonghua pronunciation: mo 2 Cantonese pronunciation: moh 1 Meanings: devil, demon, monster, magic, mystic
2012/11/19 Putonghua pronunciation: wu 1 Cantonese pronunciation: mo 4 Meanings: shaman, witch, wizard, medium, witchcraft, sorcery
2012/11/16 Putonghua pronunciation: jing 3 Cantonese pronunciation: ging 2 Meanings: scene, view, vista
2012/11/15 Putonghua pronunciation: jing 4 Cantonese pronunciation: geng 3 Meanings: mirror, looking glass, lens
2012/11/14 Putonghua pronunciation: ji 1 Cantonese pronunciation: gei 1 Meanings: machine, opportunity, organic, wit
2012/11/13 Putonghua pronunciation: ying 3 Cantonese pronunciation: ying 2 Meanings: shadow, shade, reflection, silhouette
2012/11/12 Putonghua pronunciation: she 4 Cantonese pronunciation: sip 3 Meanings: attract, absorb, preserve, capture, maintain, assist, substitute
2012/11/09 Putonghua pronunciation: he 4 Cantonese pronunciation: hoh 6 Meanings: offer congratulations, offer gift to celebrate
2012/11/08 Putonghua pronunciation: quan 2 Cantonese pronunciation: kuen 4 Meanings: right, power, authority, to weigh
2012/11/07 Putonghua pronunciation: sheng 1 Cantonese pronunciation: sing 1 Meanings: measurement unit, raise, ascend, rise, promote
2012/11/06 Putonghua pronunciation: jiang 3 Cantonese pronunciation: jeung 2 Meanings: praise, encourage, reward, award, commendation, prize
2012/11/05 Putonghua pronunciation: qin 2 Cantonese pronunciation: kan 4 Meanings: attendance, diligent, frequently
2012/11/02 Putonghua pronunciation: fu 2 Cantonese pronunciation: fau 5 Meanings: float, floating, swell, swollen
2012/11/01 Putonghua pronunciation: xin 1 Cantonese pronunciation: san 1 Meanings: firewood, salary, wages, pay
2012/10/31 Putonghua pronunciation: wei 4 Cantonese pronunciation: wai 2 Meanings: position, seat
2012/10/30 Putonghua pronunciation: zhi 2 Cantonese pronunciation: jik 1 Meanings: post, job, position, office, duty
2012/10/29 Putonghua pronunciation: qui 2 Cantonese pronunciation: kau 3 Meanings: beg, request, entreat, seek, pursue, search, need, desire, demand
2012/10/26 Putonghua pronunciation: wei 4 Cantonese pronunciation: wai 3 Meanings: console, comfort, feel comforted, glad
2012/10/25 Putonghua pronunciation: lao 2 Cantonese pronunciation: lo 4 Meanings: toil, labor, tired
2012/10/24 Putonghua pronunciation: ye 4 Cantonese pronunciation: yip 6 Meanings: doing, work, cause, employment, profession, achievement, estate
2012/10/22 Putonghua pronunciation: bi 3 Cantonese pronunciation: bat 1 Meanings: end, complete, accomplish, conclude, exhaust, completely
2012/10/19 Putonghua pronunciation: he 1, he 4 Cantonese pronunciation: hot 3 Meanings: drink, shout
2012/10/18 Putonghua pronunciation: bei 1 Cantonese pronunciation: booi 2 Meanings: cup, glass
2012/10/17 Putonghua pronunciation: cha 2 Cantonese pronunciation: cha 4 Meanings: tea
2012/10/16 Putonghua pronunciation: jiu 3 Cantonese pronunciation: jau 2 Meanings: wine, liquor
2012/10/15 Putonghua pronunciation: tang 1 Cantonese pronunciation: tong 1 Meanings: hot water, hot liquid, soup, broth
2012/10/12 Putonghua pronunciation: gan 3 Cantonese pronunciation: gam 2 Meanings: feel, sense, emotion, mood, be moved
2012/10/11 Putonghua pronunciation: ren 4 Cantonese pronunciation: ying 6 Meanings: know, identify, recognize, acknowledge, accept
2012/10/10 Putonghua pronunciation: ju 4 Cantonese pronunciation: jui 6 Meanings: concentrate, assemble, gather, congregate
2012/10/09 Putonghua pronunciation: gu 4 Cantonese pronunciation: goo 3 Meanings: old-time, past, ancient, original, former, late, die, dead
2012/10/08 Putonghua pronunciation: qin 1 Cantonese pronunciation: chan 1 Meanings: dear, family, parent, blood relation, marriage, close, in person, kiss
2012/10/05 Putonghua pronunciation: zhao 3 Cantonese pronunciation: jaau 2 Meanings: claw, talon, paw, claw-like object
2012/10/04 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: si 1 Meanings: lion
2012/10/03 Putonghua pronunciation: mao 1 Cantonese pronunciation: maau 1 Meanings: cat
2012/09/28 Putonghua pronunciation: jin 4 Cantonese pronunciation: jun 3 Meanings: advance, progress, proceed
2012/09/27 Putonghua pronunciation: hou 2 Cantonese pronunciation: hau 3 Meanings: roar, howl, thunder, bellow, yell
2012/09/26 Putonghua pronunciation: qi 3 Cantonese pronunciation: hei 2 Meanings: rise, start, swell, develop, raise
2012/09/25 Putonghua pronunciation: nu 2 Cantonese pronunciation: no 4 Meanings: slave, labor
2012/09/24 Putonghua pronunciation: wei 1 Cantonese pronunciation: ngai 4 Meanings: high, dangerous, menacing, endanger, danger, dying
2012/09/21 Putonghua pronunciation: hen 3 Cantonese pronunciation: han 2 Meanings: fierce, cruel, pitiless
2012/09/20 Putonghua pronunciation: yao 3 Cantonese pronunciation: ngaau 5 Meanings: snap, bite, gnaw, clasp, grip, lock
2012/09/19 Putonghua pronunciation: lang 2 Cantonese pronunciation: long 4 Meanings: wolf
2012/09/18 Putonghua pronunciation: hu 2 Cantonese pronunciation: woo 4 Meanings: fox
2012/09/17 Putonghua pronunciation: gou 3 Cantonese pronunciation: gau 2 Meanings: dog
2012/09/14 Putonghua pronunciation: zu 2 Cantonese pronunciation: juk 1 Meanings: foot, feet
2012/09/13 Putonghua pronunciation: dun 4 Cantonese pronunciation: tun 5 Meanings: shield
2012/09/12 Putonghua pronunciation: gong 1 Cantonese pronunciation: gung 1 Meanings: attack, offensive, aggression
2012/09/11 Putonghua pronunciation: fa 2 Cantonese pronunciation: fat 6 Meanings: hack, fell, cut down, chop, kill, invade, attack
2012/09/10 Putonghua pronunciation: yong 3 Cantonese pronunciation: yung 5 Meanings: brave, decisive, daring, powerful, valor, courage, audacity, nerve, guts
2012/09/07 Putonghua pronunciation: ji 4 Cantonese pronunciation: jai 3 Meanings: cross river, aid, help, relief, achieve, effective
2012/09/06 Putonghua pronunciation: di 1 Cantonese pronunciation: dik 1 Meanings: drip, drop, droplet
2012/09/05 Putonghua pronunciation: rou 2 Cantonese pronunciation: yau 4 Meanings: gentle, flexible, mild, soft, supple, yielding
2012/09/04 Putonghua pronunciation: gang 1 Cantonese pronunciation: gong 1 Meanings: strong
2012/09/03 Putonghua pronunciation: shui 3 Cantonese pronunciation: sui 2 Meanings: water, liquid, fluid
2012/08/31 Putonghua pronunciation: wei 3 Cantonese pronunciation: ngai 6 Meanings: false, fake, untrue, pretended, forged, illegitimate
2012/08/30 Putonghua pronunciation: zhen 1 Cantonese pronunciation: jan 1 Meanings: real, true, sincere, authentic
2012/08/29 Putonghua pronunciation: bao 4 Cantonese pronunciation: bo 3 Meanings: report, return, revert, newspaper
2012/08/28 Putonghua pronunciation: zhe 3 Cantonese pronunciation: je 2 Meanings: person linked to something
2012/08/27 Putonghua pronunciation: ji 4 Cantonese pronunciation: gei 3 Meanings: mark, remember, memorize, record
2012/08/24 Putonghua pronunciation: can 3 Cantonese pronunciation: chaam 2 Meanings: cruel, painful, pathetic, pitiful, tragic, terrible
2012/08/23 Putonghua pronunciation: lie 4 Cantonese pronunciation: lit 6 Meanings: split up, crack, cracked, torn
2012/08/22 Putonghua pronunciation: si 1 Cantonese pronunciation: si 1 Meanings: tear, rip, rend
2012/08/21 Putonghua pronunciation: zhan 4 Cantonese pronunciation: jin 3 Meanings: fight, battle, war
2012/08/20 Putonghua pronunciation: nei 4 Cantonese pronunciation: noi 6 Meanings: inner, internal, inside, within
2012/08/17 Putonghua pronunciation: lian 4 Cantonese pronunciation: lin 6 Meanings: practice, rehearse, drill, experienced, adept
2012/08/16 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: sat 1 Meanings: lose, loss, err, error, fail, failure
2012/08/15 Putonghua pronunciation: shang 4 Cantonese pronunciation: verb/adverb sheung 5 adjective seung 6 Meanings: up, above, forward, mount, rise, ascend, advance
2012/08/14 Putonghua pronunciation: jing 4 Cantonese pronunciation: ging 6 Meanings: pursue, contend, vie, compete
2012/08/13 Putonghua pronunciation: ao 4 Cantonese pronunciation: o 3 Meanings: deep, profound
2012/08/10 Putonghua pronunciation: xie 2 Cantonese pronunciation: haai 4 Meanings: harmony, accord, complete, meaningful, funny
2012/08/09 Putonghua pronunciation: pu 3 Cantonese pronunciation: po 2 Meanings: chart, compose, table, range, score, notation
2012/08/08 Putonghua pronunciation: zhi 3 Cantonese pronunciation: ji 2 Meanings: finger, point, command
2012/08/07 Putonghua pronunciation: bu 4 Cantonese pronunciation: bo 6 Meanings: part, section
2012/08/06 Putonghua pronunciation: sheng 1 Cantonese pronunciation: sing 1 Meanings: sound, voice
2012/08/03 Putonghua pronunciation: zheng 1 Cantonese pronunciation: jang 1 Meanings: argue, argument, quarrel, contest, vie with, claim, fight for
2012/08/02 Putonghua pronunciation: zhan 4 Cantonese pronunciation: jim 3 Meanings: take by force, capture, seize, occupy, possess, constitute, amount to
2012/08/01 Putonghua pronunciation: tu 2 Cantonese pronunciation: to 4 Meanings: graphic shape, picture, map, plan, contrive
2012/07/31 Putonghua pronunciation: quan 2 Cantonese pronunciation: kuen 4 Meanings: right, authority, power
2012/07/30 Putonghua pronunciation: tu 3 Cantonese pronunciation: to 2 Meanings: earth, soil, land, ground, crude, indigenous, local, native
2012/07/27 Putonghua pronunciation: zhi 2 Cantonese pronunciation: jik 6 Meanings: plant, grow, cultivate, transplant
2012/07/26 Putonghua pronunciation: bu 3 Cantonese pronunciation: bo 2 Meanings: mend, refill, supplement
2012/07/25 Putonghua pronunciation: dong 4 Cantonese pronunciation: dung 6 Meanings: hole, pit, cavity
2012/07/24 Putonghua pronunciation: zhu 4 Cantonese pronunciation: jue 3 Meanings: eat, erode
2012/07/23 Putonghua pronunciation: ya 2 Cantonese pronunciation: nga 4 Meanings: tooth, teeth
2012/07/20 Putonghua pronunciation: yan 3 Cantonese pronunciation: yin 2 Meanings: evolve, deduce, act, show ,perform
2012/07/19 Putonghua pronunciation: peng 1 Cantonese pronunciation: paang 1 Meanings: boil, cook meat or vegetables, cooking, cuisine
2012/07/18 Putonghua pronunciation: lu 2 Cantonese pronunciation: lo 4 Meanings: furnace, stove, oven, cooker, range
2012/07/17 Putonghua pronunciation: ju 4 Cantonese pronunciation: gui 6 Meanings: tool, utensil, equipment, talent, furnished, detailed
2012/07/16 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: si 1 Meanings: teacher, master, example, specialist
2012/07/13 Putonghua pronunciation: sha 1 Cantonese pronunciation: saat 3 Meanings: take life, kill, slaughter
2012/07/12 Putonghua pronunciation: lie 4 Cantonese pronunciation: lip 6 Meanings: hunt, pursue, seize
2012/07/11 Putonghua pronunciation: bu 3 Cantonese pronunciation: bo 6 Meanings: catch, apprehend, arrest, capture
2012/07/10 Putonghua pronunciation: fu 2 Cantonese pronunciation: fuk 6 Meanings: lie prostate, crouch, bend, yield, lurk, ambush, subdue, conquer
2012/07/09 Putonghua pronunciation: you 4 Cantonese pronunciation: yau 5 Meanings: lead, guide, attract, tempt, lure, entice, seduce
2012/07/06 Putonghua pronunciation: xi 1 Cantonese pronunciation: hei 1 Meanings: play, romp, have fun, frolic
2012/07/05 Putonghua pronunciation: yue 4 Cantonese pronunciation: yeuk 6 Meanings: leap forward, jump forward, vault
2012/07/04 Putonghua pronunciation: tun 2 Cantonese pronunciation: tuen 4 Meanings: pig, suckling pig, rat-like animal
2012/07/03 Putonghua pronunciation: hai 3 Cantonese pronunciation: hoi 2 Meanings: sea, ocean
2012/06/29 Putonghua pronunciation: gong 1 Cantonese pronunciation: gung 1 Meanings: work, craft, engineering, clever, fine, sophisticated
2012/06/28 Putonghua pronunciation: tong 1 Cantonese pronunciation: tung 1 Meanings: through, lead to, link, go to
2012/06/27 Putonghua pronunciation: kua 4 Cantonese pronunciation: kwa 3 Meanings: take big strides, straddle, ride, go across
2012/06/26 Putonghua pronunciation: liang 2 Cantonese pronunciation: leung 4 Meanings: girder, roof beam, arch-shaped object, ridge
2012/06/25 Putonghua pronunciation: qiao 2 Cantonese pronunciation: kiu 4 Meanings: bridge
2012/06/22 Putonghua pronunciation: xiao 1 Cantonese pronunciation: siu 1 Meanings: shrink, vanish, dispel, cancel, eliminate, nullify
2012/06/21 Putonghua pronunciation: zhi 4 Cantonese pronunciation: jai 6 Meanings: blocked, obstructed, stagnant, sluggish, inert
2012/06/20 Putonghua pronunciation: zhi 1 Cantonese pronunciation: ji 1 Meanings: oil, fat, grease, tallow rouge
2012/06/19 Putonghua pronunciation: nong 2 Cantonese pronunciation: nung 4 Meanings: rich, thick, dense, strong, great, concentrated
2012/06/18 Putonghua pronunciation: fei 2 Cantonese pronunciation: fei 4 Meanings: fat, fatty, large, loose, rich, fertile
2012/06/15 Putonghua pronunciation: la 1 Cantonese pronunciation: laai 1 Meanings: pull, drag, tug, tow, haul, lug, draft
2012/06/14 Putonghua pronunciation: tian 2 Cantonese pronunciation: tim 4 Meanings: sweet, sugary
2012/06/13 Putonghua pronunciation: qi 4 Cantonese pronunciation: hei 3 Meanings: steam, water vapor, gas, gaseous
2012/06/12 Putonghua pronunciation: liang 2 Cantonese pronunciation: leung 4 Meanings: cool, chilly, chilled, disappointed, thin, unkind
2012/06/11 Putonghua pronunciation: bing 1 Cantonese pronunciation: bing 1 Meanings: ice
2012/06/08 Putonghua pronunciation: lu 4 Cantonese pronunciation: lut 6 Meanings: regulate, rule, law, restrain, discipline
2012/06/07 Putonghua pronunciation: xuan 2 Cantonese pronunciation: suen 4 Meanings: revolve, turn, whirl, swirl, circle round, manoeuvre
2012/06/06 Putonghua pronunciation: qu 3 Cantonese pronunciation: kuk 1 Meanings: melody, song
2012/06/05 Putonghua pronunciation: wu 3 Cantonese pronunciation: mo 5 Meanings: dance, wield, wave, manipulate
2012/06/04 Putonghua pronunciation: yuan 2 Cantonese pronunciation: yuen 4 Meanings: round, circle, circumference, satisfactory, fulfill, fulfilled
2012/06/01 Putonghua pronunciation: cang 1 Cantonese pronunciation: chong 1 Meanings: pale grey, ashen, dark blue-green
2012/05/31 Putonghua pronunciation: hong 2 Cantonese pronunciation: hung 4 Meanings: rainbow
2012/05/30 Putonghua pronunciation: xing 1 Cantonese pronunciation: sing 1 Meanings: star
2012/05/29 Putonghua pronunciation: xia 2 Cantonese pronunciation: ha 4 Meanings: glowing clouds, color of sunlight
2012/05/28 Putonghua pronunciation: yun 2 Cantonese pronunciation: wan 4 Meanings: cloud
2012/05/25 Putonghua pronunciation: zhou 1 Cantonese pronunciation: jau 1 Meanings: boat
2012/05/24 Putonghua pronunciation: she 2 Cantonese pronunciation: se 4 Meanings: snake
2012/05/23 Putonghua pronunciation: zong 4 Cantonese pronunciation: jung 2 Meanings: leaf-wrapped rice-pudding
2012/05/22 Putonghua pronunciation: chen 2 Cantonese pronunciation: cham 4 Meanings: sink, heavy, deep
2012/05/21 Putonghua pronunciation: wu 3 Cantonese pronunciation: ng 5 Meanings: five, fifth
2012/05/18 Putonghua pronunciation: hu 2 Cantonese pronunciation: woo 4 Meanings: harmony, win
2012/05/17 Putonghua pronunciation: zhang 1 Cantonese pronunciation: jeung 1 Meanings: chapter, rule, order, logic, mahjong tile
2012/05/16 Putonghua pronunciation: cuo 1 Cantonese pronunciation: choh 1 Meanings: rub, massage, knead
2012/05/15 Putonghua pronunciation: jai 1 Cantonese pronunciation: ga 1 Meanings: family, home, group, player, expert
2012/05/14 Putonghua pronunciation: si 4 Cantonese pronunciation: sei 3 Meanings: four
2012/05/11 Putonghua pronunciation: dao 4 Cantonese pronunciation: do 6 Meanings: robber, bandit
2012/05/10 Putonghua pronunciation: bao 4 Cantonese pronunciation: paau 3 Meanings: leopard
2012/05/09 Putonghua pronunciation: lang 4 Cantonese pronunciation: long 6 Meanings: waves, surf
2012/05/08 Putonghua pronunciation: yu 3 Cantonese pronunciation: yue 5 Meanings: rain
2012/05/07 Putonghua pronunciation: bo 2, bo 1 Cantonese pronunciation: bok 6 Meanings: to park, anchor at, stay, lake, marsh
2012/05/04 Putonghua pronunciation: chu 1 Cantonese pronunciation: chut 1 Meanings: emerge, exit, out, leave
2012/05/03 Putonghua pronunciation: hai 3 Cantonese pronunciation: hoi 2 Meanings: sea, ocean, lake
2012/05/02 Putonghua pronunciation: zhui 1 Cantonese pronunciation: jui 1 Meanings: trace, trail, pursue, seek, chase, recall
2012/04/30 Putonghua pronunciation: ling 3 Cantonese pronunciation: ling 5 Meanings: collar, lead, main point, receive, rule
2012/04/27 Putonghua pronunciation: gang 1 Cantonese pronunciation: gong 1 Meanings: essential part, outline
2012/04/26 Putonghua pronunciation: zheng 4 Cantonese pronunciation: jing 3 Meanings: rule, administration, governance
2012/04/25 Putonghua pronunciation: dou 4 Cantonese pronunciation: dau 3 Meanings: compete, fight, struggle against, persecute
2012/04/24 Putonghua pronunciation: lang 2 Cantonese pronunciation: long 4 Meanings: wolf
2012/04/23 Putonghua pronunciation: zhu 1 Cantonese pronunciation: jue 1 Meanings: pig, hog, swine
2012/04/20 Putonghua pronunciation: lian 4 Cantonese pronunciation: luen 2 Meanings: love, endearment, attachment, unwillingness to forget, leave, abandon
2012/04/19 Putonghua pronunciation: xian 1 Cantonese pronunciation: sin 1 Meanings: fairy, immortal
2012/04/18 Putonghua pronunciation: ying 3 Cantonese pronunciation: ying 2 Meanings: shade, shadow, reflection, silhouette
2012/04/17 Putonghua pronunciation: hu 2 Cantonese pronunciation: woo 4 Meanings: lake
2012/04/16 Putonghua pronunciation: jun 4 Cantonese pronunciation: jun 3 Meanings: top talent, handsome, good-looking
2012/04/13 Putonghua pronunciation: men 1, men 4 Cantonese pronunciation: moon 6 Meanings: muffled, sealed, stuffy, stifling, stifled, suppressed, boring, bored, melancholic
2012/04/12 Putonghua pronunciation: jia 4 Cantonese pronunciation: ga 3 Meanings: leave, holiday, vacation
2012/04/11 Putonghua pronunciation: xiu 1 Cantonese pronunciation: yau 1 Meanings: cease, stop, rest
2012/04/10 Putonghua pronunciation: zhou 1 Cantonese pronunciation: jou 1 Meanings: rim, cycle, round, time cycle, week, encircled, all-inclusive
2012/04/05 Putonghua pronunciation: wen 1 Cantonese pronunciation: wan 1 Meanings: disease, epidemic, plague, pestilence, feverish, foolish
2012/04/03 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: sap 1 Meanings: wet, damp, humid
2012/04/02 Putonghua pronunciation: nuan 3 Cantonese pronunciation: nuen 5 Meanings: warm
2012/03/30 Putonghua pronunciation: cang 2 Cantonese pronunciation: chong 4 Meanings: hide, store, collect, keep, hoard, storage
2012/03/29 Putonghua pronunciation: song 4 Cantonese pronunciation: fan 1 Meanings: deliver, bring, dispatch, offer, give away
2012/03/28 Putonghua pronunciation: xi 3 Cantonese pronunciation: sai 2 Meanings: wash, cleanse
2012/03/27 Putonghua pronunciation: mao 2 Cantonese pronunciation: mo 4 Meanings: hair, fur, feather, wool
2012/03/26 Putonghua pronunciation: hou 4 Cantonese pronunciation: hau 5 Meanings: thick, solid
2012/03/23 Putonghua pronunciation: li 2 Cantonese pronunciation: lei 4 Meanings: leave, depart, separate, desert, abandon
2012/03/22 Putonghua pronunciation: fen 1 Cantonese pronunciation: fan 1 Meanings: divide, split, separate, lot
2012/03/21 Putonghua pronunciation: quan 4 Cantonese pronunciation: huen 3 Meanings: urge, encourage, discourage, try to persuade
2012/03/20 Putonghua pronunciation: lie 4 Cantonese pronunciation: lit 6 Meanings: crack, split, break, breach, fissure
2012/03/19 Putonghua pronunciation: shang 1 Cantonese pronunciation: seung 1 Meanings: hurt, wound, injure
2012/03/16 Putonghua pronunciation: tuo 1 Cantonese pronunciation: tuet 3 Meanings: strip, disrobe, disengage, escape
2012/03/15 Putonghua pronunciation: fu 4 Cantonese pronunciation: fuk 1 Meanings: abdomen, stomach
2012/03/14 Putonghua pronunciation: jing 1 Cantonese pronunciation: king 4 Meanings: whale
2012/03/13 Putonghua pronunciation: bi 4 Cantonese pronunciation: bei 6 Meanings: avoid, flee from
2012/03/12 Putonghua pronunciation: kang 4 Cantonese pronunciation: kong 3 Meanings: resist, object, oppose
2012/03/09 Putonghua pronunciation: qi 2 Cantonese pronunciation: kei 3 Meanings: odd, strange, rare, exotic, marvel at
2012/03/08 Putonghua pronunciation: bao 3 Cantonese pronunciation: baau 2 Meanings: satiated, full, satisfied
2012/03/07 Putonghua pronunciation: yu 2 Cantonese pronunciation: yue 4 Meanings: fish
2012/03/06 Putonghua pronunciation: bing 3 Cantonese pronunciation: beng 2 Meanings: cake, biscuit, bread
2012/03/05 Putonghua pronunciation: e 4 Cantonese pronunciation: ngoh 6 Meanings: hunger, starve, famished, starve someone, yearning for
2012/03/02 Putonghua pronunciation: cai 2 Cantonese pronunciation: choi 4 Meanings: wealth, riches, money
2012/03/01 Putonghua pronunciation: song 1 Cantonese pronunciation: sung 3 Meanings: bring, deliver, present, give, dispatch
2012/02/29 Putonghua pronunciation: qiu 2 Cantonese pronunciation: kau 4 Meanings: need, request, demand, beseech, beg, seek
2012/02/28 Putonghua pronunciation: ci 2 Cantonese pronunciation: chi 4 Meanings: kind, loving
2012/02/27 Putonghua pronunciation: guan 1 Cantonese pronunciation: goon 1 Meanings: watch, observe
2012/02/24 Putonghua pronunciation: zheng 1 Cantonese pronunciation: jing 1 Meanings: summon, levy, recruit, advertise for
2012/02/23 Putonghua pronunciation: ji 2 Cantonese pronunciation: gap 1 Meanings: urgent, impatient, hurry, hurried, abrupt, hasty
2012/02/22 Putonghua pronunciation: sheng 4 Cantonese pronunciation: sing 6 Meanings: remaining, remnant, left, left behind, surplus
2012/02/21 Putonghua pronunciation: shen 1 Cantonese pronunciation: san 1 Meanings: single, body
2012/02/20 Putonghua pronunciation: du 2 Cantonese pronunciation: duk 6 Meanings: single, alone
2012/02/17 Putonghua pronunciation: du 4 Cantonese pronunciation: do 6 Meanings: pass, cross, transport
2012/02/16 Putonghua pronunciation: xiu 1 Cantonese pronunciation: sau 1 Meanings: trim, decorate, modify, revise, build, repair, study, practice
2012/02/15 Putonghua pronunciation: bi 4 Cantonese pronunciation: bai 3 Meanings: close, block
2012/02/14 Putonghua pronunciation: ti 4 Cantonese pronunciation: tai 3 Meanings: shave, tonsure
2012/02/13 Putonghua pronunciation: san 3, san 4 Cantonese pronunciation: saan 2, saan 3 Meanings: loosen, split, scatter, irregular, disorganized, fragmentary
2012/02/10 Putonghua pronunciation: cheng 2 Cantonese pronunciation: sing 4 Meanings: honesty, sincerity, devotion
2012/02/09 Putonghua pronunciation: yu 4 Cantonese pronunciation: yuk 6 Meanings: desire, craving, yearning, lust, greed
2012/02/08 Putonghua pronunciation: jie 4 Cantonese pronunciation: gaai 3 Meanings: guard/caution against, abstain from, rule of forbiddance
2012/02/07 Putonghua pronunciation: cai 4 Cantonese pronunciation: choi 3 Meanings: leafy vegetables, dish of food, style of cooking
2012/02/06 Putonghua pronunciation: zhai 1 Cantonese pronunciation: jaai 1 Meanings: fast, abstain from meat., vegetarian diet
2012/02/03 Putonghua pronunciation: wei 2 Cantonese pronunciation: wai 4 Meanings: tie, maintain, preserve, keep
2012/02/02 Putonghua pronunciation: su 4 Cantonese pronunciation: so 3 Meanings: white, white silk, uncolored, unadorned, plain, vegetarian, basic element
2012/02/01 Putonghua pronunciation: qing 1 Cantonese pronunciation: ching 1 Meanings: clean, clear, pure
2012/01/31 Putonghua pronunciation: ye 4 Cantonese pronunciation: yip 6 Meanings: leaf, foliage
2012/01/30 Putonghua pronunciation: guo 3 Cantonese pronunciation: gwoh 2 Meanings: fruit, result
2012/01/27 Putonghua pronunciation: bao 1 Cantonese pronunciation: baau 1 Meanings: wrap, pocket, package, contain, bun
2012/01/26 Putonghua pronunciation: hong 2 Cantonese pronunciation: hung 4 Meanings: red, sanguine, prosperous
2012/01/20 Putonghua pronunciation: fei 2 Cantonese pronunciation: fei 4 Meanings: fat, corpulent
2012/01/19 Putonghua pronunciation: gan 1 Cantonese pronunciation: gon 1 Meanings: dry, dehydrated, make dry
2012/01/18 Putonghua pronunciation: yan 1 Cantonese pronunciation: yim 1 Meanings: salt, cure, marinate, pickle, preserve
2012/01/17 Putonghua pronunciation: tui 3 Cantonese pronunciation: tui 2 Meanings: leg
2012/01/16 Putonghua pronunciation: zhu 1 Cantonese pronunciation: jue 1 Meanings: pig, hog
2012/01/13 Putonghua pronunciation: jing 3 Cantonese pronunciation: ging 2 Meanings: vista, view, scenery
2012/01/12 Putonghua pronunciation: fan 1 Cantonese pronunciation: faan 4 Meanings: sail, sailing boat
2012/01/11 Putonghua pronunciation: an 4 Cantonese pronunciation: ngon 6 Meanings: shore
2012/01/10 Putonghua pronunciation: shen 1 Cantonese pronunciation: sam 1 Meanings: deep, depth
2012/01/09 Putonghua pronunciation: yue 4 Cantonese pronunciation: yuet 6 Meanings: fondness, pleasure, please, fond of
2012/01/06 Putonghua pronunciation: diu 1 Cantonese pronunciation: diu 1 Meanings: drop, lose, discard, neglect
2012/01/05 Putonghua pronunciation: sao 3 Cantonese pronunciation: so 3 Meanings: brush, sweep
2012/01/04 Putonghua pronunciation: zi 4 Cantonese pronunciation: ji 3 Meanings: steep, soak, stain, soil, sludge, pickle
2012/01/03 Putonghua pronunciation: ji 1 Cantonese pronunciation: jik 1 Meanings: accumulate, save up, hoard
2011/12/30 Putonghua pronunciation: bai 4 Cantonese pronunciation: baai 3 Meanings: worship, make obeisance
2011/12/29 Putonghua pronunciation: dao 3 Cantonese pronunciation: to 2 Meanings: pray, prayer
2011/12/28 Putonghua pronunciation: song 4 Cantonese pronunciation: jung 6 Meanings: praise
2011/12/23 Putonghua pronunciation: han 2 Cantonese pronunciation: hon 4 Meanings: cold, chilly, humble, poor
2011/12/22 Putonghua pronunciation: yin 1 Cantonese pronunciation: yam 1 Meanings: Yin, moon, female, dark, shadowy, ghostly
2011/12/21 Putonghua pronunciation: yue 4 Cantonese pronunciation: yuet 6 Meanings: moon, month
2011/12/20 Putonghua pronunciation: sheng 1 Cantonese pronunciation: sing 1 Meanings: rise, ascend, hoist, raise, promote, elevate
2011/12/19 Putonghua pronunciation: dan 1 Cantonese pronunciation: daan 1 Meanings: medicinal pill, red
2011/12/16 Putonghua pronunciation: she 1 Cantonese pronunciation: se 6 Meanings: shoot
2011/12/15 Putonghua pronunciation: gong 1 Cantonese pronunciation: gung 1 Meanings: bow
2011/12/14 Putonghua pronunciation: yan 2 Cantonese pronunciation: yim 4 Meanings: hot, fever, inflammation
2011/12/13 Putonghua pronunciation: yang 2 Cantonese pronunciation: yeung 4 Meanings: male, sun, yang
2011/12/12 Putonghua pronunciation: ri 4 Cantonese pronunciation: yat 6 Meanings: sun, day
2011/12/09 Putonghua pronunciation: zhi 4 Cantonese pronunciation: ji 3 Meanings: intelligent, clever, smart, wise
2011/12/08 Putonghua pronunciation: shen 3 Cantonese pronunciation: sam 2 Meanings: study, examine, interrogate, judge, trial
2011/12/07 Putonghua pronunciation: ying 1 Cantonese pronunciation: ying 1 Meanings: baby, infant
2011/12/06 Putonghua pronunciation: zheng 1 Cantonese pronunciation: jang 1 Meanings: compete, vie, fight for
2011/12/05 Putonghua pronunciation: fu 4 Cantonese pronunciation: foo 5 Meanings: mature/married women
2011/12/02 Putonghua pronunciation: lan 3 Cantonese pronunciation: laan 5 Meanings: lazy, negligent, languid, listless, passive, sluggish
2011/12/01 Putonghua pronunciation: to 4 Cantonese pronunciation: tu 3 Meanings: rabbit, hare
2011/11/30 Putonghua pronunciation: dai 4 Cantonese pronunciation: doi 6 Meanings: wait for, wait on, treat
2011/11/29 Putonghua pronunciation: zhu 1 Cantonese pronunciation: jue 1 Meanings: stump, stem, plants, plant's roots, above ground
2011/11/28 Putonghua pronunciation: shou 3 Cantonese pronunciation: sau 3 Meanings: keep, guard, defend, preserve, wait
2011/11/25 Putonghua pronunciation: chun 3 Cantonese pronunciation: chun 2 Meanings: stupid, dumb
2011/11/24 Putonghua pronunciation: jian 4 Cantonese pronunciation: gim 3 Meanings: sword, dagger
2011/11/23 Putonghua pronunciation: qiu 2 Cantonese pronunciation: kau 4 Meanings: beg, seek, search, ask for favor, need, desire, demand
2011/11/22 Putonghua pronunciation: zhou 1 Cantonese pronunciation: jau 1 Meanings: boat, skiff
2011/11/21 Putonghua pronunciation: ke 4 Cantonese pronunciation: hak 1 Meanings: incise, carve, engrave
2011/11/18 Putonghua pronunciation: jia 3 Cantonese pronunciation: ga 2 Meanings: false, unreal, pseudo, deceptive
2011/11/17 Putonghua pronunciation: ke 3 Cantonese pronunciation: hot 3 Meanings: thirst, thirsty, yearn for
2011/11/16 Putonghua pronunciation: zhi 3 Cantonese pronunciation: ji 2 Meanings: halt, stop, cease
2011/11/15 Putonghua pronunciation: mei 2 Cantonese pronunciation: mooi 4 Meanings: Chinese plum
2011/11/14 Putonghua pronunciation: wang 4 Cantonese pronunciation: mong 6 Meanings: look, see, observe, fame
2011/11/11 Putonghua pronunciation: pian 1 Cantonese pronunciation: pin 1 Meanings: tilted, off main track, aside, lop-sided, biased
2011/11/10 Putonghua pronunciation: cai 1 Cantonese pronunciation: chaai 1 Meanings: guess, suspect, conjecture
2011/11/09 Putonghua pronunciation: xiang 4 Cantonese pronunciation: jeung 6 Meanings: appearance, shape, image, elephant
2011/11/08 Putonghua pronunciation: mo 1 Cantonese pronunciation: moh 2 Meanings: touch, feel, finger, fondle
2011/11/07 Putonghua pronunciation: xia 1 Cantonese pronunciation: hat 6 Meanings: blind
2011/11/04 Putonghua pronunciation: guai 4 Cantonese pronunciation: gwaai 3 Meanings: odd, strange, weird, bizarre, grotesque, ridiculous, monster
2011/11/03 Putonghua pronunciation: gui 3 Cantonese pronunciation: gwai 2 Meanings: ghost
2011/11/02 Putonghua pronunciation: ban 4 Cantonese pronunciation: baan 6 Meanings: dress up, feign, pretend, disguise, impersonate
2011/11/01 Putonghua pronunciation: sheng 4 Cantonese pronunciation: sing 3 Meanings: holy, sacred, saint, supreme
2011/10/31 Putonghua pronunciation: wan 4 Cantonese pronunciation: maan 6 Meanings: ten thousand, many, innumerable
2011/10/28 Putonghua pronunciation: yang 2 Cantonese pronunciation: yeung 4 Meanings: raise, wave, flap, spread, promote
2011/10/27 Putonghua pronunciation: feng 1 Cantonese pronunciation: fung 1 Meanings: wind, style, trend
2011/10/26 Putonghua pronunciation: ji 1 Cantonese pronunciation: gei 1 Meanings: base, foundation
2011/10/25 Putonghua pronunciation: cheng 2 Cantonese pronunciation: sing 4 Meanings: receive, accept, admit, shoulder, bear, adopt, inherit
2011/10/24 Putonghua pronunciation: chuan 2 Cantonese pronunciation: chuen 4 Meanings: send, transmit, pass on, bestow, circulate, spread
2011/10/21 Putonghua pronunciation: fu 4 Cantonese pronunciation: foo 3 Meanings: rich, wealthy, wealth
2011/10/20 Putonghua pronunciation: xuan 4 Cantonese pronunciation: yuen 6 Meanings: bright, glittering, flaring, dazzling, dazzle, flaunt
2011/10/19 Putonghua pronunciation: hu 4 Cantonese pronunciation: woo 6 Meanings: door, house, household, abode
2011/10/18 Putonghua pronunciation: fa 1 Cantonese pronunciation: faat 3 Meanings: start, dispatch, develop, express, bloom
2011/10/17 Putonghua pronunciation: bao 4 Cantonese pronunciation: bo 6 Meanings: sudden, abrupt, cruel, short-tempered, injure
2011/10/14 Putonghua pronunciation: ya 1 Cantonese pronunciation: aat 3 Meanings: sign, place in custody, escort, pledge, mortgage, place bet, atake
2011/10/13 Putonghua pronunciation: dan 3 Cantonese pronunciation: daam 2 Meanings: gall bladder, guts, daring, boldness
2011/10/12 Putonghua pronunciation: du 3 Cantonese pronunciation: do 2 Meanings: bet, gamble, take chances, run risks
2011/10/11 Putonghua pronunciation: jin 1 Cantonese pronunciation: gam 1 Meanings: metal, gold, money
2011/10/10 Putonghua pronunciation: yuan 2 Cantonese pronunciation: yuen 4 Meanings: dollar
2011/10/07 Putonghua pronunciation: tun 1 Cantonese pronunciation: tan 1 Meanings: swallow
2011/10/06 Putonghua pronunciation: gong 1 Cantonese pronunciation: gung 1 Meanings: attack, offensive
2011/10/04 Putonghua pronunciation: you 2 Cantonese pronunciation: yau 4 Meanings: move, drift, float, swim
2011/10/03 Putonghua pronunciation: e 4 Cantonese pronunciation: ngok 6 Meanings: crocodile, alligator, caiman
2011/09/30 Putonghua pronunciation: meng 2 Cantonese pronunciation: mang 4 Meanings: ally, alliance
2011/09/29 Putonghua pronunciation: zhu 4 Cantonese pronunciation: joh 6 Meanings: help, aid, assist
2011/09/28 Putonghua pronunciation: lin 2 Cantonese pronunciation: lun 4 Meanings: neighbor, neighboring, near-by
2011/09/27 Putonghua pronunciation: di 2 Cantonese pronunciation: dik 6 Meanings: enemy, foe, rival
2011/09/26 Putonghua pronunciation: you 3 Cantonese pronunciation: yau 5 Meanings: friend, befriend
2011/09/23 Putonghua pronunciation: zhong 1 Cantonese pronunciation: jung 1 Meanings: faithful, loyal, devoted
2011/09/22 Putonghua pronunciation: zhi 1 Cantonese pronunciation: ji 1 Meanings: know, understand
2011/09/21 Putonghua pronunciation: cheng 2 Cantonese pronunciation: sing 4 Meanings: sincere, honest, frank
2011/09/20 Putonghua pronunciation: shen 4 Cantonese pronunciation: san 6 Meanings: cautious, prudent
2011/09/19 Putonghua pronunciation: you 3 Cantonese pronunciation: yau 5 Meanings: friend, befriend
2011/09/16 Putonghua pronunciation: ren 2 Cantonese pronunciation: yan 4 Meanings: person, man, humanity
2011/09/15 Putonghua pronunciation: shu 4 Cantonese pronunciation: sue 6 Meanings: tree, plant, establish
2011/09/14 Putonghua pronunciation: nian 2 Cantonese pronunciation: nin 4 Meanings: year, age
2011/09/12 Putonghua pronunciation: bai 3 Cantonese pronunciation: baak 3 Meanings: hundred, many
2011/09/09 Putonghua pronunciation: fan 1 Cantonese pronunciation: faan 1 Meanings: flip, turn over
2011/09/08 Putonghua pronunciation: fu 4 Cantonese pronunciation: foo 3 Meanings: abundant, rich, become rich, wealth
2011/09/07 Putonghua pronunciation: zhuan 2 Cantonese pronunciation: joan 6 Meanings: earn, win, make profit, gain
2011/09/06 Putonghua pronunciation: zao 4 Cantonese pronunciation: jo 6 Meanings: arrive, achieve, construct, produce, create
2011/09/05 Putonghua pronunciation: jian 4 Cantonese pronunciation: gin 3 Meanings: build, construct, formulate, inaugurate, erect, establish
2011/09/02 Putonghua pronunciation: dan 1, dan 4 Cantonese pronunciation: daam 3 Meanings: weight, load carried on shoulder-pole, burden
2011/09/01 Putonghua pronunciation: er 2 Cantonese pronunciation: yi 4 Meanings: child, son, noun-diminutive
2011/08/31 Putonghua pronunciation: dai 4 Cantonese pronunciation: daai 3 Meanings: line, belt, lead, take, carry
2011/08/30 Putonghua pronunciation: qi 1 Cantonese pronunciation: chai 1 Meanings: wife
2011/08/29 Putonghua pronunciation: yang 3 Cantonese pronunciation: yeung 5 Meanings: give birth to, raise, foster, nurture, bring up, support
2011/08/26 Putonghua pronunciation: huan 1 Cantonese pronunciation: foon 1 Meanings: joy, fondness
2011/08/25 Putonghua pronunciation: wei 4 Cantonese pronunciation: wai 3 Meanings: comfort, consolation, heart's ease, solace
2011/08/24 Putonghua pronunciation: kuai 4 Cantonese pronunciation: faai 3 Meanings: quick, sharp, direct, pleasurable, cheer
2011/08/23 Putonghua pronunciation: yue 4 Cantonese pronunciation: yuet 6 Meanings: fondness, pleasure, please, fond of
2011/08/22 Putonghua pronunciation: xing 1, xing 4 Cantonese pronunciation: hing 3 Meanings: rise, prosper, thrive, interest, pleasure, enthusiasm, fondness, mood
2011/08/19 Putonghua pronunciation: chou 2 Cantonese pronunciation: sau 4 Meanings: sadness, worry, lack
2011/08/18 Putonghua pronunciation: ai 1 Cantonese pronunciation: oi 1 Meanings: grief, pity, sorrow, mourn, bereavement, lamentation
2011/08/17 Putonghua pronunciation: nu 4 Cantonese pronunciation: no 6 Meanings: anger, fury, rage, profuse, energetic
2011/08/16 Putonghua pronunciation: mean 1, men 4 Cantonese pronunciation: moon 6 Meanings: stuffy, pent-up, stifling, boredom
2011/08/15 Putonghua pronunciation: fan 2 Cantonese pronunciation: faan 4 Meanings: annoyance, irritation, worry, vexation
2011/08/12 Putonghua pronunciation: hong 2 Cantonese pronunciation: hung 4 Meanings: red, turn red, leftist
2011/08/11 Putonghua pronunciation: yi 3 Cantonese pronunciation: yi 5 Meanings: discuss, comment, remark
2011/08/10 Putonghua pronunciation: gong 4 Cantonese pronunciation: gung 6 Meanings: together, common, share
2011/08/09 Putonghua pronunciation: fang 4 Cantonese pronunciation: fong 3 Meanings: free, release, send out, let loose
2011/08/08 Putonghua pronunciation: jie 3 Cantonese pronunciation: gaai 6 Meanings: link, untie, separate, solve, break, dissect, free, relieve
2011/08/05 Putonghua pronunciation: tui 4 Cantonese pronunciation: tui 3 Meanings: backward, retreat
2011/08/04 Putonghua pronunciation: bai 4 Cantonese pronunciation: baai 6 Meanings: weaken, undermine, harm , overcome, defeat
2011/08/03 Putonghua pronunciation: jiang 3 Cantonese pronunciation: jeung 2 Meanings: Chinese surname
2011/08/02 Putonghua pronunciation: zhan 4 Cantonese pronunciation: jin 3 Meanings: fight, battle, war
2011/08/01 Putonghua pronunciation: nei 4 Cantonese pronunciation: noi 6 Meanings: inside, inner, internal
2011/07/29 Putonghua pronunciation: dou 4 Cantonese pronunciation: dau 3 Meanings: fight, compete, vie with, struggle
2011/07/28 Putonghua pronunciation: yi 4 Cantonese pronunciation: yi 6 Meanings: dissimilar, different
2011/07/27 Putonghua pronunciation: fa 2 Cantonese pronunciation: fat 6 Meanings: hack, fell, cut down, chop, kill, attack
2011/07/26 Putonghua pronunciation: tong 2 Cantonese pronunciation: tung 4 Meanings: converge, share, together, same
2011/07/25 Putonghua pronunciation: dang 3 Cantonese pronunciation: dong 2 Meanings: party, faction, gang, clique
2011/07/22 Putonghua pronunciation: sheng 4 Cantonese pronunciation: sing 3 Meanings: win, conquer, victory
2011/07/21 Putonghua pronunciation: kang 4 Cantonese pronunciation: kong 3 Meanings: object, counter, resist, oppose
2011/07/20 Putonghua pronunciation: tu 2 Cantonese pronunciation: to 4 Meanings: slaughter
2011/07/19 Putonghua pronunciation: qin 1 Cantonese pronunciation: cham 1 Meanings: intrude, invade, bully
2011/07/18 Putonghua pronunciation: ri 4 Cantonese pronunciation: yat 6 Meanings: sun, day, Japan
2011/07/15 Putonghua pronunciation: tong 3 Cantonese pronunciation: tung 2 Meanings: system, chief, orthodox, unite, united
2011/07/14 Putonghua pronunciation: ming 4 Cantonese pronunciation: ming 6 Meanings: life, fate
2011/07/13 Putonghua pronunciation: ge 2 Cantonese pronunciation: gaak 3 Meanings: leather, hide, remove, change
2011/07/12 Putonghua pronunciation: xue 4 Cantonese pronunciation: huet 3 Meanings: blood
2011/07/11 Putonghua pronunciation: liu 2 Cantonese pronunciation: lau 4 Meanings: current, level ,type, flow, ooze
2011/07/08 Putonghua pronunciation: e 4 Cantonese pronunciation: ok 3 Meanings: bad, fierce, evil
2011/07/07 Putonghua pronunciation: ju 4 Cantonese pronunciation: gui 3 Meanings: depend, occupy, seize, appropriate
2011/07/06 Putonghua pronunciation: ge 1 Cantonese pronunciation: got 3 Meanings: cut
2011/07/05 Putonghua pronunciation: fa 2 Cantonese pronunciation: fat 6 Meanings: powerful family/person, valve
2011/07/04 Putonghua pronunciation: jun 1 Cantonese pronunciation: gwan 1 Meanings: army, soldier
2011/06/30 Putonghua pronunciation: luan 4 Cantonese pronunciation: luen 6 Meanings: untidy, unrestrained, illogical, disturbance, disorder, turmoil
2011/06/29 Putonghua pronunciation: quan 2 Cantonese pronunciation: keun 4 Meanings: fist, boxing
2011/06/28 Putonghua pronunciation: qiang 2 Cantonese pronunciation: cheung 2 Meanings: powerful
2011/06/27 Putonghua pronunciation: ruo 4 Cantonese pronunciation: yeuk 6 Meanings: weak, frail
2011/06/24 Putonghua pronunciation: verb cang 2, noun zeng 4 Cantonese pronunciation: chong 4, jong 6 Meanings: store, keep, hide, collection
2011/06/23 Putonghua pronunciation: zhen 1 Cantonese pronunciation: jan 1 Meanings: precious, valuable
2011/06/22 Putonghua pronunciation: gu 1 Cantonese pronunciation: goo 2 Meanings: estimate, evaluate, assess
2011/06/21 Putonghua pronunciation: mai 4 Cantonese pronunciation: maai 6 Meanings: sell, betray
2011/06/20 Putonghua pronunciation: pai 1 Cantonese pronunciation: paak 3 Meanings: pat, hit, bang, auction
2011/06/17 Putonghua pronunciation: can 2 Cantonese pronunciation: chaan 4 Meanings: disabled, incomplete, shrinking, remnant
2011/06/16 Putonghua pronunciation: cai 3 Cantonese pronunciation: choi 2 Meanings: pick, pluck, gather, collect, adopt
2011/06/15 Putonghua pronunciation: xiang 1 Cantonese pronunciation: heung 1 Meanings: fragrant, aroma, incense
2011/06/14 Putonghua pronunciation: kai 1 Cantonese pronunciation: hoi 1 Meanings: open, develop
2011/06/13 Putonghua pronunciation: hua 1 Cantonese pronunciation: fa 1 Meanings: flower, showy
2011/06/10 Putonghua pronunciation: zhen 4 Cantonese pronunciation: jan 3 Meanings: heavy weight, suppress, anchor, base, town
2011/06/09 Putonghua pronunciation: bi 4 Cantonese pronunciation: pik 1 Meanings: dispel, drive away, subdue, exorcise evil spirits, counteract evil force
2011/06/08 Putonghua pronunciation: lian 4 Cantonese pronunciation: luen 5 Meanings: love
2011/06/07 Putonghua pronunciation: she 2 Cantonese pronunciation: se 4 Meanings: snake
2011/06/03 Putonghua pronunciation: mie 4 Cantonese pronunciation: mit 6 Meanings: extinguish, exterminate, extinct
2011/06/02 Putonghua pronunciation: cha 2 Cantonese pronunciation: cha 4 Meanings: search, check, examine, inspect, investigate
2011/06/01 Putonghua pronunciation: an 4 Cantonese pronunciation: ngon 6 Meanings: table, file, case
2011/05/31 Putonghua pronunciation: zong 1 Cantonese pronunciation: jung 1 Meanings: trail, track
2011/05/30 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: sat 1 Meanings: lose, loss, lost
2011/05/27 Putonghua pronunciation: nian 4 Cantonese pronunciation: nim 6 Meanings: pronounce, recite
2011/05/26 Putonghua pronunciation: yan 3 Cantonese pronunciation: yin 2 Meanings: evolve, develop, extend, deduce, practice, act, perform
2011/05/25 Putonghua pronunciation: ban 4 Cantonese pronunciation: baan 6 Meanings: make-up, pretend, act a part, impersonate
2011/05/24 Putonghua pronunciation: tai 2 Cantonese pronunciation: toi 4 Meanings: platform, stage, terrace
2011/05/23 Putonghua pronunciation: xi 4 Cantonese pronunciation: hei 3 Meanings: frivolity, play, drama, acting
2011/05/20 Putonghua pronunciation: yin 3 Cantonese pronunciation: yan 2 Meanings: vanish, hide, conceal, disappear, unclear, hermitage
2011/05/19 Putonghua pronunciation: xian 2 Cantonese pronunciation: haan 4 Meanings: leisure, idle
2011/05/18 Putonghua pronunciation: ting 2 Cantonese pronunciation: ting 4 Meanings: stop, halt
2011/05/17 Putonghua pronunciation: gng 3 Cantonese pronunciation: gon 2 Meanings: hurry, rush, drive, chase
2011/05/16 Putonghua pronunciation: mang 2 Cantonese pronunciation: mong 4 Meanings: busy, hasty
2011/05/13 Putonghua pronunciation: guo 2 Cantonese pronunciation: gwok 3 Meanings: country, state, nation
2011/05/12 Putonghua pronunciation: gong 1 Cantonese pronunciation: gung 1 Meanings: palace, temple, castrate
2011/05/11 Putonghua pronunciation: du 1 Cantonese pronunciation: do 1 Meanings: capital
2011/05/09 Putonghua pronunciation: shou 3 Cantonese pronunciation: sau 2 Meanings: head, chief, first, leading
2011/05/06 Putonghua pronunciation: bao 4 Cantonese pronunciation: baau 3 Meanings: crack, explode, blast, hot oil quick fry
2011/05/05 Putonghua pronunciation: xie 3 Cantonese pronunciation: sit 3 Meanings: leak, vent
2011/05/04 Putonghua pronunciation: chang 3 Cantonese pronunciation: chong 3 Meanings: factory
2011/05/03 Putonghua pronunciation: he 2 Cantonese pronunciation: hat 6 Meanings: pit, stone, center, core, nucleus, nuclear
2011/04/29 Putonghua pronunciation: she 1 Cantonese pronunciation: che 1 Meanings: excessive, extravagant
2011/04/28 Putonghua pronunciation: jia 4 Cantonese pronunciation: ga 3 Meanings: marry husband, transfer
2011/04/27 Putonghua pronunciation: zu 2 Cantonese pronunciation: juk 6 Meanings: tribe, clan
2011/04/26 Putonghua pronunciation: gui 4 Cantonese pronunciation: gwai 3 Meanings: distinguished, noble, precious, valuable
2011/04/21 Putonghua pronunciation: dan 3 Cantonese pronunciation: daam 2 Meanings: gall-bladder
2011/04/20 Putonghua pronunciation: chang 2 Cantonese pronunciation: seung 4 Meanings: taste, try
2011/04/19 Putonghua pronunciation: xin 1 Cantonese pronunciation: san 1 Meanings: firewood, salary
2011/04/18 Putonghua pronunciation: wo 4 Cantonese pronunciation: ngoh 6 Meanings: lie down
2011/04/15 Putonghua pronunciation: fang 4 Cantonese pronunciation: fong 3 Meanings: release, free, liberate
2011/04/14 Putonghua pronunciation: gan 1 Cantonese pronunciation: gon 1 Meanings: liver
2011/04/13 Putonghua pronunciation: fa 2 Cantonese pronunciation: fat 6 Meanings: punish
2011/04/12 Putonghua pronunciation: hou 3 Cantonese pronunciation: foh 2 Meanings: fire
2011/04/11 Putonghua pronunciation: tou 1 Cantonese pronunciation: tau 1 Meanings: steal
2011/04/08 Putonghua pronunciation: si 3 Cantonese pronunciation: si 2 Meanings: die, death
2011/04/07 Putonghua pronunciation: dai 4 Cantonese pronunciation: doi 6 Meanings: represent, replace, substitute
2011/04/06 Putonghua pronunciation: ge 1 Cantonese pronunciation: gap 3 Meanings: pigeon, dove, squab
2011/04/04 Putonghua pronunciation: ying 1 Cantonese pronunciation: ying 1 Meanings: eagle, hawk
2011/04/01 Putonghua pronunciation: sheng 3 Cantonese pronunciation: saang 2 Meanings: save, economical
2011/03/31 Putonghua pronunciation: piao 1 Cantonese pronunciation: piu 1 Meanings: wind blowing, float in air, fly in air
2011/03/30 Putonghua pronunciation: qing 1 Cantonese pronunciation: hing 1 Meanings: light-weight
2011/03/29 Putonghua pronunciation: ta 4 Cantonese pronunciation: daap 2 Meanings: step, tread
2011/03/28 Putonghua pronunciation: lun 2 Cantonese pronunciation: lun 4 Meanings: wheel, revolve
2011/03/25 Putonghua pronunciation: tan 4 Cantonese pronunciation: taan 3 Meanings: sigh
2011/03/24 Putonghua pronunciation: shao 1 Cantonese pronunciation: siu 1 Meanings: burn
2011/03/23 Putonghua pronunciation: feng 1 Cantonese pronunciation: fung 1 Meanings: wind
2011/03/22 Putonghua pronunciation: lian 2 Cantonese pronunciation: lin 4 Meanings: link, join
2011/03/21 Putonghua pronunciation: chuan 2 Cantonese pronunciation: suen 4 Meanings: ship, boat, sea vessel
2011/03/18 Putonghua pronunciation: mou 2 Cantonese pronunciation: mau 4 Meanings: seek, plot, strategize
2011/03/17 Putonghua pronunciation: huo 4 Cantonese pronunciation: wok 6 Meanings: gain, acquire
2011/03/16 Putonghua pronunciation: you 4 Cantonese pronunciation: yau 5 Meanings: lure, bait
2011/03/15 Putonghua pronunciation: jian 4 Cantonese pronunciation: jin 3 Meanings: arrow
2011/03/14 Putonghua pronunciation: que 1 Cantonese pronunciation: kuet 3 Meanings: lack
2011/03/11 Putonghua pronunciation: shan 4 Cantonese pronunciation: sin 6 Meanings: good
2011/03/10 Putonghua pronunciation: xing 4 Cantonese pronunciation: sing 3 Meanings: quality, nature, sex
2011/03/09 Putonghua pronunciation: lian 2 Cantonese pronunciation: lin 4 Meanings: pity
2011/03/08 Putonghua pronunciation: jing 3 Cantonese pronunciation: jeng 2 Meanings: well
2011/03/07 Putonghua pronunciation: tong 2 Cantonese pronunciation: tung 4 Meanings: child
2011/03/04 Putonghua pronunciation: bian 4 Cantonese pronunciation: bin 3 Meanings: change, transform
2011/03/03 Putonghua pronunciation: zheng 4 Cantonese pronunciation: jing 3 Meanings: politics, rule, regime administration
2011/03/02 Putonghua pronunciation: wei 2 Cantonese pronunciation: wai 4 Meanings: enclose, surround, contain
2011/03/01 Putonghua pronunciation: wan 2 Cantonese pronunciation: waan 4 Meanings: stubborn, obstinate, naughty
2011/02/28 Putonghua pronunciation: ya 1 Cantonese pronunciation: aat 3 Meanings: press, pressure
2011/02/25 Putonghua pronunciation: shan 1 Cantonese pronunciation: saan 1 Meanings: mountain
2011/02/24 Putonghua pronunciation: yu 4 Cantonese pronunciation: yue 6 Meanings: inform, comparison, allegory
2011/02/23 Putonghua pronunciation: yi 2 Cantonese pronunciation: yi 4 Meanings: shift, change position
2011/02/22 Putonghua pronunciation: gong 1 Cantonese pronunciation: gung 1 Meanings: oldster, respectable senior
2011/02/21 Putonghua pronunciation: yu 2 Cantonese pronunciation: yue 4 Meanings: foolish, stupid, dumb
2011/02/18 Putonghua pronunciation: liu 2 Cantonese pronunciation: lau 4 Meanings: flow, stream
2011/02/17 Putonghua pronunciation: xiang 1 Cantonese pronunciation: heung 1 Meanings: rural, village
2011/02/16 Putonghua pronunciation: hui 2 Cantonese pronunciation: wooi 4 Meanings: return
2011/02/15 Putonghua pronunciation: yun 4 Cantonese pronunciation: wan 6 Meanings: transport, work, activate
2011/02/14 Putonghua pronunciation: chun 1 Cantonese pronunciation: chun 1 Meanings: spring
2011/02/11 Putonghua pronunciation: cheng 1 Cantonese pronunciation: chaang 1 Meanings: stretch out, prop up, support
2011/02/10 Putonghua pronunciation: bu 3 Cantonese pronunciation: bo 2 Meanings: mend, replenish, patch up, fill vacated position
2011/02/09 Putonghua pronunciation: lain 4 Cantonese pronunciation: lin 6 Meanings: smelt, extract, refine
2011/02/08 Putonghua pronunciation: ta 4 Cantonese pronunciation: taap 3 Meanings: collapse, cave-in
2011/02/07 Putonghua pronunciation: shen 2 Cantonese pronunciation: san 4 Meanings: god/godness
2011/02/02 Putonghua pronunciation: ji 4 Cantonese pronunciation: gei 2 Meanings: record, geological period
2011/02/01 Putonghua pronunciation: shi 4 Cantonese pronunciation: sai 3 Meanings: world, generation
2011/01/31 Putonghua pronunciation: chuang 4 Cantonese pronunciation: chong 3 Meanings: create, found
2011/01/28 Putonghua pronunciation: liu 2 Cantonese pronunciation: lau 4 Meanings: leave, remain, keep, retain
2011/01/27 Putonghua pronunciation: she 4 Cantonese pronunciation: se 6 Meanings: shoot, archery
2011/01/26 Putonghua pronunciation: jiao 1 Cantonese pronunciation: jiu 1 Meanings: parched, scorched, charred
2011/01/25 Putonghua pronunciation: shi 2 Cantonese pronunciation: sap 6 Meanings: ten
2011/01/24 Putonghua pronunciation: ri 4 Cantonese pronunciation: yat 6 Meanings: sun, day
2011/01/21 Putonghua pronunciation: de 2 Cantonese pronunciation: dak 1 Meanings: virtue, morality
2011/01/20 Putonghua pronunciation: xian 1 Cantonese pronunciation: sin 1 Meanings: previous, earlier, predecessor, bygone, deceased
2011/01/19 Putonghua pronunciation: zu 3 Cantonese pronunciation: jo 2 Meanings: ancestry
2011/01/18 Putonghua pronunciation: jing 4 Cantonese pronunciation: ging 3 Meanings: respect, revere, honor, treat politely, present politely
2011/01/17 Putonghua pronunciation: xiao 4 Cantonese pronunciation: haau 3 Meanings: filial piety
2011/01/14 Putonghua pronunciation: xiang 1 Cantonese pronunciation: seung 1 Meanings: set, cast, inlay, lining
2011/01/13 Putonghua pronunciation: shan 3 Cantonese pronunciation: sim 2 Meanings: flash, flicker, glitter, gleam
2011/01/12 Putonghua pronunciation: jing 1 Cantonese pronunciation: jing 1 Meanings: crystal, crystal-clear, glittering, brilliant
2011/01/11 Putonghua pronunciation: shi 2 Cantonese pronunciation: shek 6 Meanings: stone
2011/01/10 Putonghua pronunciation: bao 3 Cantonese pronunciation: bo 2 Meanings: treasure, precious
2011/01/07 Putonghua pronunciation: xin 1 Cantonese pronunciation: san 1 Meanings: new, fresh
2011/01/06 Putonghua pronunciation: li 4 Cantonese pronunciation: laap 6 Meanings: stand, establish
2011/01/05 Putonghua pronunciation: jiu 4 Cantonese pronunciation: gau 6 Meanings: old, previous, used, pass, passe, obsolete
2011/01/04 Putonghua pronunciation: po 4 Cantonese pronunciation: poh 3 Meanings: break, defeat
2011/01/03 Putonghua pronunciation: yuan 4 Cantonese pronunciation: yuen 6 Meanings: wish, hope, aspiration
2010/12/31 Putonghua pronunciation: wang 4 Cantonese pronunciation: wong 6 Meanings: flourishing, prosperous, vigorous, robust, vibrant
2010/12/30 Putonghua pronunciation: yang 2 Cantonese pronunciation: yeung 4 Meanings: sheep, goat, ram, ewe, lamb
2010/12/29 Putonghua pronunciation: nan 2 Cantonese pronunciation: naam 4 Meanings: south, southern
2010/12/28 Putonghua pronunciation: guang 3 Cantonese pronunciation: gwong 2 Meanings: broad, expansive
2010/12/24 Putonghua pronunciation: jing 4 Cantonese pronunciation: jeng 6 Meanings: clean
2010/12/23 Putonghua pronunciation: xi 3 Cantonese pronunciation: sai 2 Meanings: wash, cleanse, purge
2010/12/22 Putonghua pronunciation: chong 1 Cantonese pronunciation: chung 1 Meanings: rinse, splash, flush, wash away
2010/12/21 Putonghua pronunciation: rou 4 Cantonese pronunciation: yuk 6 Meanings: bathe, bath, wash
2010/12/20 Putonghua pronunciation: wu 1 Cantonese pronunciation: woo 1 Meanings: dirt, dirty, stain, smear
2010/12/17 Putonghua pronunciation: shu 4 Cantonese pronunciation: sue 3 Meanings: forgive, spare, pardon
2010/12/16 Putonghua pronunciation: hui 3 Cantonese pronunciation: fooi 3 Meanings: rue, regret, repent, renounce, retract
2010/12/15 Putonghua pronunciation: li 2 Cantonese pronunciation: lei 4 Meanings: depart, leave, separate, desert, abandon
2010/12/14 Putonghua pronunciation: lang 4 Cantonese pronunciation: long 6 Meanings: unrestrained, roaming
2010/12/13 Putonghua pronunciation: chong 3 Cantonese pronunciation: chung 2 Meanings: love, being fond of, bestowing special favor
2010/12/10 Putonghua pronunciation: xi 4 Cantonese pronunciation: sik 1 Meanings: interest, dividend
2010/12/09 Putonghua pronunciation: zhi 2 Cantonese pronunciation: jik 6 Meanings: worth, value
2010/12/08 Putonghua pronunciation: zeng 1 Cantonese pronunciation: jang 1 Meanings: add, increase, grow
2010/12/07 Putonghua pronunciation: bi 4 Cantonese pronunciation: bai 6 Meanings: currency
2010/12/06 Putonghua pronunciation: wai 4 Cantonese pronunciation: ngoi 6 Meanings: outside, external, foreign
2010/12/03 Putonghua pronunciation: mian 4 Cantonese pronunciation: min 6 Meanings: wheat-flour, wheat-flour dough, wheat-flour noodle
2010/12/02 Putonghua pronunciation: mo 2, noun: mo 4 Cantonese pronunciation: moh 4 Meanings: grind, grate, pulverize, mill, grinder
2010/12/01 Putonghua pronunciation: cang 1 Cantonese pronunciation: chong 1 Meanings: barn, shed, warehouse
2010/11/30 Putonghua pronunciation: tu 3 Cantonese pronunciation: to 2 Meanings: earth, soil, land
2010/11/29 Putonghua pronunciation: mao 4 Cantonese pronunciation: mak 6 Meanings: wheat
2010/11/25 Putonghua pronunciation: miao 2 Cantonese pronunciation: miu 4 Meanings: seedling, young shoot
2010/11/24 Putonghua pronunciation: zhong 4 Cantonese pronunciation: jung 3 Meanings: plant
2010/11/23 Putonghua pronunciation: geng 1 Cantonese pronunciation: gaang 1 Meanings: farm
2010/11/22 Putonghua pronunciation: niu 2 Cantonese pronunciation: ngau 4 Meanings: ox
2010/11/21 Putonghua pronunciation: mi 3 Cantonese pronunciation: mai 5 eanings: de-husked raw rice-grain
2010/11/19 Putonghua pronunciation: zhen 1 Cantonese pronunciation: jam 1 Meanings: needle
2010/11/18 Putonghua pronunciation: zhi 4 Cantonese pronunciation: ji 6 Meanings: heal
2010/11/17 Putonghua pronunciation: jiu 4 Cantonese pronunciation: gau 3 Meanings: rescue, save, redeem
2010/11/16 Putonghua pronunciation: shang 1 Cantonese pronunciation: seung 1 Meanings: injure, wound, harm, lament
2010/11/15 Putonghua pronunciation: ti 3 Cantonese pronunciation: tai 2 Meanings: body
2010/11/12 Putonghua pronunciation: zhi 1 Cantonese pronunciation: ji 1 Meanings: sense, awareness, know, knowledge
2010/11/11 Putonghua pronunciation: guan 1 Cantonese pronunciation: goon 1 Meanings: watch, view
2010/11/10 Putonghua pronunciation: ji 3 Cantonese pronunciation: jai 1 Meanings: squeeze, cram
2010/11/09 Putonghua pronunciation: guan 3 Cantonese pronunciation: goon 4 Meanings: house, building, pavilion
2010/11/08 Putonghua pronunciation: bo 2 Cantonese pronunciation: bok 3 Meanings: wide, broad
2010/11/05 Putonghua pronunciation: xiong 2 Cantonese pronunciation: hung 4 Meanings: male, hero, brave, strong, powerful
2010/11/04 Putonghua pronunciation: kuo 4 Cantonese pronunciation: kwong 3 Meanings: expand
2010/11/03 Putonghua pronunciation: jun 1 Cantonese pronunciation: gwan 3 Meanings: army, military
2010/11/02 Putonghua pronunciation: chao 2 Cantonese pronunciation: chiu 4 Meanings: facing, pay homage visit, emperor's reign-period, court, dynasty
2010/11/01 Putonghua pronunciation: di 4 Cantonese pronunciation: dai 3 Meanings: emperor
2010/10/29 Putonghua pronunciation: ping 2 Cantonese pronunciation: ping 4 Meanings: comment, criticize, assess
2010/10/28 Putonghua pronunciation: lu 4 Cantonese pronunciation: luk 6 Meanings: record
2010/10/27 Putonghua pronunciation: shi 4 Cantonese pronunciation: si 6 Meanings: occurrence, happening, thing, event, act
2010/10/26 Putonghua pronunciation: dai 4 Cantonese pronunciation: doi 6 Meanings: era, generation
2010/10/25 Putonghua pronunciation: shi 3 Cantonese pronunciation: si 2 Meanings: history, story
2010/10/22 Putonghua pronunciation: fu 1 Cantonese pronunciation: foo 1 Meanings: skin
2010/10/21 Putonghua pronunciation: zui 3 Cantonese pronunciation: jui 2 Meanings: mouth
2010/10/20 Putonghua pronunciation: yan 3 Cantonese pronunciation: ngaan 5 Meanings: eye
2010/10/19 Putonghua pronunciation: fa 4 Cantonese pronunciation: faat 3 Meanings: hair on the head
2010/10/18 Putonghua pronunciation: mei 3 Cantonese pronunciation: mei 5 Meanings: beauty, beautiful
2010/10/15 Putonghua pronunciation: xie 4 Cantonese pronunciation: je 6 Meanings: wither, decline, wane, thank
2010/10/14 Putonghua pronunciation: feng 1 Cantonese pronunciation: fung 1 Meanings: abundant, lush, bountiful, plentiful
2010/10/13 Putonghua pronunciation: cheng 2 Cantonese pronunciation: sing 4 Meanings: fulfill, achieve, complete, succeed, harvest
2010/10/12 Putonghua pronunciation: shau 1 Cantonese pronunciation: sau 1 Meanings: collect, accept, withdraw
2010/10/11 Putonghua pronunciation: qiu 1 Cantonese pronunciation: chau 1 Meanings: autumn
2010/10/08 Putonghua pronunciation: niao 3 Cantonese pronunciation: liu 6 Meanings: bird
2010/10/07 Putonghua pronunciation: yun 2 Cantonese pronunciation: wan 4 Meanings: cloud
2010/10/06 Putonghua pronunciation: lan 2 Cantonese pronunciation: laam 4 Meanings: blue
2010/10/05 Putonghua pronunciation: ri 4 Cantonese pronunciation: yat 6 Meanings: sun
2010/10/04 Putonghua pronunciation: tian 1 Cantonese pronunciation: tin 1 Meanings: sky, heaven, nature
2010/09/30 Putonghua pronunciation: lang 2 Cantonese pronunciation: long 4 Meanings: wolf
2010/09/29 Putonghua pronunciation: zhu 1 Cantonese pronunciation: jue 2 Meanings: swine, hog, pig
2010/09/28 Putonghua pronunciation: hou 2 Cantonese pronunciation: hau 4 Meanings: monkey
2010/09/27 Putonghua pronunciation: hu 3 Cantonese pronunciation: foo 2 Meanings: tiger
2010/09/24 Putonghua pronunciation: chong 2 Cantonese pronunciation: chung 4 Meanings: insect, worm, bug
2010/09/22 Putonghua pronunciation: hu 2 Cantonese pronunciation: woo 4 Meanings: fox
2010/09/21 Putonghua pronunciation: tu 4 Cantonese pronunciation: to 3 Meanings: rabbit
2010/09/20 Putonghua pronunciation: gui 1 Cantonese pronunciation: gwai 1 Meanings: tortoise
2010/09/17 Putonghua pronunciation: zuo 4 Cantonese pronunciation: joh 6 Meanings: sit, ride
2010/09/16 Putonghua pronunciation: mai 3 Cantonese pronunciation: maai 5 Meanings: buy
2010/09/15 Putonghua pronunciation: pai 2 Cantonese pronunciation: paai 4 Meanings: sign, label, brand
2010/09/14 Putonghua pronunciation: chuang 1 Cantonese pronunciation: cheung 4 Meanings: window
2010/09/13 Putonghua pronunciation: diam 4 Cantonese pronunciation: dim 3 Meanings: shop
2010/09/10 Putonghua pronunciation: qin 4 Cantonese pronunciation: chan 3 Meanings: match, matching, support
2010/09/09 Putonghua pronunciation: xie 2 Cantonese pronunciation: haai 4 Meanings: shoes
2010/09/08 Putonghua pronunciation: mao 4 Cantonese pronunciation: mo 6 Meanings: hat, cap, headgear
2010/09/07 Putonghua pronunciation: ku 4 Cantonese pronunciation: foo 3 Meanings: trousers, pants, slacks
2010/09/06 Putonghua pronunciation: yi 1 Cantonese pronunciation: gong 1 Meanings: clothes, coating
2010/09/03 Putonghua pronunciation: zhi 4 Cantonese pronunciation: ji 6 Meanings: curb, manage, control, rule
2010/09/02 Putonghua pronunciation: ba 4 Cantonese pronunciation: ba 3 Meanings: dam
2010/09/01 Putonghua pronunciation: zhu 4 Cantonese pronunciation: jue 3 Meanings: pour, inject
2010/08/31 Putonghua pronunciation: hu 2 Cantonese pronunciation: woo 4 Meanings: lake
2010/08/30 Putonghua pronunciation: jiang 1 Cantonese pronunciation: gong 1 Meanings: big river
2010/08/27 Putonghua pronunciation: ruan 3 Cantonese pronunciation: yuen 5 Meanings: soft
2010/08/26 Putonghua pronunciation: ke 2 Cantonese pronunciation: hok 3 Meanings: shell
2010/08/25 Putonghua pronunciation: yu 2 Cantonese pronunciation: yue 3 Meanings: fish
2010/08/24 Putonghua pronunciation: zu 2 Cantonese pronunciation: juk 6 Meanings: race, tribe, clan, species
2010/08/23 Putonghua pronunciation: hai 3 Cantonese pronunciation: hoi 2 Meanings: sea, ocean
2010/08/20 Putonghua pronunciation: yi 4 Cantonese pronunciation: ngai 6 Meanings: art, skill
2010/08/19 Putonghua pronunciation: wei 4 Cantonese pronunciation: mei 6 Meanings: smell, taste
2010/08/18 Putonghua pronunciation: peng 1 Cantonese pronunciation: paang 1 Meanings: cook
2010/08/17 Putonghua pronunciation: lu 2 Cantonese pronunciation: lo 4 Meanings: stove, furnace, fireplace, hearth, oven
2010/08/16 Putonghua pronunciation: chu 2 Cantonese pronunciation: chue 4 Meanings: kitchen
2010/08/13 Putonghua pronunciation: dai 1 Cantonese pronunciation: daai 1, ngoi 4 Meanings: dumb, stuck, slow-wittee, idiotic, mentally retarded
2010/08/12 Putonghua pronunciation: bo 3 Cantonese pronunciation: boh 2 Meanings: crippled
2010/08/11 Putonghua pronunciation: xia 1 Cantonese pronunciation: hat 6 Meanings: blind
2010/08/10 Putonghua pronunciation: ya 3 Cantonese pronunciation: a 2 Meanings: mute
2010/08/09 Putonghua pronunciation: long 2 Cantonese pronunciation: lung 4 Meanings: deaf
2010/08/06 Putonghua pronunciation: mo 2 Cantonese pronunciation: moh 1 Meanings: demon
2010/08/05 Putonghua pronunciation: jing 1 Cantonese pronunciation: ging 1 Meanings: classic
2010/08/04 Putonghua pronunciation: xi 1 Cantonese pronunciation: sai 1 Meanings: west
2010/08/03 Putonghua pronunciation: tu 2 Cantonese pronunciation: to 4 Meanings: student, apprentice
2010/08/02 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: si 1 Meanings: teacher, master
2010/07/30 Putonghua pronunciation: jiang 4 Cantonese pronunciation: gong 3 Meanings: lower, fall, descend
2010/07/29 Putonghua pronunciation: jiao 1 Cantonese pronunciation: jiu 1 Meanings: scorched, charred, anxious, nervous, irritated
2010/07/28 Putonghua pronunciation: shu 3 Cantonese pronunciation: sue 2 Meanings: hot weather, summer heat
2010/07/27 Putonghua pronunciation: lang 4 Cantonese pronunciation: long 6 Meanings: wave, unrestrained
2010/07/26 Putonghua pronunciation: re 4 Cantonese pronunciation: yit 6 Meanings: hot, heat
2010/07/23 Putonghua pronunciation: qian 1 Cantonese pronunciation: chim 1 Meanings: bamboo stick, signal, label, sign
2010/07/22 Putonghua pronunciation: cu 4 Cantonese pronunciation: chuk 1 Meanings: pressed, quick, urgent, urge, speed up, get close
2010/07/21 Putonghua pronunciation: shang 1 Cantonese pronunciation: seung 1 Meanings: commerce, businessman
2010/07/20 Putonghua pronunciation: tai 2 Cantonese pronunciation: toi 4 Meanings: platform, short for Taiwan
2010/07/19 Putonghua pronunciation: lu4 Cantonese pronunciation: luk6 Meanings: land, short for Mainland China
2010/07/16 Putonghua pronunciation: li 2 Cantonese pronunciation: lei 4 Meanings: leave, separate
2010/07/15 Putonghua pronunciation: he 2 Cantonese pronunciation: hap 6 Meanings: derivation, cause, link, chance, because
2010/07/14 Putonghua pronunciation: yuan 2 Cantonese pronunciation: yuen 4 Meanings: derivation, cause, link, chance, because
2010/07/13 Putonghua pronunciation: ou 3 Cantonese pronunciation: ngau 5 Meanings: even, pair, companion, mate, random, doll
2010/07/12 Putonghua pronunciation: hun 1 Cantonese pronunciation: fan 1 Meanings: marry, marriage
2010/07/09 Putonghua pronunciation: qi 4 Cantonese pronunciation: hei 3 Meanings: leave, throw out, give up, abandon
2010/07/08 Putonghua pronunciation: ban 4 Cantonese pronunciation: boon 6 Meanings: accompany, companion, partner
2010/07/07 Putonghua pronunciation: wen 3 Cantonese pronunciation: man 5 Meanings: proboscis, mouth, kiss
2010/07/06 Putonghua pronunciation: chi 1 Cantonese pronunciation: chi 1 Meanings: stupidity, dementia, idiocy, obsession, fixation, devotion
2010/07/05 Putonghua pronunciation: qing 2 Cantonese pronunciation: ching 4 Meanings: feeling, emotion, attachment, love
2010/07/02 Putonghua pronunciation: bei 2 Cantonese pronunciation: booi 1 Meanings: cup
2010/06/30 Putonghua pronunciation: zu 2 Cantonese pronunciation: juk 1 Meanings: foot
2010/06/29 Putonghua pronunciation: sheng 4 Cantonese pronunciation: sing 3 Meanings: win, conquer, victory
2010/06/28 Putonghua pronunciation: gong 1 Cantonese pronunciation: gung 1 Meanings: offensive, attack
2010/06/25 Putonghua pronunciation: jian 3 Cantonese pronunciation: gaam 2 Meanings: lessen, reduce
2010/06/24 Putonghua pronunciation: zhong 4 Cantonese pronunciation: chung 5 Meanings: heavy, heaviness, weight
2010/06/23 Putonghua pronunciation: du 4 Cantonese pronunciation: to 5 Meanings: stomach, belly, womb
2010/06/22 Putonghua pronunciation: rou 4 Cantonese pronunciation: yuk 6 Meanings: flesh, meat
2010/06/21 Putonghua pronunciation: fei 2 Cantonese pronunciation: fei 4 Meanings: fat, rich, enrich
2010/06/18 Putonghua pronunciation: huai 4 Cantonese pronunciation: waai 6 Meanings: bad, deteriorate, rot
2010/06/17 Putonghua pronunciation: mei 2 Cantonese pronunciation: mooi 4 Meanings: mildew, mold, moldy, unlucky, bad luck
2010/06/15 Putonghua pronunciation: chao 2 Cantonese pronunciation: chiu 4 Meanings: tide, humid, damp, moist, wet
2010/06/14 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: sap 1 Meanings: wet, damp
2010/06/11 Putonghua pronunciation: fan 4 Cantonese pronunciation: faan 6 Meanings: cooking rice, meal
2010/06/10 Putonghua pronunciation: cai 4 Cantonese pronunciation: choi 3 Meanings: vegetable, dish, cuisine
2010/06/09 Putonghua pronunciation: rou 4 Cantonese pronunciation: yuk 6 Meanings: meat, pork
2010/06/08 Putonghua pronunciation: dan 4 Cantonese pronunciation: daan 6 Meanings: egg
2010/06/07 Putonghua pronunciation: ji 1 Cantonese pronunciation: gai 1 Meanings: chicken
2010/06/04 Putonghua pronunciation: sha 1 Cantonese pronunciation: sa 1 Meanings: first word in Shakespeare's Chinese name
2010/06/03 Putonghua pronunciation: ba 4 Cantonese pronunciation: ba 3 Meanings: bully, appropriate, hegemony
2010/06/02 Putonghua pronunciation: wang 2 Cantonese pronunciation: wong 4 Meanings: king, royal
2010/06/01 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: si 1 Meanings: lion
2010/05/31 Putonghua pronunciation: ying 1 Cantonese pronunciation: ying 1 Meanings: first word in England's Chinese name
2010/05/28 Putonghua pronunciation: xi 1 Cantonese pronunciation: sai 1 Meanings: first word in Spain's Chinese name
2010/05/27 Putonghua pronunciation: xi 1 Cantonese pronunciation: gan 1 Meanings: first word in Greece's Chinese name
2010/05/26 Putonghua pronunciation: ai 4 Cantonese pronunciation: oi 3 Meanings: first word in Ireland's Chinese name
2010/05/25 Putonghua pronunciation: yi 4 Cantonese pronunciation: yi 3 Meanings: first word in Italy's Chinese name
2010/05/24 Putonghua pronunciation: pu 2 Cantonese pronunciation: po 4 Meanings: first word in Portugal's Chinese name
2010/05/20 Putonghua pronunciation: bai 4 Cantonese pronunciation: baai 3 Meanings: respectful gesture, worship
2010/05/19 Putonghua pronunciation: ci 2 Cantonese pronunciation: chi 4 Meanings: kindness, mercy
2010/05/18 Putonghua pronunciation: ku 3 Cantonese pronunciation: foo 2 Meanings: hardship, bitterness, suffering
2010/05/17 Putonghua pronunciation: fo 2 Cantonese pronunciation: fat 6 Meanings: Buddha
2010/05/14 Putonghua pronunciation: gen 1 Cantonese pronunciation: gan 1 Meanings: root, base
2010/05/13 Putonghua pronunciation: yi 2 Cantonese pronunciation: yi 4 Meanings: move, change position
2010/05/12 Putonghua pronunciation: jia 1 Cantonese pronunciation: ga 1 Meanings: family, home
2010/05/11 Putonghua pronunciation: yun 4 Cantonese pronunciation: wan 6 Meanings: move, function, convey, transport, fortune
2010/05/10 Putonghua pronunciation: bao 1 Cantonese pronunciation: baau 1 Meanings: bag, wrap, bun, enfold, pack, tolerate, absorb
2010/05/07 Putonghua pronunciation: ci 2 Cantonese pronunciation: chi 4 Meanings: word, term, lyrics
2010/05/06 Putonghua pronunciation: jue 2 Cantonese pronunciation: gok 3 Meanings: horn, corner (jiao3), compete, role, part (jue2)
2010/05/05 Putonghua pronunciation: ju 4 Cantonese pronunciation: kek 6 Meanings: drama
2010/05/04 Putonghua pronunciation: chang 4 Cantonese pronunciation: cheung 3 Meanings: sing
2010/05/03 Putonghua pronunciation: ge 1 Cantonese pronunciation: goh 1 Meanings: song, sing
2010/04/30 Putonghua pronunciation: zhi 3 Cantonese pronunciation: ji 2 Meanings: finger, point, direct, order, conduct
2010/04/29 Putonghua pronunciation: qiao 1 Cantonese pronunciation: haau 1 Meanings: hit, knock, beat, percussion instrument
2010/04/28 Putonghua pronunciation: tong 2 Cantonese pronunciation: tung 4 Meanings: copper, bronze, brass, brass instrument
2010/04/27 Putonghua pronunciation: guan 3 Cantonese pronunciation: goon 2 Meanings: tube, pipe
2010/04/26 Putonghua pronunciation: xian 2 Cantonese pronunciation: yin 4 Meanings: string, stringed instrument
2010/04/23 Putonghua pronunciation: da 1, da 2 Cantonese pronunciation: daap 3 Meanings: answer
2010/04/22 Putonghua pronunciation: kao 3 Cantonese pronunciation: haau 3 Meanings: test, examination
2010/04/21 Putonghua pronunciation: ke 1 Cantonese pronunciation: foh 1 Meanings: subject, division
2010/04/20 Putonghua pronunciation: du 2 Cantonese pronunciation: duk 6 Meanings: read, read aloud, study
2010/04/19 Putonghua pronunciation: jing 4 Cantonese pronunciation: jing 3 Meanings: motionless, calm, quiet, soundless
2010/04/16 Putonghua pronunciation: jie 1 Cantonese pronunciation: kit 3 Meanings: lift off, unveil, expose, raise high
2010/04/15 Putonghua pronunciation: lian 2 Cantonese pronunciation: lim 4 Meanings: low-priced, frugal, un-corrupt
2010/04/14 Putonghua pronunciation: xi 3 Cantonese pronunciation: sai 2 Meanings: wash, launder
2010/04/13 Putonghua pronunciation: hui 4 Cantonese pronunciation: fooi 2 Meanings: money (old meaning), bribe, bribery
2010/04/12 Putonghua pronunciation: tan 1 Cantonese pronunciation: taam 1 Meanings: love excessively, covet, greed
2010/04/09 Putonghua pronunciation: guan 3 Cantonese pronunciation: goon 2 Meanings: house, guesthouse, lodge, building, eatery
2010/04/08 Putonghua pronunciation: shu 1 Cantonese pronunciation: sue 1 Meanings: writing script, calligraphy, document, book, letter
2010/04/07 Putonghua pronunciation: pan 4 Cantonese pronunciation: poon 3 Meanings: judge, verdict
2010/04/01 Putonghua pronunciation: fei 1 Cantonese pronunciation: fei 1 Meanings: not, non, undo
2010/03/31 Putonghua pronunciation: shi 4 Cantonese pronunciation: si 6 Meanings: is, are, yes, right
2010/03/30 Putonghua pronunciation: cuo 4 Cantonese pronunciation: choh 3 Meanings: wrong
2010/03/29 Putonghua pronunciation: dui 4 Cantonese pronunciation: dui 3 Meanings: right, facing, pair
2010/03/26 Putonghua pronunciation: dui 4 Cantonese pronunciation: dui 3 Meanings: pair, twos, couple, facing
2010/03/25 Putonghua pronunciation: suo 3 Cantonese pronunciation: soh 2 Meanings: lock, key, enchain
2010/03/24 Putonghua pronunciation: guan 1 Cantonese pronunciation: gwaan 1 Meanings: shut, close, imprison, mountain pass, entry-exit point, link
2010/03/23 Putonghua pronunciation: kai 1 Cantonese pronunciation: hoi 1 Meanings: open, begin, steer
2010/03/22 Putonghua pronunciation: men 2 Cantonese pronunciation: moon 4 Meanings: door, gate, arch, branch, division
2010/03/19 Putonghua pronunciation: na 4 Cantonese pronunciation: naap 6 Meanings: inhale, accept, collect
2010/03/18 Putonghua pronunciation: tu 3, tu 4 Cantonese pronunciation: to 3 Meanings: exhale, spit, vomit, discharge
2010/03/17 Putonghua pronunciation: xi 1 Cantonese pronunciation: kap 1 Meanings: inhale, suck, absorb
2010/03/16 Putonghua pronunciation: hu 1 Cantonese pronunciation: foo 1 Meanings: exhale, call
2010/03/15 Putonghua pronunciation: qi 4 Cantonese pronunciation: hei 3 Meanings: air, gas, energy
2010/03/12 Putonghua pronunciation: wu 1 Cantonese pronunciation: mo 4 Meanings: shaman, witch, medium
2010/03/11 Putonghua pronunciation: xiong 1 Cantonese pronunciation: hung 1 Meanings: unlucky, bad, ominous, fierce, calamity
2010/03/10 Putonghua pronunciation: ji 2 Cantonese pronunciation: gat 1 Meanings: lucky
2010/03/09 Putonghua pronunciation: zhao 4 Cantonese pronunciation: siu 6 Meanings: portend, portent, sign, omen
2010/03/08 Putonghua pronunciation: bu 3 Cantonese pronunciation: buk 1 Meanings: forecast fortune
2010/03/05 Putonghua pronunciation: kang 4 Cantonese pronunciation: kong 3 Meanings: high, excessive, firm, haughty
2010/03/04 Putonghua pronunciation: fei 1 Cantonese pronunciation: fei 1 Meanings: fly
2010/03/03 Putonghua pronunciation: qian 2 Cantonese pronunciation: chin 2 Meanings: dive, unsurfaced, latent, potential, secretly
2010/03/02 Putonghua pronunciation: kong 2 Cantonese pronunciation: hung 4 Meanings: fear, terror
2010/03/01 Putonghua pronunciation: long 2 Cantonese pronunciation: lung 4 Meanings: dragon
2010/02/26 Putonghua pronunciation: tu 3 Cantonese pronunciation: to 2 Meanings: earth, soil, land, native
2010/02/25 Putonghua pronunciation: mu 4 Cantonese pronunciation: muk 6 Meanings: wood
2010/02/24 Putonghua pronunciation: jin 1 Cantonese pronunciation: gam 1 Meanings: metal
2010/02/23 Putonghua pronunciation: hou 3 Cantonese pronunciation: foh 2 Meanings: fire
2010/02/22 Putonghua pronunciation: shui 3 Cantonese pronunciation: sui 2 Meanings: water
2010/02/19 Putonghua pronunciation: hu 4 Cantonese pronunciation: woo 6 Meanings: protect
2010/02/18 Putonghua pronunciation: meng 3 Cantonese pronunciation: maang 5 Meanings: fierce, strong, stunning
2010/02/17 Putonghua pronunciation: hu 3 Cantonese pronunciation: foo 2 Meanings: tiger
2010/02/12 Putonghua pronunciation: hui 2 Cantonese pronunciation: woo 4 Meanings: return
2010/02/11 Putonghua pronunciation: ji 1 Cantonese pronunciation: jik 1 Meanings: accumulate, hoard
2010/02/10 Putonghua pronunciation: gong 1 Cantonese pronunciation: gung 1 Meanings: work, worker, workmanship, refined
2010/02/09 Putonghua pronunciation: li 2 Cantonese pronunciation: lei 4 Meanings: leave, depart, split up, set apart
2010/02/08 Putonghua pronunciation: qiong 2 Cantonese pronunciation: kung 4 Meanings: poor, poverty, dead-end
2010/02/05 Putonghua pronunciation: hong 2 Cantonese pronunciation: wang 4 Meanings: grand, magnificent, macroscopic
2010/02/04 Putonghua pronunciation: lian 2 Cantonese pronunciation: lin 4 Meanings: link, join, row, sequence
2010/02/03 Putonghua pronunciation: su 4 Cantonese pronunciation: chuk 1 Meanings: speed, high speed
2010/02/02 Putonghua pronunciation: zuo 4 Cantonese pronunciation: joh 6 Meanings: sit, board
2010/02/01 Putonghua pronunciation: gan 3 Cantonese pronunciation: gon 2 Meanings: hurry, chase
2010/01/29 Putonghua pronunciation: lian 3 Cantonese pronunciation: lim 5 Meanings: face
2010/01/28 Putonghua pronunciation: bi 2 Cantonese pronunciation: bei 6 Meanings: nose
2010/01/27 Putonghua pronunciation: kou 3 Cantonese pronunciation: hau 2 Meanings: mouth, opening
2010/01/26 Putonghua pronunciation: er 3 Cantonese pronunciation: yi 5 Meanings: ear
2010/01/25 Putonghua pronunciation: yan 3 Cantonese pronunciation: ngaan 5 Meanings: eye
2010/01/22 Putonghua pronunciation: dao 3 Cantonese pronunciation: do 2 Meanings: fall, collapse, bend, reverse
2010/01/21 Putonghua pronunciation: ge 2 Cantonese pronunciation: gaak 3 Meanings: separate, isolate
2010/01/20 Putonghua pronunciation: wei 2 Cantonese pronunciation: wai 4 Meanings: surround, enclose, encircle, besiege
2010/01/19 Putonghua pronunciation: qiang 2 Cantonese pronunciation: cheung 4 Meanings: wall
2010/01/18 Putonghua pronunciation: cheng 2 Cantonese pronunciation: sing 4 Meanings: wall, walled city, town, city
2010/01/15 Putonghua pronunciation: hua 4 Cantonese pronunciation: fa 3 Meanings: melt, change, dissolve, disintegrate, convert, transform
2010/01/14 Putonghua pronunciation: e 2 Cantonese pronunciation: ngoh 4 Meanings: distorted, false, falsify, misrepresentation, rumour
2010/01/13 Putonghua pronunciation: mei 2 Cantonese pronunciation: mooi 4 Meanings: go-between, medium, media
2010/01/12 Putonghua pronunciation: you 4 Cantonese pronunciation: yau 5 Meanings: guide, advise, entice, attract, lure, tempt, seduce
2010/01/11 Putonghua pronunciation: yi 4 Cantonese pronunciation: yik 6 Meanings: translate
2010/01/08 Putonghua pronunciation: ji 4 Cantonese pronunciation: gai 3 Meanings: continue, succeed, successive
2010/01/07 Putonghua pronunciation: meng 4 Cantonese pronunciation: mung 6 Meanings: dream
2010/01/06 Putonghua pronunciation: pan 4 Cantonese pronunciation: boon 6 Meanings: rebel
2010/01/05 Putonghua pronunciation: zhang 3 Cantonese pronunciation: jeung 2 Meanings: grow, elder, senior, head
2010/01/04 Putonghua pronunciation: shao 3, shao 4 Cantonese pronunciation: siu 2, siu 3 Meanings: small, young
2009/12/31 Putonghua pronunciation: wan 2 Cantonese pronunciation: woon 6 Meanings: play, treat frivolously
2009/12/30 Putonghua pronunciation: ku 1 Cantonese pronunciation: huk 1 Meanings: cry, weep
2009/12/29 Putonghua pronunciation: zhen 1 Cantonese pronunciation: jan 1 Meanings: real, authentic, true, truth, pure, purity
2009/12/28 Putonghua pronunciation: tong 2 Cantonese pronunciation: tung 4 Meanings: child
2009/12/24 Putonghua pronunciation: tai 1 Cantonese pronunciation: toi 2 Meanings: womb, foetus
2009/12/23 Putonghua pronunciation: yun 4 Cantonese pronunciation: yan 6 Meanings: bear womb, pregnancy
2009/12/22 Putonghua pronunciation: luan 3 Cantonese pronunciation: lun 5 Meanings: egg, ovum, ova
2009/12/21 Putonghua pronunciation: jing 1 Cantonese pronunciation: jing 1 Meanings: essence, fine, sperm
2009/12/18 Putonghua pronunciation: san 4 Cantonese pronunciation: saan 3 Meanings: disperse
2009/12/17 Putonghua pronunciation: nao 4 Cantonese pronunciation: naau 6 Meanings: noise, clamor, row, disturbance
2009/12/16 Putonghua pronunciation: huan 1 Cantonese pronunciation: foon 1 Meanings: joy, cheer, sexual intercourse
2009/12/15 Putonghua pronunciation: ju 4 Cantonese pronunciation: jui 6 Meanings: concentrate, assemble, gathering
2009/12/14 Putonghua pronunciation: ye 4 Cantonese pronunciation: ye 6 Meanings: night
2009/12/11 Putonghua pronunciation: lian 2 Cantonese pronunciation: lin 4 Meanings: pity, care for
2009/12/10 Putonghua pronunciation: zi 4 Cantonese pronunciation: ji 6 Meanings: self, independent
2009/12/09 Putonghua pronunciation: ying 3 Cantonese pronunciation: ying 2 Meanings: shadow
2009/12/08 Putonghua pronunciation: gu 4 Cantonese pronunciation: goo 3 Meanings: look at, visit, heed, attend, take care of
2009/12/07 Putonghua pronunciation: mei 3 Cantonese pronunciation: mei 5 Meanings: good, fine, beautiful, beauty
2009/12/04 Putonghua pronunciation: ying 2 Cantonese pronunciation: ying 4 Meanings: fly
2009/12/03 Putonghua pronunciation: can 2 Cantonese pronunciation: chaam 4 Meanings: silkworm
2009/12/02 Putonghua pronunciation: die 2 Cantonese pronunciation: dip 6 Meanings: butterfly
2009/12/01 Putonghua pronunciation: feng 1 Cantonese pronunciation: fung 1 Meanings: bee
2009/11/30 Putonghua pronunciation: chong 2 Cantonese pronunciation: chung 4 Meanings: insect, worm, bug
2009/11/27 Putonghua pronunciation: meng 2 Cantonese pronunciation: mung 4 Meanings: Mongol, Mongolian, Mongolia
2009/11/26 Putonghua pronunciation: qi 2, ji 4 Cantonese pronunciation: ke 4 Meanings: ride horse, horse
2009/11/25 Putonghua pronunciation: mu 4 antonese pronunciation: muk 6 Meanings: let graze, herd, herdsman
2009/11/24 Putonghua pronunciation: yuan 2 Cantonese pronunciation: yuen 4 Meanings: origin, basic, plain
2009/11/23 Putonghua pronunciation: cao 3 Cantonese pronunciation: cho 2 Meanings: grass, herb
2009/11/20 Putonghua pronunciation: fang 4 Cantonese pronunciation: fong 2 Meanings: release
2009/11/19 Putonghua pronunciation: wang 3 Cantonese pronunciation: mong 5 Meanings: net
2009/11/18 Putonghua pronunciation: diao 4 Cantonese pronunciation: diu 3 Meanings: hook, angle, fishing
2009/11/17 Putonghua pronunciation: yu 2 Cantonese pronunciation: yue 4 Meanings: water
2009/11/16 Putonghua pronunciation: shui 3 Cantonese pronunciation: sui 2 Meanings: water
2009/11/13 Putonghua pronunciation: wang 4 Cantonese pronunciation: wong 6 Meanings: robust, prosperous
2009/11/12 Putonghua pronunciation: pai 2 Cantonese pronunciation: paai 4 Meanings: card, plate, plaque, license, brand
2009/11/11 Putonghua pronunciation: dang 4 Cantonese pronunciation: dong 2 Meanings: shelf, archive, stall, level
2009/11/10 Putonghua pronunciation: bai 3 Cantonese pronunciation: baai 2 Meanings: wave, wriggle, put display, sway
2009/11/09 Putonghua pronunciation: fan 4 Cantonese pronunciation: faan 3 Meanings: selling, hawking, hawker
2009/11/06 Putonghua pronunciation: pei 2 Cantonese pronunciation: pooi 4 Meanings: repay, reimburse
2009/11/05 Putonghua pronunciation: yan 4 Cantonese pronunciation: yim 6 Meanings: urgent, check, examine
2009/11/04 Putonghua pronunciation: ji 2 Cantonese pronunciation: gap 1 Meanings: urgent, emergency
2009/11/03 Putonghua pronunciation: shang 1 Cantonese pronunciation: seung 1 Meanings: injury
2009/11/02 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: sat 1 Meanings: miss, error, loss
2009/10/30 Putonghua pronunciation: ti 2 Cantonese pronunciation: tai 4 Meanings: title, subject, theme, inscribe, inscription
2009/10/29 Putonghua pronunciation: mo 4 Cantonese pronunciation: mak 6 Meanings: ink
2009/10/28 Putonghua pronunciation: bi 3 Cantonese pronunciation: bat 1 Meanings: write, pen, strokes, brush, brushstroke
2009/10/27 Putonghua pronunciation: hua 4 Cantonese pronunciation: wa 2 Meanings: draw, drawing, paint, painting
2009/10/23 Putonghua pronunciation: dian 3 Cantonese pronunciation: dim 2 Meanings: point, touch, dot, drop, snack, dim-sum
2009/10/22 Putonghua pronunciation: fen 3 Cantonese pronunciation: fan 2 Meanings: powder, rice noodle
2009/10/21 Putonghua pronunciation: tang 1 Cantonese pronunciation: tong 1 Meanings: hot liquid, soup
2009/10/20 Putonghua pronunciation: ji 1 Cantonese pronunciation: gai 1 Meanings: chicken
2009/10/19 Putonghua pronunciation: xian 1 Cantonese pronunciation: sin 1 Meanings: fresh, fresh rich flavor
2009/10/16 Putonghua pronunciation: zhen 1 Cantonese pronunciation: jan 6 Meanings: battle array, battle formation
2009/10/15 Putonghua pronunciation: dan 4 Cantonese pronunciation: daan 6 Meanings: shoot, bounce, bullet, cannon-ball, bomb
2009/10/14 Putonghua pronunciation: qiang 1 Cantonese pronunciation: cheung 1 Meanings: spear, gun
2009/10/13 Putonghua pronunciation: shi 4 Cantonese pronunciation: si 6 Meanings: man, scholar, soldier
2009/10/12 Putonghua pronunciation: jun 1 Cantonese pronunciation: gwan 1 Meanings: army
2009/10/09 Putonghua pronunciation: huai 2 Cantonese pronunciation: waai 4 Meanings: bosom, contain, reminisce
2009/10/08 Putonghua pronunciation: ming 2 Cantonese pronunciation: ming 4 Meanings: bright, clear
2009/10/07 Putonghua pronunciation: yuan 2 Cantonese pronunciation: yuen 4 Meanings: round-shaped, spherical, complete, fulfill
2009/10/06 Putonghua pronunciation: yue 4 Cantonese pronunciation: yuet 6 Meanings: moon, month
2009/10/05 Putonghua pronunciation: qiu 1 Cantonese pronunciation: chau 1 Meanings: autumn
2009/10/02 Putonghua pronunciation: ping 2 Cantonese pronunciation: ping 4 Meanings: flat, balance, level, ordinary, calm, pacify, conquer
2009/09/30 Putonghua pronunciation: fang 4 Cantonese pronunciation: fong 3 Meanings: drop, open, bloom, relax, release
2009/09/29 Putonghua pronunciation: ge 2 Cantonese pronunciation: gaak 3 Meanings: animal hide, remove, expel, change, revolutionize
2009/09/28 Putonghua pronunciation: gai 3 Cantonese pronunciation: goi 2 Meanings: alter, change
2009/09/25 Putonghua pronunciation: zhong 1 Cantonese pronunciation: jung 1 Meanings: middle, central, balanced; first character of "China" - transliterated
2009/09/24 Putonghua pronunciation: yin 4 Cantonese pronunciation: yan 3 Meanings: first character of "India" - transliterated
2009/09/23 Putonghua pronunciation: e 2 Cantonese pronunciation: ngoh 4 Meanings: first character of "Russia" - transliterated
2009/09/22 Putonghua pronunciation: ba 1 Cantonese pronunciation: ba 1 Meanings: first character of "Brazil" - transliterated
2009/09/21 Putonghua pronunciation: zhuan 1 Cantonese pronunciation: juen 1 Meanings: brick
2009/09/18 Putonghua pronunciation: zhen 4 Cantonese pronunciation: jan 3 Meanings: shake, vibrate, oscillate, rouse
2009/09/17 Putonghua pronunciation: shi 1 Cantonese pronunciation: si 1 Meanings: apply, give, bestow
2009/09/16 Putonghua pronunciation: ruo 4 Cantonese pronunciation: yeuk 6 Meanings: weak
2009/09/15 Putonghua pronunciation: pin 2 Cantonese pronunciation: pan 4 Meanings: poverty-stricken, lack
2009/09/14 Putonghua pronunciation: san 1 Cantonese pronunciation: saam 1 Meanings: three, third
2009/09/11 Putonghua pronunciation: ji 4 Cantonese pronunciation: gei 3 Meanings: mark, record, memory
2009/09/10 Putonghua pronunciation: cai 2 Cantonese pronunciation: choi 4 Meanings: talent, talented person
2009/09/09 Putonghua pronunciation: yu 2 Cantonese pronunciation: yue 4 Meanings: stupid, foolish, deceive
2009/09/08 Putonghua pronunciation: zhi 4 Cantonese pronunciation: ji 3 Meanings: intelligence, knowledge, intellectual brilliance, wisdom
2009/09/07 Putonghua pronunciation: nao 3 Cantonese pronunciation: no 5 Meanings: brain, mind
2009/09/04 Putonghua pronunciation: she 1 Cantonese pronunciation: che 1 Meanings: superfluous, extravagant, wasteful
2009/09/03 Putonghua pronunciation: fan 2 Cantonese pronunciation: faan 4 Meanings: much, many, elaborate
2009/09/02 Putonghua pronunciation: qiao 3 Cantonese pronunciation: haau 2 Meanings: finely-crafted, dainty, delicate
2009/09/01 Putonghua pronunciation: hua 2 Cantonese pronunciation: wa 4 Meanings: splendid, glamorous, grand, luxurious
2009/08/31 Putonghua pronunciation: zhen 1 Cantonese pronunciation: jan 1 Meanings: rare, precious, treasured
2009/08/28 Putonghua pronunciation: xian 2 Meanings: salty
2009/08/27 Putonghua pronunciation: la 4 Meanings: spicy-hot taste, cruel
2009/08/26 Putonghua pronunciation: tian 2 Meanings: sweet
2009/08/25 Putonghua pronunciation: ku 3 Meanings: bitter taste, unhappiness, hardship, misery, suffering
2009/08/24 Putonghua pronunciation: suan 1 Meanings: acid, sour taste, sour or bitter feeling
2009/08/21 Pronunciation: shai (Putonghua, 4th tone), saai (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: expose to sunlight, sun-bathe
2009/08/20 Pronunciation: luo (Putonghua, 3rd tone), loh (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: naked, nude
2009/08/19 Pronunciation: sha (Putonghua, 1st tone), sa (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: sand, grain
2009/08/18 Pronunciation: chao (Putonghua, 2nd tone), chiu (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: tide, surge, humid
2009/08/17 Pronunciation: lang (Putonghua, 4th tone), long (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: wave, unrestrained
2009/08/14 Pronunciation: pian (Putonghua, 4th tone), pin (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: fool, cheat, hoodwink, swindle, con
2009/08/13 Pronunciation: dao (Putonghua, 4th tone), do (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: steal, rob, thief, robber
2009/08/12 Pronunciation: qiang (Putonghua, 3rd tone), cheung (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: snatch, loot, rush
2009/08/11 Pronunciation: jian (Putonghua, 1st tone), gaan (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: rape, adultery
2009/08/10 Pronunciation: sha (Putonghua, 1st tone), saat (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: kill
2009/08/07 Pronunciation: ba (Putonghua, 4th tone), ba (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: seize, dominate, bully, hegemony
2009/08/06 Pronunciation: dou (Putonghua, 4th tone), dau (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: fight, compete, struggle against, persecute
2009/08/05 Pronunciation: leng (Putonghua, 3rd tone), laang (Cantonese, 5th tone) Basic meaning: cool, cold, cool down
2009/08/04 Pronunciation: su (Putonghua, 3rd tone), so (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: revive, transliteration of "so" in "soviet"
2009/08/03 Pronunciation: mei (Putonghua, 3rd tone), mei (Cantonese, 5th tone) Basic meaning: beauty, beautiful, transliteration of "me" in "America"
2009/07/31 Pronunciation: xiao (Putonghua, 4th tone), haau (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: effect, reaction
2009/07/30 Pronunciation: wu (Putonghua, 4th tone), mo (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: activity, errand, affair
2009/07/29 Pronunciation: ce (Putonghua, 4th tone), chaak (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: policy, strategy, tactics
2009/07/28 Pronunciation: li (Putonghua, 3rd tone), lei (Cantonese, 5th tone) Basic meaning: regard, attend, handle, arrange, manage, treat, tackle
2009/07/27 Pronunciation: guan (Putonghua, 3rd tone), goon (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: control, manage, regulate
2009/07/24 Pronunciation: yin (Putonghua, 2nd tone), ngan (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: silver, money, cash
2009/07/23 Pronunciation: jiejin (Putonghua, 1st tone), gam (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: gold, money
2009/07/22 Pronunciation: qian (Putonghua, 2nd tone), chin (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: coin, money, cash
2009/07/21 Pronunciation: yuan (Putonghua, 2nd tone), yuen (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: dollar
2009/07/20 Pronunciation: bi (Putonghua, 4th tone), bai (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: currency
2009/07/17 Pronunciation: jie (Putonghua, 2nd tone), git (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: tie, knot, end, gel, form
2009/07/16 Pronunciation: feng (Putonghua, 2nd tone), fung (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: gap, fault, sew
2009/07/15 Pronunciation: cai (Putonghua, 4th tone), choi (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: design/cut sewing pattern, cut
2009/07/14 Pronunciation: xian (Putonghua, 4th tone), sin (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: thread, line, route
2009/07/13 Pronunciation: zhen (Putonghua, 1st tone), jam (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: needle, pin
2009/07/10 Pronunciation: mian (Putonghua, 4th tone), min (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: flour, noodles
2009/07/09 Pronunciation: fan (Putonghua, 4th tone), faan (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: cooked rice
2009/07/08 Pronunciation: zha (Putonghua, 4th tone), ja (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: explode, deep-fry
2009/07/07 Pronunciation: chaoe (Putonghua, 3rd tone), chaau (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: stir-fry
2009/07/06 Pronunciation: zheng (Putonghua, 1st tone), jing (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: evaporate, steam
2009/07/03 Pronunciation: jue (Putonghua, 2nd tone), kuet (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: dismiss obstacles, break, determined, decide, decisive
2009/07/02 Pronunciation: yi (Putonghua, 4th tone), yi (Cantonese, 5th tone) Basic meaning: discuss
2009/06/30 Pronunciation: xi (Putonghua, 2nd tone), jik (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: mattress, table-top, seat, post
2009/06/29 Pronunciation: hui (Putonghua, 4th tone), wooi (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: meeting, committee, society
2009/06/26 Pronunciation: he (Putonghua, 2nd tone), hap (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: combine, unite, merge
2009/06/25 Pronunciation: zu (Putonghua, 3rd tone), jo (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: ancestor
2009/06/24 Pronunciation: yu (Putonghua, 3rd tone), yue (Cantonese, 5th tone) Basic meaning: language
2009/06/23 Pronunciation: zu (Putonghua, 2nd tone), juk (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: clan, tribe, race
2009/06/22 Pronunciation: fu (Putonghua, 1st tone), foo (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: skin
2009/06/19 Pronunciation: wei (Putonghua, 3rd tone), ngai (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: false, fake, hypocritical
2009/06/18 Pronunciation: pian (Putonghua, 4th tone), pin (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: fool, cheat, swindle, con
2009/06/17 Pronunciation: man (Putonghua, 2nd tone), moon (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: hide information from
2009/06/16 Pronunciation: tou (Putonghua, 1st tone), tau (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: steal
2009/06/15 Pronunciation: li (Putonghua, 4th tone), lei (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: benefit, advantage, gain, interest, profit
2009/06/12 Pronunciation: zhuang (Putonghua, 4th tone), jong (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: bump, hit, collide, crash
2009/06/11 Pronunciation: biao (Putonghua, 1st tone), biu (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: sign, symbol, mark, label, prize
2009/06/10 Pronunciation: su (Putonghua, 4th tone), chuk (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: speed, fast, quick
2009/06/09 Pronunciation: lu (Putonghua, 4th tone), lo (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: road
2009/06/08 Pronunciation: sai (Putonghua, 4th tone), choi (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: race, competition
2009/06/05 Pronunciation: yue (Putonghua, 4th tone), yuet (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: cross, pass, overtake
2009/06/04 Pronunciation: xie (Putonghua, 2nd tone), haai (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: shoe
2009/06/03 Pronunciation: li (Putonghua, 4th tone), lik (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: strength, force, power, might
2009/06/02 Pronunciation: bu (Putonghua, 4th tone), bo (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: step, walk
2009/06/01 Pronunciation: zhi (Putonghua, 4th tone), ji (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: will, determination
2009/05/29 Pronunciation: xun (Putonghua, 2nd tone), cham (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: seek, search
2009/05/27 Pronunciation: jie (Putonghua, 4th tone), gaai (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: limit, border, sector
2009/05/26 Pronunciation: wei (Putonghua, 4th tone), wai (Cantonese, 6thd tone) Basic meaning: seat, position
2009/05/25 Pronunciation: tu (Putonghua, 2nd tone), to (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: picture
2009/05/22 Pronunciation: jie (Putonghua, 3rd tone), gaai (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: untie, unwrap, break, decode, dissolve
2009/05/21 Pronunciation: nue (Putonghua, 2nd tone), yeuk (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: tortune
2009/05/20 Pronunciation: suo (Putonghua, 3rd tone), soh (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: lock
2009/05/19 Pronunciation: chi (Putonghua, 3rd tone), chi (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: shame, humiliation
2009/05/18 Pronunciation: nu (Putonghua, 2nd tone), no (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: slave
2009/05/15 Pronunciation: wei (Putonghua, 4th tone), wai (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: stomach
2009/05/14 Pronunciation: shou (Putonghua, 4th tone), sau (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: thin, skinny, slim, lean
2009/05/13 Pronunciation: e (Putonghua, 4th tone), ngoh (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: hungry
2009/05/12 Pronunciation: jie (Putonghua, 4th tone), gaai (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: abstain, cut, quit
2009/05/11 Pronunciation: jian (Putonghua, 3rd tone), gaam (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: subtract, reduce
2009/05/08 Pronunciation: pang (Putonghua, 4th tone), boon (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: plump, fat
2009/05/07 Pronunciation: run (Putonghua, 4th tone), yun (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: moist, luxuriant, nurture
2009/05/06 Pronunciation: bing (Putonghua, 3rd tone), beng (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: cake
2009/05/05 Pronunciation: nai (Putonghua, 3rd tone), naai (Cantonese, 5th tone) Basic meaning: milk
2009/05/04 Pronunciation: tang (Putonghua, 2nd tone), tong (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: sugar, candy
2009/04/30 Pronunciation: tian (Putonghua, 2nd tone), tim (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: sweet
2009/04/29 Pronunciation: xiang (Putonghua, 1st tone), heung (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: fragrance, incense, joss-sticks
2009/04/28 Pronunciation: guo (Putonghua, 3rd tone), gwoh (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: fruit
2009/04/27 Pronunciation: gua (Putonghua, 1st tone), gwa (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: melon, gourd, squash
2009/04/24 Pronunciation: zhi (Putonghua, 4th tone), ji (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: cure, remedy, administer, rule
2009/04/23 Pronunciation: fang (Putonghua, 2nd tone), fong (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: defend, guard, protect, prevent
2009/04/22 Pronunciation: yaoi (Putonghua, 4th tone), yeuk (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: medicine, drug
2009/04/21 Pronunciation: beng (Putonghua, 6th tone), beng (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: illness, disease
2009/04/20 Pronunciation: yi (Putonghua, 1st tone), yi (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: medicine, doctor
2009/04/17 Pronunciation: kun (Putonghua, 1st tone), kwan (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: confinement, imprisionment
2009/04/16 Pronunciation: yu (Putonghua, 2nd tone), yue (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: fish
2009/04/15 Pronunciation: shou (Putonghua, 4th tone), sau (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: wild animal, beast
2009/04/14 Pronunciation: niao (Putonghua, 3rd tone), niu (Cantonese, 5th tone) Basic meaning: bird
2009/04/09 Pronunciation: shu (Putonghua, 1st tone), sue (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: writing script, calligraphy, document, book
2009/04/08 Pronunciation: bian (Putonghua, 1st tone), pin (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: weave, arrange, collate, edit, make, invent
2009/04/07 Pronunciation: zuo (Putonghua, 4th tone), jok (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: do, work, invent, create
2009/04/06 Pronunciation: zi (Putonghua, 4th tone), ji (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: word, written character, sign
2009/04/03 Pronunciation: shu (Putonghua, 2nd tone), suk (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: bail out, redeem
2009/04/02 Pronunciation: huo (Putonghua, 2nd tone), woot (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: life, livelihood, live, living, alive
2009/04/01 Pronunciation: mu (Putonghua, 4th tone), mo (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: tomb
2009/03/31 Pronunciation: xue (Putonghua, 2nd tone), huet (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: blood
2009/03/30 Pronunciation: ding (Putonghua, 1st tone), deng (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: nail
2009/03/27 Pronunciation: yi (Putonghua, 4th tone), yik (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: remember, reminisce, reminiscences
2009/03/26 Pronunciation: ai (Putonghua, 1st tone), oi (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: bitter sorrow, mourn, mourning, mournful
2009/03/25 Pronunciation: hun (Putonghua, 2nd tone), wan (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: spirit, soul
2009/03/24 Pronunciation: zang (Putonghua, 4th tone), jong (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: bury the dead
2009/03/23 Pronunciation: si (Putonghua, 3rd tone), sei (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: death, dead, stubborn, rigid, dumb, dead-stop
2009/03/20 Pronunciation: zi (Putonghua, 1st tone), ji (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: pose, poise, posture
2009/03/19 Pronunciation: jing (Putonghua, 4th tone), ging (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: strength, energy, tenacity, drive, zeal, fervor
2009/03/18 Pronunciation: pai (Putonghua, 1st tone), paak (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: tap, clap, beat, rhythm
2009/03/17 Pronunciation: ban (Putonghua, 4th tone), boon (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: accompany, partner
2009/03/16 Pronunciation: wu (Putonghua, 1st tone), mo (Cantonese, 5th tone) Basic meaning: dance
2009/03/13 Pronunciation: bai (Putonghua, 4th tone), baai (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: worship
2009/03/12 Pronunciation: xie (Putonghua, 2nd tone), che (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: unorthodox, sinister, evil
2009/03/11 Pronunciation: yao (Putonghua, 1st tone), yiu (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: evil
2009/03/10 Pronunciation: xian (Putonghua, 1st tone), sin (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: fairy, immortal
2009/03/09 Pronunciation: shen (Putonghua, 2nd tone), san (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: spirit, god
2009/03/06 Pronunciation: kong (Putonghua, 4th tone), hung (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: control, accuse, allege, protest, prosecute, sue
2009/03/05 Pronunciation: bu (Putonghua, 3rd tone), bo (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: hunt, catch, capture, arrest
2009/03/04 Pronunciation: qiang (Putonghua, 1st tone), cheung (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: spear, gun
2009/03/03 Pronunciation: zei (Putonghua, 2nd tone), chaak (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: thief, thug
2009/03/02 Pronunciation: jing (Putonghua, 3rd tone), ging (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: alert, alarm, warn, police, cop
2009/02/27 Pronunciation: guan (Putonghua, 4th tone), goon (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: inject liquid, irrigate
2009/02/26 Pronunciation: liang (Putonghua, 2nd tone), leung (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: grain, pay
2009/02/25 Pronunciation: zhong (Putonghua, 4th tone, noun 3rd tone), jung (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: plant (verb), seed (noun)
2009/02/24 Pronunciation: tian (Putonghua, 2nd tone), tin (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: farmland, field for growing crops
2009/02/23 Pronunciation: nong (Putonghua, 2nd tone), nung (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: peasant, farmer, agriculture
2009/02/20 Pronunciation: meng (Putonghua, 4th tone), mung (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: dream
2009/02/19 Pronunciation: chuang (Putonghua, 2nd tone), chong (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: bottom, bed
2009/02/18 Pronunciation: zhen (Putonghua, 3rd tone), jam (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: pillow, cushion, use as pillow
2009/02/17 Pronunciation: xing (Putonghua, 3rd tone), sing (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: wake up, awake, sober
2009/02/16 Pronunciation: shui (Putonghua, 4th tone), sui (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: sleep
2009/02/13 Pronunciation: mao (Putonghua, 2nd tone), mo (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: hair, surname (Mao Zedong's surname)
2009/02/12 Pronunciation: zhui (Putonghua, 1st tone), jui (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: follow, chase, pursue
2009/02/11 Pronunciation: tui (Putonghua, 4th tone), tui (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: retract, retreat, return, defeat, step down
2009/02/10 Pronunciation: ji (Putonghua, 1st tone), gik (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: beat, hit, strike, attack
2009/02/09 Pronunciation: you (Putonghua, 2nd tone), yau (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: move, roam, swim
2009/02/06 Pronunciation: guan (Putonghua, 3rd tone), goon (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: pipe, manage, control
2009/02/05 Pronunciation: qing (Putonghua, 1st tone), ching (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: clear, pure, clean, innocent
2009/02/04 Pronunciation: sheng (Putonghua, 3rd tone), sing (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: rise, raise, promotion
2009/02/03 Pronunciation: ke (Putonghua, 1st tone), foh (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: study subject, examination to select scholar-officials
2009/02/02 Pronunciation: guan (Putonghua, 1st tone), goon (Cantonese, 1st tone) Basic meaning: official, bureaucrat, government authorities
2009/01/30 Pronunciation: dao (Putonghua, 4th tone), do (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: steal, rob, robber
2009/01/29 Pronunciation: hai (Putonghua, 3rd tone), hoi (Cantonese, 2nd tone) Basic meaning: sea
2009/01/23 Pronunciation: yin (Putonghua, 2nd tone), yin (Cantonese, 5th tone) Basic meaning: addiction, craving
2009/01/22 Pronunciation: mi (Putonghua, 2nd tone), mai (Cantonese, 4th tone) Basic meaning: lose sight of, confuse, infatuate
2009/01/21 Pronunciation: fan (Putonghua, 3rd tone), faan (Cantonese, 3rd tone) Basic meaning: hawk, sell, traffic
2009/01/20 Pronunciation: du (Putonghua, 2nd tone), duk (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: poison, evil
2009/01/19 Pronunciation: yao (Putonghua, 4th tone), yeuk (Cantonese, 6th tone) Basic meaning: medicine, drug
2009/01/16 Pronunciation: he (Putonghua, 2nd tone), woh (Cantonese 4th tone) Basic meaning: blend, mild, harmony, peace
2009/01/15 Pronunciation: sha (Putonghua, 1st tone), saat (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: taking life, kill
2009/01/14 Pronunciation: hui (Putonghua, 2nd tone), wooi (Cantonese 4th tone) Basic meaning: Hui people, Islamic religion
2009/01/13 Pronunciation: mo (Putonghua, 4th tone), mok (Cantonese 6th tone) Basic meaning: desert
2009/01/12 Pronunciation: dong (Putonghua, 1st tone), dung (Cantonese 1st tone) Basic meaning: east (also see Character Builder 9 April 2008)
2009/01/09 Pronunciation: ji (Putonghua, 3rd tone), jai (Cantonese 1st tone) Basic meaning: squeeze, cram, crowded
2009/01/08 Pronunciation: zhan (Putonghua, 4th tone), jaam (Cantonese 6th tone) Basic meaning: stand, stop, station
2009/01/07 Pronunciation: piao (Putonghua, 4th tone), piu (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: ticket
2009/01/06 Pronunciation: ka (Putonghua, 1st tone), ka (Cantonese 1st tone) Basic meaning: cart, carriage, card
2009/01/05 Pronunciation: xian (Putonghua, 4th tone), sin (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: line, string, lane, route
2009/01/02 Pronunciation: ping (Putonghua, 2nd tone), ping (Cantonese 4th tone) Basic meaning: bottle, jar, jug, vase, urn
2008/12/31 Pronunciation: shao (Putonghua, 1st tone), siu (Cantonese 1st tone) Basic meaning: burn, cook, roast, fire
2008/12/30 Pronunciation: ci (Putonghua, 2nd tone), chi (Cantonese 4th tone) Basic meaning: porcelain, china
2008/12/29 Pronunciation: tao (Putonghua, 2nd tone), to (Cantonese 4th tone) Basic meaning: clay, pottery
2008/12/24 Pronunciation: shi (Putonghua, 4th tone), sek (Cantonese 6th tone) Basic meaning: stone
2008/12/23 Pronunciation: yu (Putonghua, 2nd tone), yuk (Cantonese 6th tone) Basic meaning: jade, fadeite
2008/12/22 Pronunciation: zhu (Putonghua, 1st tone), chu (Cantonese 1st tone) Basic meaning: pearl
2008/12/19 Pronunciation: chuan (Putonghua, 2nd tone), chuen (Cantonese 4th tone) Basic meaning: spread, inherit, pass on
2008/12/18 Pronunciation: bo (Putonghua, 1st tone), boh (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: spread, broadcast
2008/12/17 Pronunciation: bao (Putonghua, 4th tone), man (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: inform, report, newspaper, return
2008/12/16 Pronunciation: wen (Putonghua, 2nd tone), man (Cantonese 4th tone) Basic meaning: hear
2008/12/15 Pronunciation: xin (Putonghua, 1st tone), san (Cantonese 1st tone) Basic meaning: new beginning
2008/12/12 Pronunciation: song (Putonghua, 4th tone), sung (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: see off, give, gift, bonus
2008/12/11 Pronunciation: zhe (Putonghua, 2nd tone), jit (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: fresh, bend, break, discount
2008/12/10 Pronunciation: xian (Putonghua, 1st tone), sin (Cantonese 1st tone) Basic meaning: fresh, fresh/rich flavor
2008/12/09 Pronunciation: lei (Putonghua, 1st tone), lui (Cantonese 6th tone) Basic meaning: kind, type, species
2008/12/08 Pronunciation: huo (Putonghua, 4th tone), foh (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: goods
2008/12/05 Pronunciation: wang (Putonghua, 2nd tone), wong (Cantonese 4th tone) Basic meaning: king
2008/12/04 Pronunciation: xue (Putonghua, 3rd tone), suet (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: snow
2008/12/03 Pronunciation: dan (Putonghua, 2nd tone), daan (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: birth, give birth to, birthday
2008/12/02 Pronunciation: ying (Putonghua, 1st tone), ying (Cantonese 1st tone) Basic meaning: infant, baby
2008/12/01 Pronunciation: sheng (Putonghua, 4th tone), sing (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: holy, sacred, saint
2008/11/28 Pronunciation: lou (Putonghua, 4th tone), lok (Cantonese 6th tone) Basic meaning: drop, fall
2008/11/27 Pronunciation: shou (Putonghua, 2nd tone), suk (Cantonese 6th tone) Basic meaning: cooked, ripe, mature, thoroughly familiar
2008/11/26 Pronunciation: chong (Putonghua, 2nd tone), chung (Cantonese 4th tone) Basic meaning: insect, bug, worm
2008/11/25 Pronunciation: liang (Putonghua, 2nd tone), leung (Cantonese 4th tone) Basic meaning: cool, coolness
2008/11/24 Pronunciation: qiu (Putonghua, 1st tone), chau (Cantonese 1st tone) Basic meaning: autumn
2008/11/21 Pronunciation: zui (Putonghua, 4th tone), jui (Cantonese 6th tone) Basic meaning: sin, crime, offence
2008/11/20 Pronunciation: shen (Putonghua, 3rd tone), sam (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: examine, scrutinize, judge, adjudicate
2008/11/19 Pronunciation: bian (Putonghua, 4th tone), bin (Cantonese 6th tone) Basic meaning: debate, defend with words
2008/11/18 Pronunciation: kong (Putonghua, 4th tone), hung (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: control, protest, prosecute, sue
2008/11/17 Pronunciation: fa (Putonghua, 3rd tone), faat (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: law, method, religious truth
2008/11/14 Pronunciation: qiong (Putonghua, 2nd tone), kung (Cantonese 4th tone) Basic meaning: exhaust, poor, poverty
2008/11/13 Pronunciation: dao (Putonghua, 3rd tone), do (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: downwards, backwards, reverse, fall
2008/11/12 Pronunciation: shi (Putonghua, 1st tone), sat (Cantonese 1st tone) Basic meaning: lose, loss
2008/11/11 Pronunciation: hua (Putonghua, 1st tone), fa (Cantonese 1st tone) Basic meaning: spend
2008/11/10 Pronunciation: shuai (Putonghua, 1st tone), sui (Cantonese 1st tone) Basic meaning: decline
2008/11/07 Pronunciation: qiu (Putonghua, 2nd tone), kau (Cantonese 4th tone) Basic meaning: seek, need, demand, beg
2008/11/06 Pronunciation: gong (Putonghua, 1st tone), gung (Cantonese 1st tone) Basic meaning: supply, buy by installments, pay mortgage
2008/11/05 Pronunciation: jia (Putonghua, 4th tone), ga (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: price
2008/11/04 Pronunciation: di (Putonghua, 4th tone), dei (Cantonese 6th tone) Basic meaning: land
2008/11/03 Pronunciation: fang (Putonghua, 2nd tone), fong (Cantonese 4th tone) Basic meaning: house, room
2008/10/31 Pronunciation: yi (Putonghua, 3rd tone), ngai (Cantonese 5th tone) Basic meaning: ant
2008/10/30 Pronunciation: fu (Putonghua, 2nd tone), fuk (Cantonese 1st tone) Basic meaning: bat
2008/10/29 Pronunciation: she (Putonghua, 2nd tone), se (Cantonese 4th tone) Basic meaning: snake
2008/10/28 Pronunciation: zhu (Putonghua, 1st tone), jue (Cantonese 1st tone) Basic meaning: pig
2008/10/27 Pronunciation: hou (Putonghua, 2nd tone), hau (Cantonese 4th tone) Basic meaning: monkey
2008/10/24 Pronunciation: yan (Putonghua, 4th tone), yin (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: swallow
2008/10/23 Pronunciation: gou (Putonghua, 3rd tone), gau (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: dog
2008/10/22 Pronunciation: hu (Putonghua, 3rd tone), foo (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: tiger
2008/10/21 Pronunciation: ma (Putonghua, 3rd tone), ma (Cantonese 5th tone) Basic meaning: horse
2008/10/20 Pronunciation: niu (Putonghua, 2nd tone), ngau (Cantonese 4th tone) Basic meaning: ox, cattle, bull, cow
2008/10/17 Pronunciation: tan (Putonghua, 4th tone), taam (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: feel, probe, visit, investigate
2008/10/16 Pronunciation: ye (Putonghua, 4th tone), ye (Cantonese 6th tone) Basic meaning: night
2008/10/15 Pronunciation: guang (Putonghua, 1st tone), gwong (Cantonese 1st tone) Basic meaning: light, brightness
2008/10/14 Pronunciation: tian (Putonghua, 1st tone), tin (Cantonese 1st tone) Basic meaning: sky, heaven
2008/10/13 Pronunciation: hang (Putonghua, 2nd tone), hong (Cantonese 4th tone) Basic meaning: sail, voyage
2008/10/10 Pronunciation: qin (Putonghua, 1st tone), chan (Cantonese 1st tone) Basic meaning: parent, relative, close, dear, kiss
2008/10/09 Pronunciation: you (Putonghua, 4th tone), yau (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: young
2008/10/08 Pronunciation: tong (Putonghua, 2nd tone), tung (Cantonese 4th tone) Basic meaning: child
2008/10/06 Pronunciation: er (Putonghua, 2nd tone), yi (Cantonese 4th tone) Basic meaning: so, child
2008/10/03 Pronunciation: yang (Putonghua, 3rd tone), yeung (Cantonese 5th tone) Basic meaning: rear, nourish, keep, breed
2008/10/02 Pronunciation: ru (Putonghua, 3rd tone), yue (Cantonese 5th tone) Basic meaning: breast, milk
2008/09/30 Pronunciation: ying (Putonghua, 1st tone), ying (Cantonese 1st tone) Basic meaning: baby
2008/09/29 Pronunciation: mu (Putonghua, 3rd tone), mo (Cantonese 5th tone) Basic meaning: mother, female
2008/09/26 Pronunciation: huan (Putonghua, 2nd tone), waan (Cantonese 4th tone) Basic meaning: return, repay
2008/09/25 Pronunciation: an (Putonghua, 4th tone), on (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: pledge, deposit, mortgage
2008/09/24 Pronunciation: jie (Putonghua, 4th tone), je (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: lend/borrow
2008/09/23 Pronunciation: li (Putonghua, 4th tone), lei (Cantonese 6th tone) Basic meaning: sharp, benefit, advantage, gain, interest
2008/09/22 Pronunciation: ben (Putonghua, 1st tone), boon (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: original, basis, foundation, capital, principal
2008/09/19 Pronunciation: se (Putonghua, 1st tone), sik (Cantonese 1st tone) Basic meaning: colour
2008/09/18 Pronunciation: cai (Putonghua, 3rd tone), choi (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: colour, iridescence, colourful, multi-coloured
2008/09/17 Pronunciation: lan (Putonghua, 2nd tone), laam (Cantonese 4th tone) Basic meaning: blue
2008/09/16 Pronunciation: qing (Putonghua, 1st tone), ching (Cantonese 1st tone) Basic meaning: blue/green
2008/09/12 Pronunciation: hong (Putonghua, 2nd tone), hung (Cantonese 4th tone) Basic meaning: red
2008/09/11 Pronunciation: zi (Putonghua, 3rd tone), ji (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: purple
2008/09/10 Pronunciation: huang (Putonghua, 2nd tone), wong (Cantonese 4th tone) Basic meaning: yellow
2008/09/09 Pronunciation: bai (Putonghua, 2nd tone), baak (Cantonese 6th tone) Basic meaning: white
2008/09/08 Pronunciation: hei (Putonghua, 1st tone), hak (Cantonese 1st tone) Basic meaning: black
2008/09/05 Pronunciation: wang (Putonghua, 3rd tone), mong (Cantonese 5th tone) Basic meaning: net, web
2008/09/04 Pronunciation: you (Putonghua, 2nd tone), yau (Cantonese 4th tone) Basic meaning: post, mail
2008/09/03 Pronunciation: jian (Putonghua, 4th tone), gin (Cantonese 6th tone) Basic meaning: key
2008/09/02 Pronunciation: xian (Putonghua, 4th tone), hin (Cantonese 6th tone) Basic meaning: show
2008/09/01 Pronunciation: dian (Putonghua, 4th tone), din (Cantonese 6th tone) Basic meaning: electricity
2008/08/29 Pronunciation: qing (Putonghua, 1st tone), ching (Cantonese 1st tone) Basic meaning: clean, clear, plain, pure
2008/08/28 Pronunciation: pin (Putonghua, 3rd tone), ban (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: quality, class, taste, assess
2008/08/27 Pronunciation: qi (Putonghua, 4th tone), hei (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: utensil, instrument, container, ware
2008/08/26 Pronunciation: quan (Putonghua, 2nd tone), chuen (Cantonese 4th tone) Basic meaning: spring
2008/08/25 Pronunciation: cha (Putonghua, 2nd tone), cha (Cantonese 4th tone) Basic meaning: tea
2008/08/22 Pronunciation: zhan (Putonghua, 2nd tone), jin (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: unfurl, show, exhibit
2008/08/21 Pronunciation: cang (Putonghua, 2nd tone), chong (Cantonese 4th tone) Basic meaning: gather, collect, keep, hide
2008/08/20 Pronunciation: kao (Putonghua, 3rd tone), haao (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: scrutinize, examine, check, test
2008/08/19 Pronunciation: yi (Putonghua, 4th tone), ngai (Cantonese 6th tone) Basic meaning: art, skill
2008/08/18 Pronunciation: gu (Putonghua, 3rd tone), goo (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: ancient, antique
2008/08/15 Pronunciation: feng (Putonghua, 1st tone), fung (Cantonese 1st tone) Basic meaning: abundant
2008/08/14 Pronunciation: ji (Putonghua, 1st tone), gei (Cantonese 1st tone) Basic meaning: hunger, famine
2008/08/13 Pronunciation: dou (Putonghua, 4th tone), dau (Cantonese 6th tone) Basic meaning: bean
2008/08/12 Pronunciation: mai (Putonghua, 4th tone), mak (Cantonese 6th tone) Basic meaning: wheat
2008/08/11 Pronunciation: dao (Putonghua, 4th tone), do (Cantonese 6th tone) Basic meaning: rice plant
2008/08/08 Pronunciation: song (Putonghua, 1st tone), chung (Cantonese 4th tone) Basic meaning: pine
2008/08/07 Pronunciation: ju (Putonghua, 2nd tone), guk (Cantonese 1st tone) Basic meaning: chrysanthemum
2008/08/06 Pronunciation: mei (Putonghua, 2nd tone), mooi (Cantonese 4th tone) Basic meaning: through, leading to, linking
2008/08/05 Pronunciation: zhu (Putonghua, 2nd tone), juk (Cantonese 1st tone) Basic meaning: bamboo
2008/08/04 Pronunciation: lian (Putonghua, 2nd tone), lin (Cantonese 4th tone) Basic meaning: lotus
2008/08/01 Pronunciation: feng (Putonghua, 4th tone), fung (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: satire, satirize
2008/07/31 Pronunciation: qu (Putonghua, 4th tone), chui (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: interesting aspect, enjoyment, amusement, pleasure, fun
2008/07/30 Pronunciation: tu (Putonghua, 2nd tone), to (Cantonese 4th tone) Basic meaning: picture
2008/07/29 Pronunciation: hua (Putonghua, 4th tone), wa (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: drawing, painting
2008/07/28 Pronunciation: man (Putonghua, 4thd tone), maan (Cantonese 6th tone) Basic meaning: flowing, rambling, loose
2008/07/25 Pronunciation: jing (Putonghua, 3rd tone), ging (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: vista, view, scenery
2008/07/24 Pronunciation: fan (Putonghua, 2nd tone), faan (Cantonese 4th tone) Basic meaning: sail, sailing boat
2008/07/23 Pronunciation: an (Putonghua, 4th tone), ngon (Cantonese 6th tone) Basic meaning: shore
2008/07/22 Pronunciation: shen (Putonghua, 1st tone), sam (Cantonese 1st tone) Basic meaning: deep, depth
2008/07/21 Pronunciation: gang (Putonghua, 3rd tone), gong (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: port, harbour
2008/07/18 Pronunciation: tong (Putonghua, 1st tone), tung (Cantonese 1st tone) Basic meaning: through, leading to, linking
2008/07/17 Pronunciation: qiao (Putonghua, 2nd tone), kiu (Cantonese 4th tone) Basic meaning: foreign residents, diaspora
2008/07/16 Pronunciation: wen (Putonghua, 2nd tone), man (Cantonese 4th tone) Basic meaning: language, writing
2008/07/15 Pronunciation: yang (Putonghua, 2nd tone), yeung (Cantonese 4th tone) Basic meaning: ocean, foreign, western
2008/07/14 Pronunciation: wai (Putonghua, 4th tone), ngoi (Cantonese 6th tone) Basic meaning: external, outside, beyond, foreign
2008/07/11 Pronunciation: shan (Putonghua, 4th tone), sin (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: fan
2008/07/10 Pronunciation: jia (Putonghua, 4th tone), ga (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: vacation, leave
2008/07/09 Pronunciation: you (Putonghua, 3rd tone), wing (Cantonese 6th tone) Basic meaning: swim
2008/07/08 Pronunciation: re (Putonghua, 4th tone), yit (Cantonese 6th tone) Basic meaning: hot, heat
2008/07/07 Pronunciation: xia (Putonghua, 4th tone), ha (Cantonese 6th tone) Basic meaning: summer
2008/07/04 Pronunciation: ni (Putonghua, 2nd tone), nai (Cantonese 4th tone) Basic meaning: mud, clay
2008/07/03 Pronunciation: zhang (Putonghua, 4th tone), jeung (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: rise, swell, surge
2008/07/02 Pronunciation: yu (Putonghua, 3rd tone), yue (Cantonese 5th tone) Basic meaning: rain
2008/06/30 Pronunciation: lei (Putonghua, 2nd tone), lui (Cantonese 4th tone) Basic meaning: thunder
2008/06/27 Pronunciation: tao (Putonghua, 2nd tone), to (Cantonese 4th tone) Basic meaning: peach
2008/06/26 Pronunciation: xiao (Putonghua, 4th tone), chiu (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: resemble, animal sign in Chinese zodiac
2008/06/25 Pronunciation: shou (Putonghua, 4th tone), sau (Cantonese 6th tone) Basic meaning: life span, age, birthday, longevity
2008/06/24 Pronunciation: sui (Putonghua, 4th tone), sui (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: year, age
2008/06/23 Pronunciation: sheng (Putonghua, 1st tone), saang (Cantonese 1st tone) Basic meaning: beget, birth, live
2008/06/20 Pronunciation: sai (Putonghua, 4th tone), choi (Cantonese 4th tone) Basic meaning: compete, match
2008/06/19 Pronunciation: feng (Putonghua, 1st tone), fung (Cantonese 1st tone) Basic meaning: blade, forward
2008/06/18 Pronunciation: dui (Putonghua, 4th tone), dui (Cantonese 6th tone) Basic meaning: team
2008/06/17 Pronunciation: qiu (Putonghua, 2nd tone), kau (Cantonese 4th tone) Basic meaning: ball
2008/06/16 Pronunciation: juk (Putonghua, 2nd tone), juk (Cantonese 1st tone) Basic meaning: foot
2008/06/13 Pronunciation: jia (Putonghua, 4th tone), ga (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: marry husband
2008/06/12 Pronunciation: qu (Putonghua, 3rd tone), chui (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: take wife
2008/06/11 Pronunciation: shi (Putonghua, 4th tone), sai (Cantonese 6th tone) Basic meaning: swear, vow, oath
2008/06/10 Pronunciation: hun (Putonghua, 1st tone), fan (Cantonese 1st tone) Basic meaning: wedding, marriage
2008/06/06 Pronunciation: du (Putonghua, 2nd tone), duk (Cantonese 6th tone) Basic meaning: single, independent
2008/06/05 Pronunciation: zhi (Putonghua, 2nd tone), jik (Cantonese 6th tone) Basic meaning: breed, plant, colonize
2008/06/04 Pronunciation: sheng (Putonghua, 3rd tone), saang (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: save, economize, province
2008/06/03 Pronunciation: dao (Putonghua, 3rd tone), do (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: island
2008/06/02 Pronunciation: tai (Putonghua, 2nd tone), toi (Cantonese 4th tone) Basic meaning: Terrace, stage, platform, short of Taiwan
2008/05/30 Pronunciation: huo (Putonghua, 4th tone), woot (Cantonese 1st tone) Basic meaning: live, alive, living
2008/05/29 Pronunciation: jiu (Putonghua, 4th tone), gau (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: save
2008/05/28 Pronunciation: zai (Putonghua, 1st tone), joi (Cantonese 1st tone) Basic meaning: diaster
2008/05/27 Pronunciation: zhen (Putonghua, 4th tone), jan (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: shake, vibrate, quiver, quake, shock
2008/05/26 Pronunciation: chuan (Putonghua, 1st tone), chuen (Cantonese 1st tone) Basic meaning: river, short for Sichuan
2008/05/23 Pronunciation: su (Putonghua, 1st tone), suk (Cantonese 1st tone) Basic meaning: reside, stay, sleep, dormant, residence
2008/05/22 Pronunciation: fei (Putonghua, 4th tone), fei (Cantonese 1st tone) Basic meaning: fly
2008/05/21 Pronunciation: chuan (Putonghua, 2nd tone), suen (Cantonese 4th tone) Basic meaning: boat, ship
2008/05/20 Pronunciation: che (Putonghua, 1st tone), che (Cantonese 1st tone) Basic meaning: cart, car, machine
2008/05/19 Pronunciation: lu (Putonghua, 4th tone), lo (Cantonese 6th tone) Basic meaning: road
2008/05/16 Pronunciation: mi (Putonghua, 4th tone), mat (Cantonese 6th tone) Basic meaning: tight, secret, hidden, Tantric
2008/05/15 Pronunciation: shan (Putonghua, 1st tone), saan (Cantonese 1st tone) Basic meaning: mountain
2008/05/14 Pronunciation: zang (Putonghua, 4th tone), jong (Cantonese 6th tone) Basic meaning: Tibet, Tibetan
2008/05/13 Pronunciation: zu (Putonghua, 2nd tone), juk (Cantonese 6th tone) Basic meaning: species, tribe, clan, race, nationality
2008/05/09 Pronunciation: jue (Putonghua, 2nd tone), gok (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: sense, realization, enlightenment
2008/05/08 Pronunciation: miao (Putonghua, 4th tone), miu (Cantonese 6th tone) Basic meaning: temple
2008/05/07 Pronunciation: cheng (Putonghua, 2nd tone), sing (Cantonese 4th tone) Basic meaning: carriage, ride
2008/05/06 Pronunciation: jing (Putonghua, 1st tone), ging (Cantonese 1st tone) Basic meaning: classic, scripture, sutra
2008/05/05 Pronunciation: fo (Putonghua, 2nd tone), fat (Cantonese 6th tone) Basic meaning: Buddha
2008/05/02 Pronunciation: zhu (Putonghua, 4th tone), joh (Cantonese 6th tone) Basic meaning: help
2008/04/30 Pronunciation: di (Putonghua, 2nd tone), dik (Cantonese 6th tone) Basic meaning: enemy
2008/04/29 Pronunciation: you (Putonghua, 3rd tone), yau (Cantonese 5th tone) Basic meaning: friend
2008/04/28 Pronunciation: jiao (Putonghua, 1st tone), gaau (Cantonese 1st tone) Basic meaning: meet, cross, convey, intercourse, communicate, befriend
2008/04/25 Pronunciation: xiao (Putonghua, 4th tone), haau (Cantonese 6th tone) Basic meaning: school
2008/04/24 Pronunciation: xue (Putonghua, 2nd tone), hok (Cantonese 6th tone) Basic meaning: learn, learning, branch of knowledge
2008/04/23 Pronunciation: sheng (Putonghua, 1st tone), saang (Cantonese 1st tone) Basic meaning: student
2008/04/22 Pronunciation: shi (Putonghua, 1st tone), si (Cantonese 4th tone) Basic meaning: teacher, master, example, learn from teacher
2008/04/21 Pronunciation: jiao (Putonghua, 4th tone), gaau (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: teach, teaching, religion
2008/04/18 Pronunciation: xi (Putonghua, 4th tone), hei (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: drama, opera
2008/04/17 Pronunciation: qin (Putonghua, 2nd tone), kam (Cantonese 4th tone) Basic meaning: stringed or piped musical instrument
2008/04/16 Pronunciation: ge (Putonghua, 1st tone), goh (Cantonese 1st tone) Basic meaning: song, sing
2008/04/15 Pronunciation: ting (Putonghua, 4th tone), teng (Cantonese 1st tone) Basic meaning: hear, listen
2008/04/14 Pronunciation: yue (Putonghua, 4th tone), ngok (Cantonese 6th tone) Basic meaning: music
2008/04/11 Pronunciation: qing (Putonghua, 4th tone), hing (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: rejoice, celebrate
2008/04/10 Pronunciation: bin (Putonghua, 1st tone), ban (Cantonese 1st tone) Basic meaning: guest
2008/04/09 Pronunciation: dong (Putonghua, 1st tone), dung (Cantonese 1st tone) Basic meaning: east, host
2008/04/08 Pronunciation: jiu (Putonghua, 1st tone), jau (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: alcohol, wine, liquor
2008/04/07 Pronunciation: yan (Putonghua, 4th tone), yin (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: banquet, formal meal, throw a banquet
2008/04/03 Pronunciation: bei (Putonghua, 4th tone), booi (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: molluscs, seashells
2008/04/02 Pronunciation: xia (Putonghua, 1st tone), ha (Cantonese 1st tone) Basic meaning: shrimp, prawn
2008/04/01 Pronunciation: long (Putonghua, 2nd tone), lung (Cantonese 4th tone) Basic meaning: dragon
2008/03/31 Pronunciation: jing (Putonghua, 1st tone), king (Cantonese 4th tone) Basic meaning: whale
2008/03/28 Pronunciation: yuan (Putonghua, 2nd tone), yuen (Cantonese 4th tone) Basic meaning: garden, park, plantation
2008/03/27 Pronunciation: shu (Putonghua, 4th tone), sue (Cantonese 6th tone) Basic meaning: tree, shrub
2008/03/26 Pronunciation: cao (Putonghua, 3rd tone), cho (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: grass, herb
2008/03/25 Pronunciation: hua (Putonghua, 1st tone), fa (Cantonese 1st tone) Basic meaning: flower, pattern, spotted, motley
2008/03/20 Pronunciation: jian (Putonghua, 2nd tone), gim (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: sword
2008/03/19 Pronunciation: quan (Putonghua, 2nd tone), kuen (Cantonese 6th tone) Basic meaning: fist, boxing
2008/03/18 Pronunciation: xia (Putonghua, 2nd tone), haap (Cantonese 6th tone) Basic meaning: knight-errant, swordsmen, hero
2008/03/17 Pronunciation: pai (Putonghua, 4th tone), paai (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: branch, school, style
2008/03/14 Pronunciation: piao (Putonghua, 4th tone), piu (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: ticket, stamp, vote
2008/03/13 Pronunciation: xuan (Putonghua, 3rd tone), suen (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: choose, select, elect, election, contest
2008/03/12 Pronunciation: dang (Putonghua, 3rd tone), dong (Cantonese 2nd tone) Basic meaning: gang, party
2008/03/11 Pronunciation: zheng (Putonghua, 4th tone), jing (Cantonese 3rd tone) Basic meaning: rule, politics
2008/03/10 Pronunciation: min (Putonghua, 2nd tone), man (Cantonese 4th tone) Basic meaning: people
             


© 2015 The Standard, The Standard Newspapers Publishing Ltd.
Contact Us | About Us | Newsfeeds | Subscriptions | Print Ad. | Online Ad. | Street Pts

 


Home | Top News | Local | Business | China | ViewPoint | CityTalk | World | Sports | People | Central Station | Spree | Features

The Standard

Trademark and Copyright Notice: Copyright 2015, The Standard Newspaper Publishing Ltd., and its related entities. All rights reserved.  Use in whole or part of this site's content is prohibited.   Use of this Web site assumes acceptance of the
Terms of Use, Privacy Policy Statement and Copyright Policy.  Please also read our Ethics Statement.